No. 189. Woensdag 30 November 1864. 4de Jaarg. ALGEMEEN ZEEUWSCH-VLAANDEREN. III If III vTor Dit Weekblad wordl elken Woensdag morgen uilgegeven bij J. Sturm, le Neuzen. De pmjs is 80 cents in de drie maanden en franco per Post 95 cents. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaren, Posldirecleuren en Brievenbushouders. Advertentien gelieve men aan den Uilqever in le enden uiterlijk Dingsdag, des avonds ten 6 are; deprijs van 1 tot 4 r eg els is 40 cents, voor elken regel meer 10 cents, behalve 35 cents zegelregl voor elke plaatsing Z. M. heeft tot officier van gez. 3de kl. bij de geneeskundige dienst der landmagt in West- Indie benoemd, de heer Philippus Abraham Bisch, geb. den 10 Nov. 1831 te Groede. De commissie uit het provinciaal geregts- hof in Zeeland, zamengesteld ter voldoening aan art. 11 der wet op het notarisambt van den 9 Julij 1842 Staalsblad no. 20)tot het afnemen der examina aan aspirant-notarissen, heeft jl. woensdag een vijftal aspiranten geexamineerd. Alle hebben aan de vereischten voldaan, o. a. de heeren: mr. Jan Gerard van Deinse, advo- kaat, en Johannes Alexander de Ridder, notaris- klerk, beide te Hulst. Axel21 November. Heden mogt de heer J. van Doeselaar Schoonakker het voorregt smaken gedachtenis te vieren van de vervulling zijner 25jarige ambtsbetrekking als secretaris dezer gemeente. IJzeridijke, 27 November. Dat niet alle policie-beambten op de hoogte zijn van de bepalingen der wetten, besluiten en reglemen- ten, tegen wier overtreding straf is bedreigd, is in de afgeloopene week bewezen geworden. Door de alhier gestationeerde marechaussee n.l. is proces-verbaal opgemaakt tegen A. Stoffels, veldwachter der gemeente Schoondijke, ter zake van overtreding van het reglement op de buurt- wegen. Uit het voormalig vierde district dezer pro- vincie schrijft men ,,De indijking van het schor, grenzende aan de Paulina- en Beukelspolderste Biervliet waarover ik acht dagen geleden schreef, zal waarschijnlijk reeds spoediger plaats hebben dan men verwacht had. ,,Twee beeedigde deskundigen de heeren C. F. E. Calon van IJzendijkeen Bruinooge van Waterlandkerkjezijn belast geweest te onderzoeken of het schor tot zoodanige rijpheid is gekomen dat het voor indijking vatbaar is en hebben van hunne bevinding een voor de indijking gunstig rapport uitgebragtdat aan den minister van financien is opgezonden. „De ingenieur van den waterstaat te Breskens en de civiel-ingenieur Hennequin, uit Sluis, hebben bereids de noodige opmetingen daarvoor en voor de uitwateringwaarvan ik toen ge- waagdegedaanen nu zal eerlang van wege den staat de indijking voor eigen rekening wor- den aanbesteed. Ik zeg voor eigen rekening" omdat niet eerst de schorren zullen worden ver- kocht, zooals wel eens heeft plaats gehad, en de bedijking dan aan de koopers werd over- gelaten. „Men zal na de indijking tot verkoop overgaan omdat de ondervinding heeft geleerdmen denke slechts aandeAardenburgsche Haven-en Diomede- poldersdie groote sommen hebben opgebragt dat dit zeer in het belangvan de schatkist is." Van de 19 sollicitanten naar de vacerende onderwijzersbetrekking aan de bijschool te Drie- wegen, gemeente Biervliet, zijn op donderdag den 17 dezer slechts 6 tot het vergelijkend examen opgekomen. Na den afloop hiervan, werd door burgemeester en wethouders een drietal opgemaakt, bestaande uit: J. Hage, P. Valk en T. Mouthaanrespectivelijk in functie te Kamperland, den Helder en Midsland. Met plegtigheid werden vrijdag den 18 te Waterlandkerkje en maandag den 21 dezer te Borssele, de aldaar nieuw gebouwde schoollo- kalen ingewijd. Bij de arrondissements-regtbank te Mid- delburg werd jl. donderdag, den 24 dezer, uit- spraak gedaan in de volgende zaak: Aan een familielid van Pieler Timmermanste Heille, waren konijnen ontstolen. De dader was onbe- kend, niettegenstaande gedane nasporingen. Deze werden intusschen steeds voortgezet door den brigadier en een marechaussee, mitsgaders den veldwachter van Heilledoch altijd zonder vrucht. In verband met hun onderzoek, brag- ten zij ook een bezoek in de herberg aldaar, waar Pieler Timmermans zich bevond. Deze liet zich tegen den brigadier der marechaussee en den veldwachter de uitdrukking ontvallen: „Jullie bent te stom om de konijnendieven te kunnen krijgen". Die uitdrukking was de bouw- stof voor een proces-verbaal ten zijnen laste, hetwelk hem voor de regtbank bragt, beklaagd van beleediging met woorden tegen een' bevel- hebber der gewapende magt. Het openbaar ministerie requireerde zijne schuldig verklaring en veroordeeling tot eene gevangenisstraf van 6 dagen tot 1 maand, be- nevens eene geldboete van f 8 en in de kosten. Onder aanneming van verzachtende omstandig- heden, heeft de regtbank den beschuldigde schuldig verklaard en hem veroordeeld tot ge vangenisstraf van drie dagen en in de kosten. De bij koninklijk besluit van 5 dezer be- noemde president der arrond.-regtbank te Mid- delburg, de heer mr. J. H. de Sloppelaar, is 22 dito beeedigd en den volgenden dag in eene plegtige openbare teregtzitting als zoodanig ge- installeerd. Bij afslag werden jl. woensdag te Goes appelen geveild, waar verscheidene koopen slechts 14J cent de mud golden. Uitgezochte soorten Iiepen op zijn hoogst tot 60 cents de mud. Een bewijs, dat er in Zuid-Beveland overvloed van oogst is, voornamelijk in soorten, welke niet vatbaar zijn om voor winterprovisie bewaard te worden. De officier van justitie te Breda verzoekt, in verband met den moord, bij Dinteloord ge- pleegd, opsporing en berigt, of na den 15 11. in eenige gemeenten ook een Nederlandsch bank- biijet is vertoond of uitgegeven van f 40, nieuw model, met bloed bevlekl of sporen van nilge- wasschefv bloed dragende, en zoo ja, inlichtin- gen oultrent den vertooner of uitgever hem te willen opgeven. Het stoffelijk overschot van de zoo wreed- aardig vermoorde Cornelia Jacoba Laven, is op den 19 dezer te Dinteloord in diepe stilte ter laatste rustplaats gebragt. Eene onafzienbare menigte, zoo jong als oud, volgden den trein; de lijkbaar werd door jongelingen gedragen en hare veelvuldige vriendinnen waren daarachter verzameld, die alien een geknakttakje bloemen droegen. De predikant der gemeente hield bij de geopende groeve eene hartroerende rede. Eene deputatie uit den gemeenteraad, gevolgd door de openbare magt, sloot den stoet." In de laatstvorige week stond voor de arrondissements-regtbank te Almelo teregt Jan Hendrik Dood, wonende te Bornebroek, beklaagd van laster. Op de aan hem gedane vraag: „Zijt gij Dood?" was zijn hoogst eenvoudigantwoord: „Neen, ik leef nog." Is het: „Niets nieuws onder de zonne" een der oudste spreekwoorden geworden als eene uitzondering van bijzonder, hoewel geen eervol nieuws onzer dagen, is het te noemen, dat de onderwijzer te W., in Friesland, nog ouderwetsche" handplakken uitdeelt. Maandag avond, 21 dezer, is per schip de Goole te Antwerpen aangekomen de zoon van een Brusselsch fabrijkant. Hij was, 16 jaar oud zijnde, met twee Antwerpschejongens naar Amerika vertrokken. Ijitgeput van hulpmid- delen, hadden zij dienst genomen in het leger der Zuidelijken. Na verschillende veldtogten te hebben bijgewoond, kregen zij, nu 3 maanden geleden, tegenzin in de dienst en deserteerden. In hechtenis genomen en veroordeeld om gefu- silleerd te worden, werden zij op eene hoeve opgesloten. Hun eenigste hoop bestond inde vlugt. F. alleen slaagde er in; zijne kameraden wer den doodgeschoten. F. bragt 3 dagen en 3 nachten op een in haast vervaardigd vlot door, en werd eindelijk door een schip opgenomen, dat hem naar Liverpool bragt. De bekende ingenieur W. Baueite Ber- lijn, die beweert het middel te hebben uitge- vonden, om onder water te varen met gewa pende schepen en op die wijze in staat tezijn, de sterkste vloten binnen weing tijds te ver- nielen, zonder dat de vijand hen kan bereiken of zelfs ontwaren, heeft zich in den afgeloopen zomer tot de Pruissische regering gewend, om zijne uitvinding tegen geldelijke schadeloosstel- hng af te staan. Hierop heeft de minister van marine dezer dagen geantwoord, dat de com missie van onderzoek, door hem benoemd, een niet ongunstig rapport omtrent de uitvinding heett ingediend. Ten gevolge hiervan, wordt de heer Bauer door den minister uitgenoodigd, zoo spoedig mogelijk nadere mededeelingen te doen, welke hem in staat zullen stellen, een beter oordeel over de zaak in kwestie te kun nen vellen; vooral wordt hierbij het oog geves- tigd op de werking van het onder water gebe- zigde geschut. Er zullen proeven worden genomen met eene stoom-kanonneerbootaan eene rijkswerf te bouwen naar de plannen van den heer Bauer. Den 12 dezer is te Kottbus, in Pruissen, een echtpaar gestorven, dat ruim 60 jaren ge- lukkig vereenigd was. Man en vrouw waren op denzelfden dag geboren en ieder 87 jaren en 9 maanden oud. Bijna gelijktijdig overleden zij. Te Neustadt, in Karinthie, heeft een man, van middelbaren leeftijd, zijn hoogbejaar- den vader om het leven doen brengen door twee vrouwen, die hij voor zeker loon daartoe had aangeworven. De erfenis, welke hij na zijns vaders dood zou verkrijgen, wenschte hij spoe diger magtig te worden, dan de natuurlij'ke loop der dingen hem dat voordeel scheen te zullen doen verwerven. Toen de ministers zich jl. woensdag van Parijs naar CompiSgne begavenraakte op een brug een ezel onder het rijtuigen het dier werd verpletterd. De boerineigenareskreeg een schadeloosstelling van 200 frs.en de heer Fould zeide spottende: „0, mijne heeren waarom kun nen wij niet alle ezelsdie ons in den weg staan zoo goedkoop kwijt raken Eenige zijner ambt- genooten lachten anderen echter, die Fould voor malicieus hielden, werden rood, beten zich op de lippen en zwegen. Jaarlijks worden te Parijs voor 95 millioen francs aan brood en voor 153 millioen aan vleesch| verbruikt. Er wordt voor bijna 193 mil lioen wijn en voor meer dan 10 millioen bier gedronken. Er bestaan in het geheel 3332 restau rants, met eene jaarlijksche ontvangst van 105 millioen, de fooijen aan de kneehts daaronder begrepen. De Parijsche kleedermakers beroe- men zich op een jaarlijksche ontvangst van 100 millioen. Voorts worden in Parijs voor 15 mil lioen fr. handschoenen vervaardigd; voor 81 mil lioen fr. korsetten, voor 30 millioen hoeden, en voor 87 millioen fr. aan schoenmakerswerk. Men gebruikt er jaarlijks voor lj millioen fr. zwavelstokken en voor ver over de 2 millioen aan laarzensmeer. Er worden jaarlijks bijna 2 millioen fr. aan het vervaardigen en inzetten van kunsttanden besteed. Voorts worden er nog jaarlijks 22 millioen aan parfumerien, 5 millioen aan waaijers, 28 millioen aan kunst- of nage- maakte bloemen en 5 millioen aan kammen enz. uitgegeven. Te Parijs wordt eene vereeniging opge- rigt, onder den naam van: Club de Silence. Volgens de statuten, mag in die club geen woord gesproken worden. De leden mogen eten, drin- ken, rooken en lezen, maar daarbij geen het minste geluid maken. De kneehts worden schrif- telijk gecommandeerd. De grootste babbelaar van Frankrijk, de markies de Boissy, het be kende lastige senaatslid, staat n. b. aan het hoofd van deze club. De mode onder de Parijsche dames om over de crinolines rokken te dragen, veel sehit- terender dan de japonnen of bovenkleederen, heeft reeds zooveel vooruitgang gemaakt, dat dubbele japonnen gedragen worden, de eene al prachtiger en kostbaarder dan de andere. Een kleed van vijf honderd francs is reeds niet meer dan een dragt voor een burgervrouw! Worth, de dameskleermaker, verdient schatten. Hij geeft aan de dames consult, en laat zich daar voor honderd francs betalen; dit is waar! Menige dame heeft deze som over, om te weten, of het ook beter ware eene plooi weg te nemen, twee plooijen in plaats van Sen te hebben enz. enz. De verteringen der groote wereld, en van hen die zich met deze willen of moeten gelijk stellen, zijn ongeloofelijkbijna overal over- treffen de uitgaven schrikbarend de inkomsten; waar moet dat heen? Voeg daarbij dat de zede- loosheid toeneemt, de familiebanden losser wor- Nleuws- en Advertent ieblad

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1864 | | pagina 1