No. 201. Woensdag 22 February 1865. ALGEMEEN 5de Jaarg. ZEE!1WSCH-VLAANDEREN. f x-:. - Oil Weckblad 95 cents. Men abon uiterlijk Dingsdag plaatsing Des namiddags ten twee ure zal de tweede kamer der staten-generaal op 27 dezer hare werkzaamheden hervatten. Naar men ons mededeelt, bestaat er plan bij het ininisterie van financien om te Hoofdplaat een hulpkantoor der brievenpost te vestigen. Tot dusverre is daar slecbts een bestelhuis doch eenige ingezetenen dier gemeente bebben zich bij rekwest tot don minister gewend en daarin betoogd dat er behoefte aan een hulpkan toor bestaat. Aan bun verlangen scbijnt thans voldaan te zullen worden. Tegen 17 Julij is een vergelijkend examen aangekondigd voor hendie als leerlingen-tele- graphisten wenschen te worden aangesteld. Zij moeten zich vdbr 30 Junij aanmelden en vinden de opgaven der vereischten in de Staats-Courant van 10 Februarij 11. Ditmaal is een aantal van ongeveer twintig plaatsen opcngesteld. Neuzen, 16 Februarij. Gisteren namid- dagtusschen half zes en zes ureheeft men hier en in de omstreken in de lucht eene licht- gevende massa geziendie de kleuren van ben- gaalsch vuur hadvan het noord-oosten naar bet zuid-westen loopende hetgeen voor een me- teoorsteen gehouden wordt. Neuzen, 21 Februarij. Zondag jl. werd de geboortedag van Neerlands geliefden koning alhier op de gewone wijze herdacht. Des na middags 1 ure was er parade van het garnizoen terwijl 'de leden der leesvereenigingNut en Genoegendaartoe bepaaldelijk zaamgekomen*, gisteren avond dat feest regt luisterrijk gevierd en met een barbesloten hebben. Sas-van-Gent, 20 Februarij. Giste ren zijnde de verjaardag van Z. M. onzen ge- eerbiedigden koning, vierden de leden der alhier gevestigde afdeeling „hel Metalen Kruis", onder de zinspreuk Willem IIhunne tweede alge- meene"bijeenkomstwaaraan door 37 leden uit Sas-van GentPhilippine, Westdorpe, Neuzen en Axel werd deelgenomen. De leden veree- nigden zich des avonds ten 4 ure in eene daartoe door het bestuur smaakvol versierde zaalten huize van de wed. Konlsalwaar door gemeld bestuur een overheerlijk banket in gereedheid was gebragtdat de verwachting der leden verre overtrof. De vergadering werd door hunnen ge- achten'voorzitterdenWel-Ed. gestr. hcer J.C. Peelers, kapitein der koninkljjke marechauss6e, aldaar, met eene toepasselijke aanspraak geopend. Tot laat in den nacht duurde deze vriendschap- pelijke bijeenkomst van geregtigden tot het dra- gen van het Metalen Kruis, voort, onder het instellen van toepasselijke feestdronkenvooral op die van Z. M. den koninghet vorstelijk Huis van Oranje en op het welzijn van ons dier- baar vaderlandterwijl het feest niet minder werd opgeluisterd door 'het uitsteken van vlaggen en het afschieten van vuurwerken. Tot lid van den gemeenteraad van IJzen- dijke is gekozen de heer Joris van Hij fie, met 77 van de 82 steminen. Naar wij vernemenis door de inge- landen van den Diomede-polderin eene op den 12 dezer te Sluis gehouden vergaderingbenoemd tot dijkgraaf de heer A. van der Meulente Heille, en tot ontvanger-griffier de heer Otto Risseeuwte Oostburg. Wij vernemen dat A.dePuyl, plattelands- heelmeester te IJzendijke, bij vonnis der arr.- regtbank te Middelburg, van 2 dezer, ver- oordeeld tot eene gevangenisstraf van drie maan- den en eene geldboete van f 8benevens de kostenter zake van openbare schennis der eerbaai heid den 16 tegen dat vonnis liooger beroep heeft aangeteekend. Vdor 16 jaren vertrok Jacobus Mieras nit erseke met anderen naar Noord-Amerika en vestigde zich als groenteboer te Ottawa, digt bij Grand Haven in den staat Michigan. Eenige wekcn geleden is bij in zijne geboorteplaats te- ruggekeerd om zijne familie te bezoeken. Hij heeft van het leven aldaar zeer gunstig opge- geven, als b.v. dat een goed arbeider dagelijks twee dollars verdient. Ten gevolge daarvan hebben vijf anderen, namelijk een uit Kloetinge, twee uit^ Krabbendijkeeen uit Bieselinge en een uit Yerseke, besloten aanstaandcn woens dag de reis derwaarts met hem te aanvaarden. De gemeente Ottawa telt 700 Hollanders. Mieras is met drie anderen uit Amerika gekomenvan welke een te Zierikzeeeen ander in Gelder- land te huis behoort. Deze keeren ook eerst- daags met eenige landveThuizers naar Amerika terug. Als eene lotingscuriositeit kan gemeld wor- ^enrbiJ voor de nationale militie te Zierikzee, het hoogste nommer (no. 72) het eerst en het laagste nommer (no. 1) het laatste werd getrokken. De gemeenteraad van Bergen-op-Zoom zal eene commissie naar 'silage zendenom de medewerking van het rijk te vragen voor de vestiging eener inrigting van middelbaar onder- wijs, en bij den minister van oorlog aan te dringen datwanneer de vestinghet meester- stuk van Coehoornzal ontmanteld worden, de belangen der gemeente daarbij niet uit het oog mogen worden verloren. Sedert den in November 11. te Dinteloord gepleegden moord op Johanna Levienheeft de justitie tot heden te vergeefs getraeht den da- der op te sporen. Yerscheidene malen heeft er een onderzoek in loco plaats gehad en een on- eindig getal getuigen werd verhoord, zonder tot iets anders dan tot losse aanwijzigingen te leidendie evenwel zoo onbestemd warendat er geene redenen bestonden om den door het publiek als moordenaar aangeduiden persoon in hechtenis te doen nemen. Woensdag was deze persoon met meer anderen voor den regter van instructie te Breda gedagvaarden wat er nu al dan niet is uitgelekt, is niet met zekerheid bekend maar weldat de persoon van K. v. It. timmerman te Dinteloordin hechtenis gehou den is. Als eene bijzonderheid wordt gemeld dat de postbode van Krimpen aan den IJssel den 14 over de rivier gevaren en den 15 'smor- gens met de postkar er overgercden is. Te Voorst is den 11 dezer M. S. Wg een veertienjarig meisjevan een welgeschapen zoon bevallen. Locomolief vonruil le Zwolle heeft dezer dagen de jongste van zes broeders even als de vijf vorige voor de nationale militie vrijgeloot Volgens de Landbouw-Courant bedroeg de veestapel hier te lande op het einde van 1863, 254,336 paarden 2,380,579 runderen 893,628 schapen en 299,055 varkensdaarvan waren in Zeeland23,327 paarden, 53,962 runderen, 36,780 schapen en 19,302 varkens. ii De Belgisehe Staats-Courant berigt, dat de regering te Brusseltot den waarborg van het geheim van de telegrafische depeche, evenzeer als van den geschreven brief, willende medewerken besloten heeft om voortaan ook geheim schrift als bij voorbeeld in cijfers uitgedrukte depeehes voor de verzending door het middel der tele- grafen van particulieren aan te nemen. Voor de berekening der kosten zullen al de teekens of cijfers der depeche worden opgeteld en door drie gedeeldtot het verkrijgen der woorden naar den maatstaf van het gewone tarief. Een sur plus zal daarenboven moeten worden voldaan voor het collationeren der depeche, 'twelk vermits die voor de beambten der dienst onver- staanbaar isvolstrekt noodig wordt geacht om het publiek tegen misvattingen te waarborgen. De afzender zal voor die verhooging een afschrift der geeollationeerde depeche ontvangen. De cleriealen beklagen zich luide over de besluiten welke genomen zijn door de ge- meentcbesturen van Mechelen en Leuven op het stuk der begraafplaatsen. Zij vragen, wat de bewindslieden doen zullen ten einde het land te vrij waren tegen regeringloosheid en wanorde. Naar luid der wet van het jaar XIImoet de begraafplaats worden geschciden in zoo vele gedeelten als er eeredienstcn in de plaats wor den gevonden en komt het er thans op aan te weten of de regering zich zal houden aan de door den minister van binnenlandsche zaken voor eenigen tijd in den senaat afgelegde ver klaringdat die wet nog heden verbindend is. Alleen door de wetgeving kan de zaak anders worden geregelden het gouvernement behoort v olgens de cleriealen acht te geven op de incon- "n bandelingen der twee genoemde stedehjke besturen, waardoor vele burgers in hunne regten en tevens in hunne godsdienstige overtuiging worden gekrenkt. Daarbij komt nog dat omtrent dezelfde aangelegenheid de raad van Antwerpen een besluit heeft genomen t welk lynregt strijdt met de besluiten der be- sfuien van Leuven en Mechelen. De regerinir zal alzoo moeten beslissen, of in hun regt zijn zij, die de wet sehenden, dan wel zif, die haar eerbiedigen. J De liberalen in Belgie blijven steeds aan- driugen op het afschaffen van de doodstraf. Dezer dagen heeft de te Luik gevestigde ver- eemgmg van de afschaffers eene vergaderinc gehouden te Charleroi, welke door meer dan 400 personen is bijgewoond. Men had dekeus op die stad gevestigd, omdat aldaar in vijf jaren tijds tweemalen de guillotine op twee misdadi- gers is toegepast. Men heeft te Brussel een aardig voertuur zien werkenhetwelk op eenen oogenblik alle vuilmswaar de straten bij het dooijen mede overdekt zijn, wegruimt. Het is eene soortvan kar met groote wielenwaaraan van nchter bor stels vastgemaakt zijndie alles wegnemen Een commissionair te Antwerpen had zich belast met het plaatsen van loten voor eene ver- lotmg ten behoeve van schamele armen Voor elke vier loten die hij plaatste, ontving hij eeu bon voor een brood. Op deze wijze had hij een honderdtal bons verkregen. Toen hij daarvoor de brooden ingewisseld had, bragt hij die on een wagen naar de place de Meir, waar hjj ze onder de armen uitdeelde. J Het getal der zieken in het St.-Elisabeth's- gasthuis _te [Antwerpen is zoo groot, dat men verpligt is geweest er verscheidene naar het militaire hospitaal te zenden. Keizeriu Eugenie heeft in Spanje een nro- ces verloren. Zij maakte aanspraak op het be- zit van het graafschap Miranda met de daartoe behoorende landerjjendoch het hof van appel ie Madrid heeft hare desbetrekkelijk ingestelde vordering afgewezen. De keizer van Mexico doet te Parijsinde fabnek van de heeren Chnstofle een tafelservies vervaardigen. Hoewel het geheel uit Iiuolz-me- taal bestaatzal het niet minder dan 50 000 fr kosten. Groot-Brittannie worden tegenwoordig 12 <1 nieuwsbladen uitgegeven, waarvan 944 in Engelaud140 in Schotland, 132 in Ierland 41 in het Prinsdom Wallis en 14 op de Brit- sche eilanden. In de stalenpennen-fabriek te Birmingham werken bijna niet anders dan vrouwen. Eene vlugge werkster kan dagelijks 250 gros of 36 000 zulke pennen vervaardigen. Maar. om dat'ten uitvoer te brengenmoet zij 72,000 onderscbei- dene bewegmgen met haar arm makenzijnde tweeraaal in iedere seconde. In de domkerk te Valencia heeft dezer da gen eene eigenaardige plegtigheid plaats gehad Daar werd den 12den October 1189 Donna Ur- raca konmgin van Navarrabegraven. Het ge- balsemde ligchaam dc/.er vorstin is nog geheel in den toestand waarin het bij den dood ver- keerde, maar alle klcederen enz. zijn zoo ver gaan dat de koningin letterlijk naakt ligt. Om hierin te voorzien heeft koningin Isabella een prachtigen, rijk met goud en zilver geborduurden blaauw fluweelen mantel laten maken, waarmede Donna Urraca.in fegenwoordigheid van den gouverneur der provinclen en vele andere nota- biliteiteu bekleed werd. De kist waarin zij rust is op nicuw met fluweel en goud bekleed en onder glas ter bezigti ring gesteld. Een groot aantal vrouwen, werkzaain aan ecu sigarenfabrick te Turijn, niettevreden met het loondat haar wierd betaald voor het maken van een nieuw model sigaren, besloten des avonds eene vergadering te houden op de openbare straat. Aldaar wierd hevig geschol- den en geschreeuwd tegen den minister van iinanciende tabaks-fabrikantende rookers enz. en zij eiudigden met de glazen in te slaan bij eenige winkeliers in sigaren. De verplaatsing van de residentie des ko- (L Nieuws- en Advertentieblad VOOK

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1865 | | pagina 1