No. 207. Woensdag 5 April 1865. 5de Jaarg, ALGEMEEN ZEEEWSCH-VLAANDEREN. BUiTILAIDSCHE BUM vc**>r Thl Weekblad wordl elken Woensdag morgen uitgegeven bij J. Sturm, te Neuzen. De prijs is 80 cents tn de drie maanden en franco per Post qi- y abonnecrl zicli bij alle Boekliandelaren, Posldirecleuren en Brievenbushouders. Adverlenhen gelieve men aan den Uitgever in le zenden uiterlijkDinqsdag dcs avonds ten 6 ure; de prijs van 1 lot 4 regels is 40 cents, voor elken regel meer 10 cents, belialve 35 cents zegelregt voor ellce plaatsing. Hulst3 April. In de afgeloopeue week werd eene kleine arbciderswoningin de nabij- heid van het naburige Schuddebeurs (gemeente Hontenisse), eene prooi der vlammen. Daar niets tegen brandschade was verzekerd, zag zich bet gezinbestaande uit man en vrouw met 6 kinderenin weinige oogenblikken van alles beroofd. Bewogen met het lot der ongelukkigenbe- sloot hier een tweetal lieeren H. T.J.Fassaert en L. Maerlens, voor de ongelukkigen eene collecte te doen en had dan ook de voldoening ruim f 136 in te zamelen waarin doordejonge- jufvrouwenschool voor f 5,26 en door de ge- meenteschool voor /'2,77 werd bijgedragen. Deze sommet eenige andere giften in bouw- materieelstelt genoemde lieeren nu in stoat eene nieuwe woning op te trekken dank zij de menschlievende medewerking van Hulsters in- gezetenen terwijl men bovcndien zekerheid heeft, dat ook de gemeente Hontenisse niet achterlijk blijft, oin de helpende hand te reiken. Men meldt dat maandag 27 jl. te Biervliet een beeld gevonden is hetwelk voor de oudheid- kunde niet zonder belang isen waarin men den Germaanschen god Wodan meeirt te her- kennen. Het is verkocht aan den heer P. Gros- nian te IJzendijke. Op den 29 jl. is ter rolle der arrondisse- ments-regtbank te Middelburg aanhangig ge- maakt de procedure van Louis Foster, sigaren- maker aldaar eischertegen de adelborsten welke zich gelijk men zich zal herinneren op St.-Nicolaasavond van 1863 in die gemeente aan ongeregeldheden schuldig maakten zijnde deze minderjarigen vertegeuwoordigd in regten door hunne vaders of voogden. De vordering van den eischer strekt om zich eene ruime wekelijksche schadevergoeding te zien toegewezen voor het verlies van zijn regter-oogwelke verwonding hem door een dier minderjarige adelborsten op dien St.-Nicolaasavond zou zijn toegebragt en waarvoor alien, volgens den eischer, hoofdelijk aansprakelijk zouden wezen. Te Rotterdam zal de lierdenkingsdag der slag van Waterloo op 18 Junij aanstaande door een aantal personen uit de bnrgerklasse zeer feestelijk worden gevierd door een gecostumeer- den optogtvoorstellende de Nederlandsche Engelsche en Pruissische legers onder aanvoering der generaals de prins van Orange Wellington en Blucher te paard. Iedere afdeeling zal be- staau uit 120 personen onder een krijgsbanier terwijl de Nederlandsche maagd met verdere omgeving de luister van den stoet zal helpen verhoogen. Zekere B.woonachtig te Assendelftis dezer dagen in verzekerde bewaring genomen besehuldigd van het kind van zijue zuster en waarvan hij zelf vader was, te hebben vermoord. De misdadiger heeft de plants aangewezen waar hij het kind heeft begravenna het vooraf den hals te hebben afgesneden. Naar men zegt, zal op een der plantsoe- nen te Leiden ook een proef genomen worden ter acclimatatie van de Japansche zijderups waartoe door de Nederlandsche Entomologische vereeniging een hoeveelheid Yama-Mayu-eijeren zijn beschikbaar gesteld. De zoon van den directeur der cell, ge- vangenis te Amsterdam, trad onlangs in zeker uabij gelegen dorp als leeraar op en sprak naar aanleiding van dezewoorden: „In bet huis mijns vaders zijn vele woningenik ga henen om u plaats te bereiden." De goe gemeente was daar- over alles behalve gesticht en enkelen bromden schier hoorbaar, „dat ze van zoo'n logies niet gediend bliefden." Als eene bijzonderlieid wordt uit Texel gemeld dat men een klamp hooiwelk 19 jaren onaangeroerd was blijven staanthans bij de srroote hooibehoefte heeft aangestoken. Het hooi was blank en het vee gebruikte het met graagte. Men verkocht het voor f 32 den wagen. De Friesclie Cour. meldt het volgende ,,Naar wij vernemen gaan tegenwoordig velen die vroeger gemoedelijke bezwarcn hadden tegen de koepokinentinger toe over zich te laten vaccineren en wel op aanraden van den heer tlroen \an Prinstererdie op deze wijze een zeer nuttig gebruik maakt van den iuvloed welken hij op deze menschen aitoefend. IV ij verblijden ons daarover hartelijk en hopendat het vooroordeel tegen de vaccinatie spoedig ge- heel moge verdwijnen." Dezer dagen iswat hier te lande zeld- zaam iseen geval van bigamie of dubbel hu- welijk ontdekt. Een persoondie in 1843 in de gemeente Haskerland in den echt trad en spoedig daarna zijne vrouw verlietzonder zich verder om haar te bekommerenhertrouwde ten jare 1860 in de gemeente Wijmbritseradeel zonder dat het eerste huwelijk hetwelk hij voor den ambtenaar van den burgerlijken stand ver- zweeg, door den dood der vrouw of op eene andere wcttige wijze was ontbonden. Men ver- neemt dat tegen hem eene vervolging zal wor den ingesteld. Uit Overijssel meldt men aan het Utreclitsch dagblad Een op maandag 27 Maart jl. uit Noord- Amerika ontvaugen schrijven heeft eene groote sensatie verwekt onder de landvcrhuizersdie het plan haddenalthans voor een gedeelteop lieden te vertrekken. Dit schrijven behelsde o. a. namelijk niets minder dan de kennisgeving van eenige daar gevestigde vriendendat men zich van geboorte-extracten moest voorzien daar alle mannelijke personen beneden de 30 of 35 jaren aan de loting voor den militairen stand moeten deelnemen. Dit denkbeeld met al de gevolgen van dien brengt de arme landverhuizers in zulk een bedroevenden toestanddat men ze inderdaad moet beklagen wanneer men weet dat al bun have en goed hier reeds te gelde is gemaakt het noodige voor reis en overtogtzoomede klee- dingstukken enz. is aangekocht en daarmede het kleiner of grooter kapitaal is verslondeu. Het treurige van die tijding maakte dan ook zulk een diepen iudruk dat vele ouders en kin deren aan den avond van dien dag weenende bij elkander zatenniet wetende hoe te moeten handelen. Dat zich niet alleen het jaar 1667 door felle vorst heeft gekenmerktblijkt uit eene te IJsselstein aanwezige oorkonde van het jaar 1435, toen in dat jaar de lente zeer ja bovenmate koud is geweest. Die oorkonde luidt als volgt: „In 't Jaer onzes Heeren doen men schreef 1435 was de wind omtrent half February veel Oost ofte Noord Oost eude des s' nagts was t' klaar weder tot Ses of Seven uuren toeende des daags was 't donker graauw weder tot savonds toezeer koude tot Ses of Seeven uurenende het en regende nietnoch het en doude niet in de Maartnoch in Aprilnoch in Mey. En op St. Pancrasdag (den 12 Mey oude stijl) hadt het hard ys gemaaktdat er een kraay op staan kondeen de daar en wies Lovernoch Gras noch Korennoch Pruimenboomen en bloeiden niet; noch Kersennoch Appelen, noch Peren, noch geen Wijngaarden was ontlaaten. Ende daar waren Menschen die geen betrouwen op God en hadden ende keerden haar land an- derwerf omme ende en hadden geen Vruchten. En andere Luiden zeiden met Job, God gaf, God namende daar zy een hoedt Tarwe af- plegen te hebbendaar kreegen zy vier hoedt af van die ZomerEnde op St. Jan Baptiste dag (den 24 Juny) zaten de oude vrouwen met grote Koolpotten voor de Kerkeende de Menschen en konde haar niet verwarmen die by de Straat gingen. Ende het begon te Warmen des daags na St. Peter en Paulus (den 30 Juny) in die octave van St. Jan ende des daags zoo scheen de Sonne schoon ende klaaren des 's nachts zoo reegenden 'tSoetelijk zoo dat alle de Vruchten op het veld wiessenende men koft daarna een achtste Tarwe om 8 grootende een achtste Rogge om 6 grootende een achtste Gerste om 4 groot, ende een achtste Haver om lOduiten, Item een achtste Guldelinkappelen om 3 groot, ende een achtste Schrijvers om een Braspenning, een achtste Gijs Jans om 6 duiten en alle ooft daarnaItem een achtste Peeren om 2 stuivers extItem een koehooy om 18 stuivers van dat aller beste, Item een varken dat het aller beste, dat op de markt kwam om drie pond Hollands (2 gulden 25 cents). Item een Runt, dat 120 pond smeer hadde koft men om 9 Rijnsche Gul dens (8 gulden en 10 cents) en alle beesten daarna lager." Tot bisschop van Gent, ter vervanging van wijlen den heer Delebecgueis aangesteld de heer Bracq. De heer de Vliegh agent der nationale bank te Gentheeft de vlugt genomen in zijne kas een deficit nalatende van nagenoeg 200,000 fr. De koninklijke akademie van geneeskun- digen in Belgie heeft in hare jongste zitting beraadslaagd over een aantal verslagen en be- rigten betreffende de daar te lande heerschende kinderpokziektealsmede betrekkelijk de uit werkselen van de eerste en herhaalde inenting met koepokstof. Zij heeft daarop besloten te verklaren dat hervaccinatie voor een iegelijk op zekeren leeftijd aan te bevelen is en zij zal de regering uitnoodigen om het publiek daarop op- merkzaam te maken. Deze week bragt een welgekleed jong meisje bij den concierge van het vondelinghuis te Ant- werpen een kartonnen dooswaarin zich volgens haar zeggen bevond een steek voor den geeste- lijke. Toen men later de doos opende: vond men er geen steekmaar wel een kind in van omstreeks acht dagen oud. Dezer dagen bragt in de gemeente Aalst een varken of zoogenoemde zoog, negenjongen voortwelke alle zonder staart en de voorbeenen slechts 2 a 3 Ned. duimen lang waren het won- derlijkste wasdat die dieren aan elk der voor pooten 5 klaauwen teldedezelve waren zeer gezond, doch zijn alien afgemaakt. Te Ostende is den 26 Maart het arsenaal aldaar geheel afgebrand. Volgens dat berigt is al het daarin aanwezige materiaal totaal ver- nieldeven als het gebouw zelf, waarvan al leen de vier muren zijn overgeblevenniette- genstaande de krachtigste pogingen tot blussching waren aangewend. Uit Minden wordt gemelddat den 29 Maart geen enkele spoortrein verder dan Bruns- wijk heeft kunnen komenten gevolge van de verbazende sneeuwmassa, welke de wegen bedekf. Onder het hondengeslacht in Keulen wordt een onverbeterlijke „dronkaard" gevonden. El ken namiddag verlaat hij met klokslag van vier uur de woning van zijn meester, opdengrooten Sandkaulen bezoekt geregeld een aantal bier- huizenwaar hij zeer behendig de restantjes uit de glazen weet te drinken, en indien deze of gene niet naauwlettend toezietversmaadt de hond een vol glas nietdat voor een ander be- stemd is. Omstreeks tien ure des avonds keert hij totaal beschonken of althans met een sterken roes in het huis zijns meesters terug. Een Duitschgeneesheerdr. Byes, officier van het regement huzaren te Verden de be- rigtgever noemt er zijne titels bij om te voor- komendat men aan eene mystificatie denkt heeft een nieuw voedings- en geneesmiddel nit gevonden: namelijk de steenkolen. Als voedsel geeft hij ze aan de varkensals genees middel raadt hij ze aan voor ziekten van inge wanden. De proeven die hij er mede genomen heeft, hebben, zegt hij, de gunstigste resultaten opgeleverd. Voor zijne proefnemingen heeft hij de Pinsherger steenkolen gebezigd. Zijn rapport komt voor in de Deutsche Klinik over 1864. De Fransche Monileur berigt dat de som waarvoor een dienstpligtige zich kan afkoopen van de militaire dienst, voor 1865 is vastgesteld op 2,300 frs. De keizerin van Frankrijk heeft den 21 Maart de boekdrukkerij van den heer Paul Bupont, te Glichymet een bezoek vereerdwaar vrou wen en meisjes als letterzetsters werkzaam zijn. Aan deze inrigting is een school verbonden tot het geven van ondcrwijs aan bedoelde meisjes die met het zingen van een lied de keizerin ont- vingen. Eugenia drukte met hare eigen hand op een handpers eenige voor haar vleijende woor- den met gouden letteren op een blad wit papier. Zij had juist dien dag tot haar bezoek aldaar ge- kozenorodat het toen 299 jaren geleden was i dat eene souvereine vorstin van Frankrijk voor de eerste maal een boekdrukkerij te Parijs be M j!F' Nieuws- en Advertent? eblad

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1865 | | pagina 1