No. 200. Woensdag 15 Februarij 1865. 5de Jaarg. ALGEMEEN ZEEL H.M II-1 8 VMH ItI V V HMDS BI1TI Dit Weekblad wordt elken Woensdag morgen uilgegeven big J. Stukm, te Neuzen. De prijs is 80 cents in de drie maanden en franco per Post 95 cents. Men abonneerl zicli big alle Boekhandelaren, Posldirecteuren en Brievenbushouders. Adverlenlien gelieve men aan den Uitgever in le zenden uiterlijk'Dingsdag, des avonds ten 6 ure; de prijs van 1 lot 4 regets is 40 cents, voor elken regel nicer 10 cents, bchalve 35 cents zegelregl voor elke plaatsing. Naar men verzekert, houdt de regering zieh thans bezig met de beantwoording van bet voorloopig verslag der tweede kamer van de Btaten-generaal over bet wetsontwerp betrekkelijk de scbutterijen. Men verwaehtdat die beant woording spoedig zal gereed zijn zoodat men de bebandeling van dat gewigtig wetsontwerp nog in den loop dezer zitting kan te gemoetzien. Door de provineiale geneeskundige com- missie in Zeeland zijn dezer dagen geexamineerd en bevorderd: de beeren P. I. van Dam en I. C. 0. de Bats tot stedelijke vroedmeesters en plattelands beelmeesters. Neuzen ,11 Februarij. Gedurende de vorige maand zijn bet kanaal albier opgevaren 17 zeesebepen metende 2262 tonnenen 127 binnensehepenm. 8570 t.en afgevaren10 zeesebepen, m. 1362 t.en 137 binnensehepen m. 8761 t. in de eerste maand van 1864 waren opgevaren: 15 zeesebepen, m. 2108 t. en 87 binnensehepen m- 5488 t.*; en afgeva ren 5 zeesebepen, m. 671 t.en 83 binnen sehepen m. 4554 t. Door de op nieuw ingevallen vorst is de scbeepvaart op Holland weder gestremd. In den morgen van den 7 dezereven voor bet verfrek van de stoomboot Cologne naar Londen, had te Rotterdam een indrukwekkend tooneel plaats. Eene wel gekleede vrouw met 2 kinderen vroeg aan bet bureau of niet een man en eene vrouw, die zij beschreef, plants badden genomen. Op bet toestemmend antwoord begaf zij zicli op de stoomboot en herkende daar haar eehtgenoot, die bet plan sclieen te hebben met de hem vergezellende vrouw naar Londen over te steken en zijn eehtgenoot met'[6 kinderen acliter te laten. 'Het tooneel na de herkenning kan men zieh voorstellen. De kapitein begaan met de vrouw verzocbt de polieie die twee pas sagiers van boord te verwijderen waaraan werd voldaanen onder een boerab der aanwezigen werd hunne bngage naar bet polieie-bureau ge- bragtin afwachting van nadere bescbikking.^ Een onzer bladen deelt bet volgende staaltje mede van curieuzen schrijfstijl van een geleer- den gemeente-secretaris„Nota van observation van gepresumeerde erreurenwelke bij de pu- blieke adjudicatie van eommunale gronden vanentot groote ddsagreabiliteiten zouden leiden Primozoo supposeert men dat een erreur in het indicatief tableau met depar- cellaire legger in de identiteit existeerten seenndoook presumeert men dat er eene abu- sieve indicatie der numero's bestaat. Een en ander zal behooren gerectificeerd te wordenten einde geene difficulteiten in de hypothecaire res- criptie te eprouveren." De Belgisebe kamer van afgevaardigden heeft met eenparigheid van stemmeneen cre- diet van 300,000 fr. goedgekeurd voor de uit- breiding der telegraphiscbe gemeenschap. De rapporteur der centrale sectie heeft in bet ver slag betreffende deze aangelegenheid ten na- drukkelijkste doen uitkomendat de prijzen der telegrammen zoo laag mogelijk moeten wor den gesteldomdat de staat bet monopolie heeft. De minister van binnenlandsche zaken heeft verklaard voornemens te zijnde prijzen tot op de helft te verminderenmaar voor alsnog de zaken op den tegenwoordigen voet te moeten lalen omdat de aanleg van nieuwe lijnen en de uitbreiding van bet dienstpersoneel den staat groote lasten oplegt. De clericale boofdleider van Belgiede beer Dechampslieeft eene brochure uitgegeven waarin hij beschouwingen levert eerst over den algemeenen toestanden daarna over den toe- stand van Belgie in het bijzonder. In dit tweede gedeelte zet de schrijver uiteendat de Belgi- sche constitutie veel te lijden heeft gehadmaar aller plegtanker is, en moet blijven, omdat zij in alle omstandigbeden kan dienen, mits men zieh houde aan den geest, waarin zij is ont- worpen en vastgesteld. Het is de vaste over- tuiging van den beer Dechampsdatindien men in de tegenwoordige rigting blijft voortgaan, de seheuring tusschen de liberalen en de Ka- tbolieken van zoo ernstigen aard zal worden dat men de bedenkelijkste gevolgen daarvan zou moeten verwacbten. De schrijver vestigt de aandacbt op de handelingen der liberalenvooral sedert 1857en verkondigt zonder omwegen datingeval Belgie ooit in den afgrond mogt verzinkenzulks het gevolg zal zijnniet bier- van dat de constitutie is verkrachtmaar bier- van dat zij niet nageleefd is geworden. Hij hooptdat de verstandige liberalen zulks zullen inzien en zieh alsnog aan de eonstitutionele Katholieken zullen widen aansluiten. Het clericale Journal de Bruxelles zwaait hoogen lof toe aan deze brochure en is over- tuigd, dat Belgie, 'twelk de vrijheid lief heeft zieh niet altijd op het sleeptomv zal laten nemen door eenige weinige hooghartige despotendie sleebts leven om te heevsehenen door eene goddelooze sectedie alles loocbentten einde alles te kunnen vernietigen. Het genoemde dag- blad voorzietdat eenmaal de dag zal aanbre- kenwaarop zij die geleid wordende oogen zullen openenals wanneer zij weldra bet kamp der leiders zullen ontvlieden en Belgie de vroe- gere grondslagen van veiligheid en welvaart zal terugvindenwaarop in 1830 bet staatkundige gebouw met geestdrift is opgetrokken. Keizerin Charlotte lieeft een brief van dank- betuiging gesebreven aan den minister van oorlog, baron de Cliazalvoor zijne welwillende mede- werking betoond bij de oprigting van het Bel- gisch-Mexicaanseh legioen. Dit neemt intusscben niet weg, dat de Belgen daar ginds alles be- halve good worden ontvangen. De Mexicaansebe bevolking is met wantrouwen tegen ben vervuld en noemt ze nooit anders dan de Slrangeros (de vreemdelingen). Den 5 dezer heeft te Brussel een diner plaats gehad, waaraan 150 advocaten hebben deelgenomen. Gedurende de vier uren dat zij aan tafel zaten werd er sleebts een toast uitgebragt. Wat moeten die welsprekende beeren aaubou- dend verdiept zijn geweest in de sehotels Dezer dagen is in verschillende bladen gemeld dat een Vlaainsche vrouw een kind met twee hoofden ter wereld lieeft gebragt. In de Spectator deelt Flanor hieromtrent als nader berigt mede dat de Belgisebe minister van bin nenlandsche zaken van staatswege dit kind zal doen opvoeden en het eene boofd Vlaamsch bet andere Franscli zal leeren spreken. De beer de Beucltenleeraar in de plan- tenkunde te Antwerpen maakt bekenddat de ziekte in de laatste jaren onder de perenboo- men opgemerktwordt veroorzaakt door insek- ten die de eijeren langs de onderzijde der bla- deren verbergenals nestzetel openbaaft zieh een bruinachtige uitwas bij warme lierfstdagen komen reeds kleine diertjes uit de eijeren te voorschijndie zieh des winters tusschen de oksels der botten verborgen liouden de overige eitjes blijven in de afgevajlen bladeren over, en komen met den eersten warmen Februarij dag uit. Men zal dus best doende afgevallen bla deren te verbranden. Een arme Duitsclie kleermaker verbeeldde zieh dat de prinses van Pruissen op hem ver- liefd was en beschouwde bet dus als zijn pligt baar een trouwring vergezeld van een minnebrief toe te zenden. Een paar dagen later werd hij ontboden aan het hoftoen was zijne hoogmoed ten top gestegen daar gekomen werd hem door den geheim secretaris niet alleen den ring met den brief teruggegeven maar ontving bij daar- enboven een zeer krachtige berisping. Sedert stelf; deze kleermaker volstrekt geen vertrouwen meer in bet vrouwelijk geslaeht. In eene stad van Oost-Pruissen verkeeren de financien in eenen bloeijenden toestand, zoo zelfs dat men duizende tbalers voor den aanleg van gebouwen en werken bestemmen kan. Maar in diezelfde plaats heeft de burgemeester niet meer dan 400 en de andere zes stedelijke amb- tenaren te zamen 366 thalers inkomen. In de jongste vergaderingen van den ge- heimen raad van keizer Sapoleon is druk lie raadslaagd over de kwestien of men bet bezoe- ken der lagere school verpligtend zou maken en of er kosteloos onderwijs zou gegeven wor den. Beide kwestien staan in naauw verband met de groote hervormingenwelke de tegen woordige minister van openbaar onderwijsde beer Duruyvan tijd tot tijd in Frankrijk op 't gebied van bet schoolwezen invoert. Die mi nister zelf en prins Aapoleon waren sterk voor beidede genoemde maatregelen maar de meer- derbeid was tegen bet verpligte scboolbezoeken ten aanzien van bet gratis onderrigt moet eene commissie rapport uitbrengendie dannaar men wilop verlangen des keizersook bet eerste punt nog eens zal onderzoeken. Het spreekt van zelf dat er clericale invloeden werlc- zaam zijn om de beide maatregelen te voorko- men. In den geheimen raad worden zij verte- genwoordigd door de keizerin diezeggen de Parijzenaars, bij de bebandeling dezer aangele genheid voor 't eerst in baar leven ten behoeve der vrijbeid (om onwetend te blijven) in de bres springt en haar weldadig gemoed geweld aandoet (om niet in plaats van aalmoezenon derwijs weg te schenken). In de maand Jan. jl. hebben te Parijs niet minder dan 160 faillietverklaringen plaats gehad. In het Grand-Hotel te Parijs lieeft dezer dagen een diner plaats gehadwaarbij paarden- vleesch de hoofdschotel uitmaakte. Zeer vele personen namen daaraan deeljuist met bet doel om het vooroordeel te bestrijdendat paarden- vleeseh even goed genuttigd kan worden als ruudvleesch. 4 e Havre is dezer dagen een koopman over- ledendie deze stad tot zijne universele erfge- naarn lieeft gemaaktop voonvaarde dat van zijne nalatenschap 300,000 frs. zullen worden besteed tot stickling van een asyl voor belioef- tige Protestanten aldaar, en eene dergelijke som tot ketzelfde doel in eene stad in bet noorden van Frankrijk. Dezer dagen had in de kerk eener kleine gemecnte in Frankrijk eene huwelijks inzegening plaats. Naauwelijks was de geestelijke hiermedo gereed of men boorde het bruidje gillenver- volgens nog een ander geschreeuw en do bruid was voorspoedig bevallen van een welge- sehapen zoon. Een der oppassers in den zoologischen tuin te Londen miste uit zijne kamer een wol- len deken. Toen eenige dagen daarna een reuzenslangwiens liok zieh in de onmiddellijke nabijbeid van de kamer der oppassers bevindt, bevig braakte, kwam de deken te voorschijn. Dezer dagen is een man tot eene boeto van 10 shillings veroordeeld wegens het moed- willig doen ontstaan van brand in den sclioor- steen van zijn bin's. Hij bad namelijk met zijne vrouw getwist over bare crinoline 'die bij niet verkoos dat zij zou dragen, waarom hij haar beval die uit tetrekken waarna bij haar buiten- de deur zettede crinoline op den haard wierp de olie uit een petroleum-lamp er op uitgoot' en zoo brand in den sckoorsteen veroorzaakte! De regtbank gaf hem te kennendat de bocte eigenlijk 5 pd. st. rnoest bedragenmaar om bet nieuwe van het geval sleebts op 10 shillings werd bepaald. - De chef van bet bureau van polieie to Geneve is in beclitenis genomen wegens ver- duistering van geldennaar men zcgt ten be- drage van 200,000 francs. Een humoristiesch blad van Athene schetst den stand van zaken in Griekenland op eeno geestige wijze. Onder de rubriek „aangekomen" leest men Uit onderscheidene oorden 7de dames Verkwisting en Hoovaardijzonder ecbtgenoo- tende weduwe Geldeloos-afgestapt in het hotel Armoede no. 99 op de zevende verdieping r Mevrouw Vleijerij met hare jeugdige zusters Leugen wegens familiezakende touriste Lui- lieid, die om redenen van gezondheid verande- ring van kliinaat noodig heeft. Vertrokken zijn, om niet meer terug te keeren Vaderlandsliefde ZelfverloocbeningEendragt, Zuinigheid, Vrij beid van drukpers, Geweten, Goede zeden Een- voud, Godsvruchten Deugd, alien met familie." Een schrijven bespreekt de openbare vei ligheid van New-York, en zegt dat daaropniet te roemen valt. In een enkelen nacht in het begin van Januanj waren er te gemekler stede Nieuws- e» Advertentieblad YOOE

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1865 | | pagina 1