No. 186. Woensdag 9 November 1864. 4de Jaarg. ALGEMEEN ZEEUVVSCII-YEAANDEREN. BiiiLAKiE mm. mmmwE bum. Oil Weekblad wordt elken Woensdag morgen uilgegeven bij J. Sturm, le Neuzen. De prijs is 80 cents in de drie maanden en franco vetiSok 95 cents. Men abonneert zich bij alle Boelchandelaren, Posldirecleuren en Brievenbushouders. Advertenlien gelieve men aan den Uitqever in f Tunfjw uiterlijk Dingsdag, dcs avonds ten 6 ure; deprijs van 1 lot 4 regels is 40 centsvoor elken regel nicer 10 cents, behalve 35 cents zegelreql voor elke plaatsing Uit het voorloopig verslag der tweede ka- mer over de staatsbegrooting 1865, blijktonder anderen In de najaarsvergadering van de provin ciale staten van Zeeland is o. a. Naar wij vernemen, zal op maandag den 14 dezer de bijzondere school te Axel geopend worden. Op de najaars-veemarkt te Oostburg, 31 Oct. jl., waren aangebragt10 paarden83 koeijen, 171 varkens, waaronder 150 biggen. Van de paarden werd bijnaniets verkocht. De koeijen nagenoeg alleen wel de vette tegen goede prijzen, doch de magere minder dan bij vorige gelegenheid. De varkensen vooral goede biggen, bragten hooge prijzen op en waren spoedig geheel opgeruimd. Het nieuwe raadhuis te Aardenburg, voor zooveel het buitenwerk aangaat zal in deze maand zijne voltooijing bereiken. De zware steenmet het gemeente-wapenschildprijkt alreeds boven den voorgevel. Te Schoondijke overleed den 31 Oct. jl. op 75jarigen leeftijd, de beer Marinus Contant in leven hoofd-onderwijzer aan de openbaro school te Nieuwvlietmet de aan die betrek- king verbondene kerkelijke bedieningen, in welke hij werkzaam was sedert 5 Maart 1810toen hij zijnen sehoonvader opvolgdedie gedurende 40 jaar aldaar in functie geweest was. Na eene getrouwe en volijverige ambtsvervulling gedurende ruim 51 jaar, werd bij, op zijn ver- langen, eervol ontslagen tegen 1 Mei 1861, en besloot alzoo ook op zondag 29 April van dat jaar zijne kerkelijke dienst. Gepensioneerd met /"373, bij Z. M. besluit van 7 Julij 1861, no. 40woonde hij sedert te Schoondijke en bediende daar voortdurend het penningmeester- schap der Groote St.-Anna- en Nieuwen Haven- polders. Als een blijk van zijnen lust voor de hem toevertrouwde zaak, moge dienendat bij op den 17 Oct. 1833, op 44jarigen ouderdom nog den moed had zich te wagen aan het exa- men voor den tweeden onderw. rang, waarin hij naar wensch mogt slagen. Zijne weduwe J. L. Petitmet wie bij 52 jaar gelukkig ge- huwd was, en die, op 78jarigen ouderdom, eerst hare dochter en 2 dagen later haren ge- trouwen echtvriend heeft moeten missenver- dient voorzeker in deze zware beproeving eene bijzondere deelneming, welke haar, gelyk wij vertrouwen dan ook wel tot opbeuring en vertroosting zal te beurt vallen. Te Wolfaartsdijk zijn van de kinderziekte aangetast tot nu toe 71, van welke 6 overleden 15 nog lijdende en de overigen hersteld zijn. Wij vernemen dat weder een tweetal pre- dikanten: delieeren II. II. van Wilzenburgte Welsum (gemeente Olst), en W. C. Groenevell te Monnikendamhunne betrekking hebben ne- dergelegd omdat zij voorstanders der nieuwe rigting, de leer der Hervorrnde kerk volgens hunne overtuiging, niet langer konden verkon- digen. Van de La ge Zwaluwe wordt als eene bijzonderheid gemeld, dat dezer dagen aldaar een krop tweejarige meekrap is gedolvenwelke de lengte van 120 Ned. dnimen heeft. Uit Zwolle schrijft men aan de Utr. Ct. „Men verneemtdat de ex-pred. van Bijn met mevr. dc wed. Pruimers Zwitserland heb ben verlatenkoers zettende naar Engeland nadat laatstgenoemde eerst al hare sieraden zoowel jnweelen als gonden voorwerpente gelde had gemaakt. Men vermoedt, dat zij vrees koesterdevan door haren sehoonvader te wor den gegijzeldter zake van de door haar nog te verrigten rekening en verantwoording, we- gens de voogdijschap over hare minderjarige dochter, waartoe zij bij vonnis is veroord'eeld." By het kantongeregt te Assen is thans eene bijzondere regtszaak aanhangig,;' het be- treft n.l. het been eener vrouw, en bij dedes- wege gevoerde pleidooijen is onder anderen de raag behandeld y of de beenen eener getrouvvd® \iouw al of niet behooren tot de huwelijksgo- meenschap. Een geneesheer n. 1. te Stadskanaal spreekt lemand in de gemeente Emmen voor het kantongeregt aan tot betaling van gepres- teerde genees- en heelkundige diensten en daar onder ook voor het afzetten van het been zijner 5 rouwdie echter een paar dagen na de ope- ratie is overleden. De gedaagde beweeri dat tie geneesheer het afgezette been heeft medege- nomenzonder toestemming van hem of zijne vrouw en heeft, in reoonventie, op grond van deze ouregtmatige daadeisch gedaan tot eene schadevergoeding van /'50. Van de zijde van den geneesheer wordt onder meer beweerddat de gedaagdeals man der overledene vrouw geen regt lieeft noch om het been terng te eischennoch om voor het medenemen daarvan schadevergoeding te vorderendaar de beenen eener vrouw zijn haar persoonlijk eigendom en met in de huwelijksgemeenschap vallen. Van de zijde van den gedaagde werd hierop geant- woord, dat wat er ook zij van de vraag, welk regt echtelieden op elkanders beenen hebben zoolang die met het ligchaam zijn verbonden .it zeker isdat een beenzoodra het afgezet is en een der echtgenooten daarop regt heeft dit legt dadelijkkrachtens de huwelijksge meenschap, door de andere voor de heift ee- deeld wordt. 'tis algemeen bekend, dat in Drentha de meisjes uit den boerenstand zich met hare geliefden des zondags avonds in de schuur ver- bergenten einde niet in hunne liefkozingen gestoord te worden. Of dit te Odoorn ook t geval is geweestweet men nietmaarvol gens^ geruchtwas daar zondagden 12 Oct. een jongeling met zijn meisje op de balk fbo' ven in den schuur) geklommen. Hij werd door zijne karnuiten gczocht, vlugtte en viel door een slop naar beneden. Hij verkeert thans in een zeer gevaarlijken toestand; doch de liefd* verdraagt alle dingen. Te Lokeren vindt men thans een appel- hoom van digt gebladerte voorzien en vol kuop- pen en bloemenevren als in de maand Mei. Ongeveer 20 jaar geleden werd zekera smidsknecht te Antwerpen tot 7 maanden gevangenisstrat veroordeeld. Om aan die straf te ontkomen was hij gevlugten had bij het Nederlandsche leger in Indie dienst genomen zijne vrouw met een pasgeboren kind achter- latende. ijf^ jaar later kwam een kameraad van B. uit Indie terug en bragt aan Id's vrouw de tij= ding dat haar man was overleden door eene wond met een giftigen pijl. De weduwe was in da eerste dagen ontroosthaardoch de vriend van h*iai man vv ist haar zoodanigen troost te ver- schaffendat zij er in toestemde een huwelijk met hem aan te gaan. De toegediende troost was met zonder gevolgwant onlangs kwam B. terug en vond, behalve zijne echtgeborone J ,m'n meer groote kinderenwaarvan hy zich het vaderschap niet kon toeeigenen. Overtuigddat de zaken buiten zijne schuld eene andere wendinghadden genomen, vertrok hij naar Engeland, naaan zijn eigen kind thans 22 jaareene som van 3000 fr. te hebben ter hand gesteld. Als een opmerkehjk verschijnsel vermeld men datterwijl de rivieren in het zuiden van Irankryk buiten de oevers zijn getreden het water in den Rijn zoo laag staat, dat de hout- vlotten op sommige plaatsen zelfs niet meer kunnen afzakken. Te Laufenburg waren de oevers op die wijze verbonden en men heeft twee dagen noodig gehad om de passage open te maken. r Een boer uit Nauheim, een dorp nabij HamburgJs dezer dagen op vijftigjarigen leef tijd met zijne tiende vrouw in den echt getre den. Dit huwelijk heeft een aantal nieuwsgie- ngen geloktdie er getuigen van wilden zijn en tot blijk van bewonder'ing voor haren moed Nieuws- en Advertentieblad V^OR Bij de overweging van de afdeeling voor den waterstaatit het voornemenom eene afscheitling tatschen de rijks- en pro- vinciale diensten tot stand te brengen besproken. Omtrent het aauprijzenswaardige van dergelijken maatregel waren de gevoe- Uns verdeeld. Naar het oordeel van eenige leden wordtde noodzakelijkheid van eene bij de grondwet g-vorderde wet op den waterstaat to meer gevoeld, omdat de bevoegdheid der rijks'ingcnieurs volstrekt niet geregeld is en bestaan er voorbeeldendat ingelanden door rijks-werken zeer zijn benadeeld zonder dat een beroep op het staatsbesluit van 1805 hun hceft kunnen baten. Algemeen ziet men met verlangen de meer bcpaalde mede- deelingcn omtrent dc nieuwe regeling betrekkelijk de calamitense polders in Zeeland te gemoetdie de minister zich vleide, bij de memorie van antwoord op het legenwoordig verslag te zulleu kunnen geven. Dat de afdoening dezer zaak meer dan ooit dringend noodzakelijk isbleek ook bij de behandeling van het aanhangig wetsvoorstel tot verhooging van hoofdstuk V der 9taats- begrooting voor 1864. Terwijl men zich in de meeste afdeelingen tot deze algemeeoe opmerking bepaalde, trad men in eenedaarvan in bijzonderheden. Men raeende daar te wetendat de schatting der gronden in de calamiteuse polders in 1862 door den minister bevolen uitkomsten had opgeleverdwaaruit bleek dat sommige polders tot hun onderhoud alechts twee-derden anderen weinig meer dan de hclft bijdroegeo van hetgeen zij volgens het reglement van administrate der polders verschuldigd waren. Men vroeg of oij de nieuwe regeling aan dicn onwettigen toestand een einde zou wordeu gemaakt, eri of die uieuwe regeling ook van invloed zou zijn op de bijdragen, onder den naam van „subsidie voor de CHlamitcuse polders" van de achterliggende polders gevorderd. De laatste vraag kon wel met eene verwijzing naar het reglement worden beautwoord daar het groote kwaad eigenlijk gelegen was in het daarbij aangenomen stelsel van linicn maar men meende toch reeds nu te moeten doen opmerken, dat veel van het harde en onregtvaardige van dat stelsel zou worden weggenomen indien de eventuele verhooging der bijdragen vau de calamiteuse polders in de cerste plants strekte tot vermindering van het aan de vrije polders opgelegd subsidie. Ten bewijze van het drukkende van tlien last voor deze polders beriep men zich op het voorbeeld van den polder de Breede Watering bewesten Yerseke die thans jaar- lijks f 15,000 als subsidie moet bijdragen, terwijl hij zich over eene lengte van 1 4,000 ellen tegen de Ooster- en WesterSchelde te vcrdedigen heeft en daarin niet kan voorzien dan door hooge dijkgeschoten en het sluiten van geldleeniugen. De polder is aan de betaling van subsidie onderworpen eenig en alleen omdat hij voor een betrekkelijk zeer klein deel van zijnen omtrek aan vier calamiteuse polders grenst, bij welker behoud hij geen het minste belang heeft. Deze leden wenschten ook eenige inlichting omtrent de hefiing der provinciale opcenten ten behoeve der calamiteuse polders welke heffingofschoon moeijelijk met de grondwettige voorschriften overeen te brengen door de regering scheen te worden goedgekeurd. Zij vroegenof het waar wasdat uit de sommen ten behoeve der calamiteuse polders bijeengebragt jaurlijks aan den polder Walcheren eene som van f 2D,000 wierd verstrekt. Zoo ja moest men vragen op welkeu grond drt ge- achiedde daar Walcheren of niet calamiteui was6f in de straks vermelde schatting had behooren te worden begrepen. Eindelijk wenschte men te vernemen of reeds aan de gedeputeerde staten van Zeeland de door den minister toegestane opening van zaken omtrent het beheer van het fonds voor de calamiteuse polders was geschieden of er tegen openbaarmaking of althana mede- dceling dier opening aan de kamer bezwaar bestond. Knkele leden meenden, op grond van de verkregen ondervinding, der regering voorzigtigbeid te mogeu aanraden bij het verleenen van cpucessie voor nieuwe inpoldering, wanneer gevaar bestond, dat de nieuwe polders spoedig calamiteus konden worden. Uit eenvondige gegevens bleek mecrde men dat onzn nit- gebreide en veel verspreide vestingen met geene mogelijkheid door ons leger te verdedigen zijn en velen overbodig en acha- delijk voor 's lauds defensie zijn. Tot die niet alleen overbodigemaar ook schadclijke vestingen ou behoorenzeide menal die van de zuidelijke linie en langs de WesterScheldemet uitzondering welligt alleen van Neuzen, waardoor men een versterkt punt in StaatsVlaanderen zou kunnen behouden. Vestingen als Vlissingen Ellewoutsdijk Bath, Breskens sluiten een water af, dat niet naar het hart des lands voertterwijl de meest belangrijke zeegaten en toegangpn in den tegenwoordigen staat welligt niet of niet behoorlijk zijn to verdedigen. Ook Bergen'op-ZoomBreda, Grave, Maastricht «n Venlo zullcn den vijand niet verhinderen zijn aanval op de beslissende punten te rigten eu of door hem worden oragetrokken, bf ligt met al den krijgsvoorraad en met verlies van onze be- zettingen worden ingenomen. to. beslolen: om een ailres aan deD koning in te dieuen wanrin het leedwezen der vergndering wordt te kennen gegeven o»er de onthouding ran goedkeuring aan haar bejluit van 22 Mei 1863, waarbij eenige wijzigingen van het reglement van admini- •tratie der polders in Zeeland zijn vastgesteld en Z. M. wordt .erzocht, eene gewenschte regeling dier anngelegenheid met de regering zooveel mogelijk te willen bevorderen zonder welke near bet oordeel der statengeene regeling van de zaak der calamiteuse polders kan plaats hebben 2». aangenomen: het voorstel van gedeputeerde staten om trent de haven van Breskens n.l. dat van wege de provincie eene som van ^54,1100 (daaronder begrepen eene som van plus mmus /BOOO voor hetgeen reeds, uit hoofde van zijn dringenden aard van de verbetering der haven, is of wordt uitgevoerd) voor de verbetering der haven van Breskens zal worden bijgedragen, indien bet Z, M. mogt behagen te bepalen dat bet beheer en onderhoud dier haven met wat daaronder behoortte rekenen van 1 Jauuarij a. a., weder bij het rijk zal worden genomen en de verbetering, behondens voorschreven bijdrage, door bet rijk zal worden uitgevoerden gedeputeerde staten te magtigen omzoo noodiggebrnik daartoe te maken van die gelden welke sullen overblijven van het in de begrooting voor IR65 toege«tane bedrag voor rentelooze voorschotter. tot verbetering rau wegeu 8°. aangenomenhet voorstel van gedeputeerde statenom aan het gemeentebestuur van Biervliet een renteloos voorsehot ran f 9000 te verleenen voor de bestrating met keijen, ter lengte van p. m. 800 el en ter breedte vnn 2,75 el, van het gedeelte grindweg van de herberg: de Buitentustbij IJzendijke, tot den dijk scheidende den Amalia- en den Grooten Jonkvrouwpolder aan de eene, cn de Oranjepolder aan de andere zijde; 4°. aangenomenhet voorstel van gedeputeerde staten be- treffende eene nadere regeling van de weduwenbeurs voor school- onderwijzers in Zeeland 5°. betloten: aan den minister van binnenlandsche zaken kennis te geven van het besluit der staten, dat, zoolang de zaken der calamiteuse polders op den tot dusverre gevolgden voet zijD geregeld en het onderling overleg tusschen de regering en het genestelijk bestnur daarin niet de gewenschte verandering heeft gebragt, ook alleen op dien voet met de heffing der opcenten op 's rijks directe belastingen ten behoeve dezer polders, in deze provincie kan worden voortgegaan en er geen termen bestaan om de opcenten op de proviuciale begrooting voor 1885 te brengen.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1864 | | pagina 1