No. 210. Woensdag 26 April 1865. 5de Jaarg, ;>ic. ALGEMEEN ZEEUWSCH- V LAANDEREN. Dit Weekblad wordt elken Woensdag morgen uilgegeven bij J. Sturm, le Neuzen. 95 cents. Men abonneert uiterlijk Dingsdag, des avonds >,n Woensdag morgen uilgegeven bij J. Sturm, le Neuzen. De prijs is 80 cents in de drie maanden en franco per Post ich bij allc Boelchandelaren, Posldirecleuren en Brievenbushouders. Adverlenlien gelieve men aan den Uitgever in le zenilen ds ten 6 ure; de prijs van 1 tot 4 regels is 40 cents, voor elken regel meer 10 cents, behalve 35 cents zegelregl voor elke plaatsing. Het heeft Z. M. den koning behaagd, bij besluit van den 14 dezer, aan IJendrikus Lehman, Bernardus Duivelshof en Hendrik Jan Hulsbeek, gratie te verleenen van de straf des doods, waartoe zij bij arrest van het provinci- aal geregtshof in Gelderland waren veroordeeld, ter zake van den moord op den oud-pastoor Lens gepleegd, en die straf te verwisselen voor de beide eersten in tuchthuisstraf van 20, voor den laatste in tuchthuisstraf van 15 jaren. Wij vernemen dat de aanbevelingslijst ter benoeming van een lid der arrondissements-regt- bank te Zierikzee is opgemaakt en dat daarop zijn geplaatst de heeren: 1. Jhr. mr. G.L.Scho- rer, substituut-griffier bij de arrondissements- regtbank te Middelburg; 2. mr. J. W. A. Schnei ders van Greijfjenswerth, kantonregter te Hulst; 3. mr. J. C E. baron van Lijnden, advokaat te Middelburg. Door de nrrondissements-regtbank te Goes is, ter vervulling der vacature van kantonreg ter te Cortgene de volgende aanbeveling opge maakt1. mr. C. M. W. Schnellgrifficr bij het kantongeregt te Hulst2. jhr. mr. L. van Cillersgriffier bij het kantongeregt te Cortgene 3. mr. II. M. van Diggelcnadvocaat te Mid delburg. Axel, 24 April. Heden middagten drie ure, zijn in de zoogenaarade Oude stad, binnen de kom dezer gemeente, zes arbeiders-woningen met rieten daken en bijna al de zich daarinbe- vindende huismeubeleneene prooi der vlammen gewordenwaardoor 16 personen van huisves- ting zijn beroofd. Men vermoedt dat de brand ontstaau is door het vunr vatten van een potje terpentijndie bestemd was tot het maken van boenselwas. Door spoedig aangebragte hulp van de brand- spuit en de ijverige pogingen van het brandper- soneelis men den brand spoedig meester ge worden. De sehade wordt begroot op f 500 a 600. Niets is voor brandschade verzekerd. Ossenisse, 22 April. Bij het opwer- pen der baan voor den aan te leggen grind- weg in deze gemeente, is door een arbeider een gouden penning gevonden, ter grootte van een cent, voorstellende aan de eene zijde het borstbeeld eener vrouw, met een helm op het hoofd en het opschrift: Minerva; en op de keerzijde een hert, bij een distelbosch, met het opschrift: Bechem Pfenning, en aan den voet daarvan de letters I: L:, zonder jaartal. Blijkens het daarvan thans uitgegeven pro- gramma, zal de algemeene vergadering en tentoonstelling der Maatsehappij tot bevordering van Landbouw en Veeteelt in Zeeland, den 12, 13 en 14 Junij 1865 te Hulst worden ge- houden. Den 21 dezer is te Middelburg aanbesteed het maken van een ijzeren brug ter vervanging der draaibrug over de Aardenburgerhaven welk werk is aangenomen door den beer A. E. Stubbe, te Sas-van-Gentvoor f 1000. Naar wij vernemen is door de ingelanden van den polder Bewestereede Benoorden eene som van vijftien honderd gulden toegestaan voor den aanleg van den steenweg LapschureIleille. De liefhebber die verdacht wordt gehou- den van in de herberg te Yerseke de epaulet- ten, ordeteekenen enz. van wijlcn den generaal Knol te hebben ingepalmd, is te Brnssel gear- resteerd en te Goes in veilige bewaring ge- bragt. Eene dappere vrouw is die van den op- zigter in den dus genaamden Engelschen Pol der, bij Bathzij heeft in den jongsten Paasch- nacht een paar booswichten op de vlugt ge- jaagd die al een heel eindje op weg waren om in het kantoor van haar afwezigen man in te breken. Behalve een slag op het hoofd, heeft zij in de worsteling met een dier gasten nog eene wond in den halsbekomen, die haar bijna het leven kostte. Op eene openbare verkooping te West- kapellc deed op 19 dezer een 28jarig jongman vermoedelijk door de zucht tot wijnpenningen aangevuurdzoo lang bieden tot hij eindelijk kooper bleef van een huis en erve. Daar hij echter niet in staat was borgen op te geven of de kooppenningen te stortenwerd de koop hem niet toegewezenmaar tot eene herveiling over- gegaan. De jongeling verwijderde zich inmid- dels en maakte door ophanging een einde aan zijn leven. Voor het aanstaande Waterloo-feest orga- niseert men te Rotterdam een optogt van knapen die Nederlanders, Engelschen en Duitschers zul- len voorstellen. Eene kleine wekelijksche con tribute van enkele centen zal dienen om bun alsdan eene uniform te verschaffen. Vele kna pen bekomen onder bekwame leiding instructie om dan als tamboers dienst te doen, en dage- lijks kan men op de voornaamste plaatsen in de stad, vooral in den vroegen morgen, bunne vorderingen opmerken. Ook zullen daarbij hoorn- blazers worden geengageerd, indien men daar- voor geene geschikte knapen kan bekomen, waartoe men echter nog steeds het mogelijke blijft beproeven. Het geheel zal zeker een schoon militair schouwspel in miniatuur ople- veren, en het plan vindt vrij veel sympatbie. De stoomvaart van Harlingen op Louden (voor Engelsche rekening uitgevoerd) levert jaar- lijks minstens 100 pet. of /'300,000 Ned. crt. zuivere winst op schande voor onze kapitalisten overal elders zou spoedig tegen vreemdelingen worden geconcureerd. Van alle zijden des lands berigt men, dat de lente-, ja zomerwannte der laatste dagen wonderen heeft gewrocht en de natuur onder haren invloed ruiinschoots heeft ingehaald, wat zij in den langen, kouden en wispelturigen win ter ten achter was geraakt. De overgang was dan ook groot en ongehoord suel. Te Rotter dam, waar men den 31 Maart nog op het ijs stond, zocht men den 17 April de verfrissching van een zwembad. Bevroren heesters, die op reis waren, worden niet meer levend en het spijt ons voor de Boskoopers, maar ook zij zul len wel schadeloos gesteld worden door de ver- bazende groeikracht, welke zich allerwege ont- wikkelt, b. v. in Limburgwaar een kersen- boom in vijf dagen tijds van volkomen dor in vollen bloei is geraakt. In die provincie heb ben dan ook de nachtegalen bun liefelijke len- telied reeds aangeheven; dat alle andere trek- vogels present zijn, spreekt wel van zelf. De vlasboeren verbazen zich over de snelheid, waar- mede de bezaaide velden, die men na de laat ste vorst bijna had opgegeven, met het scliit- terendste groen zijn gaan prijken. De graan- velden staan krachtig en schoon in verschil- lende provincien en de groene weide helooft het vee ruimschoots voedsel. Van verscheidene kanten wordt gewaar- scbuwd tegen eene plantbehoorende tot de klasse der Azalias; zij beet Azalia Pontarea. Het is namelijk meermalen voorgekomen, dat personen, die aan de bloemen geroken hebbeneene neus- ontsteking kregen, welke zeer smartelijk was. Men meldt nit Brussel, dd. 22 dezer: De gezondheids-toestand van koning Leopold heeft in den afgeloopen nacht tot zeer ernstige bezorgdheid aanleiding gcgeven. Heden is door de geneesheeren Kaepl, Wimmer en Jenncr een bulletin uitgegeven, waarin wordt gezegd, dat de koning in Engeland eene zware keel- ziekte heeft opgedaan, welke door sterke afne- ming van krachten is gevolgd, dock dat heden ochtend de toestand van den zieke weer be- vredigend was. Het laatste bulletin omtrent den toestand van koning Leopold was echter geruststellonder. TJit Brugge meldt men van den 11 dezer: Gisteren hebben een lOOtal arbeidersvan ver sehillende ambachtenonze stad verlaten om elders werk te gaan zoekenwaaraan hier ge- brek is. Sedert 20 maanden zijn er ongeveer 3000 werklieden naar den vreemde vertrokken. Dit is voorzeker geen hewijs van den voorspoed dezer stad. In Hanover is dezer dagen een bedelaar voor eigen rekening naar zijn geboortegrond Jeruzalem getransporteerd. Men vond een be- trekkelijk aanzienlijk kapitaal in zijn bezit. Het zoogenaainde Gangeviertel te Ham burg zal gedeeltelijk worden weggebrokenge- deeltelijk verbouwd. Deze beiuckte plek voor de policie schier ontoegankelijk, wordt door ruim 10,000 personen bewoond en ligt in het hart der stad. Tot onteigening en behouwing van dezen zetel van allerlei verpestende kwalen worden 15 a 20 millioen markbanco gevorderd. Frankrijks hoofdstad is het tooneel van eenen hevigen oorlogdie aldaar uitgebarsten is. Gelukkig echter zal voor de zegeviering geen groot gctal slagtoffers gevraagd worden. Sedert eenige jaren zageu in Parijs voor de eerste maal de crinolines het lichten weldra verspreidde zich deze mode in vele landen van Europa. De dames van de voorstad St.-Germain zijn thans tot het tegenovergestclde uiterste overgegaan. Zij beginnen thans kleederen te dragendie zoowel van onderen als van boven geheel stijf om het ligchaam sluiten en zoo dun mogelijk zijn. Voorzeker een treffend contrast met de luchtbalonnendie men nog thans in groote menigte ziet verschijnen. De ondergang van eenige fabrikanten in crinolines zou de strijd tegen dit veld gewonnen artikel ten gevolge kunnen hebben. Eerstdaags verschijnt te Parijs, onder den titel van Bulletin internationaleen dagblad bevattende een overzigt van den meteorologi- schen toestand van geheel Europa, gedurende den ochtend van deuzelfden dag en weerkun- dige voorspellingen voor den volgenden. Dit, henevens eene meteorologische kaart van den dag in kleurendruk, vult de beide eerste blad- zijden. De beide volgende pagina's zullen we- tenschappelijke mededeelingen bevatten. De grootvorst-troonopvolger van Rusland is te Nizza zeer gevaarljjk aangetast geworden door eene hersenziekte. Zijn vader is nit St.- Petersburg, en zijne bruid, prinses Dagmar, uit Kopenhagen toegesneld, omwaarsehijnlijk althansvan zijn sterfbed getuige te zijn. Volgens een telegram is de grootvorst-troon opvolger in den nacht van zondag op maandag jl. overleden. De keizerzijn vader, alsmcde zijne verloofdewaren bij het sterfbed tegen- woordig. De grootste spoorwegbrug der wereld zal bij Chepstow over de Severn gebouwd worden. Ter lengte van 2j mijl moet zij zoo hoog boven het water worden gelegd dat schepen met masten van 122 voet ongehinderd er onder door kunnen varen. De ingenieurs Fowler en Fulton scbat- ten de kosten van den bouw op 980,000 L.S., voor welke som de firma Cochrane, Grope cf Comj'. de uitvoering van dat reuzenwerk heeft onder- nomen. De Londensche Globe laat zich over den val van Richmond aldus uit: „Onmogelijk is't te zeggen hoeveel manschap- peu generaal Lee op zijn terugtogt heeft aoh- tergelaten. Maar als zeker durven wij aanne- men dat hij te zamen geen 40,000 man heeft verlorenwant in dat geval zou hij geheel ont- bloot van troepen zijn. Evenwel kunnen wij nog niet zeggen in hoever het hem mogelijk is geweest zijne troepen te Burkesville weder tot staan te brengen. Is dat niet het geval, dan zal ook Lynchburg hem weinig hebben gebaat. Nu, na den val van Richmond, zijn de Zuidelijken op alle punten ingesloten, door Sloneman in het westen, door Sherman in het oosten van Noord-Carolina en door Grant in het hart van Virginie. Dat is een vreeselijke prijs, dien zij moeten betalen voor het geiioe- gen bun leger tot Nashville voortgesleept te hebben en voor de ornstandigheid dat zij slechts ter elfder ure er toe konden besluiten de sla- ven vrij te maken en ze te wapenen." Volgens de Ostd. Ztg. heeft voor eenigen tijd bij Konin, in Polen, het volgende voorval plants gehad: In eene herberg, in een klein dorp bij genoemde plaats, bevonden zich eenige Rnssische soldaten en Poolsche boeren. Er werd eene groote hoeveelheid brandewijn ge- dronken en veel gezwetst. Ecu der kozakken beroemde er zich op dat hij tot de beste seherp- schutters behoorde on deed een boer het voor- stel om hem op een afstand van honderd schre- den den hoed van het hoofd te schieten. De Nieuws- en Advertentieblad ^OOR

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1865 | | pagina 1