No. 198. Woensdag 1 February 1865. 5de Jaarg. ALGEMEEN ZEEU W SCII-VL AANDEREJY BUITBILAMGHE BIffll. Uit Weehblod wordt elken Woensdag morgen uilgegeven bij J. Sturm, te Neuzen. De prijs is 80 cents in de drie maanden en franco v6r Post 95 cents. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaren, Posldirecleuren en Brievenbushouders. Advertenlicn gelieve men aan den Uitgever in te zenden uiterlijk Dingsdag, des avonds ten 6 lire; de prijs van 1 tot 4 regels is 40 cents, voor elken regel meer 10 cents, behalve 35 cents zegelregl voor elke pla&tsing Naar men verneemt is men aan het depar- tement van financien bezig met het opmaken van de memorie van beantwoording op het verslag der tweede kamer over het vvetsontwerp totwij- ziging van de gemeentewet. Voorts, dat de mi nister zou voldoen aan het verlangen dier kamer en de uitkeering wegens de heffing van den ac- cijns op het gedisteleerd niet langer facultatief, maar verpligtend voor het rijk zal maken. On- der de middelentot dekkingvan degemeente- uitgaven aan te wijzenzou dan in de eerste plaats worden opgenomen de personele belasting en in de tweede plaats de uitkeering wegens den aecijns op het gedisteleerd. Ook zou de minister toegeven aan veler verlangen en de nieuwe voordragt op het personeel niet als on- afscheidelijk van de wijzigingen in de gemeen tewet te beschouweu, maar het personeel later afzonderlijk te doen behandelen. I Tills t 30 Januarij. Gisteren hadden wij wederom het genoegen een Vlaamsch zangge- zelschap te hoorenDe Vlaamsche Leenwvan het naburige St.-Nicolaas. Wij onthouden ons van eenige vergelijking met de onlangs door ons gehoorde zangers van Yraceneen verklaren alleen, dat de kennismaking met de liefhebbers van St.-Nicolaas menigeniet minder aangename herinnering zal achterlaten. Het ensemble was zeer goedzelfs al liet eene of andere solo wel eens wat te wenschen over. De basse-taille was onverbeterlijk. Nim- mer hoorden wij bier iets dergelijks en ook nimmer een' solist van die diepte, welluidend- heid en duidelijkheiddie zelfs op een*groot tooneel toejuichiug zou verwerven. De zeer aardige vaudeville De verlitfde Dim mer shaas bedrogenwerd mede flink ten too- neele gevoerd. Het gelieel was alzoo regt geschiktom den Hulsteuarenbij eigen gemis aan onderlinge oefening, de bestemming te doen begrijpen die aan hunne welingerigte eoncertzaal te geven is. Ware Neuzen niet zoo ver van ons venvijderd wij zouden dan ook het liefhebberij-gezelschap aldaarVeredeling en Genoegen wel eens her- waarts durven uitnoodigen. Hulst toeh is*niet eene dier plaatsen waar alios wordt afgekeurd wat niet voortkomt uit eigen boezem het minst zou dit het geval zijn ten opzigte van kunst- liefhebbers nit eene stad, die in alles zoo goed met ons overeenstemmenen die ongetwijfeld op eene goede ontvangst zouden kunnen rekenen. Mogen er bezwaren bestaanom aan dezen on- zen wenk gevolg te gevende gehoopte regt- streeksche verbinding van beide plaatsen, door den eerlang te waehten spoorwegzal ongetwij feld aanleiding geventot meerder wederzijdsch bezoek. Hontenisse24 Januarij. Gisteren ochtend zijn aan den zeedijk voor den Kruis- polder en den Wilhelmuspolder aangespoeld ge- vonden onderseheidene luikenmerkels en andere stukken van een blijkbaar verongelukt schip hetwelk met koolteer of harpuis schijnt geladen te zijn geweesten welke overblijfselen onder beheer gesteld zijn van den keer burgemeester strandvonder. Volgens een nader berigtschijnt een en ander afkomstig te zijn van het Belgische tjalkschip Maria, gezagvoerder C. Kegels, met eene lading koolteer en pekvan Zeele naar Amsterdam bestemden zondag morgenden 22 Januarij op de Wester-Scheldedoor het Engelsehe sehoo- nerschip Sophia Francis overzeild en onmiddel- lijk gezonken op de hoogte van het Vinkenisse- gat. De schipper en zijn knecht zijn door den sehipper J. Griepvan Kruiningen, die juist aan kwam zeilen, aan boord genomen. Hontenisse 9 25 Januarij. Op den 18 dezer heeft alhier de openbare aanbesteding plaats gehad van het bouwen van vier scholen en onderwijzerswoningen. De bevoegde autoriteit heeft daaraan bereids de vereischte goedkeuring verleenden is dientengevolge de definitieve toewijzing geschiedt als volgt: lste pereeeli schoollokaal en onderwijzerswoning aan de Molenstraat, onder KloosterzandeJacobus du Bois, aldaar, voor 13,600; 2de pereeel: Lamzwaarde, schoollokaal en het tot onderwij zerswoning veranderen van de bestaande school J. Freijser aldaar, voor f 10,000 3deper eeel schoollokaal en onderwijzerswoning in de Noordstraat, Jacobus du Bois voornoemd, voor f 6950en 4de pereeelidem aan den Mo- ienhoek C. L. Bleijenberqh te St.-Jansteen voor f 7900. Ossenisse25 Januarij. Bij de heden alhier plaats gehad hebbende aanbesteding van het verbeteren en begrinden van den hoofdweg door deze gemeenteis daarvan aannemer ge- worden de heer D. Tholens te Hoekvoor eene som van f 6275. TTapenbnrfg (Stoppeldijk) 17 Januarij. Heden vierden alhier Gijsbrecht van der Veecken en \Apoloma Dobbelaar hunne gouden bruiloft. Reeds vroeg in den morgen had reeds het dorp een feestelijk aanzienzoo door de geplaatste eerebogenals het wapperen van talrijke vlaggen. Ten 7 ure werden de jubelarissen door het alhier bestaande muzijkgezelschap van hunne woning afgehaald, gezeten in het rijtuig van den heer D. de Waal en gevolgd door eene talrijke fami- lieschaarten ongeveer 8 ure het dorp nade- rende, sloten zich twee sierlijk in het wit gekleede meisjes bij den stoet aanvooraf gaande en het pad met bloemen bestrooijende. Onder het spelen der muzijk, het gelui der klok en het onop- houdelijk vuren van de dorpelingen, trok de stoet naar de kerkalwaar den geestelijke volgens kerkelijk gebruik, hun de Sacramenten toediencle. Na afloop hiervan wachtte de stoet voor de kerk de jubelarissen af, die vervolgens in treifende woorden toegesproken door den direc- teur van het muzijkgezelschap den heer P. van Campen, daarop naar den heer J. Schelfhout toog, alwaar eenige ververschingen werden ge- bruikt. Ten 9 ure werdter hunner gedach- teniseene plegtige muzikale Hoogmis gecele- breerd, waarbij den geestelijke in krachtige woorden eene op dit feest toepasselijke redevoe- ring uitsprak. Na het eindigen van de dienst schaarde zich de stoetgevolgd door honderden belangstellenden andermaal voor de kerkom de jubelarissen af te waehtenen werden zij alstoen op nieuw met toepasselijke woorden door den bovengenoemden directeur toegesproken het welk achtervolgd werd door een luid huraNa vervolgens in het gemeentehuis eenigen tijd ver- toefd te hebben keerden de feestelingen onder het gelui der klok, het spelen der muzijk en onafgebroken vurenhuiswaarts om daar het overige van den dag in vermakelijkheden door te brengen al hetwelktot in den avond voort- durende, in de beste orde afiiep. Aan alle medewerkers tot dit feest wordt bij deze de regtmatige hulde toegebragtterwijl de feestvierende echtelingen blijkbaar getroffen wa- ren bij de belangstelling in hun betoondGode dank toewijdende voor een voorregt, dat zoo weinigen ten deel valt. Tot hulp-onderwijzer te Biervliet is door den gemeenteraad benoemd L. Boonethans hulp-onderwijzer te Ylissingen. Bij vonnis der arrondissements-regtbank te Middelburg van den 10 November jl. werd Mozes Hakkervleeschhouwer te Vlissingen schuldig verklaard aan afbreking der godsdienst- oefening op den 17 September te voren, door het verwekken van beroering of wanorde in het kerkgebouw der Afgeseheidene Israelitische ge meente in de Beursstraat aldaaren wel door het uiten der woorden tegen den persoon die het gebed reeds had aangevangen: „Wieschoft heeft jou daar neergezet? Jij hoort daar niet!" Hij werd mitsdien door de regtbank veroordeeld tot eene geldboete van f 10 en eene gevangenis- straf van zes dagenalsmede in de kosten boete en kosten zoo noodig te verhalen bij lijfsdwang. Den 15 Januarij jl. werd deze zaak in hooger beroep behandeld voor het provinciaal geregts- hof in Zeelandhetwelk den 24 uitspraak deed. Zich vereenigende met het vonnis der regtbank voor wat betreft het bewezene der feiten hunne qualificatie en de opgelegde straf, heeft hethof 'tappel te niet gedaan en het vonnis der regt bank bevestigdmet bepaling dat de "tfaarbij opgelegde straf onveranderd zal worden toege- past, met verdere veroordeeling van den appel lant in de kosten van het hooger beroepzoo noodig te verhalen bij lijfsdwang. Naar wij vernemen zal de veroordeelde zich van dit arrest in cassatie voorzien. Naar men verneemt heeft in den avond van 25 Januarij te Rotterdam de volgende brutale diefstal met inbraak plaats gehad. De dieven hebben zich nl. toegang verschaft op het kan- toor van den heer II.op het Steigeren na aldaar een lessenaar opengebroken en de daarin aanwezige gelden ontvreemd te hebben, zijn ze gemakshalve overgegaan de geheele brandkast op een zoogenaamd steekwagenfje (mede het eigendom van den heer II.) te vervoeren. Hoe ongeloofelijk het ook schijnehebben ze nogtans hun buit kunnen vervoeren tot op de Kruiskade. Hier schijnt onraad gekomen te zijnten minste bij aankomst der wachters uit de diergaarde hebben de dieven het op een loopen gezetna alvorens de brandkast in een sloot te hebben geworpen. Reeds geruimen tijd had de postbode van 's Hage naar de Geestbrug goedgevonden een ex- traatje te verdienen door het ophouden van cou- ranten,naar Voorburg bestemd. Dat kruikje ging ook al zoolang te water tot het zonk de post-administratiemet zijne industrie bekend gewordenheeft hem uit zijne betrekking ont- slagen. Wij hopen dat andere postbeambten daaruit eene nuttige les zullen trekken. In den namiddag van vrijdag 20 Januarij kwamen te Baardwijk de regter-commissaris', belast met deinstructie der strafzakende offi cier en griffier uit de regtbank te 's Hertogen- bosch met twee heeren medicinse-doctorenten einde een geregtelijk onderzoek in te stellen naar het gerucht„dat de jeugdige hulp-onder wijzer der openbare school aldaar een kind zoo- danig zou hebben gestagen, dat het binnen twee dagen gezond en dood was." Of nu de dood de oorzaak van de mishandeling is geweest blijft in het onzekeremaar zeker is hetdat de hulp-onderwijzer door den kantonregter van Waalwijk voorloopig is aangehouden. Het lijk van het kind is opgedolven en door de doctoren geneeskundig onderzocht, terwijl verder niets van de zaak bekend is Men verzekertdat de jongeliedendie zich te Leuven in dronkenschap gedragen heb ben op eene wijze welke ernstig aanstoot moest geven aan aliendie op godsdienst prijs stellen die stad hebben verlatenuit vrees voor de na het eindigen van den vacantietijd terugkeerende studenten der Katholieke universiteit. De kar- dinaal-aartsbissehop van Mechelen heeft kerke- lijke plegtigheden voorgeschreventot zuivering der drie ontheiligde kerkgebouwen. In clericale. bladen leest men, dat de jongeliedendie zich hebben misdragen, geregtelijk zullen worden vervolgd. Men verhaalt, dat de keizerin van Frankrijk een schrijven heeft gerigt aan alle vorsten van Europa, houdende uitnoodiging tot bijdragen tot den wederopbouw van het heilige graf. De kwestie tusschen het burgerlijk en gees - telijk gezag blijft in Frankrijk steeds aan de orde. Men wil dat de keizer er op bedacht zou wezen om zoodanige maatregelen te nemendie eene scheiding tusschen kerk en staat zouden ten gevolge hebben. Niettegenstaande men be- weertdat de ministerraad en de raad van state reeds zou hebben beraadslaagd over deze plannengelooven wij toch dat die geruchten zeer overdreven zijn. Hoe het zijden 15 Fc- bruarij zal dienaangaande, naar men onderstelt nadere ophelderingen geven. Men wil toch dat in de door den keizer uit te spreken troon rede gewag zal worden gemaakt van de plan nen, welke Napoleon dienaangaande koestert. Eene der Parijsche regtbanken heeft dezer dagen eene vrouw uit de volksklassegenaamd la femmc Manvoydie naar hare eigene beken- tenis haren man vermoord had, vrijgesproken. De man was een woesteling, die haar in zijne dronkenschap vaak mishandelde en die al hare Nieuws- en Adverteutieblad VOOB

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1865 | | pagina 1