No. 183. Woensdag 19 October 1864. 4de Jaarg. ALGEMEEN ZEE't! WSCH- V l,AAM)ERK\ BI1ILMDSCI Bill 1, nn Bit Wcchblad wordt elken Woensdagmorgen uilgegeven bij J. Sturm, te Neuzen. Be prigs is 80 cents in de due maanden en franco ver /WiTS*. 9o cents. Men abemieert zich bij alle Boekhandclarcn, Posldirecleuren en Brievenbushouders. Adverlenlien geUeve men aan den Uilaeverin te V mterlijle Dmgsdag, des avonds ten 6 ure; de prijs van 1 tot 4 regels is 40 cents, voor ellccn recjel nicer 10 cents, behalve 35 cents zegelregl voor dke Bij Zijner Majesteits besluit van den 13 Octo ber, no. 53, is benoenul tot notaris binnen bet arrondissement Goes, ter standplaats do genieente Neuzen, mr. P. Dronkersadvocaat en can- didaat-notaris aldaar, alsmede plaatsvervangend kantonregter in het kanton Axel en burgemeester der gemeenten Neuzen en Iloek. .Axel, 14 October. Als een bewijs dat de veulens, afstammende van den bengst Willcm (Zeeuwsclie vereeniging), eene grootere waarde hebben dan die van gewone bengsten, kunnen wij melden, dat reeds een veulen van zes maan den oud verkocbt is voor 150, terwijl voor twee andere van denzelfden leeftijd te vergeefs f 300 is geboden. lliilst13 October. Heden had de pleg- tige uitvaart plaats van den onlangs overleden zeer eerwaarden deken en pastoor alhier, den licer Augustinus van Ilccke. Eene talrijke schare was in de ongewoon prachtig versierde kerk te zamen gevloeidom een laatste openbare bulde en liefdeblijk aan den onvergetelijken ontslapene te brengeu. A1 de priesters nit het dekenaat woonden de plegtig- heid bij. Zijnc hoogwaanligheid monseigneur de bis- schop van Breda, daartoe opzettelijk overge- komencelcbreerde de H. Misdaarmede een bewijs gevende van de eer en de aehtingwaarin de overledene bij zijne geestelijke overheid stond. Vervolgens bcklom de eer waarde beer P. van Weespastoor te Axel, den predikstoel, en schetste in eene allertreffendste rede, den overledenezoo als liij was van den aanvang zijner heilige bediening tot op het oogenblik van zijn' onverwaehtcn doodhoe ook hij in zijne jongelingsjareu met de toenmalige moeijelijke tijdsomstandigheden te worstelen badhoe bij ter naauwernood aan de gedwongen Fransche krijgsdienst ontsnapte en zoo bebouden bleef voor de gewigtige roeping, die hem wachtte. In breede trekken beriuuerde nu de begaafde redenaar de voorbeeldige wijzeop welke de geliefde overledene aan die roeping beant- woordde. Reeds bij zijn eerste optreden als jeugdig pries- tor in de gemccnte, won bij aller barten door eene minzaamlieid van karakterdie bij ge- durende zijne gelieelemeer dan 50jarige ambts- bediening nooit verloocliende evenmin als zijne vredelievendheiddie in moeijelijke tijdsgewricb- ten kracbtdadig medewerkte tot han'dbaving der openbare orde en rust, onder burgers van ver- schillende geloofsbelijdenis eene godsdienstige verdraagzaamheid die ook andersdenkende aeh ting inboezemde. Rusteloos, lotterlijk tot den einde toe, offerde bij tijd, rust en gezondheid op aan de be - vordering der ecuwige belangen zijner kudde ijverende voor den in- en uitwendigen bloci ten aanzien dor kerkwas bij een vader voor alien een vader inzonderbeid der armcn. De rede maakte eenen diepen indruk op de hoorderszigtbaar in zoo menig betraand oog en gewis zei icder in 't binnenste van zijn ge- roerd gemoed bet den sprcker na „IIij beeft den goeden strijd gestrcden bij beeft den loop geeindigd; liij beeft bet geloo'f behouden. Yoorts is hem weggelcgd de kroon der regtvaardigenwelke hem de Heer, deRegt- vaardige Regter geven zal." Gezegend zij de nagedacbtenis dczes regt vaardigen onder ons In den avond van den 11 dezer maand bad er op do Scbelde voor Antwerpen een droevig ongeluk plaats. De Prdcurseur deelt daaromtrent bet volgende mede: Zckerc Claessens, bijgenaanul den Goeden, van Kieldrecbt, eigenaar van een binnen vaar- ^u'gje> Uul I'ij bet gehucht St.-Anna eene lading beeten ingenomen, die naar Kieldrecbt was bc- stenid. Zijne vrouw, benevens bun tweejarig kind, bevonden zich mede aan boord. Omstrecks zeven ure de lading in hebbende, stak de scbipper van wal, maar in die bewe- ging stootte do scbuit op een der in dien om- trck aanwezigc palen. Niemand slocg er aelit op, en Clacssens liet, om het tij af tewacbten, bet anker tegenover bet station van het Land van Waes vallen, en ging daarop met vrouw en kind naar kooi. Ziehier waarvan eenigen tijd later iemand van het Ylaamsche hoofd ooggetuige was Omstrecks negen uur begon de scbuit zigtbaar te zinken, en die man zag scbipper Claessens op het dek verscbijnen, om hulp rocpcndc; vervolgens weer in de kajuit gaan, en onmiddcllijk terug komen, met zijne vrouw, met baar kind in de armen. De ongelukkigen ricpen te vergeefs om bijstand. Eenige minuten daarna verdween de sciiuit in de diepte en met baar de drie ongelukkige slagtofters. Des anderen daags 's morgens was sleclits de mast zigtbaar, en eerst des avonds tegen 8 ure slaagde men er in, na eene onaf- gebroken inspanning gedurende den gansehen dag, de scbuit binnen te dringen, die men op eenige ellen afstands van bet Vlaamscbe hoofd aan den oever bad gesleept. Een gedeelte van de lading werd gelost en toen vond men, leunende tegen de kleine ka juit, de rampzalige moeder, baar kind tegen de borst gekneld boudende. De beide lijken waren niet van elkander te schciden en werden in dien toestand naar de morgue van St.-Anna vervoerd. Ondanks alle nasporingen, was bet lijk van Claessens nog niet gevouden. liij was omtrent 45 jaren; zijne vrouw, Jo hanna van den Ende, afkomstig uit de gemeente Ilontcnisse, was sleclits 35 jaren, en verkeerde in gezegende omstandigheden. Op den 11 dezer heeft bet provinciaal ge- regtshof in Zeeland uitspraak gedaan in de zaak van Johannes Nicolaas van der Hal en, oud 64 jaren, zaakwaarnemer te Zierikzee. liet bof beeft, betreffende de vijf verschillende punten van beschuldiging, in lioofdzaak over- wogendat de valschhcid der gei'nerimineerde gescbriften in regten vast staat, docli dat ten aanzien van de goedkeuring en naamteekening dier verschillende stukken bet bewijs niet is geleverd, dat die door den beschuldigde zouden geschreven zijn, of bij daarvan beeft gebruik gemaakt met de wetenscba]) dat zij valsch waren. Rcgtdoende op bet rekwisitoir van den pro- cureur-generaal, beeft bet bof de schuldpligtig- beid van den beschuldigde aan de licm bij dagvaard ten laste gelegde feiten niet bewezen verklaard en hem, op grond van art. 210 van het wetbock van stratvordering, daarvan vrijge- sproken, met last, dat bij onmiddellijk in vrij- heid zou worden gesteld, ten ware bij om andere redenen in becbtenis beboorde te blijven, met bevel tot ternggave der stukken welke tot ovcr- tuiging hebben gediend aan de eigenaren of regtbebbenden, de kosten te dragen door den staat. De beschuldigde mogt ecbtcr, volgens mede- deeling van den procureur-generaalniet in vrijheid worden gesteld, daar hij om andere redenen in bechtenis behoort te blijven. In de laatstvorige week bad op de spoor- boot van Middelburg naar Tholen een ongewoon voorval plaats. Onder een groot aantal passa- giers was ook een jong meisje, dat uit Vlissin- gen naar Brussel reisde. Zij werd in de kajuit der stoomboot eene (blijde?) moeder, engenoot daarbij bet zeldzaam voorregt, van een onmid dcllijk en buitengewoon groot kraambezoek. De gemecnteraad van Purmereiul beeft reeds een post van f 1000 op de begrooting ge- bragt, tot fecstviering op den gedenkdag van Waterloo in 1865. De beroemde lucbtreiziger Nadav bevindt zich scdert eenige dagen in bet hotel Paulez, te 's Grayenhage. Men verneemt, dat bij voor- nemons is, met zijn ballon te Amsterdam op te stijgen. Uit onze overzeesche bezittingen, bijname uit de Oost, komen zeer verontrustende berigten. Naar wij vernemen, is door den beer Peric- Monlignyte Gent, concessie gcvraagd voor den aanleg van een spoorweg van Eecke laugs Eccloo naar Li eskens. Doze lijn zou heginncn aan den ijzeren weg van St. Guislyn naar Gent te Eecke, over den spoorweg van Gent naar Ostende\ te - Landegem; en vci'der over Zomergem, Efecloo,. Caprijk, Y atervhet, IJzendijke en Scboondiike^ naar Breskens. Ook vernemen wij, dat men ijverig wcrkzaam is met het opmeten van den ontworpen aanleg van een spoorweg van Rouselaere over Eecloo naar Selzaete. Ilct schijnt dat er verschil is ontstaan tus- scben de burgerlijke en geestelijke overheid te Gent, over het bijzetten van bet lijk van den beer Uelebecque, den bisschop, in de groote .ii-i, '!ikcu ziiner 20 voorgangers. Het stedelyk bestuur meent, dat, vermits de wet het begraven in de kerken verbiedt, bet bisschop- pelijke lijk met dan voorloopig in den kelder van de St.-Bavo's kerk kan zijn geplaatst. Het kapittel yan het bisdom beeft, naar men vcr- zekert, zich gewend tot den minister vanjusti- tm, opdat deze magtiging zal geven, ten einde bet lijk in de kerk zal kunnen blijven. - Hot publiek in Belgie is diep bevvogen met de betrekkingen van den beer Lamiroy den ontvanger der registratie te Gent, die hei- melijk vertrokken is, een aanzienlijk tekort in s lands kas acbterlatende, en die uit Rotterdam een brief aan zijne cchtgenoot heeft geschreven lnhoudende dat bij, aan boord van het scbip Prins brcdenk, naar Singapore is vertrokken, met acb- terlatmg van zijne uiterstc wilsbescbikking bij den notaiis lloorickxen dat liij voornemens is om zich den derden nacbt na zijn vertrek in zee te werpen, terwijl bij alle maatregolcn zal ne- men om zijn lijk, indien bet wordt gevouden te Gent te doen begraven. Men weet niet, of men bier te doen beeft met eene scherts, ten koste van het publiek, ol met eene ongeoorloofde poging om eone vrouw geld to bezorgen, welker cchtgenoot in verre lan- den bicbt met de ligtgeloovigheid van de Belgcu. Mogt bet blijken, dat de zelfmoord werkelijk is vol bragt, dan rijst de vraag, aan wien bet schandaal der publicatie van den brief moet worden geweten. -- In de Belgische gemeente Vaerebroek is' zondag avond 9 dezer, eene bofstede met een dOtal runderen totaal verbrand. De Deenseb Duitscbe vrede is nog niet lmaal gcsloten. el wordt telkens berigt, dat bet sluiten der vrede eerstdaags te wacbten is maar telkens schijncn er weer moeijelijkhcden op te rijzen, die zulks verbinderen. Men meldt, dat Garibaldi het eiland Ca- prera beeft verlaten, om te Turijn in bet par- lement de discussie bij te wonen over de Fransch-Italiaansche overeenkomst. 17 October 1864. In de Slaals-Couranl van Zalurdag den 15 dezer iio. 24u heb ik de benoeming gezien van den beer Mr. J. Duoxkers Burgemecster van Neuzen en Iloektot Notarister standplaats Neuzen. Door die benoeming zal de beer Mr. J. P. Dron kers dus wcldra ophouden Burgemecster van Neu zen en lloelc te zijn, want Volgens art. 8 2 der wet op bet Nalasisambl, van den 9 Julij lM2(Slaafsb/adno.20\ verniageen Nolans o. a. niet te zijn Hoofd van het Plaatse- lijk Uesluur. Art. 9 2 van gezegde wet laat duidelijk zien dat een Burgemecsterwelke tot Notaris benoemd wordt, door de aanneminq van bet Notarisambt zonder vergunning te hebben verkregen tot ge- iijktijdige waarneming van eerstgenoemde be- trekkinggeacbt wordt van zijne betrekking als Burgemecster afstand te hebben gedaan. Volgens art. 18 van meergenoemde wet, nioetde heer Dronkers den ced als Notaris afleggen binnen 2 maanden na de dagteekening- van zijne benoemingdus vodr 13 December a. s.indien n. 1 door den Koning daartoe geen uitstel ver leend wordt; en Volgens art. 63 4 der wet, reqelendc de zamen- stelling, innglmg en bevoegdheid der Gcmeente- beslurenyastgesteld den 29 Junijen uitgegeven den 5 Julij 1851 Staatsblad no. 85), vermag ecu Burgemecster o. a. niet te zijn Notaris. Dat de omstandigheden, bedoeld bij 3 van art. 8 der wet op het Notarisambt en die van 5 van art. 63 dor Gemcentcivcl in dozen, fen opzigte der ge- Nieuws- e» Advertentieblad Vv OK

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1864 | | pagina 1