No. 204. Woensdag 15 Maart 1865. ALGEMEEN ZEEUWSCH-Y DEREN. en Dit Weekblad wordt elhen Woensdag morgen uilgeqeven bij J. Sturm le Neuzeu Hp nriU A SO m,,/, a 95 cents. Men abonneert zich bijMe Boekhandelaren, Posldirecleuren en Brievenbushouders. - Adverlenlien qelieve men ZZeTuZeler™ Pf uiterlyk Dmgsdag, des avonds ten 6 ure: depnjs van 1 tot 4 regels is 40 cents, voor el/cen regel meer 10 cents, behalve 35 Nevens dit No. wordt aan onze geabonneer- dm gratis aangebodcn hot OFFICIELE PROGHAMMA voor de plegtige begrafenis vanivijlen Flare Majesteit Mevrouwe ANNA PAULOWNA Koningin-Weduwe der Ne- derlanden, geb. (iroot- Vorstin van Rusland, op Vrijdag 17 Maart 1805, dcs voormid- dags ten 10 ure. Benoemd tot directeur van het postkantoor te Veenendaal, de beer II. W. de Bidder, te Hulst. Dezer dagen is benoemd tot vice-consul van Zweden en Noonvegenonder het eonsu- laat van Amsterdam de heer Th. de Smidl, vice-consul van Belgie te Neuzen. De Staals-Courant behelst een koninklijk besluit van 5 Maartwaarbij 's konings com- missaris in de provincie Drenthe gemagtigd wordt tot het geven van uitvoering aan bet bevel, betreffende bet door die provincie bij te dragen subsidie ten behoeve van het lager onderwijs voor de kinderen der kolonisten in de gemeente Vledder. In den namiddag van jl. maandag hebben de leden van de tweede kamer der staten-gene- raalaan Z. M. den koning het adres van rouwbeklag aangeboden. Z. M. de koning heeft het corps diplomatique uitgenoodigd de plegtige begrafenis van wijlen H. M. de koningin-moeder, op eene daartoe speciaal aangewezen plaats bij het koninklijke graf, indeNieuwe kerk, te Delft, bijtewonen. Het heeft Z. M. behaagd te bepalendat aan het eerste op's rijks werf te Amsterdam aan te bouwen schroefstoomschip der lste klasse de naam zal gegeven worden van Anna Paulowna en dat bij de kon. Ned. marine steeds een schip van groot charter zal bestaan hetwelk dien naam zal voeren. De slag, die de koninklijke familie ge- troffen heeft, door het overlijden van H. M. de koningin-moeder, wekt overal in den lande de grootste deelneming en ongeveinsde droefheid op. Dit blijkt vooral nit het tal van adressen van rouwbeklag, welke reeds uit verschillende zoo groote als kleinere steden van wege de gemeen- teraden en regterlijke collegien aan Z. M. den koning zijn toegezonden. Op den 10 dezer heeft de tweede kamer der staten-generaal het wetsontwerp tot regeling van het geneeskundig staatstoezigt met 35 tegen 27 stemmen aangenomen. Bij hot provinciaal bestuur van Zeeland zoomede bij het gemeentebestuur van Middelburg, zijn dezer dagen de stukken ontvangenbe- trekkelijk den spoorweg van Goes naar Middel burg en de afdamming van het Sloe mitsga- ders over het te graven kanaal in Walcheren. De reeds afgebakende spoorweglijn zal niet ge- wijzigd worden, door die korter langs Hein- kenszand te brengen, waaromtrent het verzoek is afgewezen. Neuzen 13 Maart. Het stoffelijk over- schot van H. M. de koningin-moeder is nietzoo als wij in het bijvoegsel van ons vorig nommer hebben medegedeeld, jl. woensdag, maar eerst den daarop volgendenvrijdag 'snamiddags ten half drie ure op plegtige wijze overgebragt van het paleis Buitenrustnaar de Grieksche kapel op Bust burg. Het was eene waarlijk eigenaardige gedachite om voor clezen treurigen togt denzelfden weg te kiezen welke H. M. immer gewoon was te gaan als zij zich naar haarbedehuis begaf. Zoo toch werd de vroomheid der vorstin nog in dezen doodengang gehuld en de eeraan haar stof bewezen nog met de godsvrucht van haar geest in verband gebragt. Bij dezen stoet gin- gen de lakeijen en de verdere bediendeu der hof- houding van wijlen II. M. vooraf; terwijl delijk- kist werd gedragen door de officianten van het liuis der ontslapen vorstin. De meeste leden der koninklijke familie volgden onmiddellijk op de dragers waarachter zich al de heeren en dames, die aan H. M.'s dienst waren verbonden geweest hadden aangesloten. In de kapel, die met rouw- floers gedrapeerd met zilverbehangen en door waskaarsen verlicht is, werd deze kleine maar uitgelezen schaar, dragers en geleiders van eenen zoo kostbaren schatopgewacht door den gees- telijke der kapelalsmede door de leden van het Russische gezantschap en de te 's Hage aan- wezige Russen. Door den minister van justitie werd deze voor- loopige bijzetting op officiele wijze, bij proces- verbaalgeconstateerd. Nog tot jl. douderdag vergaderden de verschil lende leden van het koninklijk huis zich dage- lijks rondom de laatste woning der overleden vorstin. Daar bleek vooral hoe innig de smart is door de koninklijke kinderen en de verdere leden der koninklijke familie gevoeld over het geleden treffend verlies. Daar bleek koninklijk purper noch kroon de harten te verstalen tegen de edelste gewaarwordingen van het menschelijk gevoel. Daar gaven Nederlandsch geeerbiedigde koning en koningin het voorbeeld aan de natie om zich niet te schamen het storten van tranen van innigen weedom even als II. M. de konin gin voor dat de gevreesde slag gevallen was dagelijks uren lang naast het leger der smarte van de overleden vorstin doorbragt, gedreven door een gevoel van innige liefdedat woekeren wilde met de laatste oogenblikkengedurende welke het nog gegund zou zijn het bijzijn der geliefde koninklijke moeder hier op aarde te genieten. De plegtige begrafenis zal plaats hebben te Delft om 10 urein den voormiddag van vrij dag den 17 Maart a. s.zijnde de verjaardag van het overlijden van Z. M. Willem II. Aanstaanden donderdag en vrijdag zullen in alle plaatsen van ons rijk de klokken weder worden geluid en wel des morgens van 89 des middags van 121 en des namiddags van 4—5 ure. Op uitdrukkelijk verlangen van de overleden vorstin is haar lijk niet gebalsemd. Als bewijs van den weldadigheidszin der ont- slapene moge strekkendat niet minder dan 42 scholen of inrigtingen ondersteuning van harent- wege ontvingen. De lijkkoetsbesteind om te dienen bij de be grafenis van wijlen H. M. de koningin-moeder zal en char funebre gedrapeerd, bijzonder prachtig zijn. Zij heeft eene hoogte van 2,75 elomhan- gen met zwart zijden fluweelmet een breeden zilveren rand, geheel met zilveren franje en met zilveren kwasten en koorden omzetterwijl het kleed met zilveren tranen is versierd. Op de bo- venlijst zijn zes zilveren doodshoofden met ge- kruiste beenderenen zes zwartwitte pluimen aangebragt. Het daarbij passende draperie en kleed en guirlandes zijn met zilver koord opgeno- men. De koets zal door aclit paarden getrokken worden gedekt met zwart zijden tluweelen klee- deren en manenkappen met zilver gemonteerd. - 8 Maart. Door de edelmoedigheid van een weldoener, die onbekend verkiest te blijven, en door het geoefende talent van een geniaal kunstenaar, ziet de R.-K. kerk alhier zich verrijkt en versierd met een meesterstuk van beeldhouwkunstdat de bewondering van alien wegdraagt. Het is een hoofd-altaarin echt gothischen stijluit best eikcnhout ver- vaardigd. Alles, tot het geringste toe, is even sierlijk als kunstig bcwcrktde beelden van Christus en der vier II. kerk-leerarenen de beeldengroepvoorstellende de begrafenis van Jezus, zijn zoo vol krachtige en hemelsche uit- drukking, al het beeldhouwwerk is zoo pas- send en juist geregelddat wij geene woorden kunnen vinden om genoeg onzen lof ja onze bewondering uit te drukken voor den heer Chr. Bruggeman teGent, den kunstenaaraan wiens talent wij dit sieraad onzer kerk te danken hebben. Moge hij zijue groote begaafdheid nog dikwijls kunnen aanwenden ter opluistering van het huis des Heeren. Hontenisse 13 Maart. Gisteren och- tend omstreeks 8i ureis in de Waterstraat bij den Knapaf, verdronken gevonden de per- soon van Jnos Baartoud 73jarenen llmaan- den, van beroep inandenmaker, stoelenmatter enz binnen deze gemeente. Des avonds te voren in de nabijheid gezienschijnt hij aan I den zijkant des wegs aan eene natuurlijke be- hoefte te hebben willen voldoenen door eenen misstap of ander toeval in de sloot te zijn ge- raakt, waaruit het hem onmogelijk is geweest op te staan, doordien hij aan de eene zijde on een houten been gaandeverhinderd moet ge weest zijn daartoe de noodige beweging te maken. Jongstl. zondag, 12 dezer, is de vacafure bij de Herv._ gemeente te Hoedekenskerke vervuld i 1Qe-ont,rede, Van. ds- WMem te Gempt, se- deit 18o8 kand. bij het prov. kerkbestuur te L trecntna tot zijne bediening te zijn ingeleid door den secundus consulent, ds. K. J. Neuman, pred. te Baarland. xt ~./JI uj0(;nsdaS zijn de werkzaamheden aan het Noordzee-kanaa1 aangevangen, en wel op een atstand van tien minuten gaaus van het strand der Noordzee bij de beek op een deel der duinen van de Lreesaap. Daarbij waren tegenwoordig de heeren Jitlavan den IIonert en Boelen° directeurenJaski, commissaris, Joseph Bran ded aannemer Conradinspecteur van den wa- terstaatDirks ingenieur der maatschappij de referendaris der afdeeling waterstaat bij het departement van binnenlandsche zaken Boo- gaarlbenevens de burgemeester en wethouders der gemeente Velsen. De heer Boelen stak de eerste spade in den grond welke werkzaamheid door aanspraken was voorafgegaan en gevolgd Yolgens de Arnh. Cl. zal het derde Evang. Nationaal Zendmgsfeest dit jaar niet te Wolf- hezen maar te Maarsbergen, op het landgoed van den heer A. du Bois gevierd worden. Het hootdbestuur zal op aanstaanden donderdag al- daar zamenkomen om het terrein op te nemen en den dag der feestviering te bepalen. In een der vorige dagen draaide een orgel- (lraaijer te s Hage zijn orgelen ging aan de iiuizen om zyn brood te verdienen. Door een policie-agent toegesprokendie hem vroeg of i) met wist dat H. M. de koningin-moe'der was overleden en alle openbare vermakelijkheden gesloten waren, antwoordde hij: „dat weet ik zeer goed, maar ik speel niet, ik draai." Hij wees op zijn orgelwaaruit het speelwerk ver- dwenen was. „Ook dat is verboden" hervatte de policie-agent. „Dat wist ik niet dat het niet vergund is zijne broodwinning uit te oefenen m 7 \olfen1s1 sclirijven in een Amerikaansch nadhetwelk door en onder den invloed van onze derwaarts vertrokken landgenooten wordt uitgegevenbeklagen deze zich zeer over het aantal personendat zij voor de krijgsdienst moeten leyeren. Onder vroegere oproepingen "norm Z?Ji' miGe!1 de«?I Yan Michi?an voor 300,000 zielen slechts 32, ennu voor hetzelfde contingent reeds 49 man leveren. Zekere Jean Oberreiteroud-burgemeester van Salzburg, is de vorige week te Brussel leroordeeld tot de doodstraf, omdat hij zijne vrouw dochter en schoondochter vergiftigd heeft. Te Lensin Belgieis in de vorige week tegen den avond eene kerkklok, tijdens ze aan bet lmden was, losgerukt en met een ontzet tend geraas neergevallen op de vloersteenen van het kerkportaal. Door dien val werden mede- gesleept de gewdven van den toren, mitsgaders drie kloklmders waarvan een onmiddellijk over leden is en de beide anderen gevaarlijk <m- wond zijn. J In het oostelijk gedeelte van Belgie leeft eene 2_7jarige ongehuwde dame, die in zes jaren tijds noch gegeten noch gedronken heeft. Hoe onwaarsehijnlijk zulks ook moge zijn wordt het feit echter bevestigd door een voornaam ge- neesheer, die haar gedurende veertien da»en ten zijnen huize genomen heeft, alwaar°zii zorgvuldig bewaakt is. Nogtans is zij krachti- genueg om op een dag een voetreis te maken van 27 Ned. mijlen. Dezer dagen wilde iemand te Parijs een nieuw dagblad oprigtendocli de minister wees de aanvrage om vergunning daartoe af. Door tusschenkomst van prins Napoleon erlaimde hij eene audientie bij den keizer. Napoleon III Nieuws Advertentieblad VOOK M 61 Cl

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1865 | | pagina 1