No. 185. Woensdag 2 November 1864. 4de Jaarg. ALGEMEEN ZEEU WSOI-A LAANDERE A. 1 Bill T Bit Weekblad wordt elken Woensday morgen uitgegeven bij J. Sturm, te Neuzen. Be pnjs is 80 cents in de drie maanden en franco per rostvz 95 cents. Men abonneert sick bij alle Boekhandelaren, Posldirecleuren en Brievenbushouders. Advertenlien gelieve men aan den Uitgever in te zendei^-i y uiterlijk Dingsdag, des avonds ten 6 ure; deprijsvan 1 lot 4 regels is 40 cents, voor elken regel meer 10 cents, behalve 35 cents zegelregt voor elke plaatsing\ VG De tweede kamer der staten-generaal zal op 8 November a. s. hare werkzaamheden her- vatten zoo men meent met het onderzoek in de afdeelingen der voordragten tot wijziging der gemeentewet voor zooveel de plaatselijke belas- tingen betreft en die der personele belasting. Als eene zeldzaamheid in dit saizoen wordt uit Zuiddorpe berigt, dat aldaar bij den land- bouwer J. B. Vercruijssenop den liuize Mun- nickhove, twee eenden broeijen, het eene op 13 en het andere op 14 eijeren. Van dingsdag tot vrijdag in de vorige week hebben te Sluis de veilingen plaats gehad van de rijksgrondengelegen in de Aardenburgsche Haven- "en Diomedepoldersin 67 kavelingen welke te zamen hebben opgebragt de som van f 491,919. Na den afloop is men niteengegaan met den eenparigen uitroep van: „Levedemi nister van finaneien In de gemeenteraadsvergadering te IJzen- dijke van den 24 Oct. jl., is tot hulp-onderwijzer bij de openbare lagere school aldaar benoemd de heer Cornelis Bosselaarthans hulp-onder wijzer te Middelburg. Door het provinciaal geregtshof van Zee- land is jl. vrijdag uitspraak gedaan in de zaalc van Pietevnella Engelaaroud 27 jaren, huis- vrouw van Adriaan Jansengeboren te Kapelle arbeidster te Biezelingebeschuldigd van kinder- moordgepleegd door eene gehuwde vrouw. Het hof heeft haar schuldig verklaard aan het haar ten laste gelegde feiten haar mitsdien veroor- deeld tot de staf des doods, uit te voeren te Middelburg, en in dekosten van het geding. De arrondissements-regtbank te Middelburg heeft jl. donderdag Hendrik Hulmerbrigadier der marechaussee te Aardenburgdie gedagvaard was om getuigenis in eene zaak af te leggen wegens niet verschijningveroordeeld in eene geldboete van f 10 en in de kosten dezer uit spraak boete cn kostenzoo noodigbij gevan- genisstraf te verhalen. De arrondissements-regtbank te Middelburg heeft een belangrijk verlies geleden door het afsterven van den wel-ed. gestr. heer mr. A. P. van Deinseop woensdag 26 October jl.in den ouderdom van 66 jaren. Sedert 1824 lid van die regtbank, bekleedde hij daarbij gedurende de laatstverloopene 26 jaren het ambt van pre sident maarbehalve in dezeheeft de over- ledene ook in andere betrekkingen aan de maat- schappij gewigtige diensten bewezen. Immers van 1825 tot 1855 vervulde hij die van districts- schoolopziener met ingenomenheid en ijver, en sedert een aantal jaren werd ook het secretari- aat der provinciale commissie van onderwijs door hem waargenomen. Verwierf hij alzoo steeds in ruime mate de achting van alien met wie hij van nabij in aanrakiug kwam aan zijne on- miskenbare verdiensten werd dan ook in 1848 regtmatige hulde gebragt door zijne benoeming tot ridiiff der Orde van den Nederl. Leeuw. De kinderziektewelke reeds zoolang in Zuid-Beveland geheerscht heeftneemt thans gelukkig zeer af, behalve in de gemeente Wol- faartsdjjkwaar zij het laatst is uitgebroken. Van de talrijke lijders aldaarzijn reeds enke- len bezweken aan eene pokziektewelke bij sommigen van eenen hoogst besmettelijken aardis. Uit alle streken van ons vaderland wordt melding gemaakt van den grooten overvloed van appelen maar tevens van de lage prijzen waar- voor die kunnen afgezet worden. Fijne zoete winter-appelen gelden slechts 1en mindere soorten 60 en 70 cents de mud. Fijne zure ap pelen worden voor 90 en gewone soorten zelfs voor 40 en 50 cents aangeboden. Als eene bijzonderheid wordt gemelddat men dezer dagen in den tuin van Wezenberg te IJsselmuidenvan een enkelen aardappel- struik 100 groote aardappelen gerooid heeft waarvan vervolgens dertien personen een maal- tijd hieldendoch die zij op verre na niet kon- den opeten. Uit Wierden wordt gemeld, dat onder die gemeente bij de varkens, vooral bij de jonge (biggen), eene soort van kreupelheid waargeno men wordt, welke bij sommigen van zulk een ergen aard is, dat zij niet meer op kunne poo- ten kunnen staan en derhalve te vroeg moeten geslagt worden. Men schrijft zulks toe aan het voederen met zieke aardappelen. Den 8 Nov. e. k. zal, bij afwezigheid des ko- nings van Belgie, de opening der kamers zonder troonrede geschieden. Naar men meldt, is de hoogeenv. heer Bracqkanunnik en professor aan het seminarie van Gent, tot bisschop van Gent benoemd. In de laatstgehouden vergadering van den Gentschen gemeenteraad, is de begrafenis van den bisschop Delebecque ter spraak gebragt. De burgemeester heeft ten stelligste verklaard, dat hij, als hoofd der policie, slechts magtiging heeft gegeven tot voorloopige bijzetting van het lijk des prelaats in den grafkelder van de St.-Bavo's-kerk, en de familie heeft doenweten, dat, indien het lijk later door haar niet werd teruggevraagd, hij zich voorbehield, om het naar eene der stedelijke begraafplaatsen te doen overbrengen. Er zijn raadsleden geweest, die den burge meester hebben aangespoord om dit overbrengen niet uit te stellen, en zelfs om den maatregel ook toe te passen op het lijk van den heer van de Velde, den voorganger van den laatst over- leden bisschop. De clericale bladen protesteren ten nadruk- kelijkste, en vragen, waarom dan ook niet zullen worden opgegraven en weggedragen de lijken der 20 bisschoppen, die hunnen zetel in Gent hebben gehad; waarom de maatregel niet zal worden toegepast op de heiligeu, wierbeen- deren berusten in de kathedraalwaarom einde- lijk niet de kerken zullen worden gezuiverd van de daarin voorhandene reliquien en gewijde overblijfselen; alles, zoo het heet, in het belang van den openbaren gezondheids-toestand Het clericale Journal de Bruxellesde aandacht vestigende op het verslag, uitgebragt door de commissie der tweede kamer te 's Hage over de begrooting van marine, maakt de aan- merking, dat bij de aanstaande beraadslaging over die begrooting niets meer of minder zal worden ter spraak gebragt dan de vraag: ofNe- derland nog eene zeemogendheid zal blijven? Een Zweedsch matroos te Antwerpen wedde, verleden weekdat hij een levendigen rat zou opeten. Met eenen beet vermorselde hij den kop van den rat. Ongelukkig bleef die kop in zijn keel zitten en liep hij gevaar van te stik- ken. Niettegeustaande spoedig aangebragte hulp verkeert de matroos nog in levensgevaar. Te Luik zijn een aantal valsche gouden stukken van 5 frs. in omloop, die het jaartal 1859 dragen en overigens zeer moeijelijk van de echteteonderkennen zijn. Slechts in de zwaarte moet eenig verschil bestaan. Naar men meldt zouden bij een bankier te Luik in den loop der vorige week niet minder dan zes van die val sche stukken zijn aangeboden geworden. In den nacht van 28 Oct. jl. is mevrouw de gravin van Nassau, geboren gravin van Oultre- mont, op haarkasteel Raedt, bij Aken, overleden. Lord Palmerslon, de premier van Enge- land, is den 20 Oct. jl. tachtig jaren oud ge worden en geniet op die hooge jaren nog het voorregt, met onverzwakte kracht en zeldzaam geevenaarde talenten het roer van staat te be- sturen. De krachtige oude rijdt nog elken na- middag te paard, en is nog even helder van hoofd, gezigt en stem als menigeen op 40jaren naauw durft wenschen. Hij trad jong in 1806, dus op 22jarigen leeftijd, in den staatsdienst als lord van de admiraliteit. Ilij heeft gediend onder 4 souvereinen, is 58 jaren lang lid van 'tlagerhuis geweest en had zitting in 16 parle- menten. In tijden van crisis is hij steeds de man van energie bevonden, die krachtig wist te handelen op het juiste oogenblik. Bij Sheffield (in Engeland) heeft in het hegin dezer week een vuistgevecht plaats gehad voor den prijs van [12, hetwelk hiermede af- liep dat een der strijders onder een geweldigep slag van zijn tegenstander dood bleef Het vredesverdrag tusschen Oostennjji^G Pruissen en Denemarken is den 31 October jl. te Weenen onderteekend. Het verdient opmerking, dat op de Vene- tiaansche grenzen weer meer of min belangrijke strooptogten plaats hebben van Garibaldiaanscke benden. Eene bende van wel 100 insurgenten met nog vele deserteurs is naar het bosch van Carsiglio gevlugt. Vele deserteurs uit Cadora en Bellema trachten zich bij hen te voegen. De Italiaansche dagbladen ontzeggen natuurlijk aan deze stroop togten alle politieke beteekenis en noemt ze loutere kwaadwilligheid. Als wij echter beden- ken, hoe het thans in Turijn en eigenlijk in geheel Italie broeit en kookt, is het niet onmo- gelijk, dat men wel eens een veiligheidsklep noodig heeft, om den overtolligen stoom te laten ontsnappen. Uit Amerika zijn sedert de vorige week weinig of geene berigten. De veldslag voor Richmond is niet weer hervat. Generaal She ridan (van de Noordelijken) heeft zich naar Straatsburg terug getrokken. Generaal Price (van de Zuidelijken) zet zijne operatien in Mis souri voort. De republikeinsche kaudidaat Lincoln) is in Indiania en in Ohio verkozen. In Frankrijk schijnt men van oordeel te zijn dat de Zuidelijken toch eindelijk zullen moeten bezwijken. Althans de Monileurdie steeds gunstig gezind was aan de zaak der Zuidelijken meldt thansdat het hern voorkointvolgens de jongste depeckes uit Washington aan "het Fransche ministerie van buitenlandsche zaken dat Richmond nog voor het einde der maand October zou bezwijken. Volgens anderer meening staat de kans voor de Zuidelijken weer gunstiger. De veldtogt van generaal Grant, waarvoor het Noorden zijne laatste kraehten heeft ingespannen, is kennelijk mislukten de tijd voor eene campagne is nu weer voorbijen hoewel men ook niet ontveinst dat de Zuidelijken hun laatste kracht moeten inspannen om zich staande te houdenzoo ver- neemt men echterdat de rust van een enkelen winter weer voldoende isom zich zoodanig te versterkendat zij weer een volgenden veldtogt kunnen te gemoet gaan. Gedurende de twee eerste jaren van den Amerikaanschen burgeroorlog, zijn 28,000 noten- boomen geveld geworden, ten einde eenenkele geweerfabrijk te voorzien van geweerladen voor de Amerikaansche behoefte. If ieuws- en Advertentieblad VC.K Amsterdam 51 October. Werk. SelluId 2; pGt. 59jj; 5 pCt. 71 4 pCt. 94j. Rotterdam 51 October. Tarwe Jarige Zeeuwsche, Vlaamschc en Overui. tot vorige prijzeu slepende opgeruimd vau/7 50, 8. f 8,50 tut 9; Nieuwe dito slap en 20 cents lager moeijelijk te verkoopen van 15,80, ft, 50, f 7 80 tot 18,50 Rogge als voren Nieuwe Zeeuw- scbe Vlaamsche en Overm. van /5 50 tot f6 20. Gerst piijshoutlend met weinig aanvoer; Nieuwe Zeeuwsche, Vlaamsche en Overm Winter van 1'4 50 f A 80 5,50 f 5 50 tot f 5 80 dito Zomer van /4 20, fA 90, /a tot 5 50. Haver traag Korte van fo, f 5 60, 14 tot 1 4 50 Lange van /260, 5,2015,60 tot f 4. Biuine en Witte Boonen iets lioogerZeeuwsche Bruine van 7 tot /11 dito Witte van /650 tot f1"2; Paardeboonen vjl", tot 7. Erwten bij kleinen toevoer 25 a 50 cents hooger begeerd Nieuwe kleine Zeeuw sche Groene van ft, 7,75 tot f8,5U groote dito van 8 tot 8,75. MEEKRAP. De aanbiedingen waren aanzienlijk en was tot op nieuw vcrlaagde prijzen de kooplust gering De omzet was uiet belangrijk. YLAS. De aanvoer ter tuarkl op heden was vrij groot. De kooplust was iets uieerder tot ouverauderde prijzen, Gent28 October, Tarwe en Rogge wederom ruitn aangevoerd en 50 a 75 c. lager verkocht Jarige Tarwe fr. 22,50 Nieuwe dito fr. 19 a 21. Jarige Rogge fr. 12 i 15; Nieuwe dito fr. 15 a 15,50 Gerstflaauwer Jarige fr. 15 a 15 50; Nieuwe fr. 11,50 a 12. Haver fr. 9 a 10. Paardeboonen fr. 15,50.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1864 | | pagina 1