No. 205. Woensdag 22 Maart 1865. 5de Jaa ALGEMEEN ZEECJWSCtlI-V LAANDEREN. If BUG I 311 Dit Wee/cblad wordt edken Woensdag morgen mtgegeven br, J. Sturm le Neuzen. De rrijs is 80 cents in de drie maanden en franco ner Post 9o cents. Men abonncert zich bij aide BnekhandelarenPostdrreclewen en Bnevenbushouders. Advertenlien gelieve men aan den Uitnever in e le uitcrlijk Dmgsdag, des avonds leu G are; de pnjs van 1 lot 4 regels is 40 cents, voor elken regel nicer 10 cents, beha'lve 35 cents zeqelreqt voor elke plaatsiig Aan onze g-eabenneerden wordt bij dit Wo. gratis aangeboden een verslag van de plegtige begrafenis van Eare Maje- steit Mevrouw AWWA PA^IiDWIVA, Konin- gin-Weduwe der Wederlanden geb. Groot- Vorstin van Rusland op den 17 dezerte Delft. im Bij besluit van den 16 Maart, no. 40, heeft Z. M. goedgevonden 1.° op verzoekeervol ontslag te verleenen aan den beer J. C. Stcenkampl'Wz., als ge- zworen van den Koudenpolderen 2.° te benoemen in bet bestuur van den Zwin- polder tot dijkgraafdon beer J. II. llenneguin, en tot. gezworen, den beer P. de Bruijne. Men verneemtdat tot opzigter over de seliorrenaanwassen enz. in en ann de Zeeuw- sche stroomen, door den minister van financien als zoodanig benoemd is de beer .1. Brandt, landmeter, vroegcr werkzaam bij den hoofd-in- genienr van den waterstaat in Zeelandtbans mede-directeur eener stoomboutzagerij te Mid- delburg. Den 17 Maart zijn twee rouwkransen op bet voetstuk van bet standbeeld van wijlen Z. M. koning Willem II nedergelegd. Op de kistwaarin bet stoffelijk overscbot van II. M. de koningin-wednwe is te ruste ge- legdword in den avond van den 14 dezer met zilveren houtschroeveneen zilveren plant beves- tigd waarop het volgcnde met groofe blokletters is gegraveerd: Anna Paulonna koningin we- duwe der Nederlandengroot-vorstin van Rus land, geboren te St.-Petersburg, den Janu- arij 1795, overleden den'fh-— 1865, als- mede een met edelgesteenten versierd gouden kruisdoor Z. M. den keizer aller Russen daar- voor toegezonden. In de bijeenkomst van de tweede kamer van den 14 dezer heeft de voorzitter medege- dceld, dat, na het aanbieden van bet adres van rouwbeldag, wegens bet trenrig overlijden van H. M. de koningin-weduweZ. M. de ko ning in lmofdzaak heeft gezegd „der kamer zij- nen hartelijken dank te betnigen niet alleen voor dit bewijs van deelnemingin het door hem geleden smartelijk verlies, maar ook voor de eeht vaderlandscbe wijzewaarop bet adres is opgesteld on aangeboden dat bet Z. M. tot groot genoegen en voldoening verstrektbij deze gelegenbeid al de leden der kamer om zich been gesebaard te zienen dat de gevoelens van ge- hechtheid aan zijn stambniswelke ook nit naam der natie zoo barteljjk en welmeenend in het adres doorstralendoor hem steeds op Imo gen prijs worden gesteld." In de laatstvorige weekbeeft in de afdeelingen der tweede kamer bet onderzoek van de wet tot afsebaffing van het zegel op de dagbladen plaats gebad. De meerderbeid blijft steeds dat voorstel ondersteunen. Een groot aantal leden aohtte bet overwegend nut daarvan niet bewezen en meendedat eene belasting als deze bij de overige finnnciele plannrn van de regering wel niet reeds nu tot afsebaffing in aanmerking kon komen. Men voerde daartoe velerlei beschou- wingen van financielen aard aan. Men acht den termijn van afsebaffing op 1 Julij ook te vroeg om dewet in werkingte kunnen brengen. Over het bandelszegel was veel verscbil van gevoelen. De nietigverklaring van niet gezegelde stukken bleef algcmeen tegenstand opwekken. In onderseheidene gemeenten cireuleert een adres aan de tweede kamerhoudende verzoek dat maatregclen worden genomen tot beteugeling en uitroeijing van betmisbruik van sterken drank. Adressanten aebten onder deze maatregelcn te bebooren dat geen patent; tot verkoop van ster ken drank verkrijgbaar zij zonder vergunning van bet plaatselijk bestuurdat er aan op welke wijze ook, gegmploijeerde person en aangesteld hetzij van lijkswegehetzij van wege de pro- vincie, hetzij van wege de gemeente of van wege instellingen en collegien die bun gezag aan een van deze ontleenengeen patent worde uitge- reiktdat de vergunning van patenthier be- doeld, persoonlijk])laatselijk en door het ge- meentebestuur opzegbaar zijdat de aanslag voor bet pa'ent (bet tappersgeld) voo.al in dien zin verboogd worde, dat de lagere klassen wegval- len of in evenredigheid meer verboogd worden dan de hoogeredat de verkoop van sterken drank met geen ander beroep mag worden ver- eenigddat geea verkoop van sterken drank wordt toegestaan dan na bet betalen van bet voile bed rag van den aanslag; dat, voor zoo- vcrre door de wetgeving in een of ander als bovengenoemd voorzien isde toepassing daar van aan de magthebbenden' worde aanbevolen. Wij verneinen dat dezer dagen bij bet bestuur van den Molen- en bij dat van den Nieuwlandscbenpolder, de goedkettring van zijue excellentie den minister van binnenlandschezaken is ontvangen op bet in 't laatst van bet vorige jaar genomen besluittot bet beheeren hunner polders voor eigen rekening. Aan de Leidsche boogeschool werd op den 14 dezer tot doctor in de beide regten bevor- derd de heer B. A. ('alien[elsgeboren te Honte- nissena verdediging van stellingen. euzen 16 Maart. Gedurende de vorige maand zijn het kanaal alhier opgevaren lOzee- scbepenmetende 1614tonnen, en 151 binnen- scbepenm. 8755 t.en afgevaren 15zeesche- penm. 2716 t.en 152 binnenschepen m. 9137 t.sedert 1 Januarij 1865 zijn opge varen 27 zeeschepen m. 3876 t.en'278 bin nenschepen m. 17325 t.en afgevaren: 25 zeeschepen, m. 4078 t. en 289 binnenschepen, m. 17898 t.in de twee eerste maanden van 1864 zijn opgevaren 27 zeeschepen m. 3140 t.en 355 binnenschepen m. 15778 t.en af gevaren 12 zeeschepen, m. 1547 t.en 353 binnenschepenm. 14940 t. Htoppelcljjlc 20 Maart. Als een bewijs dat alhier veel werk gemaakt wordt van het vet maken van varkensdientdat onlangs bij den landbouwer Eduardus Eamnen een varken is geslngt, zijnde 19 maanden oud, en wegende zuiver aan den haak 336j Ned. ponden. dubbele grootte. Er heeft geen enkel on<*eluk plaats gehad. Bij gelegenbeid der begrafenis-plegtigheid te Delft van het stoffelijk overscbot van H M de koningin-moeder, hadden alle Nederlandscbe scbepen te Antwerpen en te Gent in de haven liggende, de vlag ball top gebesehen, ten teeken van rouw. De Arnhcmsche Courant deelt mede, dat de heer A. W. G. Ramaerontvanger te Bab- berikdezer dagen een zeer vleijend scbrijven van keizer Napoleon III ontving, als dankzeg- ging voor bet inzenden eener dissertatie over eene zeei betwistte plaats in Julcus Caesars com- mentarien. Dames I een voorbeeld onze voormalige landgenoote, mej. S. Oppenheimwas gedu rende 10 jaren chef der London District Tele graphic Company en secretaris van bet pens, fonds voor telegraphisten. Onlangs op haar ver zoek eervol ontslagen, werd aan hare verdien- sten bij een vleijend scbrijven regtrnatige bulde gebragt en haar een fraaije gouden broche en dito ketting vereerd. In de poldervergaderingen ter vorige week in westelijk Zeeuwsch-Vlaanderen gebouden heeft men beraadslaagd over dedoor de uit- waterings-commissie voorgestelde veranderde rig- ting aan bet algemeen uitwaterings kanaal te gevenen dusin plaats van bet Tienhonderd- plan bet Zwinplan te volgen. De uitslag daar van is geweest, dat er slechts 6 tegensteinmen- den waren bij 450 stemmendie'van bunnen bijval bebben doen blijken. De viering van 'bet 25jarig bestaan van bet depnrtement Oostburg der Maatschappijlot Nut van 'I Algemeen, eerst bepaald op donder- dag den 16 Maart, is, uit hoofde der begrafenis van H. M. de koningin-weduwe, uitgesteld tot woensdag den 22 dezer. Op maandag den 13 dezer had te IJzen- dijke de feestelijke inwijding plaats van bet al- daar nieuw gesticbte schoolgebouw, versierd met keurige, volgens bet tegenwoordige stelsel in- gerigte zitbanken. De leerlingen bragten het overige van dien dag genoegelijk door, en be- sloten dien mede op eene regt aangename wijze met eene tooneelvertooning uit hun midden. In den namiddag van dienzelfden dag had aldaar eene noodlotfige gebeurtenis plaats." De vrouvv van den metselaar de K., gebruik makende van een oogenblikdat ze alleen te huis was heeft zichdoor in den regenbak te springen van bet leven beroofd. De oorzaak van deze wanlropige daad is nog onbekend. Volgens advertentie in de N. B. Ct. wordt te Goes eene jufvronw gevraagd brieven franco met toezending van een photografisch portret. De kennismaking is aardiguitgedachtniet min der de wijze om zijn album te verrijken. Wij vernemen dat er op den 17 dezer, bij celegenheid der begrafenis-plegtigheid van H. M. de koningin-moeder, ruim 40 extra-treinen te 's Ilage zijn aangekomen en vertrokken. Het aantal aangekomen en vertrokken reizigers be- liep ongeveer 13 a 14,000 personen De gewone spoortreinen aldaar gearriveerd beliepen 16 van Twee vreemde gevallen hebben zich voor- gedaan bij de loting voor de militie te Valogues in Belgie: 1. Een jongen zonder armen heeft Let nutnmer uit de bus getrokken met zijnvoet, en 2. een andere jongen kon niet gemeten wor den omdat de maatstok niet lang genoeg was voor diens buitengewone gestalte. De vorige week liet een boschwerker in de nabijheid van Antwerpenzijne beminde tot zich komen. Zoodra zij kwamstopte bij. het pijpje dat bij in den mond had in zijn broekzak, ten einde zich des te beter met zijne geliefde te kunnen onderhouden Het bleek echter rvel- dra dat de tabak, welke zich in bet pijpje be- vond, vuriger was dan zijn hart, immers niet alleen dat de zak van zijn broek in vlam ge- raaktemaar ook werd hem daardoor eene zware brandwond aan de dij toegebragt. De Pruissische minister von Bismarck ge- lastte dezer dagen het gemeentebestuur te Gum- binnen eene zekere som te bestemmen tot aan- koop van twee brand.spuiten. De gemeenteraad weigerde echter hieraan te voldoen. Dienten- gevolge werd het dagelijksche bestuur veroor- deeld tot eene geldboete en beval de regeriiT* voorts dat de ontbrekende 550 th. uit de gc° meentekas zouden genomen worden. Toen be- gaf zich de landraad met een slotenmaker naar de gemeentekas, liet die openen en nam er ondanks bet verzet van het dagelijksch bestuur de 550 th. uit. Te Wiesbaden heeft zich een comity ge- vormd tot viering van een gedenkfeest op 18 Junij a. s. en bepaaldelijk totoprigting van een gedenkteeken ter eere van de Nassauers, die (gedeeltelijk in Hollandsche dienst) in den slag van Waterloo gesneuveld zijn. Daartoe is de medewerking van den staat en der plaatselijke autoriteiten ingeroependoch bij de bevolk'ing vertoont^ zich eene bepaalde oppositie tegen dit plan. Eene vereeniging uit de burgerij heeft bare deelneming geweigerdonder verkiaring, dat zoo lang de vrijheid van drukpers en liet regt van vereeniging en petitie verboden is er geene reden bestaat tot de viering van een gedenkfeest of iets van dien aard. Een dorp in bet zuiden van Mecklenburg zal met Paschen geheel ontvolkt worden. De stokslagen-wet heeft er tot eene botsing geleid, ten gevolge waarvan al de bewoners besloten hebben het land te verlaten en zich naar Noord- Arnerika te begeven. In bet dorp Stavenhagen in Mecklenburg heeft de directeur van policie door den omroe- per laten bekend maken dat het op eene boeta van 5 a 10 th. en subsidiair van gevangenisstraf, aan alle herbergiers en kroeghouders verboden is om aan zekere vrouw, de huisvrouw van een schoenmaker in de gemeentebrandewijn te schenken. De policie van alle landen waar vertalin gen van het leven van Caesar het licbt zien schijnen wel te zullen doenmet in het belang Nieuws- en Advertentieblad VOOR J 7 1 Maart

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1865 | | pagina 1