No. 195. Woensdag 11 January 1865. 5de Jaarg. ALGEMEEN ZEEI WSCll-VlAANDEREN. III X Weekblad wordt elken Woensdagmorgen uilgegeven bij J. Sturm, te Neuzen. Men abonneert zich bij alle'Boekhandelaren, Posldirecl'et7renZiBrie^ r° dnt> maan,den en franco per Post mterlijk Dingsdag, des avonds ten 6 ure; de prigs van 1 lot 4 regels is 40 cents, voor elken regel meer 10 cads, behalt'dbZiTs zegeFeg^96^"' voor Wanneer men de eerste kamer der staten- generaal beschouwen wil als een ligchaam, dat daargesteld is, om slechts met onpartijdigheid met kalmte en met waardigheid de handelingen der tweede kamer te controleren en te verifieren, dan hebben zoowel de algemeene beraadslagingen als de tot dnsverre behandelde hoofdstukken over de staatsbegrooting van dit jaar, bet vol- komen bewijs opgeleverddat zij in alle deelen aan haar doel beantwoordt. Immerswat kan men met redelijkheid van zoodanig bureau de controle en verificatie verwachten Niet dat hat zich door blinde hartstogten laat wegslepen en uit partijzucht alles afkeurt, evenmin dat het zonder onderzoek of uit gedweee volgzaamheid alles goedkeurtwat bij of zij wier voorstellen en handelingen gecontroleerd moeten worden, voordragen. Maar zoodanig bureau plaatst zich op een hooger standpunt. Het heeft alleen de algemeene belangen voor oogenhet bemoeit zich zoo min mogelijk met de personen die voor dragen die regeren het beschouwt de politieke rigting der bewindslieden daarwaar het gelijk hier, 's lands belangen geldt, niet bij en'in alles als eene hoofdzaak, als eene conditio sine qua non; neenhet zoekt slechts alleen de hoogere belangen van den staathet vraagt in gemoede af: zijn er in het belang van koning en vaderland gegronde redenen om de hande lingen der tweede kamer al of niet te bekrach- tigen. Na rijp beraad wordt hieromtrent eene beslissing genomen. Yandaar dan ook dat de algemeene discussie over de staatsbegrooting, door de eerste kamer gevoerd bijna geen enkel woord over het regeringsbeleid en eigenlijk ook geen nieuw gezigtspunt over de begrootingsont- werpen heeft geopenbaard. Tot en met zaturdag zijn goedgekeurd zeven begrootingen namelijk die betreffende1. het huis des konings 2. de hooge collegien van den staat3. buitenlandsche zaken4. R.-K. eere- dienst, 5. Hervormde eeredienst, 6. justitie en 7. binnenlandsche zaken. Bij de beraadslaging over de begrooting van binnenl. zakenhebben de heeren Fransen van de Pulte en van der Lek de Clercqde belan gen der calamileuse en achlerliggende polders krachtdadig uiteengezet en bevorderd. In het regeringsantwoord op het verslag der eerste kamer over hoofdstuk V der staats begrooting voor 1865 leest men onder anderen: „Op het adres der staten van Zeelandvan den 4 November 1864, is van wege den koning te kennen gegeven: dat het aan de staten is, het initiatief eener nieuwe regeling van het beheer der calamiteuse poldersonder 's konings goed- keuringtenemen, waarbij zij op de gronden, welke tot niet-goedkeuring van bun besluit van 29 Mei 1863 hebben geleid, zullen hebben te letten." Bij het verslag over hoofdstuk VII B (de- partement van financien) is door de eerste kamer de wensch te kennen gegevendat in 1865 de bestelloonen geheel en overal mogten worden af- geschaft, en de nog zoo noodige verbeteringen in de postdienst in Zeeland mogten plaats vinden. De minister van financien antwoordt met de nagenoeg stellige verzekeringdat de afschaffing der bestelloonen in het jaar 1865 geheel zal afloopen. I\ euzen 9 Januarij. De hevige wind welke in den morgen van jl. vrijdag gewoed heeftheeft belangrijke schade aan den molen te Sluiskil toegebragt. Een groot deel van de kap en 3 roeden zijn afgerukt. Gelukkig heeft daarbij niemand eenig letsel bekomen. .A_xel 9 9 Januarij. Bij den landbouwer Eduard Tack, onder deze gemeente, is heden een varkenvan 3 jaar oud, geslagt, dat zuiver aan den haak eene wigt had van 320 Ned. ponden. dinixe 3 Januarij. Heden werd de open- bare school voor gewoon lager onderwijs in het gehucht de Kautervoor de ingezetenen geopend, en den hoofd-onderwijzer B. L. Oosldam in zijne betrekking ge'fnstalleerd. Reeds vroeg in den morgen gaven de bewo- ners van dat gehucht, door het uitsteken van vlaggen en wimpels, bewijzen hunner belangstel- ling in dit feesthetwelk den geheelen dag door het afsteken van vuurwapenen werd levendig gehouden. Om elf ure vergaderde de gemeenteraad in de fraaije nieuw gebouwde school. In tegen- woordigheid van een talrijk publiek werd namens het gemeentebestuur op de belangrijkheid dezer stichting gewezen en op de voordeelen die deze inrigting voor het opkomend geslachtdoor een trouw schoolbezoek zal opleveren. De beer pastoor voelde zich tevens gedrongen om namens de ingezetenen zijner parochie een woord van dank te betuigenvoor de vele opofferingen die het gemeentebestuur zich in deze zaak heeft getroost. Moge de taak zwaar zijn die den onderwijzer op zich heeft genomende vele ondervindingen in zijn vak opgedaan, geven alle hoop dat hij de kinderen in deze plaats die verreweg de meestegeen denkbeeld van onderwijs en op- voeding hebbenzal weten te vormen tot be schaafde leden der maatschappij. Men schrijft uit Kruiningen, onder dagteeke- uing van jl. woensdag, dat, naar vernomen wordt ook door de directie en de ingelanden van den Molen- en van den Nieuwlandschen polder be- sloten ismet 1 dezer hun polder voor eigen rekening te beheerenwelk besluit ter goed- keuring opgezondendoch nog niet terug ont- vangen is. In verschillende gemeenten van Zuid-Be- veland doen zich meerder gevallen van kinder- ziekte voor. Dat het gebruik van gedistilleerd na de verhoogde belasting vermindertblijkt hieruit dat de bianderijen vijflien duizend valen gedis tilleerd minder hebben opgeleverd. Ingevolge advertentienaanplakbilletten en een aantal verspreide programma's en rolver- deelingen, zouden de tooneel-directeuren Victor Driessens en Frans van Doeselaar uit Antwerpen dezer dagen in de groote schouwburgzaal te s Hertogenbosch eene voorstelling geven. Een half uur voor den bepaalden tijd speelde het orchest, de zaal was ruim bezet, de tijd van begin was lang verstreken en nog steeds wachtte men met ongeduld naar de ophaling van het schermmaar noch directeurennock zijne ac- teurs kwamen opdagenterwijl niemand iets van zich had laten hooren. Er ontstond een geraas gelachgejoel en ontevredenheidde menigte verdrong zich naar het bureau om haar entree- geld teruger heerschte eene algemeene veront- waardiging, dat een aanzienlijk publiek dedupe was van de tooneel-directeuren uit Antwerpen. Ieder ging echter naar huis, en ook den vol- gendcn dag hoorde men niets van de teleurstel- elke plaatsiny. ling. I bans loopt het gerucht, dat een grap- penmaker, uit naam van een der heeren com missanssen voor den schouwburg, een brief zou geschreven hebben aan gemelde directeuren waarbij de voorstelling zou zijn opgezegd. Of- schoon dit laatste slechts wordt medegedeeld onder het motteon ditwordt er echter veel ge- loof aan gehechtomdat alleen 's Hertogenbosch kan roemenop zulke grappenmakers, adres aan een aantal uitgestrooide benoemingen en de rid- ders van Februarij 1861. Als eene merkwaardige bijzonderbeid deelt men mede, dat te Smilde eene vrouw woont de weduwe Sink, die in Februarij aanstaande vier-en-negentig jaren oud wordtzij woont ge heel alleen en doet niet alleen hare huishouding zonder eemgen bijstand, maar zij bebouwt ook gelieel alleen haar land heeft de vruchten alleen geoogst en er den mest weder opgekruid Deze vrouw is genoegzaam zoo oud als de veenkolouie omilde zelve. Eenige dagen geleden vond een smidsknecht te Bruggeeven buiten de poort Marichale aan den voet van een boom een zakje met 500 francs in specie en eenige bankbiljetten. De werkmaneen brave eerlijke jongen stelde da delijk alle pogingen in het werk om den eige- naar op te sporen, tot dat hij uitvond dat het zakje was verloren door eene dame, wonende op eene buitenplaats in de nabijheid. Hij ging die dame opzoeken en overhandigde haar het door hem gevondene. Zij nam den zak aan en ill?1zep.",V2a: »Wel> 8'i) "Jt een brave jongenliet zij hem staan. -- Niet weinig stof tot lagchen werd onlangs e Biussel gegeven door een burgemeester van een der kleine gemeenten in de nabijheid dier stad welke burgervader op de landbouw-ten- toonstelhng op heeterdaad werd betrapttoen by de schoonste perziken die daar ter bezigti- gmg lagenin den zak stale. Dezelfde burge meester, die zeer rijk en daarbij zeer gierig is heeftzoo als algemeen bekend is op zeker al ten hove zijne zakken met truffelssurprises en andere lekkernijen gevuld. Het feit werd ontdekt, maar met gestraft. De weduwe MerviUegeb. Simonte Noville-les Bois (Belgie) heeft voor eenige da gen den leeftijd van 100 jaren bereikt. Zij is nog in het voile genot van al hare geest- en ligchaamsvermogens. Zij staat aan het lioofd an reeds drie geslachtenen binnen kort wordt er nog een vierde verwacht. Zij telt 123 na- komelmgen m leven en heeft er 31 door den dood verloren. In sommige gedeelten van Duitschland Belgie en Italic wordt het toezenden van visite- kaartjes op den Nieuwjaarsdag thans vervangen door het storten van eene zekere som ten voor- deele der armen. Ieder persoondie blijkens de lnschrijving van zijn naam op een daartoe bestemd registerdusdanige storting bewerkstel- ligd heeftwordt geacht ontslagen te zijn van die gewone pligtplegingen. Te iesbaden heeft zich een vreemdelin'>' die by de speelbank aldaar tot zijn laatsten gul den toe verloren had, door ophanging van ""het leven beroofd. In twee maanden is dit de ~-c- vende zelfmoord wegens geleden veidiezen door het spel in deze badplaats. Dezer dagen stond een arme baanwacbter in rruissen op zyu postter plaatse namelijk waar twee spoorwegen zich splitsen gereed om met zijn hnndhefboom aan de beweegbare rails de voorgeschreven rigting te gevenwant een trein was m aantogt en nagenoeg op bet punt om de bedoelde plaats te passeren toen de spoorwegbeambte niet ver van daar zijn zoon op de rails zag spelen. Wat te doenBlijft nj getrouw aan zijn pligt, dan zal zijn geliefd kind gedood wordenterwijl de aanstoomendc trein, yerkeerd gengt wordende, in botsim- moet raken met een anderen treindie van de tegenoi cigestelde zijde komendc, denzelfden weg voorbij moetEn hij heeft slechts een enkele seconde om zich te bedenken, want de loconm tiof nadcrt al sneller en sneller, een vuurspoor achterlatende en de ruimte vcrzwelgendc Slagt- Nieuws- en Advertentleblad VOOK Zaamslag 9 January. De bevolking dezer ge meente, welke op 31 December 1863 bedroej 2669 zielen heeft in den loop des vorigen jaars de navolgende mutation ondergaan Vermeerderd Door geboorte met118 zielen. veetiging in de gemeente met 116 Zamen 234, zielen. Verminderd Door overlijden met73 zielen. vertrek uit de gemeente met 128 ZameD 201 zielen. Verschil in meer 33 Bevolking op 31 December 1864 2702 zielen. Beetaande in 1345 van bet mannelijk en 1357 van het vrouwelijk geslachtverdeeld als volgt Mannelijk geslacht Ongehnwden beneden de 18 jaren 531 boven ,18 299! benuwaen 47^ Wednwnaars Zamen 1345. Vrouwelijk geslacht: Ongehuwden beneden de 15 jaren acq boven 15 33T Gehuwden A, Weduwen Zamen 1357.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1865 | | pagina 1