No. 193. Woensdag 28 December 1884.4de Jaarg. ALGEHEEN ZEEUWSCH-VLAANDEREN. en I BS Dit Weekblad wordt elken Woensdag morgen uilgegeven bij J. Sturm le Neuzen Dp t's 80 cc«/a' in de drie maanden 1 i 95 cent.?. J/e« abonneert sich bij alle Boekhandelareti, Posldirecleuren en RripvpnhnDtmulpr?' 7;-~ «>ter/t;/f Dingsdagdes avonds (en 6 «;-g; r/cpr^ t-a» 1 4 rajre/s u 40 voor elken regelm ITl* ™6 me? aan den Uitgever in le zenden en franco mccr 10 cents, behalve do cents zegelregl voor elkc plaatsing Bij beschikking van den minister van bin- nenlandsche zaken is bepaald, dat de heer U.1). N. ran Devenleringenieur van den waterstaat te Almelo, van 1 Januarij e. k. voorloopig zal dienst doen te Neuzenen jhr. A. 0. ran den Sanlheuvelingenieur van den waterstaat te Zierikzeealdaar tot 1 July 1865 zal gevestigd blijveu. De verkiezing van een lid van de tweede learner der staten-generaal in bet hoofd-kiesdistrict Middelburg, welke, ten gevolge van bet over- lijden van den beer mr. S. baron van Heemslra, moet plaats bebben zal gescbieden op dingsdag den 17 Januarij a. s.terwijl, zoo eene herstem- ming noodig is, deze zal plaats bebben op dingsdag den 31 Januarij daaraanvolgende. Na onze opgave in ons nummer van 14 dezer zijn achtereenvolgens aangenonien Hoofdstuk VI marine met 48 tegen 18 st. 7 II A nationale schuld algemeene VIIB financien 51 tegen 18., VIII oorlog 41 I 24: IX kolonien 47 24 X onvoorziene uitg. algemeene de wet op de middelen met 61 tegen 2 steinmen. De kamer is jl. woensdag avond tot nadere bij - eenroeping geseheiden. Eindelijk dan zijn de begrootings-discussien bij de tweede kamer der staten-generaal afge- loopen. Xa ruim vier weken bieraan te bebben besteedbeeft de groote meerderheid der tweede kamer alle de hoofdstukken goedgekeurd en aangenonien. Wij zullen weinige woorden be- hoeven 0111 te verklarendat die uitslag ons in alle deelen bevredigd beeft. Niet alleen om de aanneining zelf, maar vooral 00k om de aan- zienlijke meerderheid welke bij ieder hoofdstuk ondanks de felle oppositiezich vb6r de rege- ring, d. i. voor de liberale politiek verklaard beett. AVij betuigen veel sympathie te gevoelen voor al de respectieve leden van bet tegenwoor- dige kabineten tocli is bet niet luinnentwege dat wij ons met de algeheele aanneming ver- blijden maar bet isom het stelsel dat daar- door gezegevierd beeft. Het zal wel aan geen redelijken twijfel on- derbevig zijn en de oppositie' zelf zal niet in staat meer zijnmet grond te weerspreken dat de reactie op politiek gebied nu voor goed uitgediend beeft. Er moge alleen nog verschil bestaan omtrent de wijze waarop onze kolonien moeten worden geregeerdmaar zeker is betdat 00k daar vooruitgang en bescbaving niet meer achter- wege kan blijven dat 00k daar op het reeds ingeslagen pad van hervorming moet worden voortgegaan. Bij de tweede kamer zijn aanbangig en derhalve onafgedaan gebleven de wets-ontwerpeu betreffende bet regerings-reglement van Suri- name, 2. de regeling van het gebruik van bet koloniale batige slot van 18623. de regeling der schutferij 4. de regeling van het genees- kundig staatstoezigt5. de indische tarieven 6. de inkwartiering7. de personele belasting 8. de wijziging der gemeente-wet9. de nadere bepaling van den aecijns op het gedistilleerd 10. het wetboek van strafvordering11. de wet op het zegel. Hit de beraadslaging over de onderdeelen van de begrooting van oorlog voor de kosten van bet leger en defensie is geblekendat de meeste deskundigen het eens zijn dat de ves- tingen Vlis sing enEllewouUdijk en Bath voor de verdediging minder noodig zijn, maar dat bet lioogstl wenschelijk is dat Neuzen en Breskens worden behouden. Voor het ontmantelen van Bergen-op-Zoom zijn ontwerpen in behandeling. Onderscbeidene gemeenten in Walcheren bebben zich dezer dagen gewend tot de tweede kamer der staten-generaalmetverzoek dat die bepalingen in het wetsontwerp der schutterijen, waardoor de kosten voor dat onderwerp voor rekening der gemeenten worden gebragt, in dien zin worden gewijzigd, dat bet rijk alle mtgaven betale, die voor deze zaak van alge- meen belang worden gevorderd. -^eixzcn 27 December. Door bet lief- bebberij-tooneelgezelschap van deze plaatson- der de zinspreuk Veredeling en Genoegen werd gisteren avondin bet logement van mejuf vrouw de wed. Sleenkampalhiereene voor- stelling gegeven en daardoor aan het kunst- minnend publiek eenen avond van aangename uitspanning bezorgd. Er werden twee stukjes "gespeeld bet eerste was het Spook, tooneelspel in 2 bedrijven bet tweede No. 99blijspel met zang in 1 be- drijf. De uitvoering dezer stukjes, alsmede de daarna gevolgde pantomime: De vlugt van Arlequmovertrof ieders verwacbting. Vreesden wij niet bet kiescbgevoel van ben, die daarbij van bunne talenten zulke uitstekende bewijzen gavente kwetsen gaarne zouden wij bunne namen eervol vermelden genoeg zal bet echter voor hen zijn herhaalde malen metde leven- digste toejuichingen te zijn begroet, toejuichin- gen die getuigden vanbelangstelling in hun pogen om ledige oogenblikken dienstbaar te ma- ken tot eigen nut en anderer genoegen. Deze ai ond zal voorzeker bij iedere bezoeker eene genoegelijke berinnering acbterlatenwij liopen dat dilettanten door de bewijzen van be- langstelling welke zij van het talrijk opgekomen publiek ondervonden bebben opgewekt en aan- gemoedigd zullen zijn om dezen winter nog menigmaal een genoegelijken avond aan Neuzens ingezetenen te verscbaffen. Een koewachter van een landbouwer van onder deze geraeenteis gisteren morgen bij het schaatsenrijden op bet kanaal op een pas toe- gevroren plaats door het ijs gezakt en beeft alzoo zijn leven verloren. Daar de knaap alleen was werd dit ongeval eerst ontdekt toen een voor- bijganger zijn hoed op bet ijs vond liggen. Zijn lijk is beden middag opgeviscbt. Op den 23 dezer is te Middelburg aanbesteed bet driejarig onderhoud van de werken aan het kanaal van Neuzen naar Gent (Nederl. gedeeltej met de telegraaflijn. Daarvan is aannemer ge- worden de beer J. Verkuijl Quakkelaar te Vlissingen voor f 17,500 per jaar. Uit bet westelijk deel van Zeeuwsch-Vlaan- deren schrijft men: „De benoeming van een onderwijzer voor de openbare Iagere school op het gehucht Nieuwland gemeente Biervliet, gaat nog al met moeijelijk- beden gepaard. „Na onlangs gebouden examinatie van aspi- ranten werd uit hen een drietal geformeerd, be- staande uit de heeren I Ingete Kamperland (Wissenkerke)Valkte Nieuwediep, en Mau- thaan, te Tersehelling, die, volgens het oordeel van examinatoren het best aan de vereischten beantwoordden. vDen 17 December jl. zou door den raadder gemeente Biervliet de benoeming moeten plaats bebben. Bij die gelegenheid bielden zich echter 5 van de 7 leden buiten stemming, terwijl de twee andere stemmen werden uitgebragt op den beer Valk (no. 2 der voordragt). „Nu werd met meerderheid van stemmen be- sloten dat door burgemeester en wethouders niet eene voordragt van 3maar van 6 aspiranten zou gedaan worden, waaruit de verkiezing zou plaats hebben. Burgemeester en wethouders moen- den hiertoe niet te zijn gehouden en bepaalden zich bij de gedane stemming, die den beer Valk als den benoemde aanwees. Het verhandelde wordt onderworpen aan het oordeel van gedeputeerde staten en men wacht de beslissing van dat kollegie over deze zaak waaromtrent de meeningen zeer verschillen en welke reeds tot zooveel geschrijf aanleiding beeft gegeven, met belangstelling in." In den voormiddag van jl. zoning tijdens de godsdienstoefening, ontstond er brand in bet logementCanon d'orte Breskensen wel op dezelfde plaats waar voor ruim een jaar mede brand ontstondop de bovenste verdieping in eene bedstede. De brand liet zich vreesselijk aanzien en dreigde, begunstigd door den wind, met niets minder dan de vernieling van bet ganscbe dorp. Bij bet eerste onderzoek naar de oorzaak bleek al spoedig, dat 00k nu weder betzelfde kwaad van vroegcr was gepleegd. Men bad namelijk weder een pot met vuur in bet stroo onder een bed gezet om dat te droo- genzonder daarbij bet noodige toezigt te hou- den. Dat bij de ontdekking daarvan het mede- lyden met de reeds zoo ongelukkige bewoners van dat logementdoor diejje verontwaardiging zou verkoeld zijn, kon wel niet anders vooral omdat zij nadat bet voor een jaar voor de' eerste maalI plaats had zoo ernstig zijn gewaar- scbuwd. De ingezetenenzoowel mannen als vrouwenlnelpen onder goede leiding met den meesten yver en volharding een zoo vreesselijk reigend onheil afwendenen slaagden daarin zoo spoedig, dat, toen een uur later de brand- spuiten van de fortenvan Schoondijke en Groede kwamen aansnellen de brand reeds geheel gebluscbt was. En tocli bewijst bet als ver- koold staande bovenbuishoe hevig de brand reeds gewoed had, en boeverre die zich reeds bad mtgebreid. Men berekent de scbade on ongeveer f 600 een ander begroot die op f 100 minder. Wij vernemen dat de raadslieden van Her mann koer aan bun aanvankelijk opgevat voor- nemen om zich in cassatie te voorzien wegens verscbillende redenen 'geen gevolg hebben ge geven. Uit Vlissingen verneemt mendat het stoomfregat der Noordelijke staten van Amerika, de A1 agar aaldaar op de reede zal ovenvinteren daar Antwerpen bij vorst geene gelegenheid geett om zoo noodig onmiddellijk zee te kiezen en men 00k veel last heeft van desertie der equipage. In de stad zijn verscbillende ge- meubileerde vertrekken gebunrd naar men wil voor de ecbtgenooten der officieren, waarvan velen herwaarts zouden komen. In de jongste zitting van den gemeente- i^itid tc^ Lotterdam is van de commissie der plaatselijke werken een voorstel ingekomen om een stoombrandspuit der heeren Merryivealher cy on aan te koopen, dat eene aanzienlijke verbetenng in de brandweer zal wezen tegen eene betrekkelijk geringe uitgave van /l5,000. Het voorstel is ter visie gelegd. Uit Zwolle wordt aan het Utrechtsch Dagblad gesclneven: Weder zijn 9 getuigen gehoord even als zulks reeds jl. donderdag met 4 beeft plaats geliaddoor den regter-commissaris alhier m zake het aan den ex-predikant van Bijn ten aste gelegde als zou bij schuldig zijn aan schen- dmg van art. 158 van het burgerlijk wetboek waarin wordt voorgeschrevendat de ecbtge nooten elkander wederkeerig getrouwbeid, buln en bystand verschnldigd zijnalsmede aan niet opvolgmg van art. 339 van bet wetboek van strafregthetwelk luidt: De man, die in bet huisdoor hem met zijne vrouw bewoond eene bijzit onderhoudt en op klagte zijner vrouw overtuigd n-onltzal met eene geldboete van 100—2000 frs. gestraft worden. Alzoo is een meuw proces tegen den beschuldigde te wachten. Uen persoon, te Tilburg woonacbtig ver- zekert dat de Amerikaansclie generaal Sherman een Duitscherin het jaar 1839 te Tilburg als blaauwverwersknecht werkzaam was. Hij ver- liet 1 ilburg om naar Lier te gaan werken van waar hij met een meesterknecht naar Amerika emigreerde. In 1846 dwong de armoede hem als vrywilhger dienst te nemen in bet Ameri- kaansch leger. In 1853 was bij reeds kapitein. feedeit laatstgenoemd tijdstip had g"cmclde per- soon niets meer van hem vernomen' behalve door de dagbladen. Daar in dit saizoen brand meer dan an lers mogelijk is, achten wij het niet overbodU bet een en ander middel van blussching in de'aan- dacbt onzer lezers terug te roepen. Als er brand ontstaat in een schoorsteen, dan is elk oogenblik kostbaar. Men moet dan o-een water, nocli zwavel of los kruid in den brand stor'en, maar een beddelaken of een groot stuk deed in bet water dompelon, het daarna vier- kant^ opvouwen en onmiddellijk de onderste opening van den schoorsteen er mede digt stoppen ten einde te beletten, dat er eonige lucht in den schoorsteen dringe. De brand houdt van zelf op bij gebrek aan toovocr van lucht Indien er brand in een kagchel zich voordoetis de blusscbin- nog gemakkelijker. Men beboeft de deur dan s ecbts zorgvuldig potdigt te sluitcn en den sleutel in de pijp digt te docn. Nieuws Advertentieblad V0OR C 17 /J 11 /I /lAHH n /VII7 i /t 7) I J 11 •£- -i/A l 1 V ^itClBVBV )l Ib Zc/u

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1864 | | pagina 1