No. 211. Woensdag 3 Mei 1865. 5de Jaarg. ALGEMEEN ZEEU WSCH-VL A AN DEREN. MOORDAANSLAG PR OBI? A IBM A. Hit Weekblad wordt elken Woensdag morgen uilgegeven big J. Sturm, le Neuzen. De prijs is 80 cents in de drie maanden en franco per Post 95 cents Men abonneert zich bij alle Boekhandelaren, Posldirecteuren en Brievenbushouders. Advertentien gelieve men aan den Uitgever in le zenden 'uiterlijkDingsdag des avonds ten 6 ure; de prijs van 1 tot 4 regels is 40 cents, voor elken regel meer 10 cents, behalve 35 cents zegelregt voor elke plaatsing. VERGADER1NG EN TENTOONSTELLING MAATSCHAPPIJ tot bevordering van LAMDBOUWE«VEETEEET IN ZEELAND, #e liouden binnen IIULST, den 12, 13 en 14 Junij 1865. Op Maandag den 12 Junij, des namiddags te 6 uren, bijeenkomst van het Hoofd-Bestuur. Des morgens van dien dag, te 8 uren, zul- len de aangeboden Werktuigen, op een daartoe in de nabijheid der Stad aan te wijzen Veld, worden beproefd, waarbij de Inzenders worden verzocht tegenwoordig te zijn Dingsdag den 13 Junij, des voormiddags te 10 uren precies Algemeene Vergadering. Des namiddags van dien dag, te 2 uren, zullen de bekroonde Werktuigen in tegenwoor- digheid van het Hoofd-Bestuur en de Leden nogmaals beproefd worden. Belangstellenden die geene Leden der Maat- schappij zijn knnnen te 2 uren tegen betaling van 25 Cents die beproeving bijwonen. Op Woensdag den 14 Junij, Tentoonstelling van Vee, Werktuigen en andere Landhuishou- delijke voorwerpen. Des namiddags te 5 uren gemeenschappelijke maaltijd der Leden. Prijzen enz. worden uitgeloofd voor de na- volgende voorwerpenals bij ieder nommer staat uitgedrukt 1. VEE. A. PAARDEN (onverschillig van welk Ras) VOOR DEN LANDBOUW. jjo. lste Prijs. 2de Prijs. 1. Dekhengsten geboren vodr of in Junij 1862 f 50 zilv. medaille 2. Merriepaarden geboren tus- schen 1 Junij 1858 en 1 Junij 1862 30 idem. (waarvan de eerste Prijs geschonken door den heer dr. J. C. Ballot te Utrecht, zijnde het bedrag der reis- kosten als keurmeester op de Tentoonstelling te Zie- rikzee, voor een prijs af gestaan.) 3. Merriepaarden geboren in 186320 idem. 4. Spannen ploegpaarden ge boren tusschen 1 Junij 1858 en 1 Junij 1861, doelmatig getuigd om voor een ploeg te kunnen worden gespan- nen 30 idem. De onder no. 4 bedoelde Spannen moeten, om te kunnen bekroond worden, des Dingsdags uiterlijk te 7 uren voormiddags op het ter- rein, voor de beproeving der Werktuigen be- stemd, worden aangebragt, ten einde bij die beproeving te worden gebezigd en beoordeeld. Ook moeten zij den volgenden dag ter Ten toonstelling aanwezig zijn B. RUNDEREN. }jo. lste Prijs. 2de Prijs. 5. Springstieren geboren voor of in Julij 1863 van In- landsch ras, en door den Inzender zelven aangefokt f 50 6. Springstieren als boven van volbloed Durham ras 50 (Geene Stieren worden toe- gelaten zonder ring in den neus.) 7. Melkkoeijen geboren tus schen 1 Junij 1857 en 1 Junij 1862 van Inlandsch ras25 zilv. medaille. 8. Melkkoeijen geboren tus schen 1 Junij 1857 en 1 Junij 1862 van gekruist Durham rasf 25 zilv. medaille 9. Vaarzen geboren tusschen 1 Junij 1862 en 1 Junij 1863 van Inlandsch ras 15 idem. 10. Vaarzen geboren tusschen 1 Junij 1862 en 1 Junij 1863 van gekruist Dur ham ras 15 idem. 11. Vaarzen geboren na 1 Junij 1863 van Inlandsch ras 10 idem. 12. Vaarzen geboren na 1 Junij 1863 van gekruist Durham ras 10 idem. 12WsDe schoonste verzameling van gekruist Durham vee, van buiten de afdeeling Ilulst ingezonden: een moesmaker van Benlall, ter waarde van 50 idem. C SCHAPEN. 13. Springrammen (geschoren) van volbloed Leicester ras 20 14. Springrammen (geschoren) van volbloed Lincoln ras 20 15. Ooijen van gekruist ras 3 stuks geboren na 1 Junij 1863 (geschoren.) 16. 3 stuks Wolvliezen voor 15 beste wol 15 idem, idem. idem, idem. D. VARKENS. 17. Beereu van Inlandsch ras 10 bronz. med. 18. Beeren van vreemd ras 10 idem. 9. Zeugen van Inlandsch ras 10 idem. 20. Zeugen van vreemd ras 10 idem, •j. erktuigen en (*-ereetl- schappen voor den Landbonw. No. (met opgaaf van prijzen.) 21. Voor een vervoerbaar Stoomwerktuig, ge- schikt tot het in beweging brengen van Land- bouw-werktuigen (behalve voor Ploegen), een prijs van100 Bij voldoende kracht zal het ligtste en eenvoudigste werktuig de voorkeur verdienen. 22. Voor een Ros- of Tredmoleu, een prijs van 25 23. Voor een Dorschwerktuig met stoom- kracht te drijven 24. Voor een dito, met paarden te drijven 25 25. Wanmolen, een prijs van 15 of zilveren vergulde medaille, uitge loofd door den heer mr. C. JPicke. 26. Voor een Graanzuiverings-werktuig, een prijs van 27. Voor een Graanmoleneen prijs van 25 28. Lijnzaad- of Graankneuzer een prijs van 15 22. Voor een Koek-, Boonen- of Graan- breker, een prijs van L 30. Voor een Kneedwerktuig, een prijs van 10 of zilveren vergulde medaille, uitge loofd door den heer A. W. Teding van Berkhout. 31. Voor een Stroo-of Wortelsnijdereen prijs van n 10 32. Voor een Moesmaker, een prijs van 20 of zilveren vergulde medailleuitge loofd door den heer mr. W. Ph. Vis. 33. Voor een Kooktoestel voor Veevoe der, een prijs van20 uitgeloofd door de Afd. Walcheren. 34. Voor een Vee-Bascule, een prijs van 25 35. Werktuig om Vlas te zwen gelen, een prijs van2o 36. Voor een Karn-Stoomwerktuig, een prijs van^0 uitgeloofd door 37. Voor een Ploeg, een prijs van 20 uitgeloofd door den heer dr. E. Vogelvanger. Bij deze Ploeg moet zich het model of de mal bevinden volgens welke de Schaar en bet Rister zijn genomen geworden. Zilveren of Bronzen Medailles kunnen, lie!zij met de hiervoren onder numeris 21—37 ge- melde prijzen, hetzij als premien worden toe- gekend, voor andere nieuwe of verbeterde werktuigen, dieter bekrooning zfin ingezonden. Er zal eene "Verloting van voorwerpen uit het ten toon gestelde aan te koopen, te gen 50 cent het Lot plaats hebben. Ieder wordt verzocht van het in te zendene, uiterlijk vodr den 25 Mei eerstkomende, op- gave te doen aan den Voorzitter of Secretaris zijner afdeeling (of voor zooveel de huiten Zeeland wonende inzenders betreft, aan den Algemeenen Secretaris der Maatschappij te Mid- delburg) met vermelding van de soort en den juisten ouderdom van het Vee, of met eene bc- paalde omschrijving van alle andere ten toon te stellen Voorwerpen en den prijs der in te zenden Werktuigen. De Secretaris der Maatschappij A. W. TEDING VAN BERKHOUT. PRESIDENT LINCOLN De president der Vereenigde StatenAbraham Lincolnis in den avond van den 14 April jl.gezeten in zijne loge in den schouwburg te Washingtonin gezelschap van zijne echtge- noote, mevr. Harris, en den majoor Kathburn vermoord. De moordenaar is door de ongesloten deur onder het voorwendsel den president depecbes van Grant over te brengen, binnen gekomen en heeft eenj pistoolschot van achteren op den pre sident gelostde kogel drong door het achter- hoofd bijna den geheelen schedel door. De ge- wonde is neergezegenheeft niet weder gespro- keu en is den 15 des morgens vroeg overleden. De sluip-moordenaar sprong onmiddellijk van de loge op het tooneel en riepeen groot mes rond zwaaijende, in 'tLatijn uit„Sic semper tyrannis" („zoo moet het altijd met tirannen gaanHij ontsnapte vervolgens door het achtergedeelte van den schouwburg. Te gelijktijdig met den moord op den president Lincoln is een aanslag tegen het leven van den staats-secretaris Seward uitgevoerd. De dader meldde zich aan de woning van den heer Seward aan, onder voorgeven, dat hij door diens genees- heer belast was met het bezorgen en persoonlijk toedienen van een geneesmiddel. Den huisbe- diende, die hem terughield, op zijde werpende spoedde hij zich naar het bovenvertrekalwaar de heer Seward, aan de bekende arm-enkaak- breuk lijdendete bed lagbragt aan den heer Frederik Seward (den zoon van den staats se cretaris) die den indriuger trachtte tegen to liouden met een hard voorwerp een paar hevige slagen op 't hoofd toesloeg ook twee andere personen die den zieke oppasten ter neder en wierp zich daarop met een dolk op den heer Sewardwien hij verscheidene wonden in de borst en het aangezigt toebragt. Even snel als hij was binnengedrongenontsnapte hij uit het huis. De heer Frederik Seward is in den loop van den 15 aan de hekomen hoofd-wonden be- zweken. De toestand zijns vaders wasbij het afzenden der laatste berigtengevaarlijkdoch niet hopeloos. Deze vreesselijke gebeurtenissen hebben overal, waar zij bekend werdeneene onbeschrijfelijke opschudding, eene algemeene verslagenheid en de levendigste verontwaardiging verwekt. Geheel New-York was den 15 met zwarte stoffenten teeken van rouwbehangen en alle bezigheden stonden er stil. De militaire kommandant te Washington heeft eene belooning van 10,000 dollars uitgeloofd voor het arresteren van den moordenaar. Voor den moordenaar wordt gehouden de too- neelspeler Wilkes Booth, Hij is, naar men meent, terstond na het volvoeren der daad uit Washing ton ontsnapt met een voor zijne vlugt gereed staand paard. Onder zijne goederen is naar In de gemeente Axel S5~, Boschkapclle 13, dcrs uit te noodigen om niet een voordrngt van lijke regentig ncctt onoegnjpcnjKerwuze gneu Nieuws- en Advertentieblad VOOR VOOR DE DER OP

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1865 | | pagina 1