No. 202. Woensdag 1 Maart 1865. 5de Jaarg. ALGEMEEN ZEEEWSCH-YLAANDEREN. II K B- u* voor y Dit Weekblad wordt elken Woensdag morgen mlgegeven big J. Sturm, le Neuzen. De prijs is 80 cents in de drie maanden en franco ver Post 95 cents. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaren, Postdirecleuren en Brievenbushouders. Advevlcnlien gelieve men aan den Vitqever in le zenden uiterlijk Dingsdag, des avonds ten 6 urede prijs van 1 tot 4 regels is 40 cents, voor elken regel nicer 10 cents, beha'lve 35 cents zegelreql voor clkc plaalsing Hulst27 Februarij. Sedert eenigen tijd bestaat hier een liefhebherij-tooneelgezeischap under de zinspreuk Eendragl en Vrede. De leden behooren alien tot de arbeidende klasse daarom en dewijl het gezelschap nog maar zeer jeugdig is, mag de verwachting niet hoog ge- spannen zijn. De voorstellinggisteren in bet estaminet Europa alhiergegeven en be staande uit de blijspelenDe Doopcedul en Jo- crisse in eene nieuwe dienslwas dan ook vrij voldoende te noemen, en geeft wel eenige ver wachting voor de toekomst; bij voortgezette oefening verdient het gezelschap aller aanmoedi- ging. Jonge lieden toch uit dezen stand kun- nen zich geen geschikter ontspanning kiezen dan tooneelmatigen voordragtdie, op de regte wijze aangewendzoo gunstig werkt op ont- wikkeling, besehaving en goeden smaak. Biervliet25 Februarij. Bij de op he- den plaats gehad hebbende opening der stem- biljetten ter verkiezing van een lid van den gemeenteraadis gebleken dat waren uitgebragt op de heeren 0. W. de Bats 31 J. Leen- houls 10, P. Lybaart 2 en J. Iioole 1 stem. De heer H. 0. W. de Bats is alzoo tot lid van den gemeenteraad benoemd. Als eene bijzonderheid kan vermeld wor- den dat de landbouwer Abr. Goossen teRetran- chement, dezer dagen een zevenjarigen dekhengst voor ccne som van twaalf honderd veertig gul den verkocht heeft. Volgens le Precurseur zouden de eigen- Sedert 18 Februarij jl. is Hare Majesteit de koningin-moeder ernstig ongesteld en verkeert volgens het bulletin van den 27namiddag 4 ure, in zorgelijken toestand. Jl. zondag zijn door de leeraars bij de gods- dienstoefeningen in de verschillende kerken te 's Hage gebeden voor het herstel van H. M. de koningin-moeder gedaan. Bij koninklijk besluit van 25 Febniarij7"fl*> 61is benoemd tot ontvanger der registratie en domeinen te Bergen-op-Zoom fwde heer E. Macr- tensthans ontvanger der registratie en domei nen te Sluis. Bij kon. besluit van 22 Feb. jl. is vernietigd art. 11 van een besluit van den gemeenteraad van Laren (Noord-Holland)waarbij in de in- structie voor den openbaren onderwijzer is be- paald, dat o. a. eenige met name aangeduide Roomsch-Katholijke feestdagen als vacantiedagen zouden worden beschouwden wel op grond dat het onzijdig karakter, door den wetgever aan de openbare school toegekendverbiedt die school op feestdagen van eene der kerkelijke gezindten te sluiten. Wij vernemen dat dezer dagen bij het be- stuur van den polder Kruiningen, de goedkeu- ring van Zijne Excellence den minister van binnenlandsehe zaken is ontvangenop het den 16 November jl. met algemeene stemmen der ingelanden genomen besluit, tot het beheeren van dion polder voor eigen rekening, te reke- nen van den 1 Januurij dezes jaars. Verder wordt ons medegedeeld dat de heer C. Bolder tot dusver werkbaas aan dien polder thans door de directie tot opzigter van denzel- ven is benoemd en wel op eene bezoldiging van 1000 's jaars. dommen van Z. K. H. prins Frederik der Ne- derlandenonder Merxplas en Wortel, dezer dagen aan grondeigenaars in West-Vlaanderen verkocht zijn. De timmerman K. v. B.die verdacht wordt gehouden den moord gepleegd te hebben op het meisje te Dinteloord ep die zich in arrest thans bevindtschijnt dezelfde persoon te zijndie daags te vorenten huize van de vermoorde geld ter leen had gevraagd. Dit hem geweigerd zijndevatte hij het plan op om dat geld te -stolenhetgeen ten gevolge had de vermoording van het meisjewelks tegenwoordigheid hij niet had verwacht. Ook bij het kisten van-het meisje viel hijdie zelf de doodkist had gemaaktin zwijm hetgeen men toen toeschreef aan het ake- lige van den toestandmaar nu een gevolg schijnt te zijn geweest van de gedachtendie bij hem opwelden en zijn gevoel overmeesterden. Als een bewijshoe hoog bij de nijpende koude en het gebrek aan werk te Zwolle de nood was gestegen deelt men van daar mede, dat een talrijk gezinbij gemis aan beter voed- selzich in de vorige week heeft vergast op een paar gebraden katten. De regtbank te Deventer heeft het raadslid der gemeente BathemJ. H. K.die den bur- gemeester het woord „schurk" had toegevoegd, vrijgesproken op gronddat zulks in eene open- bare vergadering van den raad geschied is cp het als eene uiting zijner meening beschouwd wordt. De Provinciate (Ironinger Courant bevat het volgende „Op woensdag den 8 Februarij had te Zuid horn de loting voor de nationale militie plaats. „Bij die loting vond onder de jongelingen der gemeente Marum 't volgende plaats Er werd opgeroepen Paslhuma een flinke, groote jon- geling Wie trad naar de tafel Wie trok een nommer Postmaeen voor de dienst te klein jongeling. Hij trekt een hoog nommer. Toen Postma opgeroepen wordt, verschijnt Posthuma en trekt een laag nommer. Toen eerst wordt de misslag ontdekt. De heer militie-commissaris laat de nommers verwisselenzeggende „daar zal toch niemand iets tegen hebben". Indien nu beide de gevorderde lengte hadden en geen van beide of alle beide andere redenen van vrijstel- ling hadden, dan was het hunne zaak daarin te berustendoch nu zal een der andere lote- lingen voor Postma moeten dienenaangezien deze te klein is. „Men vraagt of de hier gevolgde handelwijze met tig isen of heeren ged. staten hiervan on- derrigtzoodanige loting zullen goedkeuren Het Belgische blad la Finance meldt„Men verzekertdat de onderhandelingen welke tus- schen den heer Hofstede, afgezant van Neder- landen het Belgische gouvernementten op- zigte van eene ontworpen hervorming in het post- wezen tusschen beide rijken gevoerd zijnvol doende resultaten hebben opgeleverd. De heer Hofstede is, naar men zegt, naar 's Hage teruggekeerd. Te Ecaussines in Belgie is 11. vrijdag een allervreeslijkste moord gepleegd. Een kleeder- maker heeft op klaarlichten dag eene zeer fat- soenlijke vrouw en moeder van negen kleine kinderenmet een hakmes vermoord. De boos- wicht wistdat die vrouw in het bezit was van geld, heeft al de kinderen uit de woning weten te lokken en toen den afschuwelijken moord gepleegd. In eene herberg in Belgie, kreeg een va- der met zijn zoon twist over een bedrag van vijf centimes. Die twist werd al heviger door- dien zij beiden middelerwijl veel sterke drank gebruikten, en het einde daarvan was, dat de vader zijn zoon om het leven bragt. De koning van Pruissen bezocht voor eenige dagen het militaire hospitaal en kwam bij die gelegenheid voorbij de legerstede van een Voor- maligen militairdie beide beenen en armen had verloren. Hij beschouwde den zwaar ver- minkten strijder met medelijden en zeide, na hem gegroet te hebben Zeg mij wat ik voor u doen kan en het zal mij aangenaam zijn uw wensch te vervullen. Sire, was hot ant woord, laat mij op staanden voet fusilleren. Dien on- christelijken wensch mag ik niet vervullenher- nam de koning. De ongelukkige man braakte hierop een stortvloed van verwenschingen uit te gen de officieren van gezondheid die zijn ellendig leven hadden gespaard. Er isnaar men verzekertin Frankrijk eene plaats, waar de onlangs door Napoleon III gehouden troonrede met blijdschapja met geest- drift is begroet geworden namelijk in Clichy de gevangenis voor schulden. Al de gevangenen hadden hunne vensters gei'llumineerden die vreugde was eigenljjk zeer natuurlijk de keizer toch heeft de opheffing van den lijtsdwang aan- gekondigd. Na eene maand zou er in Frankrijk niet 6en gevangene voor schuld meer zijn. De baron Rothschild te Londen laat te Montmorealwaar hij velc eigendommen bezit eene kerk bouwen, alleenlijk ten dienste zijner ondergeschikten. Te Londen is een ItaliaanSerafmo Pol- hzzom, wegens moord ter dood veroordeeld. Na het vonnis is het gebleken, doorde verkla- ring van den moordenaar zelf, Gregorio, dat de veroordeelde onschuldig is. De regters en de jury waren overtuigd zeiden zij, dat er nooit een moord duidelijker bewezen was. Ge- lukkig dat het vonnis nog niet is voltrokken zoodat de geregtelijke moord nog kan worden voorkomen. De tijdingen uit New-York tot 11 Februarij jl.bevestigen de mislukking der jongste po- ging om een einde te maken aan den bloedigen burgeroorlog. Tevens vermelden zij dat de president Lincoln de onvoorwaardelijke herstel- ling der unie als voorwaarde heeft gesteld. an zijn standpunt heeft hij gelijk maar dat standpunt is nog volstrekt niet dat van de Zui- delijkendie blpkbaar niet zoo wanhopig zijn als yfoegere berigten deden vermoeden. Voor tminst willen zij den uitslag van nog 66nen grooten slag afwachtenwaarin de krijgskans welligt nog ten hunnen voordeele zou kunnen keeren. De linkervleugel van den Noordelijken oppelbevelhebber Grant werd werkelijk bij eene aanvallende beweging door hen teruggeworpen maar aan de andere zijde heeft generaal Sher man die wel toegerust van Savannah was op- getrokkenzich van Brenchville meester ge maakt en Charleston zou door de Zuidelijken zelf ontruimd zijn voordeelenwelke het Noorden zeker niet toegefelijker zullen maken. Nieuws- Advertentieblad Hlllst 9 25 Ecbruarij. De bevolking dezer gemeente welke op 31 December 1863 bedroeg 2281 zielen, onderging in den loop des vorigen jaars de volgende mutatien Vermeerderd door geboorten met 95 zielen. vestiging in de gem. met 114 Zamen 209 zielen. Verminderd door overlijden met 75 zielen. vertrek nit de gem. met 121 Zamen 196 zielen. Alzoo vermeerderd met13 zielen; bedroeg de bevolking op 31 December 1864 2294 zielen. bestaande in 1054 van het mannelijken 1240 vrouwelijk geslacht. Huwelijken vverden er gesloten 21. Il/Liim Amsterdam, 27 Februarij. Werk. Schuld 2^ pCt. 62^; opCl. 73^;4pCt.96. Rotterdam, 27 Februarij. Tarwe. Van Nieuwe Zeeuwsche, Vlaamsche en Overm. was een goede toevoer ter marfet, die zonder prijsverandering vrij goed opruimdevan f 5 25 f 5,75. /6, 7 tot f 7,80; Jarige dito van f 7 75 tot f 8,75 naar kwaliteit. Rog-ge tot nagenoeg vo- rige prijzen langzaam van de hand gegaan en gedeel- lelijk onverkocht gebleven. Zeeuwsche en Vlaamsche van /5 60 tot f 5 90. - Gerst als voren; Zeeuw sche Vlaamsche en Overrn Winter van f 5 70 f 4. f 4 50 tot /"5.20 dito Zomer van f 3 /3.50 tot f 4 1o! Haver prijshoudend. Korte van f 2,80 f 5 20 3,50 tot/3,70 Larrge van /2,/2,80 tot/"3,40. Brume en Witte Boonen genoten tot verhoogde prij zen zeer veel vraag Zeeuwsche Bruine van 9 tot 11,50; dito Witte van f 9 tot f 13; Paardeboonen 10 cents hooger: van f5, f5,50 tot/5.90. Erw- tentotrurm vorige prijzen met veel kooplustZeeuw sche Groene van f 6, /G,50 /6 75 tot7.25 MEEKRAP. De aanbieding was heden niet groot de prijzen hleven onveranderd; kleine partijtjes wer- den verhandeld. YLAS. Gedurende de laatste weken was de handel op het land tot vaste prijzeD zeer belangrijk. De aanvoer ter markt van heden was zeer groot en vond grootendeels tot onveranderde prijzen koopers. Amsterdam 27 Februarij. Tarwe Rogge, Gerst en Haver prijshoudend. Gent24 Februarij. Tarwe als voren: fr. 18 a 20. Rog«e 25 c hooger: fr. 11 a 11,75. Gerst fr. 10,50^ 11.75.' Haver fr. 9 a 9 75. Paardeboonen 50 c hooger: fr. 13,50. Vlas minder aangevoerd hij kalme vraag bleven de prijzen onveranderd.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1865 | | pagina 1