No. 197. Woensdag 25 January 1865. 5de Jaarg, ALGEMEEN ZEEU WSCH-VLAANDEREN. E Bill BIIITE11 >?>l n 0(4 Weekblad wordt elken Woensdag morgen uilqeqeven bij J. Sturm te Neuzen Dp nriis is RO m, 71 i - lileTkDMendab°n;eer' jkf biialle Boekh^delar.en, Posldirecleuren en Brievenbush'ouders Adverlentien qelievemen ZTdeTl^^tj^1 mlerlyk Dingsdag, des avonds Ion b ure: deprys van 1 tot 4 regels is 40 cents, voor elken regel meer 10 cents, behalve 35 cents zegelregt De minister van financien is voornemens binnen kort een opziener der domeinen in de provincie Zeeland aan te stellenwiens werk- zaamheden voornamelijk zullen bestaan in het doen van opnemingenhet maken van kaarten enz.van de aan den staat behoorende buiten- grondenalsmede het ontwerpen en begrooteu der daaraan te verrigten werken. Gedurende de twaalf maanden van 1863 heb- ben 's rijks geldmiddelen opgebragt de som van 62,203,342,331voor 1864 waren zij geraamd op 60,085,248, en hebben nu in dat jaar op gebragt f 64,161,345,06rderhalve ruim vier millioen meer dan deraming, en ongeveer twee millioen meer dan in 1863. Neuzen 21 Januarij. Gedurende de vo- rige maand zijn het kanaal opgevaren31 zee- schepen, m. 4662 t.en 189 binnenschepen m. 9936 t.en afgevaren 14 zeeschepen m. 23751.en 182 binnenschepen m. 10068 t. sedert 1 Januarij 1864 zijn opgevaren 303 zee schepen m. 44627 t.en 3032 binnenschepen m. 150458 t.en afgevaren 241 zeeschepen m. 41717 t.en 2919 binnenschepen m. 140748 t.in de twaalf eerste maanden van 1863 Zijn opgevaren 299 zeeschepenm. 46875 t. en 3501 binnenschepen, m. 161542 t. en af gevaren: 271 zeeschepen m. 48108 t.en 3418 binnenschepen, m. 157225 t. Neuzon 24 Januarij. Den 21 dezer heeft de tweede vergadering plaats gehad van den raad van bestuur der naamlooze maatschappij van den spoorweg van Mechelen naar Neuzen"; het eerst aan de orde was de vervulling der vacaturein den raad ontstaan door het over- lijden van den heer baron van Heemstra. De raad heeft met eenparige stemmen den heer van Tots van Goudriaan benoemd tot administrateur en vice-president voor Nederland. Wij aehten ons gelukkig in het bestuur een man te hebben die vroeger commissaris des ko- nings in deze provincie geweest iswaar hij de beste herinneringen heeft achtergelatendit is een waarborg te meer, dat deze maatschappij, die op uitmuntende grondslagen is opgerigt, zeer spoedig de werken zal doen uitvoeren die van zulk een uitgebreid nut zullen zijn voor ons land in het algemeen en inzonderheid voor de bewoners van het voormalig 5de district van Zeeland. j Axel21 Januarij. Gisteren gaf het too- neelgezelschap Vere.deling en Genoegenvan Neuzenalhier eene voorstelling in het iogement „Het Gulden Vlies." Kan nit den aard der zaak de verwachting niet groot zijn die men mag koesteren van eene vereeniging, welke pas kort geleclen tot stand kwam en zulke jeugdige medewerkers telt aangenaam werd het talrijk opgekomen publiek verrast door de juiste uitvoering van de met smaak gekozene blijspelen. Wij voelen ons verpligt met lof te spreken van de moeitenwelke de ijverige tooneellisten zich gegeven hebben, om op de ware hoogte der stukken te wezenom zoo natuurlijk te werken. Het eerste blijspelStad- en Landlevenbe- hoefde reeds de toegevendheid nietdie voor de voorstelling door een der leden ingeroepen werd envan De Gelukte List en van De Bloed- zuigersmoet gezegd worden dat zij keurig zijn uitgevoerd. Het geheel voldeed den toehoorders zoodanig dat vaak aan de luide bijvalsbetuigingen geen einde scheen te komen terwijl de gespannen aandaclit van een zeer talrijk gezelschap niet weinig zal gestrekt hebben om den acteur die gemakkelijkheid te gevenwelke zoo noodig is om zich onverdeeld aan zijn rol te wijden. Wij twijfelen geenszins of het too'neelgezel- schap: Veredeling en Genoegen, zal, waar het zich ook laat hoorentoej niching inoogsten wij houden ons aanbevolen voor de vervulling der belofte, door eenen acteur na afloop der voorstelling gedaan, en wenschen het gezel schap warme declneming en grooten bloei toe. Adverlentien qeheve men aan den Uitgever inle zenden J cents, behalve 35 cents zegelregt voor elke ploaising. Naar wij vernemen is de heer Jac. de Bois en anderen aannemer geworden van het bou- vyen van vier schoollokalen en ondervvijzerswo- mngen te IvloosterzandeLamzwaarde Noord- straat en Terholevoor f 38450. Den 20 dezer is aan het Iokaal van het pro- v inciaal bestuur te Middelburg onder anderen aanbesteedhet uitvoeren van eenige aardewer- ken en beplantingen aan de leidijken van het kanaal van Neuzen hetgeen is aangenomen °°r ™h7er L N- S,um> te Sas-van-Gent voor 3600; en het driejarig onderhoud van s rijks f groote wegen van Breskens naar de Belgische grenzendoor den heer A. Binders te Breskens, per jaar voor [5500. Te Rotterdam heeft den 14 jl. tijdens den alstoen heerschenden wind een 'vreesselijk ou- geluk plaats gehad. Des avonds ten ongeveer 6 ure voer namelijk eene boot met 16 werklie- den eener aan de overzijde der Maas gelegene tabriek over de rivier en stiet zoo geweldig tegen eene kribbe dat het vaartuig zijn evenwigt ver- loor en de opvarenden in het water stortten. iji personenwaaronder twee huisvaders zijn jammerlijk verdronkende elf overigen heeft men kunnen redden. De Gron. Ct. deelt mede, dat tegenwoor- dig ook in ons land agenten der Amerikaansche ume werkzaam zijnom den stroom van land- verhuizers, inzonderheid uit Noord-Brabantwe- der aan den gang te helpen en dat die agenten onbedachtzaam zand in de oogen trachten te werpen, door hun groote schatten te beloven Het blad waarschuwt daartegen. Men meldt uit Brusselvan den 16 dezer- De verdeeldheid tusschen de Katbolieken en de liberalen neemt lang zoo meer in onze maat schappij een betreurenswaardig karakter aan. Zoo is thans zelfs de balie van Brussel letterlijk in twee vijandige kampen gesplitst en de broe- derlijke gezindheid van voorheen geheel gewe- keneen verschijnsel bij de pleitbezorgers van het regt en der onschuld even zeldzaam als noodlottig. Een der uitstekendste leden der Biusselsche balie, de heer Brabanson verlaat dan ook het vak. De navolgende kluchtige scene vond dezer dagen plaats te Maubeugein Belgie. Eene vrouw aldaar verliet harewoningom eenige boodschap- pen te verrigten. Na verloop van eenigen tijd in hare woning teruggekeerdbemerkte zij dat haar man in de huiskamer een zeer intiem kof- fijprantjc hield met een harer buurvrouwen. Ja- loersch als zij deswege was, stormt zij in drift die karner binnengrijpt den ketel met kookend water en sloeg hiermede links en regts tusschen hen beiden in. Na den eersten slag was haar man reeds het grootste gedeclte van zijn neus kwijten de buurvrouwwaartegen zij met de meeste kracht te werk gingwerd van top tot teen versckrikkelijk gehavend. Die beleedigde buurvrouw liep zoo goed zij nog maarkon naar haar huis, en gaarne had zij vooral ook voor haar man deze gansche gescliiedenis wiUen <»-e- heim houdenmaar de toegebragte slagen bragten te diep mgrijpende vvonden te voorschijnzoo- clat zij bij hare tehuiskomst haar echtgenoot al- leen inecledeelde dat zij door de buurvrouw z66 vreesselijk mishandeld was, zonder daarvoor de beweegredenen op te geven. Haar echtgenoot handelde gelyk hem betaamde en diep gekreukt als hy was over de kwetsurenzijne beste lieve vrouvv toegebragtspoedde zich onmiddellijk naar het policiebureau om deswegens aanklagte te doen. Men vroeg hem naar de oorzaakdoch daaromtrent was hij niet in staat inlichtingen te geven De correction nele regtbankwaarvoor deze zaak spoedig behandeld zal wordenzal hem de ware toedrag-t van een en ander wel leeren kennen. Voor eenigen tijd was een reiziger ver pligt te overnachten in een dorp in BeMe. Hij nam zijn intrek in een herberg, prijkende met een verbazend uithangbord, waarop de naam van het hotel met groote letters te lezen stond. JNa aldaar het middagmaal gebruikt te hebben dat wel wat te wenschen overig liet, begaf hi! zich naar de hem aangevvezene slaapkamer waar hij dacht de noodige rust te genieten maar gedurende den ganschen nacht was hij verpligt te strijden met de schepseltjes die in de bedstede verblijf hielden. Toen de dagaan- brak, wilde hij zich wasschen, maar er was in de karner geen water voorhanden. Hij vroe°- er herhaalde malen namaar de meid ant° woordde hem kortaf, dat er geen water was. De reiziger nam toen het volgende besluit hii opent een raam van \le eerste verdiepin°-en schreeuwt met alle kracht„brand" ,'brand". Oogenbhkkelijk kwamen alle bewoners der her berg en andere buren toesnellenalien voorzien van emmers en kruiken met water. Toen hii n liet (!e r(jiziger een zuclit en zeide „txoddank, nu heb ik water genoeg." Van een onderwijzer in Zvvaben uit de 16de eeuw_ wordt gezegd, dat hij gedurende n1J"q9 S'fT0 ambtsbecliening had uitgedeeld 3,.j9-.,894 slagen, stootenoorvegen enz On der zijn schoolbewind moesten 777 knapen od 2"' 613 °f Ven driehoekig blok knielen, 50,000 den ezel dragen en 1707 de roede in de hoogte houden. Buitengewone straffen werden met opgeteekend. Er worden thans tusschen de verschillende gouvernementen onderhandelingen gevoerd over de aanuemmg van een uniform-muntstelsel Het h ransche gouvernement heeft zich daartoe reeds bereid verklaard. Het is te vervvachten dat al de gouvernementen in die rijkenwaar het tiendeehg stelsel bestaatzich met het uniform- muntstelsel zullen vereenigen. 7" S^egenheid dat een Fransch blad be- ngt, dat de kmderziekte te Nimes groote ver- woestingen aanrigt geeft het een voorbehoed- nuddel aan de hand tegen deze vreesselijke eni- demie dat zeer eenvoudig is en zeer weinig kost. Dat middcl bestaat uit teer en water waarvan van elk de helft genomen wordt welk mengsel men na het goed geschud te hebben tvveemaal vier-en-twintig uren trekken laat ver- volgens giet men het treksel zorgvuldig af en zorgt, dat het luchtdigt gesloten blijft. ^De re- gel van het gebruik is, twee glazen des mor- gens twee men voor het middagmaal en de- zelfde hoeveelheid vb6r het avondmaalmet de- zelfde tijdsbepaling. Er wordt bijgevoegd dat dit vooroehoedmiddeldat voor onfeilbaar ge- houden wordt in de Engelsche kolonien van Amenka ontdekt werd en reeds lang met het beste gevolg ook in Engeland en in Ierland wordy aangewend. Hetzelfde blad beveelt ook als middelom de sporen die de kinderziekte nalaat voor te koineuaanhet gebruik van hjn krijt met room vermengd, dat onmiddellijk op de pokken wordt aangewend wanneer deze zwellen. De frischheid van de room voorkomt het jeuken en het krijt doet de stof die zich in de pok bevindt verdroogen, zonder dat deze inzvveert en kuilen achterlaat. De ministers van binnen- en buitenlandsche .11 'w-, .,->•/>. v Nieuws- en Advertentleblad YOR IIoeli? 21 Januarij. De bevojking dezer gemeente beliep op 31 December 1864: 744 mann. en 749 vrouvv., za- inen 1493 persoDen. In dat jaar werden geboren wettige mann19 vrouw30 onecht 1 Zamen 50 Levenloos werden aaDgegeven 6 mann. en 2 vrouw,totaal 8. Een tweelinggeboorte had plaats. De sterfte was als volgt ongehuwde mann. G vrouw. 11 gehuvvde mann. 8 vrouw. 8 weduwnaars2 weduwen6 Zamen 41 Er vestigden zich 25 mann. en 30 vrouw. totaal 55 personen. Er vertroliken uit de gemeente 38 mann. en 31 vrouw., to taal 69 personen. Huweliiken werden gesloten tusschen: jongmans en jonge doehters 8 weduwen1 weduwnaars en jonge doehters 3 B weduwen 1 Zamen 13 ^toppeldljk 9 19 Januarij. Bij den burger- on alhier zijn gedurende het jaar 1864 aangcgeven geborenen 55 overledenen, levenloos aangegeven 4, terwijl er 22 hunehjken zijn gesloten.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1865 | | pagina 1