No. 199, Woensdag 8 Februarij 1865. 5de Jaarg. ALGEMEEN ZEEL WSCII-VLAANIJEREA. B HI Dit Weehblad wordl elken Woensdag morgen uilgegeven bij J. Sturm, te Neuzen. De prijs is 80 cents in de drie maanden en franco per Post 95 cents. Men abonneert zicli bij alle Boekhandelaren, Posldirecteuren en Brievenbushouders. Adverlenlien gelieve men aan den Uitgever in le zenden uilerlijk Dingsdag, des avonds ten 6 lire; de prijs van 1 lot 4 regels is 40 cents, voor elken regel meer 10 cents, behalve 35 cents zegelregl voor elke plaatsing De koning keeftbij besluit van den 3 dezer no. 48den heer mr. J. P. Dronkersop zijn verzoekeervol ontslagen als burgemeester der gemeenten Neuzen en Hoek. De rapporteurs der afdeelingen van de tweede kamer hebben bet voorloopig verslag vastgesteld nopens bet onderzoek van de voor- dragt der regering tot wijziging van de persouele belasting. Zooals te verwacbten was heeft dit ontwerp aanleiding gegeven tot zeer uiteenloo- pende beschouwingen. Terwijl bet eene denk- beeld door de meerderheid werd aangenomen vond bet andere bij haar kracbtige bestrijding, zoodataltbans uit dit verslaginoeijelijk op te maken valtwat bet lot der wet zoude zijn wanneer zij op dit oogenblik in stemming moest worden gebragt. Naar men ons verzekert zou de tweede kamer der staten-generaal bare werkzaambeden op den 20 dezer maand bervaften. Naar wij vernemen zal de hoofd-directeur der posterijende heer J. P. Hofstedezich in de volgende week naar Brussel begevenom met de Belgische regering te onderhandelen over het sluiten eener nieuwe post-conventie. De commissaris des konings in deze pro- vincie heeft bekend gemaakt, dat er, volgens nadere van den minister van binnenlandsche zaken ontvangen inlichtingenin de staten behelzende opgaven der jaarlijks erkende en gewettig-de kinderenenkel sprake is van er- kenning door den vader of door de beide ouders geenszins van bekendheid of erhenning alleen door de moeder. Ter voorkoming van alle ver- warring is opzettelijk de opgave der enkel door de moeder erkende buiten echt geboren kinde ren weggelaten. Axel3 Februarij. Gisteren bad alhier de openbare aanbesteding plaats van bet bouwen van eenen nieuwen toren met eenen nieuwen voorgevel aan de kerk der Hervormde gemeente alhierwelk werk is aangenomen door P. Ray mond c.s,timmerman alhiervoor de som van f 7006. Iliilst1 Februarij. Onze stad verloor beden in den vroegen morgen een harer meest geacbte en verdienstelijke burgers de beer Alexander Joannes Stcenput. Zijne bekwaam- heid als architect en landmeterzijne liefdadig- beid als regent en medestichter van het R.-K. Liefdebuiszijne opgeruimdheid en opregtheid in den omgang en zijne deugden als echt christen doen hem door iedereenzonder ondersckeid betreurd worden. Biervliet1 Februarij. Deze gemeente verkeert tegenwoordig in eenen deerniswaardigen toestand. De waterstand omtrent deze plaats, welke van jaar tot jaar erger geworden isis thans tot eene onbekende hoogte gestegen, en tot verschillcnde huizen doorgedrongen. De Groote en Kleine Zoutede oude stadsgronden en de Brielspolder zijn als in eene zee herscka- pen. De overige poldersalien onder deze ge meente gelegenworden in meerdere of mindere mate door het water geteisterd. Welke terug- gang van zaken voor den landbouwwelke verarming voor de gemeenteen hoevele kwade gevolgen voor de gezondheid dit alles moet ver- oorzakenlaat zich door iedereen begrijpen. Moge er toch spoedig bevrijding komen van die waterramp mogen toch de beraamde plannen gelijk al zoo dikwijls gebeurdis, niet wederom in 't water vallen. Clinge, 6 Februarij. Gedurende het jaar 1864 zijn in deze gemeente geboren 76 kin deren waarvan 38 van het mannel. en 38 van het vrouwel. geslachtoverleden 68 personen. De bevolking op 1 Jan. 11. bedroeg 1906 zielen. Hier doet zich bet geval voor dat een jongelingin deze gemeente geboren den 2 April 1846, en die zich, naar zijnen ouder- domin dit jaar voor de nationale militie zou moeten lateninschrijven, niet gehouden is eenige pligten ten aanzien der nat. militie te vervullen. In 1861 vertrok hij met zijne ouders naar eene gemeente in Belgie, van waar bij 28 No vember 1864 terugkeerde. Niettegenstaande bij door zijn verblijf in een vreemd rijk van min der dan vijf jaren de hoedanigbeid van Neder- lander niet heeft verlorenwordt hij eerst na een verblijf van 18 maanden hier te lande, als ingezelen aangemerkt. Daar dit tijdstip eerst zal aanbreken in de maand Mei 1866, en dus na 2 April 1866 waarop bij zijn 20ste jaar zal hebben bereiktzoo valt bij niet in de ter- men van art. 20 der militiewet, om aisnog te worden ingeschreven en tot eene naloting te worden toegelaten. Uit het westelijk deel van Zeeuwsch-Vlaan- deren schrijft men „Een aantal personen in dit district zijn ge- dagvaard om den 9 Februarij a. s. voor de ar- rondissements-regtbank te Middelburg getuigenis af te leggen in de zaak tegen zekeren B.zich noe- mende agent eener brandwaarborg-maatschappij beklaagd van opligtingen. „Door den kantonregter te Oostburg zijn ge- tuigen gehoordter zake dat door iemand in het nommer 52 van bet Sluisch Weekblad las- terlijke aantijgingen zouden zijn geuit tegen een der sollicitanten naar de vacante onderwijzers- betrekking op bet gehucht Nieuwlandgemeente Biervliet." De arrondissements-regtbank te Middelburg heeft op den 2 dezer A. dc Puijtplattelands- heelmeester te IJzendijkeschuldig verklaard aan openbare schennis der eerbaarheid. Op grond der artt. 330 en 52 van het wetboek van strafregt227 jo. 207 van bet wetboek van strafvordering en art. 1 der wet van 22 April 1864, Slaatsblad no. 29), heeft zij hem ver- oordeeld tot eene gevangenisstraf van drie maan den en eene geldboete van f 8alsmede in de kosten de boete bij niet-betaling te vervangen door drie dagen gevangenisstraf en de kosten zoo noodigte verkalen bij lijfsdwang. Binnen kort zullen de aandeelen worden uitgegeven van de spoorweg-maatsckappij van Lokeren over Selzaete naar de Nederlandsche grenzen, door welken weg, in verbinding met bet kanaal van Gent naar Neuzenvoor een gedeelte van Belgie eene meer gemakkelijke gemeensehap met de Scbelde en de Noordzee zal worden tot stand gebragt. De gemeente 's Heer-Arendskerke leverde dezer dagen eene bijzonderheid opdie met regt zeldzaam mag beeten. Eene arme vrouw van 77jaren, zekere A. P., wed. P. F., sedert 20 jaren door de Hervormde diaconie bedeeld, maar nooit hooger dan met 1,50 per week bragt aan de diaconie een geschenk van f 69 en gaf bovendien nog 45 voor de herstelling der woning waarin de diaconie haar buisvesting verschaft. Zij had gedurende de jaren waarin zij bedeeld werd, die som van f 114 op de door haar ontvangen bedeeling bespaard. Bij het ter reede van Vlissingen liggende Noord-Amerikaansche oorlogstoomschip Niagara, zal zich weldra een nog grooter scliipCoioredo genaamdvoegenwelke stoomvaartuigen alsdan een kruistogt zullen ondernemen. In ettelijke gemeenten van Nederland zijn dezer dagen ontvangen 50-centsstukkenvoe- rende de beeldtenis van koning Willern II, met het jaartal 1848welke door het munt- collegie zijn verklaard valsch te zijn als be- staande uit zilverkoperzink en tinen ge- goten in een vormvervaardigd naar een echt 50-centsstuk. Uit de Februarij-aflevering van de Gids blijktdat de namen der heeren P. A. S. van Limburg BrouwerCd. Busken Iluet en E. J. Potgieler opgeliouden hebben op den omslag te verschijnenals deel uitmakende van de redactie van dat tijdschrift. Yolgens de Volksvriend worden er jaarlijks in Nederland 36,986,616 kannen sterken drank verbruikt, die eene waarde van 6,287,722 vcrtegcnwoordigen terwijl daarvoor aan accijns f 14,058,198 en als winst der tappers f 7,026,549 berekend wordt. Tezamen f 27,367,469. Ont- zettende belasting En nu spreken wij nog niet van de schatten der zedelijkheid en gezondheid welke het Nederlandsche volk aan dien Moloch offert. Hetzelfde blad bevat het volgende „De jeneverrampcn van Nederlandgedurende het jaar 1864 maandelijks door ons medege- deeld, een klein staaltje slechts van de werke- lijkheidgeven 45 gevallen van gevangennemiug en veroordeeling12 van moord en manslag 48 van verwonding en*mishandeling 56 zelf- moorden Te Brussel bevinden zich thans 25 groote logementen, voorts meer dan 2000 huizen, al- waar men ververschingen kan genieten, enein- delijk wel 800 slijters van dranken. De bond van den heer Boelsoud-majoor der burgerwachtonlangs te Brugge overleden was sedert den dag der begraving van zijnen meester verloren. Herhaalde malen liadden de openbare uitroepers belooningen beloofdaan de- gene, die het dier gevonden en zou terugge- bragt hebben, toen jl. donderdagzekeren Goelinclt op het groot kerkhof was, en den getrouwen hond droevig zag liggen op zijns meesters graf. De hond was getuige geweest van hetgeen in 't sterfhuis was gebeurdwas den rouwstoet gevolgd van den meester die hem gevoed had, en wilde, zelfs na diens dood, hem niet ver- laten. Eene vlaamsche vrouw heeft dezer da^cn een kind met twee hoofden ter wereld gebragt. Moeder en kind bevinden zich in den" besten welstand. Een veehandelaar verliet den 29 jl. zijne woning nabij Antwerpen. Tijdens diens afwe- zigheid kwam iemand bij zijne vrouw en over- handigde haar een met potlood geschreven briefje, houdende het verzoek om den brenger 400 fr'. mede te gevenzijnde het bedrag van een door den man onder weg gekochte koe. Bij de terug- komst des mans wisten man en vrouw dat zij opgeligt waren. In Belgie heeft zich in de laatstvorige week een ontvanger door middel van een pistool- schot op zijn kantoor van het leven beroofd. Deze wanhopige daad wordt toegeschreven aan het verdriet dat hem overstelpte wegens de be- langrijke verzwakking van zijn gezigtvermogen. Te Berlijn is eene fabriek ontdekt, waar men zich bezig liield met het vervaardigen van valsche banknoten. Eenige personen zijn des- wegens bereids gearresteerd. Iemand te Frankfort heeft het plan opgevat om eene vereeniging van Duitsche vrouwen op te rigten. Het doel dezer vereeniging is de vrouw te plaatsen op het standpuntwaarop zij in eene beschaafde maatschappij behoort gesteld te zijn. Voor het dit jaar te liouden zangersfeest te Dresden, wordt eene zaal gcbouwdwelke 27,000 menschen zal kuunen bevatten. Het eerste deel van „het leven van Cesar" geschreven door Napoleon IIIis thans voor 50 francs verkrijgbaar gesteld. De vraag of het huwelijk van een priester, zelfs indien hij die betrekking vaarwel heeft ge- zegdal of niet als nietig moet beschouwd wor den zal eerstdaags door de regtbank te Parijs beslist worden. Men schrijft uit ParijsDe weifelingen van onze beurs worden hieraan toegeschreven dat de markt op dit oogenblik overvocrd is met aangebodene leeningen en met aanvragen om geld. Niet slechts heeft de heer Rothschild 50 millioen aan Oostenrijk en 200 millioen aan Italie voorgeschotenniet slechts worden 25 millioen gevraagd door Egypte en 75millioen door Turkije, doch Noord-Amerika heeft voor 200 millioen doll, schatkistbiljetten aan de markt gebragtSpanje wil op domaniale goederen 125" millioen fr. lee- nen, Rusland verlangd 100 millioen, Mexico 100 millioenterwijl Belgie eene inschrijving geopend heeft op eene algemeene kas voor open- bare werk en ten bedrage van 300 millioen. Sedert eenige dagen houdt men zich te Marseille druk bezig met eene vreemdsoortige gebeurtenis. Sedert jaren leefde daar in de Til- sitstraateen huisgezinzamengesteld uit man en vrouwen nog al behoorende tot de fatsoen- lijke welgestelde klasse. De vrouw stierf in 1862en de mandie zelden uitging en riie- mand ten zijnent ontving, overleed nu voor weinige dagen. Toen men hierop het huis bin- nentradom diens begrafenis te bewerkstelligen Nieuws- en Advertentieblad VO-OR a i fry V i vh

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1865 | | pagina 1