No. 212. Woensdag 10 Mei 1865. 5de Ja ALGEMEEN ZEEUWSCH-* LAANDEREN. vc^R Dit Weekblad wordt elken Woensdag morgen uilgegeven bij J. Sturm, le Neuzen. De prijs is 80 cents in de drie rnaanden en franco per Post. 95 cents. Men abonneerl zich bij alle Boekhandelarcn, Posldirecleuren en Brievenbushouders. Advertentien gelieve men aan den Uitgever in te zenden uUerlijk Dingsdagdes avonds ten 6 ure; de prijs van 1 lot 4 regels is 40 cents, voor elken regel meer 10 cents, behalve 35 cents zegelregt voor elkc plaatsing. Bij koninklijk besluit van den 2dezer, no. 58, is de heer A. C. G. E. L. Bols benoemd tot burgemeester der gemeenten Neuzen en Hoek. De eerste kamer der staten-generaal is tot hervatting van hare werkzaamheden bijeenge- roepen tegen donderdag den 18 dezer. Gelijk wij verwacht hebben, is in bet kiesdistrict Arnhem in plaats van den heer mr. G. Groen van Prinslerer, met groote meerder- heid van stemmen mr. J. P. J. A. graaf van Zuylen van Nyevclt, gezant van Nederland te Berlijn, gekozen tot lid van de tweede kamer. Ilij verkreeg 916 stemmen, terwijl er 601 wa- ren uitgebragt op den heer mr. C. P. Henny', van de kiezers zijn er omstreeks 1300 t'huis gebleven, zij, die opkwamen, wisten waarvoor en hebben hunne stemmen niet versnipperd: er waren maar 26 briefjes met andere namen, dan die van de beide tegenover elkander ge- plaatste kandidaten, ingevuld. De naamgenoot van bet nieuw benoemde lid, de geachte afgevaardigde uit de residentie, heeft eene nieuwe poging gedaan om de aandacht op zich te vestigen. In de eerste zitting, die de teruggekomen tweede kamer hield op dingsdag den 2 Mei, stelde hij voor, dat ook onze ka mer hare stem zou paren aan de vele stemmen in Europa, die de algemeene verontwaardiging hebben uitgedrukt over den moord, op den president der Vereenigde Staten gepleegd. De motie van baron van Zuylen luidde: „dal de kamer bcsluite de regering uit le noodigen, aan bet gouverncmenl der Vereenigde Staten van Noord-Amerika bet leedvuezen en de verontwaar diging der kamer kenbaar le maken, bij hcl vernemen van den verraderlijken en laagharligen aanslagwaarvan de voormalige president der unie, Abraham Lincoln, het slagto/f'er is ge- weest." Baron van Zuylen wees er op, dat wij tot bet doen van zoodanigen stap meer grond had- den, dan in eenig ander land bestond, want behalve de banden van vriendschap en bond- genootschap, die ons aan de Vereenigde Staten bechten, mogten wij niet vergeteu, dat vele oud-bollandsche geslachten daar waren gevestigd, en dat ons volk in der tijd veel had bijgedra- gen om de kiemen te leggen, waaruit later de groote Amerikaansche natie is ontstaan. De heer Cremers, onze minister van buiten- landsche zaken, deelde mede, wat bereids door de regering gedaan was. De minister had, bij afwezigheid van den Amerikaanschen minister- resident uit den Haag, onzen gezant te Was hington aangeschreven, om aan het gouverne- ment der Vereenigde Staten mede te deelen, dat hier, waarde naam van Balthazar Gerards nog altijd met afschuw wordt uitgesprokende moord van Lincoln, wiens karakter zooveel overeenkomst had met dat van den edelen grond- vester onzer vrijheid, meer dan elders welligt groote verontwaardiging en deelneming had op- gewekt. Ook de koning en de raad van mi nisters hadden hem, als minister van buiten- landsche zaken, belast, aan de regering der unie blijk te geven, dat zij met dergelijke ge- voelens waren bezield. Het sprak van zelfs, dat, als de kamer het verlangde, de regering zich ook zeer gaarne uit haar naam tot het Amerikaansche gouvernement rigten zou. De heer Cremers deelde nog mede, dat onze gezant te Washington hem had geschreven, hoe Lincoln meer en meer het vertrouwen, de ach- ting en den eerbied van den bond verdiend had; hoe zijne eerlijkheid, gematigdheid, toe- gevendheid en goede bedoelingen algemeen wer- den erkend, en hoe hij het met den secretaris van staat Seward en den generaal Grant geheel eens was, om de ultra's van de republikein- sche partij op zijde te zetten en aan de Zui- delijke Staten den terugkeer tot de unie mogelijk te maken. Dat is voorzeker een geheel ander oordeel, dan hetgeen tot onze bevreemding de Arnhem- sche Courant volhoudt over Lincoln uit te spre- ken, alsof zij in staat waren gesteld, het ka rakter van dien president van nabij te kennen. Even vreemd achten wij de verdediging van de Zuidelijke Staten door die courant, en de vergelijking van die staten met Polen. Hoe, weet de Arnhemsche dan niet, voor welke groote beginselen in Amerika gestreden werd? Hoe naast de afschaffing der slavernij de afschaffing stond van dien aristocratischen en oligarchischen geest, die zich in het zuiden openbaarde 't Is zeker zonderling, de handschoen voor de Ame rikaansche slaven-staten te zien opnemen door het vrijzinnigste der Nederlandsche dagbladcn. In den nazomer, zal Z. K. II. de prins van Oranje eene buitenlandsche reis onderne- men, die zich tot het noorden van ons wereld- deel zal uitstrekken. Op de lijst der hoogst aangeslagenen in 's rijks directe belastingen in de provincie Zuid- Hollandvolgens de Staats-Courant van zondag 30 April en maandag 1 Mei 1865, no. 101, komt als de hoogst aangeslagene voor Z. K. II. prins Frederik der Nederlanden met f 18,741,74s. Van wege de hooge executeuren van wijlen H. M. de koningin-weduwe mogt het bestuur der Vereeniging tot bescherming van dieren te 's Hagedezer dagen eene aanzienlijke gelde- lijke bijdrage ontvangen die de edele vorstin nog bij haar leven der vereeniging had toege- dacht, ten blijke van hare ingenomenheid met het doel dezer instelling. Z. M. de keizer van Rusland heeft aan den heer A. Soudakoffaartspriester en aalmoezenier van wijlen II. M. de koningin-weduwe, een kruis met edelgesteenten geschonken. Ook heeft de keizer aan het personeel, dienstdoende in de kapel van wijlen II. M., belangrijke gratification doen uitreiken. Tot predikant te Oudewater is beroepen de heer P. van den Hoofakker Houtzagerspre dikant te Neuzen. Volgens gedane aankondiging door den arrondissements-ijker te Ilulst, zal <le herijk der malengewigten en strijlcels plaats hebben te Axel woensdag 10 Mei van 8—12 en van 1—6 uurdonderdag 11 Mei van 812uur; te West- dorpe donderdag 11 Mei van 26 uur; teSas- van-Gent vrijdag 12 Mei van 8—1 en van 2—6 uur zullende op deze morgenzitting ook de ijk- pligtigen der gemeente Philippine hunne maten cn gewigten kunnen aanbiedende zitting te Zuiddorpe voor de gemeenten Zuiddorpe Over- slag en Koewachtheeft jl. maandag en die te Zaamslag gisteren plaats gehad. Dezer dagen werd te Aardenburg op de tragel des zoogenaamden Eeclooschen Water- gangs een gouden munt gevonden, ter grootte van een vijf guldenstuk. Het is van Plnhps (de Goededie regeerde van 1428 tot 1467. Op de eene zijde ziet men een zittenden leeuw met het randschrift: Plis. dei Gra. dux. Burg Co. Ilanonie; op de keerzijde: het wapenschild in zeven vakken verdeeld, met het omschrift: Sit. nomen, domini. benedictum., dat is: Philips, door Gods genade hertog van Bourgondie, graaf van Henegouwen: de naam des Ileeren zij gezegend. Het stukje is zeer goed bewaard. De heer Simon Thomas, die zijn ambtals predikant heeft nedergelegd, sprak zondag 1 dezer voor zijne gemeente te Yerseke eene af- scheidsrede uit, naar aanleiding van Gal.V 1. Men berigt dat de bekende Adriaan Pol- dcrman, den 27 April jl. in het huis van arrest te Leeuwarden is overleden. Gedurende den tijd van zijne gevangenschap aldaar heeft hij zicli naar laid der berigten in alle opzigten uitne- mend gedragen en zich door zijn gedrag steeds gunstig onderscheiden. Dit, in verband met enkele bijzonderheden omtreut zijn ziek- en sterf- bed medegedeeld, geeft ons grond tot het ver trouwen dat de tijd van zijn gevangenschap voor hem niet zonder zegen geweest is. Hij bereikte den leeftijd van 55 jaren. Bij gelegenheid van het Waterloo-feest zal te Woudrichcm door .11. dc Joodede vlag op den toren gestoken wordeneven als dit door hem gedaan is in 1815. Ook in 1863 herhaalde hij wat hij als kind met zijn vader gedaan heeft in 1813 zoodat dit wel onder de zeldzaamheden kan gerekend worden. Tevens zal door hem we- der een toepasselijk vers worden voorgedragen even zoo als hij op 13 November 1863 gedaan heeft. Men leest in het Ulr. D.Openbaarheid die leuze onzer eeuw, schijnt thans zelfs door te dringen tot de gebeimzinnigste aller vereeni- gingentot de orde der vrijmetselaren. Althans de loge Pro fond Silence te Kampenheeft op het voorbeeld van Deventer en andere plaatsen, jl. woensdag 3 Mei eene vergadering met dames gehouden waar het voornemen bestaat om, mogen zij ook niet hunne geheimen openbarenten minste een klein tipje van den sluijer der ge- heimzinnigheid op te ligten ten einde daardoor de bestaande vooroordeelenvooral bij dames in zoo groote mate aanwezigop te helderen en gedeeltelijk den werkkring der orde bekend te maken. Dezer dagen is te Drunen de echtgenoot van den heer F. bevallen van twee dochtersen een zoonwelke echter weinige uren na de be- valling zijn overleden. Dit is de tweede drie- ling-geboortedie aldaar in zes weken tijds is voorgevallenhetgeen wel als eene merkwaar- dige bijzonderheid dient vermeld te worden. De gemeente toch telt slechts 2400 zielen en vol gens de statistiek heeft niet meer dan een drie- ling-geboorte op de 40,000 zielen plaats. Voor ruim 20 jaren huwde te Avereest zekere de Jong. Kort daarna liet hij zijne wettige huisvrouw in zwangeren toestand aan haar lot over. In al dien tijd heeft hij niets van zich doen hooren. Nu voor eenige dageu is berigt gekomendat de ontaarde echtgenoot voor de tweede maal gehuwd was en zich in Friesland bevonden wordt bij thans ter zake van bigamie geregtelijk vervolgd. De navolgende verrassende lotverwisseling verdient vermeldingIn 1858 werd een tien- jarig boerenjongentje naar Antwerpen gebragt dat eenige tamelijk leelijke en slordige teeke- ningen bij zich had. De ouders van dien jon- geling waren arme boeren bestemden hem na- tuurlijk voor den veldarbeid en reeds was bij bun behulpzaamvoor zooverre het zijne jeug- dige krachten toelieten maar de guit kweet zich slecht van zijne taak zocht zich steeds te voor- zien van papier en potloodalsdan trachtte bij al wat hij zag te copierenb. v. een koeeen boom enz.en bewaarde zorgvuldig zijne ver- zameling. Ondanks de bestraffingenwelke de ontluikende knnstenaar daarvoor van zijne ouders ontvinghield hij zich fermversterkt als hij was door een onweerstaanbaren hartstogt. Op zekeren dag ging zijne moeder naar Antwerpenalwaar hare dochter dienstbaar wasen met wie zij sprak over de luiheid van dien kleinen jongen, dat bij niet wilde arbeiden en al zijn tijd ver- spilde met figuren op het papier te brengen. Kortomzeide de moederhij drijft zulks zoo verre dat hijin plaats van de koe in het land te brengenze vastbindt aan een boom in een afgelegen gedeelte van bet boschmeenende door niemand gezien te wordenen alsdan lioudt bij zich eenige uren bezig om het beest af te schil deren in al zijne gestalten, terwijl hij het daarna met een leegen buik in den stal terugbrengt. Door deze mededeeling was de dochter zoowel als de moeder zelve zoodanig aangedaandat beiden gewcldig tranen stortten. Dat geschrei kwam ter oore van den heer en mevrouw des huizeszij vroegen naar de oorzaak en vervol gens om de teekeningen van den jongen deug- niet eens te mogen zien. Hoezeer zij lachten von- den zij er desniettemin iets gunstigs in en van daar dat zij den kleinen teekenaar voor hunne kosten op dc academie lieten studeren. De toen- malige gouverneur van Antwerpende heer Teichmangroot voorstander der sehoone kun- sten alsook diens secretaris, de heer Tlticlefis hebben inzage genomen der teekeningen cn wa ren van oordeel dat de gelukkige gaven van bet boertje moesten ontwikkeld worden, cn dank In de gemeente Axel 35, Boschkapelle 13, iBiiioerweru uesioten nnrgemeester en wethou ders uit te noodigen om niet een voordragt van en in de Vlaamsche taal geplaatst. De stede- lijke regering heeft onbegrijpelijkerwijze goed- Nleuws- en Advertentieblad

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1865 | | pagina 1