No. 194. Woensdag 4 January 1865. 5de Jaarg. ALGEMEEN ZEMWSCH-V'LAAIVDEREN. K fill VERKIEZING 'vook ■)i !4 Dit Weekblad wordl elken Woensdag morgen uilgegeven bij J. Sturm te Neuzen Dp nrisn 7~7 95 cent*. J»/e»i abonneert sick bij nlle Boekhandelar-en, Posldirecleuren en Brievenbushouderi Advert t maandcn en franco per uiterlijk Dingsdag, des avonds ten 6 are: dc prigs van 1 lot 4 regels is 40 cents, voor elken regcl meer 10 cents, TWEEDE KAMER der STATEN-GENERAAL, op Dingsdag 17 Januarij 1865. Hebben wij in ons vorig nommer mede- gedeeld dat de Hoofdstukken der Staatsbe- grooting voor 1865 met groote meerderheid door de Tweede Kamer zijn aangenomen, ons daarover verheugd en van onze sympathie met de tegenwoordige Regering blijken gcgeven gaarne wenschcn wij ook daarin te volkarden, door onze medewerking te verleenen in de be- vordering der keuze van mannen voor de volks- vertegenwoordigingin wie wij een streven kunnen veronderstellen om de goede handelingen en inzigten der Regering te bcvorderen. Was er, als 'tware, vdor bet optredeu van het tegenwoordige ministerie maar eene stem zelfs bij eene groote menigte der tegenstanders „dit ministerie is onmisbaar", zeker worden de goede plannen door onderscheidenen veelal op gezochte gronden tegengewerkten tracht men de uitvoering zooveel mogelijk te verlam- men. Van daar een minderen spoed dan wen- scbelijk isin bet tot stand komen der wetten van daar mogelijk in bet vervolg niet die rijke vruebten welke bij meerdere medewerking zou- den knnnen geplukt worden. Daarom wachten wij van bet gezond verstand der Nederlandersin dit gevalder Zeeuwen dat zij begrijpen zullenwien zij in het be- lang van bun vaderland en bun eigen belang, hunne belangen zullen toevertrouwen. Voor de aanstaande keuze komt ons uitne- mend gesebikt voor Mr. G. A. Fokker, die de betrekkingen met ijver en zorg heeft waar- genomen van AdvocaatProcureurLid der Tweede Earner en Eantonregteren nu sinds eenige jaren een sieraad is van onze Gedepu- teerde Vergadering der Staten van Zeeland. Is bet spreekwoord nog van kracbt, „de ap- pel valt niet ver van den boom" onze Candidaat hoort tot eene der zeer soliede familien van Zee- land en dat bij dier familie geene oneer aan- doet is gebleken uit de onderscheidene betrek kingen die bij met eere heeft waargenomen en nu nog waarneemt. Het lidmaatschap der Ea rner is hem ontgaannaardien bet district, waaruit bij verkozen was, werd gesplitst, en kiescbbeid hem belettedetegenover een' ander', wien ookzijner politieke vrienden gesteld te worden. Als Lid der Tweede Earnerheeft bij zoo- vele malen zulks pas gaf, zijne onafhankelijke stem doen klinken, en hebben wij zoo in de bouding van hem in dien tijd, als later in zijne betrekking van Lid der Provinciale Staten en van Gedeputeerdemenigvuldige bewijzen ont- vangen dat hij zich zelve is gelijk gebleven. Dat bij een man is van uitstekenden ijver en groote geleerdheidtoonen zijne menigvuldige werkjesmet zorg en bekwaamkeid zamenge- steld, aanen waarin bij helderheid van voor- stelling zulke juiste denkbeelden, dan eens om eene wet te verklarendan weder om staat- huishoudkunde op te hebleren, dan weder in die van anderen aard om het menschdom te verlichten te beschavente veredelen voor- komendat wij er prijs op mogen stellen om dien Zeeuw naar de hooge vergadering af te vaardigen. En dat ons oordeel niet op zich zelve staat blijkt uit het Verslag der Eiezers-Vergadering te Middelburgwaar bij (naar wij vernemen) met algemeene stemmen is geltozen, blijkt uit een kort maar niet te min afdoend woord der Redactie van de Middelburgsche Courant dat Zeeland een offer brengt als het hem moet missen in de Vergadering der Gedeputeerden. V at zullen wij daar verder op zeggen Eiezers van Zeeuwsch-Vlaanderendan dat wijwaar de algemeene belangen zulks vorderen, ook bereid zijnte meer wanneer wij daardoor ware verdiensten buldigendat offer te brengenen op den zeventienden aanstaande onze stem uit- brengen op Mr. G. A. FOKKER, Lid der Gedeputeerde Staten van Zeeland te Middelburg. Bij besluit van 28 December 1864 no. 32, heeft Zijne Majesteit goedgevonden te beuoemen' tot burgemeester der gemeenten Sas-van-Gent en Philippine den beer N. Kerckhaert, ten einde die betrekkingen gelijktijdig te bekleeden met die van burgemeester der gemeente Westdorpe. Dezer dagen zijn weder elf surnumerairs benoemd bij de dienst der staatsspoorwegen. Niet minder dan 1800 personen dongen naar eene aanstelling. In de eerste kamer heeft bij de ovemve- ging der voordragt, betreffende de verbooging van het vijfde hoofdstuk der staatsbegrooting voor 1864Z. E. de minister van binnenl. za- ken, op de aanmerking, dat niet beschikbaar is gesteld een bedrag van f 109,000 voor storm- schade aan de calamiteuse polders in Zeeland, geantwoord, dat niets is uitgesteld, wat aan- gaat de voorziening in stormsebadeof gewone werken dat alleen is uitgesteld de verbetering der gewone werkenals in verband staande met de geheele regeling der zaak. Uit bet verslag vastgestebl door de com- missie van rapporteurs der tweede kamer wegens bet onderzoek van het ontwerp op de regeling der schutterijen blijkt boofdzakelijkdat door onderscheidene leden in de sectien is verklaard dat het onderwerpelijke wetsvoorstel niet voldoet aan de bepaling der grondwetdat de schutterijen in de eerste plaats zijn bestemd, om in tijden van oorlog en gevaar zichter beveiliging van den vaderlandschen grond, aan bet staande le- ger aan te sluitenterwijl men daarentegen bij dit ontwerp is uitgegaan van deinstelling eener plaatselijke wapenmagten naar lmar oordeel de schutterij eene algemeene wapenmagt beboort te zijn. Deze bedenkingen hebben echter bij andere leden tegenspraak gevonden. In een punt waren de meeste leden bet eensnamelijk dat de kostcn gcenssins ten lasle van de door de armehwet zoo zeer gedrukte gemeenten be lt oorden te worden gebragt. Alvorens omtrent dit ontwerp* te beslissenwenschten verscbeidene leden van de regering eene nadere opgave van bet aangenomen stelsel van defensieen in geval de kosten geheel ten laste van den staat mogten komen, eene afzonderlijke jaarlijksehe begroo- ting. Ook de bepaling om de schutterlijke dienst met het bereiken van den 30jarigen leef- tijd te doen opboudenis in enkele afdeelingen als te beperkt beschouwd. Uit bet voorloopig verslag, opgemaakt door de commissie van rapporteurs over bet wetsont- werp tot wijziging der gemeentewet voor zooveel de plaatselijke belastingen betreftblijkt boofd zakelijk dat de groote meerderheid der leden deafschaffing der plaatselijke verbruiks-belastin- gen wenschelijk en noodzakelijk acbt, maar dat men bij de regering met klem moest aandringen op nadere verklaringen en berekeningen waar uit op afdoende wijze moet blijkenop Tvelke vermindering of vermeerdering" van 'srijks in komsten te rekenen valt, wanneer zoowel de tegenwoordige voorstellen als de andere, no- omtrent de rijks-belastingen te verwachten wieA den aangenomen. De facultatieve uitkeerin- van de verhoogmg op het gedistilleerd seheen aan vele leden voor geene oplossing vatbaar. I wee voorstellen werden daartoe in overwegin- gebragt1 om de uitkeering van het gedistik eeid ad 14 per vat aan alle gemeenten zon- der onderscheid toe te kennenen 2. het geheele personeel aan de gemeenten af te staan. Door den heer van Bosse werd in zijne afdee- hng bet voorstel gedaanommet behoud van de ovenge onderdeelen van bet regeringsplan de uitkeering van het verhoogd gedistilleerd te vervangen door eene rijks-subsidiejaarlijks naar een vasten maatstaf te verminderen, zoodanig dat bet brnnen 15 jaren na bet in werking brengen der wet geheel zou afloopen. Dit denkbee d is door den heer van Bosse in eene atzonderlijke nota ontwikkeld. Naar men verneemt zal eerlang een vroe- ger gegeven voorschrift worden ten uitvoer ge- legd en zullen de brievenbestellers aan 's rifks postkantoren, distinctieve teekenen en uniform- kleeding ontvangen. i Lulst. Den 26 December jl. gaf hier het zanggezelschap Beware Vrienden, van bet nabmige A racene (Belgie), een concert. De goede naam, dien De ware Vrienden in hunne landstreek en elders hebben verworven was bier niet onbekendvan daar dat er een zeer talrijk en uitgelezen publiek opkwam. Mas de verwachting groot, schitterend was de wijze op welke Be ware Vrienden hun- nen roem bandhaafden. De koorzangen inzon- derlieid werden eenparig met bewondering toe- gejuicht en teregtwant eene zoo smaakvolle en uaauwkenrige nuaneering van piano's enforto's bij zooveel a plomb, mogten wij hier nimmer booren Evenzeer bevielen ;de verscbillende solo s duo s romancen kluebtzangen enz., ook al y as bet piano accoinpagnement niet bijzonder welluidend. Dit laatste eebter schaadt niets aan den goeden naam van bet gezelscbapdat in dit opzigt eenigermate was teleurgesteld. Eere dan de zangyereeniging van Vracene die wij onder de leidmg van haren begaafden directeurden beer J oh. d' Hooge, een' toene- mendeii bloei toewenschen eere'het gezelschap dat bij ons de aangenaamste herinneringen heeft achter gelatenen dat in ieder opzigt tot voor- beeld mag strekken aan de toonkunst beoefenende societeit te dezer stededie talenten genoe- be- yatom bij goeden wil en zamenwerkin- te kunnen worden, wat Be ware Vrienden van racene zijn en die gerust bij voorkomende gelegenheid bun bezoek mogen berhalen. Ilulst, 29 December. Heden is door den rijks-veearts Kegelaer eene koe verlost van een gezond welgevormd stierkalf, dat de buitenge- wone zwaarte had van 61,5 Ned. ponden toe- behoorende aan P. F. Michielsens, landbouwer til Liicr T J!onMmeldt "A4 Ylaai'dinSen28 December: In 18o3 nam Abraham Noordhoek uit deze ge meente als matroos dienst naar Batavia. Later kwam bij in Noord-Amerika en nam hij dienst als scheepskok op het Zuid-Amerikaanscke ka- peisehip Alabama. In Junij van dit jaar schreef bij uit London dat hij nog eene expeditie met dat schip moest doen en dan naar zijne geboorte- stad zou terngkeeren. Die laatste togtwashem echter ongelukkig, want Noordhoek kwam bij bet in den grond boren van de Alabama door de Rear sageom. Door bemoeijingen van den Ned. consul te Liverpool en van bet emeente- bestuur alhier, zijn de broeder en twee zusters vani noordhoek, menschen in behoeftige omstan- digbeden tlians in bet bezit zijner nalatenschar) gekomen, beloopende voor ieder de som van ongeveer f 400. Te IJsselstein is eene vrouw bevallen van dne kinderen (alien dochters)ruim een jaar geleden bad zij aan een tweeling het leven se- schonken. 61 De volgende advertentie leest men in de Dordtsrhr Courant,,-fan Bosnian en zijn vrou Nieuws- en Advertentiehlad A VOOR DE IN IIET 110OFEKlESDilSTRICT MIDDELBURG

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1865 | | pagina 1