SLUM- U MAAGPILLEN. OPENBARE VEKKOOPINP. BEBGPLANTEN-OLIE. 7/r Voor /*5,50 in plaats van /l^OO d\4e aangewend om het in bet leven terug te roepen bleven vruchteloos. Zekere doctor Jolly in Frankrijk, beeft aangetoond, dat de tabak eenen verderfelijken invloed uitoefent op bet zenuwstelsel en dat die de voornaamste oorzaak is van verstands- verbijstering. Hetonmatig gebruik van de pijp vooral geeft aanleiding tot verzwakking van de bersenen en van het ruggemerg, waardoor zoo dikwijls waanzin veroorzaakt wordt. Hij lieeft daarbij aangetoond, datterwijl het verbruik van den tabak verbazend gestegen is, ook gevallen van krankzinnigheid zouden toegenomen zijn, zoodat bet cijfer daarvan in 20 jaren van 800 tot 43,000 zou zijn geklommen. Men wil wcten, dat de Britsche regering om velerlei redenennaar het heetwegens de begeerte der koninginbesloten heeft vooreerst nog geen voorstel te doen om bet inkomen van den prins van Walls te verhoogen. In het glazen paleis bij Sydenham is thans ten toon gesteld een safier, die eene waarde heeft van U millioen alsmede eene flesch zooge- naamde krokodillenessencevan welke wordt verhaalddat een druppel voldoende is om een wellustigen roesals van de Hadschite weeg te brengen waarop echter kort daarna onvermij- delijk de dood volgt. Ten gevolge der bemagtiging van Rich mond door de Noordelijken zijn verschillende wissels van de Zuidelijke regering te Londen geweigerd, Een dier wissels bedroeg 13,500,000 dollars. Uit Koningsbergen wordt gemelddat een der inwoners dier stad sedert een jaar de be- taling der belasting op het inkomen heeft gewei- gerd ten gevolge waarvan geregeld elke maand eenige zijner meubilaire goederen worden ver- kocht, tot goedmakiug van het verschuldigde bedrag. TeSchlan, in Bohemen stierf dezer dagen een ambtenaar, die zijn vermogengroot 3000 th.aan den keizer heeft vermaakt. In zijne jeugd had hij bij de keizerlijke garde gediend. Na dertig jaren lang het hoofdhaar van haar man te hebben bewaardheeft eene dame te Weenen er thans een kussen van laten maken met zijde overtrokkenwaarop zij verlangtdat, na haar dood, haar hoofd gelegd worde. Ook moet haar aangezigt bedekt worden met hetzelfde linnen dat gediend heeft bij den dood van een harer kinderen. Dezelfde dame heeft ook reeds haar doodkist laten vervaardigen. De oudste soldaat in gansch Europa be- vindt zich waarschijnlijk bij het grens-regement van Ogulin in Oostenrijk. Hij is 122jaren oud heet J. van Redulics en heeft ook den zeven- jarigen oorlog onder de Hongaarsche soldaten meegemaakt. Uit Genua meldt men, dat het lid van den gemeentenraad, Savidie tot de duizend be- hoorde, welke Garibaldi op zijne expeditie tegen Sicilie'vergezelde, zich van het leven beroofd heeft. Hij was hoofd-agent van Mazzini en als het ware de ziel der organen van genoemd par- tijhoofd in die stad. In 1853 was hij wegens zamenzwering tot dwangarbeid veroordeeld ge- worden. Voorts berigt men, dat op meuw eene bezen- ding geweren, roode uniformen enz.op het meer Garda, in beslag genomen is. Dit is de tweede inbeslagneming van wapenen, welke in den tijd van veertien dagen heeft plants gehad; een bewijs, zegt de berigtgever, dat de zooge- naamde partij van de daad wederom ijverig in de weer is. j i v Napoleon's werk Ihstoire de Jules Cesar vindt in Italie geen aftrek. De uitgever, die schatten gelds aan het copyregt besteed heeft boopt allcen op eene schadeloosstelling door het verwerveu van de ordc van het Legioen van Eer. Uit Bucharest meldt men dat eene over- strooming van den Donau ontzettende verwoes- tingen heeft aangerigt. Drie duizend huizen zijn vernield geworden ten gevolge waarvan welligt 30 OOOpersonen zich zonderonderkomenbevinden. Een rijke Griekde heer Bernardaki heeft een kapitaal van 200,000 drackmen ge- sclionken ten einde te Athene een oudheidkundig museum op te rigten. De Moniteur de I Algeria meldtdat dezer dagen in de gemeente Sidi-Moussa eene vrouw is bevallen van een doodgeboren kind van het vrouwelijk geslacht met twee hoofdentwee hal- zen een romp, twee beenen en vier armen, waarvan twee aan weerszijde van den romp en twee tusschen de twee halzen. De vrouw reeds moeder van vier welgeschapen kinderenbevindt zich welvarende. Aller oog is steeds op Noord-Amenka ge- vestigd. De staatsman, koopman, de fabriekant, ia elke huismoeder, die prijs stelt op katoen, volgt in gedachten den broederstrijd en berekent wat er gebeuren zal als er gezegd wordt: de vrede is gesloten! Meer dan een millioen men- schen zijn daar door den oorlog aan hunne oor- snronkelijke beroepen onttrokken en toch, hoe vreemd het klinken moge, de fabrieken ver- meerderen in de unie, zoowel in getal als in waarde. De opbrengst van delfstoffen en land- bouw neemt toe en de uitvoer, zelfs zonder die van het katoen, komt tot een ongehoord cijfer. De laatst ontdekte oliebronnen in Pennsylvame en Virginia hadden in 1864 een uitvoer van 32 millioen gallons, en de waarde daarvan wordt begroot op 25 millioen dollars goud. In het westen gaf de landbouw groote rijk- dommen; in het oosten verkeerden de fabrieken nooit in zoo bloeijenden staat. Maar er zal, volgens de voorspelling van prak- tische kooplieden, een tijd komen van groote daling in de waarde van alle artikelen en zij bereiden zich reeds voor op zulk een crisis. Het hoog geregfshof te New-York heeft eene vreemde zaak te e<D:slissen namelijk of een kind kan in pand worden gegeven voor de voldoe- ning eener schuldvordering. Aan eene zeer fashionable dame in Ame- rika, die per spoor reizende in slaap gevallen waswerd het valsche gebitdat haar eenige honderden dollars had gekostuit den mond ge- stolen. Het werd in eene bank van leeningte- ruggevondenwaar de dief het verpand had. Blijkens ontvangen brieven uit Hongkong, 0 aldaar uit de centrale bank voor westelijk Indie door middel van een 60 voet langen tun nel, gegraven tusschen een overdekt riool en den kelder van gemeld gebouween bedrag van on- geveer 50,000 p. st. in gouden staven en specie gestolen. De policie had daarna voor alle zeker- lieid een twintigtal personen, op welke eenig vermoeden zou kunnen vallengevangen geno men. Bij een hunner vond men voor 5700 dol lars in goud-geldbenevens twee en later nog zeven staven goud. Deze persoon heeft dadelijk zijne schuld bekend en nog zeven medepligtigen genoemd, terwijl hij tevens eenige feiten aan het licht bragtten gevolge waarvan nog andere personen zijn gearresteerd. Ook te Macao zijn er eenigen in verzekerde bewaring gesteld. HESLBSSEKDE OVEKWIIIIXU rvooisi >i:i .i.iii kin. INNEMING van RICHMOND en PETERSBURG. New-York, 5 April. Na een bloedi- gen veldslag van drie dagen heeft generaal Grant de Zuidelijke hoofdstad Richmondals mede Petersburg veroverd. Generaal Lee trok in de rigting van Lynchburg terug, door Grant van nabij vervolgd. Het verlies, door Lee ge- leden, bedraagt 15,000 man aan dooden en ge- wonden, 25,000 man aan gevangenen, alsmede 100 a 200 kauonnen. Grant heeft 7000 man verloren. De minister van buitenlandsche zaken Se ward heeft te Washington eene redevoering ge- houden, waarin hij verklaarde dat, indien het volk dit goedkeurde, de politiek der regering na afloop van den oorlog die van non-inlerven- lie zou zijn, en dat, indien Engeland zich slechts regtvaardiy betoont, Canada niel zal ver- ontrust worden. Het naderend einde van den oorlog is alzoo aangekondigd. De DIJKS-DIRECTIE van den KOU- DENPOLDER, gemeente Hock, zal, op Maandagden 24 April 1865 des namiddags ten 4 ure, ten Huize en Herberge van Leendert Bareman te Iloekin het open- baar trachten :i:m te besteden Het MAKEN of VERNIEUWENmits .if, gaders het ONDERIIOUD vandeSTEEN- J -U GLOOIJINGRIJSWERKEN en KRAM- f'j/ /MATTEN aan den Zeedijk van den Kou- \/J denpolder, in het jaar 1865, waarvan het Bestek en Voorwaarden van Aanbesteding ten Huize van L. Bareman voornoemd ter lezing zal liggen, terwijl door de Directic des polders op den 20 en 21 April a. s. aanwijzing zal worden gedaan. io -o - De Notaris J. J. FERCKEN, te *- >rNeuzen zalten verzoeke der Erven van ADRIAAN van de VELDE, overleden te Zaamslag, in het openbaar verkoopen op Vrij- dag den 21 April 1865, des voormiddags ten 11 ure, in het verltocht wordende Woon- huiste Zaamslag Een YV OON1IUIS, met annexe SCHUUR en STALLING TUIN en ERVE staande en gelegen in de Veerstraatte Zaamslag, kadastraal sectie Fno. 911 en 912groot 6 roeden 30 ellen in gebruik te aanvaarden bij de betaling der Kooppen- ningen. En tenzelve dage, des namiddags ten 1 ure, in het verkochte Woonhuisvan Twee WERKPAARDEN en verder BEESTI AAL, LANDBOUW- en MELKGEREED SCI1APPEN RIJTUIGEN HUISMEUBE- LEN enz. door het ministerie van den Notaris J. J. FERCKENte Neuzen Op V p. ij d a g den 28 Aprh. 1865, des voormiddags ten 10 ure, ten verzoeke van JAN BAKKER Landman op de door hem bewoond wordende Ilofstede in den Oud-Westenrijkpolder gemeente lloek van Een completen BOEREN-INSPAN,be- staande in BEESTIALENLANDBOUW en MELKGEREEDSCHAP PLANKEN enz. enz. Alles breeder bij uitgezette Billetten om- schreven. BECKER km REDDISH, rr 3r Jo W C. BRADE, Ilandboek H der* Waterbouwkunde. /c 1 deelgroot 4°gebonden in Engelsch ledc* ren band en Atlas met 17 platen. Nog eenige Ex. zijn te bekomen bij M. M. COUVEE te 's IJage en bij den Boekhandel te ontbieden. GEDRUKT BIJ J. STURMTE NEUZEN./ M n - W- -K - rr DEK Amsterdam, 15 April. Werk. Schuld 21 pCt. 61 J; o pCt. 72J; 4 pCt. 95y. Gent, 14 April. Tarwe 25 a 50 c. hooger; fr. 19,50 a 20,50. Rogge als voren fr. 12,25 a 12,50. Gerst 50 c. hooger fr. 11 a 12. Haver 25 c. hooger fr. 9,75 a 10. Paardeboonen fr. 13,50. Vlas wei- nig aangevoerd hij geringe vraag bleven prijzen na- genoeg als vorige week. Een 9chooo en wezenlijk sieraad van den raensch fis een ilksch hoofd met haar. Het is dns voor den^belanghebbende 3 S" die van genoemd sieraad minder goed voorzien isniet zoo mia. te achten dat er een middel gevonden i9 dat de haren vast- zet, dezelve voedt en onderhondt, en dat middel is de reeds zoo gunstig bekende 7-* OUD-CARTIIAGENA'S BERGPL ANTEN-OLIE. Geen wonder dan ook dat het debiet steeds meer en meer toeneemt en verscheidene depothouders bepaalde kalanteo in dit art'ikel hebben die er de heilzame vruchten van ondervinden. Men gebruikt dit middel als pomadeeen weinig op'de hand waarraede men het haar inwrijft, i9 voldoende om oogeoblikke- lijk het haaruitvallen te doen verminderen en zeer spoedig ge- heel te doen ophouden en het haar voor vroegtijdige grijsheid te vrijwaren, zoodat men in plaats van gewone pomade of haarolie dit middel bijna kosteloos kan gebruiken. De prijs per fleschje is gesteld op 60 Cents voorzien van een verklaringsbillet, geteekend door den Hoofd Depothouder A. BREETVELT, Az. Delft Marktnevens de Waag. En verder uitsluitend en alleen in de onderstaande Depots: 5. van BeilanusNeuzen Th. AnnaertHulst; I). Biemens ZaamslagF. Bevin van de PutteIJzendijke A. van Over beekeSchoondijke; D. van Male, Breskens; A. J. Goedhals Middelburg, en meer bekende Depots. Aan de onderstaande en verder jjbekende Depothou- ders is verzonden eene nieuwe bezending|van alle V) uit het Magazijn van VAN HOUWENTNGE V1SSER, welke zich zoowel door veel vibbeterde kwalitkit als lagr prijs bijzonder aanbevelen. Afgewogen in verzegelde pakje9 van 6 2'/4 en 1 ons, waarop het nummer en de prijs, loopende van af 90 Cents tot 3 per 5 onszijn vermeld. Bij hoeveelhedcn van minstens 15 Ned. pond, worden dezelve desverkiezende in met lood bekleede kistjes afgeleverd. Prijscouranten zijn gratis te bekomen: Neuzen, W. M. de StewAxel, Joh. Veenhuizen; Sas-van- G«»t, Wed. J. StubbeHoutsuisse, Th. FassaertSluis, P. E MetsMiddelburg, J. A. Goethals. e alom bekende C. BECKER'S BALARISEN en BASCULES worden alleen \ervaardigd en zijn te bekomen bij de Fabrikanlen te Jrnhem. Zij zyn door hare gre- voeligheid het voordeeligst voor den gebruiker. Deze PILLEN die aints vele jsren met het beate gevola: tegea de slijm en als maayversterkend gebruikt worden door hare zachte werking de spijsvertering zeer bevorderen bijzonder goed tegen de gal en zeer zacht laxerend zijn. zijn tegeni)2Cent het doosjemet berizt van het gebruik verkrijgbaar door tus- schenkomst van de Heeren Goea, J. A. le Cointre. HoofdplaatL. Lippene. Honteuisse P. Bronkert. HulstJ. Nederveen. Middelburg IV. van de Kamer. Sluis P. E. Mets. Vlissingen ,,P. Lagaaij. Of Om elk doosje der echtr en sints onhengelijke jaren gebruikte SLIJM- en MAAGPILLEN is een biljetvoorzien met de Handteekening van den vervaardiger J. J. Schreuder Apotheker, welke Handteekening zich ook bevindt op het Zegellak waarmede elk Doosje verzegeld is. Men gelieve daar wel attent op te zijn.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1865 | | pagina 2