No. 184. Woensdag 26 October 1864. 4de Jaarg. ALGEMEEN ZEEi f WSCII-V LAAADEREN. B01IM1SC1 Bill 4% r Bit Weekblad mordt ellcen Woensdagmorgen uilgegeven bij J. Sturm, te Neuzen. 95 uiter De pnjs is 80 cents in de drie maanden en franco per Post 5 cents. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaren, Postdireeleuren eii Brievenbushouders. Advertenlien gelieve men aan den Uilgever in lezcndbn iterlijk Dingsdag, des avonds ten 6 ure; deprijs van 1 lot 4 regels is 40 cents, voor ellcen regel meer 10 cents, behalve 35 cents zegelregl voor elke plaaising. JtJij dit nonuner t>eliooi*t een I3ijvoej»"sel. Nadat de tweede kamer der staten-gene- raal de op jl. donderdag aan de orde gestelde ontwerpen had aangenomen, is zij tot nadere bijeenroeping uiteengegaan. De minister van binnenlandsche zaken heeft op de aanmerkingen betreffende de calamiteuse polders, opgenomen in het voorloopig verslag der tweede kamer over liQt wetsontwerp tot verhooging van hoofdstuk Y der begrooting voor 1864, het volgende geantwoord: „Ten onregte wordt nit de mededeeling ten slotte der memorie van toelichting afgeleiddat het gewone onderhoud der calamiteuse polders achterwege zou blijven. Dit onderhoud is tot 1 Januarij 1865 besteed en heeft geregeld plaats. Het uitstel, ten einde met de beschikbare middelen toe te komen, treft werken van verbetering, die wenschelijk doch niet dadelijk vereischt zijn. In zijne verwachting eener voor goedkeuring vatbare regeling van de zaak der calamiteuse polders, zag de minister zich te leur gesteld. Eene langdurige briefwisseling met gedeputeerde staten van Zeeland, eene conferentie tusschen eene commissie uit hun midden en den minis ter, heeft tot geen ander resultaat geleid, dan dat het besluit van 23 September 1864 de ko ninklijke goedkeuring aan de regeling, zoo als de staten die den 29 Mei 1863 hadden vast- gcsteld, moest onthouden worden. Wei bestonden er nog andere bezwaren tegen de regeling dan in het koninklijk besluit worJ den aangegeven; doch deze zijn meer onderge- schikt, zoodat het overleg deswege aan de staten kan worden gelaten. Aan gedeputeerde staten van Zeeland is tevens, namens den koniug, te kennen gegeven dat, wanneer het tegenwoordig reglement van kracht blijft, en dus ook voor 1865 bij koninklijk besluit tot bepaling van het bedrag der dijkge- schoten moet worden overgegaan, dit bedrag vermeerderden dientengevolge het rijkssubsidie zal verminderd worden met hetgeen het dijkge- schot thans te laag is. Ook zal de heffing der provinciate opcenten in het vervolg niet wel hunger buiten de wet kunnen gesckieden." Uit een afschrift van het koninklijk be- sluit, waarbij Zr. Ms. goedkeuring onthouden wordt aan het besluit der staten van Zeeland van 29 Mei 1863, blijkt, dat de niet-goedkeu- ring van dat besluit op de volgende overwegin- gen rust: dat de calamiteuse polders, even als de wa- terschappen in het algemeen, naar de begin - selen van de grondwet en van de provinciale wet, in de eerste plaats onder het toezigt van het gewestelijk bestuur behooren te staan, be- houdens 's konings oppertoezigt, te strenger en werkzamer bij den aanzienlijken onderstand, dien de polders uit 'srijks schatkist behoeven; dat, met inachtneming van het beginsel, bij he! besluit van 29 Mei 1863 wel is bepaald dat het dijkgeschot voor iederen calamiteusen pol der, de subsidien der achterliggende polders en de opcenten op de directe belastingen, ten be- hoeve der calamiteuse polders te heffen, jaar- lijks door de staten zullen worden vastgesteld; dat echter bij dit besluit ook de maxima wor den vastgesteld, waartoe de dijkgeschoten, sub sidien en opcenten mogen worden opgevoerd, met bepaling tevens, dat een der middelen tot onderhoud en beheer der calamiteuse polders /al zijn „de bijdrage uit 'srijks schatkist"; dat juist de bevoegdheid der staten, om de eigen bijdragen der polders naar de behoefte hoog op te voeren, tot zuinig beheer en gemeen overleg met den waterstaat moet leiden; dat de eigen bijdragen tot de vastgestelde maxima opgevoerd, de polders geen kosten zou- den ontzien en de werken op den ruimsten voet brengen, wctende, dat het tekort toch buiten hun bezwaar zou worden betaald; dat wijders een provinciaal reglement, uit den aard der zaak, omtrent het verleenen eener bij drage uit 's rijks schatkist niets mag bepalen. Dc lijst van dc tc bchandclcn zaken in de najaars-vergadering der provinciale staten van Zeeland, welke dingsdag 1 November zal wor den geopendis door gedeputeerde staten vast gesteld en rondgedeeld. Behalve verschillende koninklijke besluiten tot goedkeuring van door de provinciale staten geuomen besluitenkomen daarop voor twee koninklijke besluiteuhoudendehet eerste verdaging der beslissing op het door de staten in de zomer-vergadering vastgesteld reglement van policie voor de polders in Zeelanden het tweede onthouding van goedkeuring aan het be sluit der staten van 22 Mei 1863waarbij eenige wijzigingen van het reglement van administratie der polders in Zeeland zijn vastgesteld. Voorts treffen wij o. a. op die lijst aan een brief van den minister van binnenlandsche zaken ten geleide van het koninklijk besluit tot goed keuring van de begrooting der enkel provinciale en huishoudelijke inkomsten en uitgaven voor 1865, en mededeeling bevattende omtrent de opcenten op de directe belastingen ten behoeve der calamiteuse poldersmet het daarop door gedeputeerde staten gegeven antwoord. Nog vinden wij daarop vermeld een brief van het bestuur van het 19de Nederlandsch landhuis- houdkundig congrester zake van het oprigten van plaatselijke landbouwscholen. Slechts een voorstel van gedeputeerde staten korht "!>p de lijst voor, namelijk tot het ver- strekken van rentelooze voorschotten tot verbe tering van wegen. A xel 25 October. Op de heden alhier gehoudene veemarkt waren aangebragt: 16 paar- den, 58 runderen en 23 varkens. De premien werden toegekendaan Abraham Lhtnk, landbouwer alhier, eene som van f 5 voor het grootste getal paarden, en eenen van f 5 voor het grootste getal rundvee, en aan Jan Geerens, koopman te 0 verslag, eene premie van f 1 voor het grootste getal varkens ter markt gebragt; Leenderl Smies, landbouwer alhier, voor het schoonste paard Jo, en aan C. L. dc Ropvoor de schoonste koe f 5. Van het rundvee is weinig, toch tegen tame- lijke prijzen verkocht. ~Westdorpe 24 October. Heden mor gen had te dezer gemeente een hoogst zeld- zaam en indrukwekkend geval plaats, de pleg- tige teraardebestelling van twee echtelingen, met name J. B. Swartele en huisvrouw J. C. Mussche, die elkander slechts achttien uren tijds hadden overleefd; de man, oud 78 jaren, over- leed den 21 dezer-, terwijl zijne vrouw, oud 67 jaren, daags te voren was gestorven, Zaamslag, 21 October. Ofschoon het weder zeer gunstig was en daarom een nog beter resultaat te waehten scheen dan ten vorigen jare, was de op gisteren alhier gehouden jaar- lijksche veemarkt zeer schaarsch voorzien en was de handel ook zeer beperkt. Premien wer den uitgereikt: aan J. van Laare Riemens, te Zaamslag, voor het grootste getal ter markt ge- bragte paarden en voor het schoonste paard van 47 jaar oud; aan L. van Dixhoornaldaar, voor het schoonste paard van 1—4 jaar oud"; aan F. Dekker, aldaar, voor het grootste getal ter markt gebragte runderen en voor de vetste koe; aan Machielsen, aldaar, voor de schoonste baatgevende koe, en aan W. de. Koeijer, aldaar, voor het grootste getal schapen. Naar wij vernemenhebben zich niet min der dan negentien sollicitanten opgedaan naar de betrekking van hoofd-onderwijzer te Nieuw- laud, gemeente Biervliet, welke beirekkingom en bij de 500 opbrengen kan. Onder dezen zijn echter, zoo wij wel onderrigt zijn, zeven- lien hulp-onderwijzersdaar ook dezen tot de mededinging worden toegelaten. Het verge- lijkend examen zal in de volgende maand plaats hebben. Bij het najaars-examen voor onderwijzers in deze provineie hebben van de 76 geexami- neerden 31 den gewenschten graad ontvangen. Onder de laatsten was er een die reeds negen malen te vergeefo naar den rang van onderwijzer had gedongen. Naar wij vernemen, is op den 20 dezer N. van der Ilalen uit het huis van burger- lijke en militaire verzekering te Middelburg naar het huis van arrest te Zierikzee overgebragt, en is jl. vrijdag J. Hebbelijnck Hennefreund per stoomboot van Middelburg naar Hoorn vervoerd, om aldaar gedurende zijn straftijd te verblijven. Naar wij vernemenis voor rekening van ons gouvernement, in Engeland besteldecu ge- pantserd schip, model Monitor. Te Diever is dezer dagen voor de kerk- deur de volgende publicatie afgekondigd: „Dief- ver, Oct. 1864. Berk Jans Keizer burjemeister of vilder te Oudendiefver, vilt paarden af voor f 0,15 zent, vilt koeijen af voor 121 zent, vilt klafrer af voor 7a zent en betaald voor de vellcn de hoogste prijzen, geld genoeg." Men leest in de Gazelle, van GentEenige dagbladen zeggen, dat de brief van den ge- vluchten ontvanger Lamiroydoor den Memorial de Courlrai afgekondigd, en door ons en veel andere dagbladen medegedeeld, valsch is. Te Eecloo is thans eene varkensslagterij op- gerigt, die door Engelschen bestuurd wordt. De varkens, bij groote hocveelheden op de markt gekocht, worden onmiddellijk gedood in kisten gepakt en naar Londen verzonden. De Engelsche slagters gaan in hun bedrijf zbb vlug te work dat vier hunner minstens honderd varkens daags doodenschoonmakentoebereiden en inpakken. Men zegt dat een tweede dergelijke instelling tot stand zal komen. De bekeude Caprijksche jaarmarkt van 14 October was niet zoo gunstig als vroeger Paarden waren middelmatig en koeijen weinig aangebragtde paarden golden 7- k 900 f'rs." 18-m.4- a 500 frs.vculens 2- a 300 frs. oude werkpaarden 200 frs. Koeijen bijna zonder handel. Varkens veel biggensterke handel en ligte rijzing. Het eerste detachement der garde van H. M. de keizerin van Mexico is dezer dagen van Oudenaarde naar Frankrijk vertrokken, ten einde te 8aint-Nazaii'e naar de plaats zijner bestemming te worden ingescheept. Dat deta chement is stcrk 600 manschappcn en wordt vergezeld door den kolonel-kommandant van der Smissen. Te Lyon heeft een feestmaaltijd plaats ge- had van voorstanders van paardenvleesch. Ziehier de menu ol lijst der opgedischte spijzen paardensoepgekookt paardenvleesch met kool paardenworst met trutfels ,,ebeval a la mode" pasteitjes met paardenherscnen paardenlever paardenhaas; koude paardenpastei Dezer dagen is uit Londen een monster- adres naar New-York gezonden, om op het sluiten an den vrede aan te drmgen. Hetzelve was door niet minder dan 350,000 personen ge- teekend en besloeg ongeveer 700 ellen papier Op de laatste tentoonstelling te Londen bevond zich een schaafwerktuig van de firma Worssam <7 Comp.waarmede eene plank of deel te gelijk aan de vier zijden geschaafd werd door snel rondwentelende schaven. Eene der zijden werd door de machine nagewerkt met een vlakken beitel. In eene minuut werden er 16 Ned. el liout, bij 34 duim breedte en 16 duim diktemode geschaafd en geploegd. Nieuws- en Advertentleblad VO )R /A '"J Mogten wij ons onlangs verheuguu in het vooruitiigt, dat de hoop op vrede tusschen de Noordelijke en Zuidelijke Vei- eenigde Staten van Noord Amerika eindclijk eens eenige waar- schijnlijkheid verkreeg, de jongste tijdingen uit New-York doeu die hoop weer geheel in rook verdwijnen. Den 19 Sept. is in de valiei der Shenandoah een bloedi^e veldsiag geleverd, waarbij de Zuidelijken eeD zwaren en bijna volkomeu nederlaag hebben geledeu. De Noordelijke generaa] Sheridanheeft den Zuidelijken generaal, Early, na een zeer hardnekkig gevccht niet alleen geslagenmaar hem ook no" zoo kracbtdadig vervolgd, dat deze veldsiag een der bloedigste van den geheelen oorlog is gevveest. Early verloor 5000 man, cu daarender verscheidene zijner beste gencraals cu ofliciereu. De Noordelijken hadden 2500 dooden en 3000 gekwetsten. Een aantal vaandels stukken gescliut. en talrijke gewonden cn gevangencn vielen iu hauden der overwinnanra! De gevolgen dezer overwinning, waarbij nog komt dat ook Grant voor Richmond in den laatsten tijd vorderingen maakt, zijn ligt te voorzien. De Nooj'delijkeudronken van vrengde droomen thans weer van eene algcbecle onderwerping der Zui delijke Staten; dc hetkieziug van Lincolntot president, wordt van dag tot dag meer vvaarschijnlijkcu daarmec is alle hoop op Schikkiug en vrede verdweuen. Bij ecu gevccht, dat eenige dagen later plaats bad, hebben dc Zuidelijken de overwinning behaald. De voorvallcn op het nitgestrckte oorlogstooncel zijn dus van afwisscleuden uitslag te uoemcn.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1864 | | pagina 1