No. 192. Woensdag 21 December 1864. 4de Jaarg. ALGEMEEN ZEEl WSCH-VLAANDEREN. II B Dil Weekblad wordt elken Woensdag morgen uilgegeven big J. Sturm, te Neuzen. De prigs is 80 cents in de drie maanden en franco per Post 95 cents. Men abonneert zicli big alle Boekhandelaren, Posldirecleuren en Brievenbushouders. Advertentien gelieve men aan den Uitgeverin te zenden uilerligk Dingsdag, des avonds ten 6 ure; de prigs van 1 tot 4 regels is 40 cents, voor elken regel meer 10 cents, behalve 35 cents zegelregt voor elke plaatsing. Naar wij vernemen, is de heer ingenieur van den waterstaat S. J. Rosealhieroverge- plaatst naar Gorinchem, en zal ZEd. worden vervangen door den heer jhr. A. 0. van den Sanlheuvelthans ingenieur te Zierikzee. De wet van den 6 Junij 1840 Staalsblad no. 17, verzameling no. 86), bevat geene uit- drukkelijke bepaling omtrent het gevaldat ge- bouwen in de plaats worden gesteld voor andere diewat daarvoor ook de oorzaak zijzijn af- gebroken of vernield en waarvoor ten tijde der slooping of vernieling, krachtens die wet nog vrijdom werd genotennoch omtrent de gevallen dat een gebouw binnen het tijdvak dat het nog in de termen van vrijdom valtgedeeltelijk vernieuwd of door aanbouw vergroot of uitge- breid wordt. De minister van financien heeft daaromtrent te kennen gegeven, dat voor het aangebouwde gedeeltegeene op zicli zelf staande aanhoorig- heid zijnde, nimmer voor korteren tijd vrijdom lean genoten worden dan voor het gebouw in zijnen oorspronkelijken toestand is verleend terwijl het niet met de vrijgevige strekking der gcmelde wet overeenkomend noch billijk zou kunnen worden geachtindien de nog niet ver- streken vrijdom van een gebouw beschouwd werd als geeindigd te zijn zoodra en omdat het geheel is vernield en weder opgebouwd. Op die gronden heeft de minister voor een speciaal gevaldat zich had voorgedaanmag- tiging verleend den vrijdomdie genoten werd voor een afgebrand huis over te brengen op het gebouw dat op de oude fondamenten is opge- trokken en vervolgens in gebruik gesteldzon- der dat daarvan aangifte is gedaandaarbij te- vens doende opmerkendat, vermits de wet van den 6 Junij 1840 ook ter bekoming van de daarbij bepaalde vrijdommen voor gebouwde eigendommenbij art. 13laatste lidspeciale aangiften vordert, de aangiften, bij art. 7 der wet van 24 April 1843, Staalsblad no. 14), voorgeschreven tot dat einde niet te pas komen, gelijk trouwens uit laatstgemeld wetsartikel ook niet is af te leiden. Wij vernemen dat de heer mr. Groen van Prinslererwegens redenen van gezondheidzijn mandaat als volksvertegenwoordiger zal neder- leggen. Neuzen15 December. Gedurende de vorige maand zijn het kanaal alhier opgevaren 21 zeeschepen, inetende 3106 tonnenen 297 binnenschepenm. 16950 t.en afgevaren26 zeeschepen m. 4777 t.en 292 binnenschepen m. 14600 t.sedert 1 Januarij 1864 opge varen 272 zeeschepenm. 39965 t.en 2843 binnenschepenm. 140522 t.en afgevaren 227 zeeschepen, m. 39342 t.en 2737 binnen schepen m. 129680 t.in de elf eerste maanden van 1863 zijn opgevaren: 284 zee schepen, m. 45150 t., en 3251 binnenschepen, m. 151912 t.en afgevaren 258 zeeschepen m. 463031., en 3167 binnenschepen, m. 147103 t. Hoek ,19 December. Bij de jl. zaturdag alhier plaats gehad hebbende aanbesteding van de vergrooting van het schoolgebouw dezer ge- meenteis de heer L. Nijssenalhieraanne- mer geworden voor f 2080. Jl. maandag heeft het provinciaal geregtshof in Zeeland uitspraak gedaan in de bekende zaak van Hermann Koer. Het hof, overwogen heb bende de in deze zaak voorgekomen daadzaken heeft den besekuldigde schuldig verklaard aan moedwilligen doodslag van Kaalje Lokkerte Brouwershavenen hem veroordeeld tot eene tuchthuisstraf van 15 jaren. De ingenieur de heer J. Dirkste Gorin chem ontving dezer dagen, bij zijne benoeming tot eerstaanwezend ingenieur bij de doorgraving van Holland op zijn smalstuit handen eener commissiebestaande uit de opzigters van den waterstaat van het vaste corpsmet een toe- spraak, namens al de tijdelijke opzigters en volontairs van dat corps, in dat arrondissement een geschenk in zilvervoor welk blijk van be- langstelling de heer Dirks zich zeer gevoelig be- ioonde. De heer van Ileemskerck van Beest, die zich als zeeschilder reeds zoo gunstig heeft on- derscheiden is bezig eene schilderij te vervaar- digen van het roemrijk gevecht onzer oorlog- schepen Metalen Kruis Medusa Djambi en Amsterdam, in vereeniging met de Engelsche en Fransche eskaders geleverd tegen de forten in de straat van Simonosekitot tuchtiging van den vorst van Nagato en het vrijmaken van de doorvaart door de Japansche Binnenzee. Voor eenige dagen had te Tilburg het vol- gende drama plaats datofschoon het algemeen heeft doen lagchenop zich zelve wijzer en ge- voeliger isdan de straffe behandeling der vrouw van Socrates. Zekere niet slechte, maar wat al te veel van pleizier houdende landbouwer uit die omstreken, had de gewoonte om nu en dan met eenige makkersna afloop van de marktwat te lang in de herbergen te vertoeven. Dezer dagen wederom scheen die manaangeen naar huis gaan te denken in den laten avond was hij nog bezig met zich op de biljart te ver- makentoen eensklaps zijne vier kinderen de herberg binnen kwamen, en hunnen vader om den hals vielen en hem een middagmaal in een aarden pot aanboden zeggende„Vaderke lief! moeder is toch zoo ongerust dat gij zoudt hon- ger hebbendaar gij zoo'n ganschen dag van huis weg blijft, dat zij u thans wat te eten laat brengen." Dit trof den vader zoodanig, dat hij dadelijk de queue op de biljart wierp en met beschaamde kaken langs de achterdeur naar huis keerdegevolgd door zijne lieve klei- nen met hun potje. Ook de makkers van V. L. schenen zich deze les ten nutte te maken en trokken omniddellijk huiswaartsbevreesd dat ook hunne kinderen of vrouwen het middagmaal zouden gebragt hebben. Zeventig jaren geledenzoo meldt de Echo du Parlemenlstierf te Rotterdam een rijk koop- mangenaamd Moses Peen fortuin van meer dan 200,000 guldens nalatende. Daar er geen testament bestond en geen directe afstam- meling van den overledene zich opdeed, kwam er natuurlijk een fameus proces aan den gang om te wetenwien de erfenis toekwam. Dit proces, dat in 1794 begon, was eenige maan den geleden nog niet geeindigd toen door den dood van een der heftigste eischers de anderen van hun eisch afzagen. Inmiddels is de som van f 200,000, door oploop van interessentot eene hoogst aanzieulijke som gestegen. Daar men wist, dat er nog eene directe afstammeling in het leven wasvan wien men in lang niet gehoord haddeed men het noodige onderzoek hetgeen ten gevolge had, dat men hem vond, wonende op zeer eenvoudige wijze in de reu Boqeurde, te Antwerpen. Waarschijnlijk zal deze man spoedig in het onverwachte bezit van een kolossaal vermogen komen. Men meldt uit Horst (Limburg) van den 10 dezerEen veenverbouwer uit het naburige Aarle-Rixtel heeft, in den afgeloopen zomer, op zijn te veld staanden boekweit de zoo veel besprokene methode van Hooijbrink toegepast, welkezoo als men weetten grondslag heeft de kunstmatige bevruchting van de bloesem der vruchten, welke men tracht op te wekkendoor die bloemen met honig te bestrijkenten einde de insectenvooral de bijenuit te lokken zich er op neer te slaan en het bevruchtigende stuif- meel van de eene bloem te brengen op de stam pers van de andere. De veenverbouwer, waar- van wij thans sprekenhad zijn boekweit met een toestel van franjes, die in honig gedompeld warendoen overslepen. De geslepen perceelen waren van den nachtvorst vrijgebleventerwijl de vorst de omliggende perceelen bijna alien sterk had aangedaan. De opbrengst per bun der was ruim zes mud meer dan van het beste perceel uit den omtrekterwijl het gewigt vier pond per mud zwaarder was. Het plaatsen van bijen in den boekweit in plaats van het slepen heeft dezelfde gunstige resultaten opgeleverd. De besproken persoon is van plan in het aan- staande jaar ongeveer 100 bunders te doen be- slepen. De verrigting geschiedt op twee ver- schillende tijdstippen van den bloeitijdomdat de boekweit zeer ongelijkmatig bloeit. De kosten zijn uiterst geringdaar men slechts een a twee Ned. ponden honig per bunder noodig heeft. Sedert verscheidene maanden heeft men niets vernomen van het miniatuurscheepje Vision waarmede twee waaghalzen in zee staken Om op den oceaan te kruisen. Men vermoedt dat het door de golven verslonden is. De avonturiers die op deze wijze een bijna zekeren dood te ge- moet gingenverdienen ongetwijfeld weinig medelijden. Onlangs is te Remagenin Pruisseneen emeritus geestelijke gestorvendie zoo armzalig steeds voor den dag kwamdat zijn huisheer hem voor zeer arm hield en zijne betrekkingeu hem vaak kleedingstukken verschaften. Na zijn doodwilde men de doodkist in zijn kamer plaatsenen daartoe had men noodig om de commode te verplaatsen. Deze scheen echter z66 zwaar te zijndat men met moeite haar kon verzetten. Bij nader onderzoek bleek zjj te bevatten 28,000 thalers (ruim f 50,000). Te Hamburg zijn 50 gewezen officieren van het Deensche leger aangekomendie zich naar Noord-Amerika inschepen, ten einde bij de Noordelijken dienst te nemen. Uit Parijs meldt mendat het hof den 7 jl. eindelijk uitspraak gedaan heeft in het be- ruchte proces der 13 bescliuldigdenwegens het houden van kiesvergaderingen zonder voor- afgaande magtiging van de zijde der bevoegde magt. Het hof heeft het vonnis in de eerste instantie gewezen bevestigd en daardoor beslist dat de door de beschuldigden gehouden voor- loopige kiesvergaderingen geacht moeten worden gelijk te staan met de associationwaartegen bij de wet straf is bedreigdindien zij zonder toe stemming van de administratie plaats hebben. Men moet de uitspraak van het hof eerbiedigen zegt een correspondentwanneer het echter in den considerans van het vonnis verklaart dat eene zoodanige beperking van het regt van ver eeniging bestemd is om de vrijheid der verkiezin- gen te bevorderen, heeft het al den sckijn als of het half den spot met. de zaak drijft. Een der ontvangers van de registratie to Parijsis met achterlating van een tekort van 400,000 francs op de vlugt gegaan. Een jong mensch te Parijs, {lie den vol- genden dag in het huwelijk zou tredenzeida tot zijn schoonvaderin tegenwoordigheid zijner bruid: „Ik wil dat onze echtverbindtenis precies te 11 uur plaats hebbe, ik wil dat het diner in de Freres Provencoux zal worden gegeven en dat er goede muziek aan tafel zij. Den- zelfden avond wil ik nog naar Fontainebleau vertrekken." „Uw bruide^om wil zeer veel," zeide de moeder tot de bruid. ,.Och, mama, laat hem zijn gang gaan," antwoordde de bruid lagchendehij maakt zijn laatsten wil." Onder de hooge personendie de feesten te Compiegne hebben bijgewoondwas ook ge- neraal Tom Poucedie als een vermogend man in Engeland leeft en daar gehuwd is met eene vrouw, even klein als hij, die hem een kind heeft geschonkendat waarschijnlijk niet grooter zal worden. Tom Pouce heeft de uitnoodiging des keizers welwillend aangenomenmaar ge weigerd zich voor geld te laten zien. Men heeft hem uitgenoodigdeene openbare voordragt te houden over de Lilleputtersmaar hij heeft ge- weigerdniettegenstaande de entrcprijs op 20 francs gesteld en de winst dus niet onaanzienlijk geweest zou zijn. Volgens den Express, een dagblad te Lon- den zijn op een dagvijf getrouwde vrouwen veroordeeldter zake van dronkenschap. Een van harer bragt tot verontschuldiging in, dat zij aan eene begrafenis had deelgenomen. Te Londen heeftvolgens een schrijven aan het dagblad van Huijeen buitengewoon voorval plaats gehad. Eene vrouwDewael geheeten sinds ongeveer een jaar ziek stierf den 1 Dec. jl. tegen 3 ure des middags. Men legde haar een uur later af en in de kerk luidde men de klok. Tegen 10 uur 'savonds, terwijl de huisgenooten en de buren bij haar lijk de gewone litanien opzeidenrees de overledene op en ging in haar bed zitten. Zij zagversteld al de sombere toebereidselenwelke om haar heen gemaakt waren. De orastanders waren ten hoogste ontsteld enliepen, de een na den ander Mieuws- en Advertentieblad 1 .1 V- S.V.V

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1864 | | pagina 1