No. 209. Woensdag 19 April 1865.5de Jaarg. T ALGEMEEN ZEELTWSCH-VLAAN DEREN. BUITEILA1SCHE BUM Bit Weekblod wordt elken Woensdag morgen uilgegeven bij J. Sturm, te Neuzen. De prijs is 80 cents in de drie maanden en franco per Post 95 cents Men abonneert zich bij alle Boekhandelaren, Posldirecleuren en Brievenbushouders. Advertentien gelieve men aan den Uitgever in te zenden uiterlijkDingsdag des avonds ten 6 ure; de prijs van 1 tot 4 regels is 40 cents, voor ellcen regel meer 10 cents, behalve 35 cents zegelregl voor elke plaatsing. Bij lconinklijk besluit van 13 April, no. 71 is benoemd tot ontvanger der registratie en do- meinen te Sluisde beer mr. W. Hemsmg tbans ontvanger der registratie en domeinen te Sittard. Njaar wij vernemen zijn dezer dagen door den commissaris des konings in deze provincie bevorderd, om in te gaan 1 Mei e. k.de na- volgende werkbazen bij de calamiteuse polders, te weten: tot den lsten rang: Pieler Johannes Visser dienst doende bij de watering Walzoordenen Blaas Blok, bij den polder Oud- en Jong Bres- kens tot den 2den rang: J tiles Kooreman, Johsz., bij den Hoofdplaatpoldertot den 3den rang: Archibald Wright bij den polder Bommenede Cornells de Zeeuwbij den polder Deurloo Ilendericus Daams bij den polder Ellewoutsdijk Jan Krijger, bij de polders Vliete en Nieuw Noord-BevelandAnlhonie Boliermet verplaat- sing van den polder Eendragt naar den polder Borselen, en Jilles Kooreman, Jansz., bij de polders Margaretha en Kleinen Huijsens tot den 4den rang: Pieler de Munchbij den polder EllewoutsdijkAbraham van Oosdorp Louwers, met verplaatsing van den polder Muije naar den Eendragtpolder Johannes de Vriendbij de pol ders Tien Honderd en Zwarte en Adornisen Kristiaan van Booijcn Wz., bij den polder Anna. Op dingsdag 9 Mei a. s. zal in de ver- sehillende gemeenten van bet voormalige 4de en 5de district de verkiezing plaats hebben van leden voor de provinciale stateningevolgede rooster van aftredingwaartoe beliooren in bet voormalig 5de district: de beeren J. Sergeantte Hontenisse; A. G. 1. Ilombach en Ch. C. Ph. Pierssenste Hulst, en A. J. Onghena, te Zniddorpe en in bet voormalig 4de districtde heeren A. de Smidt, te Scboondijke, en M. Mazure en G. Hammacherte Groede. Ten aanzien van het concept reglement ontworpen voor de administratie der kerkelijke fondsen enz.verneemt men bet volgendeeen collegie van toezigt op bet bebeer stelt het voor iedere provincie voorbestaande uit zoovele leden ills er klassen in de provincie zijn en twee leden van het provinciaal kerkbestuur. De laatsten wijst bet provinciaal kerkbestuur aande overi- gen worden door de klassikale vergaderingen uit de lidmaten der gemeenten van baar ressort gekozen. Ten minste zes malen 'sjaars ver- gaderen gezegde collegien in de provinciale lioofd plaats. Onder andere werkzaamhedendie zij te verrigten zullen bebben, is de benoeming van een lid voor het algemeen collegie van toe zigt dat mitsdien met inbegrip van den voor- zjtteronder-voorzitter en secretaris der laatst gebouden Synode, uit tien leden bestaat. Het vergadert te 'sHage, op aanschrijving van den voorzitter of op een door bet collegie te bepalen dag. De bepalingenaan welke het zijn aan- wezen danktmaar ook nu de vigerende regie- menten op de administratie beeft het te berzien na de provinciale collegien van toezigt en de algemeene Synode gehoord te hebben. Het ge- heele concept moet uit 33 artikelen bestaan. Men sehrijft uit Colijnsplaat: Het aanmerkelijk verhoogen van bet dijkge- schot voor de calamiteuse polders, schijnt nog meerdere polders te zullen nopen om zich vrij te doen verklaren, altbans op de laatste vergade- ring van den calamiteusen polder Noord-Beve land, is door ingelanden besloten om over 1865 bet verhoogde dijkgescbot te betalen, docb gin- g^n er vele stemmen op, om de noodige maatrege- len te beramen, ten einde dien polder met 1866 vrij te verklaren. De bouwman A. Klapwijknabij Delft wonendeheeft aan Z. M. den koning de eerste grasboter ten geschenke aangeboden. 1 Op den 8 dezer is te Sappemeer eene vrouw begraven, genaamd Anna Jansen, die den ouderdom heeft bereikt van omstreeks 101 jaren en tot op den laatsten oogenblik van baar leven het voile verstand bezat en geduren- de haar geheele leven geene medicamenten heeft behoeven te gebruikeu. Men meldt uit Roermond8 AprilDezer dagen is uit Maastricht gemelddat bij zekere© Slarmans, die door het hof in Limburg wegens poging tot moord tot 20 jaren tuchtbuisstraf is veroordeeld, een ijzeren pen en een houvast is ontdekttoen hij voor zijn vervoer naar Leeuwar- den werd onderzocht. Ter aanvulling daarvan dient gemeld te wordendat meergenoemde Star- mans na zijne aankomst te Roermondnogmaals onderzocht is onder toezigt van den ijverigen directeur van het buis van arrest alhierden heer C. F. A. Jansen, en dat bij dit nader onderzoek onder den regterarm van den veroor- deelde gevonden werd eene pikpleister van zoogenaamd koolteer, bestaande in een linnen doekjewaarin een mes gewikkeld wasdat volgens zijne verklaring had moeten dienen om den cipier te Weert om het leven te brengen. Verder vond men ook nog, genaaidin den band van zijn onderbroek, een ijzeren houvast, be st emd om de sloten zijner boeijen te verbreken. Slarmans is gisteren onder behoorlijk geleide van met karabijnen gewapende mareehaussees naar Weert getransporteerdom vervolgens naar Leeuwarden te worden vervoerd. In een der bladen van Java leest men: Men deelt ons een staaltje mede van cholera in vrijen arbeid." Een koetsier wendde op ze- keren nacbt zware ziekte voor en wel „sakit kollera." De huisgenooten begaan met het lot van een der bediendenwendden alles aan wat de knnst met huismiddeltjes vermag, absinth, minjak kaijoepoetiwarm water in kruiken wrijven op den buik, djamoe, tapelsemboer pillen en pappen en poeijerszelfs de dekeus van bun eigen bed. De arme sukkel bleef lig- gen kermentwee nacbten en twee dagen en weigerde volstandig medicijnen in te nemen en was vooral bang voor een doctor blanda. Daar zijne kamer nabij de rivier iswas er geen na- vraag te doen naar de „uitgaande regten semoea boewang soeda boewang di soengitrada brenti brentiEindelijk was hij op sterven na dood en verzocht naar „de kampong" vervoerd te wor den. De huisgenootendie twee etmalen voor hem in de weer waren geweestlieten hem met een tandoe wegbrengenwant de inlander sterft liever in een modderkrot van bamboe als in een steenen buis's lands wijs 's lands eer. Zoodra is de stervende lijder niet de deur uit- gedragenof zietdaar loopt bij in eens spring- levend been, gaat op twee palen afstands bij een ander in diensten is onmiddellijk in koet- siers-functie op zijn hoogen troon gezeteld. Twee guldens meer loon belofte, door zijn vorige „Joffrou" gedaan, deden hem op deze wijze cholera krijgen, daar bij in zijne dienst veel schuld en een te goed leven had om langs gewonen weg lapas te vragen. De aansporing tot vrijen arbeid is groot. Twee dagen en nachten vijftien menscben in medelij- dende onrust en „kollera sakit" te brengenis zeker een goed bewijs voor „vooruitgang." Den 8 dezerden eigen dag waarop de Belgisclie minister van oorlog met een lid der Belgische kamer van vertegenwoordigers heeft geduelleerdzijn door den krijgsraad van Bra bant zes onder-officieren van bet garnizoen van Brussel tot gevangenisstraf van drie en van eene maand veroordeeld, als selmldig of medepligtig aan een tweegevecbt. De gemeenteraad van Brussel heeft in zijnp, jongste zitting geoordeeld, dat bet van algemeen belang was voor het vaccineren-en bervaccineren der pokstof van runderen en niet van menschcn te nemen, en heeft uit dien hoofde een subsidie verleend aan een geneeskundigewell^e daar ter stede de sticbting eener groote inrigting tot bet verkrijgen van natuurlijke koepokstof heeft on- dernomen. Aan eene particuliere vereeniging is van regeringswege concessie verleend om in Brussel eenen spoorweg onder den grond aan te leggen en te exploiteren ter verbinding der spoorweg- stations aan de zuid- en aan de noordzijde van Brussel onderling en met bet midden der stad. De uitvoering van het plan om die stations on derling te verbinden door eene buiten om de stad loopende liniezal daardoor niet worden belet Het gouvernement van Victor Emmanuel is voor de regtbank van eersten aanleg te Luik gedagvaard door eenen wapenfabriekant dier stad, tot betaling eener som van 35,000 fr. aan hem verschuldigduit hoofde van levering van wapens. De landbouw in Wurtemberg ontwikkelt zich meer en meer en men dankt dit voor het grootste gedeelte aan het landhuishoudkundig onderwijs, dat op de school te Ilohenheim en in de akkerbouwscholen op het land gegeven wordt, terwijl de onderwijzers der normaal-en lagere scholen landhuishoudkundige kennis ver krijgen van rondreizende oeconomen. Deze be- spreken vooral: het draineren, de boomkwee- kerijde vlasbouw, in bet kort alles wat voor elk oord, naar het klimaat en de gesteldbeid van den grond, nuttig is. Door de toenemende welvaart is de landver- huizing in Wurtemberg zoo goed als gestaakt. De volgende cijfers leveren een welspre- kend bewijs, dat Frankrijk den roem, welken bet aan bet keizerrijkdat de vrede is, te dan- ken heeft, niet kosteloos verkrijgt. In 1815, bij den terugkeer der Bourbons, bedroeg de ge- zamenlijke schuld van Frankrijk 4 milliarden en 107 millioen, welke eene jaarlijksehe rente- betaling vorderden van 216 millioen. In de 36 jaren van 1815 tot aan het einde van 1851 steeg de staatsschuld twee milliarden aan ka- pitaal en 59 millioen aan interest. Zij bedroeg dus 6 milliarden 94 millioen en eene rente-uit gave van 2741 millioen. Gedurende het 14jarig bestaan der keizerlijke regering is de schuld gestegen tot 12 milliarden 43 millioen; waar- voor de belastingpligtigen 388 millioen ter be taling van de rente moeten opbrengen. Sinds 1852 is bet nominale kapitaal der schuld met 5 milliarden en de rente-uitgave met 114 mil lioen vermeerderd. Op het gebied der crinolines is weer wat nieuws uitgedacbt. In de voomaamste mode- magazijnen te Parijs ziet men tbans crinolines ten toon gesteld met goud of zilver gemonteerd. Dit ontbrak er nog maar aan! De 37 paarden van den heer de Morny die zaturdag 8 dezer te Chantilly verkocht zijn en vele liefhebbers hadden uitgelokt, zijn ver kocht voor 337,950 francsdus 10,009,50 francs per paard. Nimmer bebben in Frankrijk paar den zooveel geld opgebragt. Te Montpellier is den 29 Maart jl. de heer E. de Ricard als advocaat beeedigd. Hij is echter slechts 16 jaar oud. Uit de toespraak welke de president van het hof tot hem rigtte blijktdat hij op zijn twaalfde jaar reeds hot baccalaureaat (examen van hen die de school verlaten) had verkregen en eenige maanden daarna als kweekeling op de marine-school te Brest werd aangenomen. Later wijdde hij zich aan de regtswetenschap. In de stad Auxerrede hoofdstad van het departement van de Yonne, is dezer dagen een regtsgeding gevcerdhetwelk in Frankrijk eene algemeene deelneming gewekt heeft. Twee on- gehuwde jonge vrouwen namelijk, verbonden aan een magazijnwaar zij door eigen arbeid in haar onderhoud voorzagenzijn opgetreden als aanklaagsters van zekeren heer L.een niet onbemiddeld man van 69 jarendien zij be- schuldigden van, door het schrijven van naam- looze brieven aan haren patroonhaar te heb ben willen berooven van haar goeden naam zoowelals van hare middelen van bestaan. De regtbank heeft het als bewezen aangemcrkt dat L.met het misdadig oogmerk om de twee bedoelde jonge vrouwen in ongelegenheid te brengen en vervolgens misbruik te maken van hare verlatenheidhaar belasterd heeft bij haren patroon. Op grond daarvan is hij veroordeeld tot een jaar gevangenisstraf, 500 fr. boete en 6000 fr. schadeloosstelling aan de klaagsters. Deze uitspraak is door het aanwezige publiek met zulke luide teekenen van instemming ont- vangen geworden dat de voorzitter te naauwer- nood de orde heeft kunnen bewaren. Ten bewijze, dat de stralen van deApril- zon gevaarlijk zijn, verhaalt men, dat een kind van 6 a 7 jaren zich te Lyon in de open lucht had nedergelegd om wat uit te rusten en dat het na korten tjjddoor de voorbijgangers leven- loos gevonden werd. Alle pogingen onmiddellijk Nieuws- en Advertentleblad VOOR

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1865 | | pagina 1