No. 188. Woensdag 23 November 1864. 4de Jaar ALGEHEEN ZHIIWSCII-VLUNDEREN. '4- rM- DO Weelcblad wordt clken Woensdag morgen uitgegeven bij J. Sturm, le Neuzen. De prijs is 80 cents in do Ort,, 7 95 cents. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaren, Posldirecleuren en Brievenbusliouders. - Adverlentien aeliave ml maanden en fran('o per Post uderlijk Dmgsdag, des avonds ten 6 ure; de prijs van 1 lot 4 r eg els is 40 cents, voor elken rcqel nicer 10 cents behaive am Uudcver >e zenden Ills zegelrrgl voor elke plaatsing. Bij dit TVurn.rn.er zal morgen een Bijvoeg-sel worden uitgegeven. P>ij besluit van den 17 November, no. 49, heeft Z. M. goedgevonden te benoementot beheerder van den Magdalenapolderde beer W. Maarleveldte Biervliet. Bij Z. M. besluit van den 18 November, no. 67, is benoemd tot plaatsvervangend kan- tonregter te Sluis, de heer K. F. Koksma, can- didaat-notaris aldaar. Door de directie der Nederlandscbe bank zijn tot correspondenten benoemd te Zierikzee de heeren M. C. de Crane dp Zn.te Tholen de heer C. J. de Vulder van Noorden te Goes de heer J. Fransen van de Pullete Oostburg de heer J. Olio Itisseeuwen te Axelde heer dr. van lick. De minister van binnenlandsche zaken heeft de gemeentebesturen doen uitnoodigen om hun ad vies uit te brengen omtrent het al of niet bezwarende tegen den tijd van inlevering der stembriefjesbij de kieswet vastgesteldover welks langen duur men in sommige gemeenten geklaagd hadten einde daaruit te kunnen be- oordeelen of er noodzakelijkheid bestaat tot wij- ziging der wet op dit punt. De beraaadslaging over de staatsbegroo- ting 1865, is gisteren in de tweede kamer aan- gevangen. Door de raden van verschillende gemeenten in Gelderland is een adres aan de tweede kamer gerigthoudende bezwaren tegen het in het wets-ontwerp op de schutterijen opgenomen be- ginseldat de koslen der schutterijenzoolang sij niel lot verdediging des vaderlands dienen de bewapening uilgezonderddoor de gemeenten worden gedragen. Hoezeer ook het ontwerp in- houdtdal door de opheffing der ruslende schut terijen sommige gemeenten le zwaar zouden worden gedruklen het rijk in die gcvallen le gemoet zal komenligt daarinvolgens adres- santeneene moeijelijkheid en onbillijkheid. Alle gemeentenwaar tot nog toe rustende schutterijen bestonden, zullen zich metdiekos- ten bezwaard achtenen waar ligt de grens die bepaalt wat al en wat niet te zwaar gedrukt wordt geoordeeld Adressanten wenschen de bezwaren opgeheven te zien, doordien het rijk dat dan toch dadelijk over de schutterijen zal moetcn kunnen beschikkeuook de zorg voor de kleeding van alle sehutters zal op zich ne- men. De adressanten dringen hun verzoek te meer aanom den financielen nood waarin de plattelands-gemeenten verkeeren, niet meer te zien verhoogen. Ook uit andere provincien zijn adressen van gelijke strekking bij de kamer ingekomen. ^Vxel, 21 November. Bij het huis van Gil/is v. d. Berge, aan de Axelsche sassing, is dezer dagen, ten gerieve van het publiek, eene brievenbus geplaatst, welke door den bode van Axel op Sas-van-Gent bij de been- en terug- reis wordt geligt. Hulst21 November. Den 18 dezer mogt de verdienstelijke hoofd-onderwijzer J. J. Claassen gedachtenis vieren van zijne vijf-en- twintigjarige ambtsbediening. Algemeen en groot was de belangstellingden geachten jubelaris betoond. Reeds desmorgens bij het aanbreken van den dagwekte het ieders bewondering op, hoe de leerlingen der school zich beijverden om het schoolgebouwhoewel kinderlijk toch prachtigzoo met vlaggen als anderzinste versierenmaar hunne bewondering steeg ten top, toen ten 9 ure de kinderen zich stoetsge- wijze uit het schoolgebouw naar de woning van den hulp-onderwijzer begavenom het geschenk dat de leerlingen vereenigd den jubelaris zou den aanbiedenaf te halen. Schoonja tref- fend was het te zien hoe geregeld dien optogt plaats had, hoe schoon de stoet met vlaggen was versierd en hoe bedaard de schooljeugd die arnlers zoo ligt luidruchtig wordt, zich daarbij gedroeg. Aan de woning van den hulp-onder- wijzer gekomen traden vier leerlingen binnen om het geschenk, bestaande uit een prachtig koffij-servies (zoogenoemd zet)naar de school te dragen. In de school teruggekeerdverscheen weldra de jubelaris, die onder een daverend handgeklap binnen trad. Daarop nam de hulp- onderwijzer het woord, wenschte hartelijk den jubelaris geluk met het feest dat hij het voor- regt had te vieren en gaf te kennendat al wat hij nu reeds zag en verder zou ontmoeten niet van zich als hulp-onderwijzermaar van de kinderen was uitgegaan, dat zij hem reeds weken lang daartoe hadden verzocht en hij zich gedrongen had gevoeld aan het billijk verlangen der kinderen gehoor te geven. Hierna droeg een der oudste leerlingen den jubelaris het ge schenk op, onder kennisgeving dat alien zonder onderscheid, hiertoe het hunne hadden bijge- dragenen betuigde verder ook zijnen innigen dank voor het voortreffelijk onderrigtsedert 25 jaren aan de jeugd van Hulst gegeven. Daarop volgde nog eenige toespraken zoo in dichtmaat als proza, een en ander zoo lief en hartelijk door de kleinen voorgedragendat de jubelaris zigtbaar was getroifen. Hij antwoordde dan ook met aandoening en zeide onder anderen dat hij wcl is waar mot de jeugd in goede ver- standhoudjng daclit te staanmaar nooit had kunnen ol durven denken, dat hij door hen zoo bemind was. Hij maakte hun ook bekend dat het dezen dag voor hem wel onmogelijk zou zijn, maar later de kinderen eens op eene feestelijke wijze zou onthalen. Niet dat hem alleen van de schoolkinderen onderscheiding te bcurt vielhij mogt die ook van veleja, meest alle Hulstenarenondervindenzooals van den burgemeester en de wethouders enz. enz. Het verdient bijzonder opmerking dat hij een aller- prachtigst geschenkzijnde een kostelijke chif- fonni6re van een zestigtal zijner oud-leerlingen als een blijk van hoogachting en dankbaarheid en hunne deelneming in zijn herinneringsfeest mogt ontvangen. 's Avonds ontvinghij al weer een nieuw blijk van ware toegenegenheid daar hem de stedelijke harmonie eene serenade met fakkellicht bragtwaarbij ook de leerlingen der muziekschoolgeleid door den verdienste- lijken muziekmeester P. de Pauween aller- schoonst zangstukje, daartoe opzettelijk in orde gebragtuitvoerden. De toespraak van den directeur der harmonic was ook allertreffendst hij gaf te kennendat zij zich volgaarne met het feest^ van den huidigen dag vereenigden en den jubelaris bedankten voor de getrouwe vijf-en-twintigj arige pligtsbetrachtingwaarop die op gepaste wijze antwoorddeen verklaarde dat hij over de wederwaardigheden van dien dag zoo was voldaandat hij geen woorden kon vinden om dit uit te drukkenmaar door eene zoo mogelijk nog getrouwere pligtsbetrach ting zou trachten te toonen dat hij hen voor dit alles dankbaar was. Zoo ging deze dag voorbijdie en bij den jubelaris en bij de kinderen 6n bij de volwas- senen de aangenaamste herinneringen heeft aeh- teigelaten en het zij ter eere der Hulstenaren gezegd, dat zij waardig zijn een onderwijzer te hebben, die, gelijk den heer J. J. Claassen zich geheel en al aan de belangen van het on- denvijs toewijd. ^aaixislne - 22 November. Vrijdag 18 dezer werd het grootendeels vernieuwde en 'voor de helft yeigiootte schoolgebouw onzer gemeente op plegtige wijze voor zijne bestemming geopend! Nadat in den voormiddag van dien da"' de schooljeugd op eene waarlijk onbekroinpene wijze was onthaald,. ging men in den namiddag tot de inwijding zelve over. Na het gezang der leerlingen, die ten getale van 225 waren opgekomen betrad de cdel-achtb. heer L. van Dixhoornburgemeester der ge- meentede spreekplaatsen sprakten aan- hoore van een talrijk publiek, tot zijne mede- bestuursleden de onderwijzersde'leerlingen en tot de ouders, op eene allezins gepaste en doelmatige wijze. Daarna trad de heer van Kerkvoortwet- houderopdie mede in hartelijke taal tot alienmaar inzonderheid tot onderwijzers en leerlingen, het woord rigtte. De heer II ortmansecretaris der gemeente vatte nu het woord op, en beantwoordde in bondigekernachtige taalde vraag„van waar de behoefte aan eene vernieuwing der school •nn T^Tl f f behoefte te moeten toeschrijven towiil lii lf00S StGllen Van hct °ndervvijs teiwylh.i zulk.s met voorbeelden staafde. Lmdelyk nam de hoofd-onderwijzer, A. fi.de liil-6 d'e W°0ri T ontwikkelde hoofdzake- ijk de dne_ volgende puntena. de nieuwe f °P '„V00rziet K1.n.,eene dringende behoefte; Z1J 1S (;ei1 verblpdend teeken des tijdsc zij waarborgt eene goede toekomst. toespraken werden afgewisseld met epassehjk gezang der leerlingen, en met be langstelling aangehoord. De plegtige inwijding, omstreeks 4 uur af- r z'Judevereenigden zich hct gemeente bestuur benevens eenige genoodigden, in de ruime kamer des hoofd-onderwijzers waar door de zorgen van den logementhouder d'e gebragt.e6D S collation in gereedheid was Gepaste vrohjkheid zat bier aan, en menige met df J- 1 iVaD de ho°se ingenomenheid met de vernieuwde school. Het genoegen zou ."i z.e,er verko°g'd zijn geworden door de aanwezigheid van heeren inspecteur en sehool- opziener; maar deze waren door ambtsbezighe- den verhmderd de plegtigbeid bij to wonen. nob;u'f dc 18 November bij Zaamslags in0ezetenen m heugelijk aandenken blijven Uit het voormalig vierdc district schrijft men Dezer dagen is van wege het departement van financien de heer mr. P. A. Uolsboer, commies nj dat departement (afdeeling domeinen), af- gcvaardigd om met de hoofden der betrokken polders te beraadslagen, in hoeverre eene uit- watenng voor byna al do polders van Biervliet wenschelijk is, en op welke wijze die hct bes tot stand zou kunnen worden gebragt. Naar ik verneem, schijnen de beraadsla^iimen en het plaats gehad hebbeud onderzoek in loco tot een goed resultaat te zullen leiden. Inover- eg met eenige der betrokken polderbesturen is alsnu bepaald, dat de voor Biervliet zoozee f wenschte uitwatering niet volgens een aan vankelijk plan door „Numero zeven", maar door het in te dijken schor, grenzende aan de Pau lina- en Beukelspolders, zal worden gelegd on den noordoostpunt waarvan, tegenover den Neu- zenpolder, die uitwatering alsdan zou uitkomen Aan de tenuitvoerlegging van dit plan zou den volgens raming, ook niet die kosten ver- bonden zijn, die voor eene uitwatering door "Numero zeven gemeente Hoofdplaat, zouden worden vereischt. "uuc" Het staat nu aan de andere polders, die pri- mitief tegen deze uitwatering gestemd waren, viij, om al dan met deel te nemen aan de thans geprojecteerde enm het laatste geval, dus ook daarvam" van de voordee%e gcvolgen In Biervliet verlangt men vurig, dat bet ont- worpen plan spoedig tot uitvoering moge komen en er alzoo weldra tot indijking van bedoehi schor, hetgeen natuurlijk beboort voorafte gaan worde overgegaan, daar honderde bunders lan- dcrijcn als het ware, door onvoldoende suatic verdnnken. Men schrijft ons uit Kruiningen, dd 17 dezer: In navolging van de polders lloedekens- kerke, Magdalena en Kouden, welke reeds met 8 4 zip, mi) verldaard, en naaraanleiding van bet m t volgend jaar te verhoogen bedrag van het geschot der calannteuse polders, stelde de directie van den polder Kruiningen gisteren aan de mgelanden, daartoe opgeroepen, voor, den polder met 1865 voor eigen rekening te nemen waartoe, na uiteenzetting van het plan en rijne overweging van het voor en tegen, met alge- meene stemmen besloten werd. Gedurende de eerste 7 jaren zal hct geschot bunder*" bestaande blijven, ml. 12,1)9; per Naar wij vernemen, is bij ingelanden van den polder Nicuwlande een gelijk plan in ernstige overweging. Men incldt uit Bruggedd. 12 November De i egtbank alhicr heelt zich gisteren en heden Nieuws- ^i: VOOR

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1864 | | pagina 1