Mo. 182. Woensdag 12 October 1864. 4de Jaarg. ALGEMEEN ZEEEWSCII-VLAANDEREN. en J Bit Weckblad wordt elken Woensdag morgen uilgegeven big J. Stukm, le Neuzen. De pnjs is 80 cents in de drie maand™ d 95 cents. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaren, Posldirecleuren en Brievenbushouders. Advertentien gelieve men aan den Uitalvpr 1 mtcrlijk Dmgsdagdes avonds ten 6 ure; de prigs van 1 tot 4 regels is 40 cents, voor elken regel meer 10 cents, behalve 35 cents zegelregt voor HkbplSt 1 Bij koninklijk besluit van 5 October, no. 52, is o. a. benoemd tot surnumerair bij het vak der directe belastingen, in- en uitgaande regten en accijnsen, de beer M. Schuijlenburgte Axel. Bevorderdmet ingang van 1 November a. s.tot koofd-ingenieur van de lste klasse de beer C. Brunings, tlians hoofd-ingenieur van de 2de klasse in Zeeland. Bij beschikking van den minister van bin- nenlandsche zaken ismet ingang van 1 No vember a. s.de dienst van den waterstaat in het 6de district (Noord-Brabant) opgedragen aan den hoofd-ingenieur B. P. G. van Diggelen. De minister van financien heeft in de rede, die hij den 24 September in de tweede kamer heeft uitgesproken bij de indiening der staats- begrooting voor het volgende jaar, omtrent de afscliaffing der plaatselijke accijnsenhet navol- gend gezegd Het wets-ontwerp tot verkooging van flen bier-accijns is in de afdeelingen der tweede ka mer door de overgroote meerderheid afgekeurd. Ook de afschaffing van den accijns op de azijnen werd niet onvoorwaardelijk beaamd. Door het departement van oorlog is bevo- len dat voortaan geene korporaals van de ver- schillende infanterie-regementen meer ter op- leiding voor den graad van sergeant en fourier bij het instructie-bataillon te Kampen, gedeta- cheerd zullen worden. De heer C. W. M. Montijngeboren te Sas-van-Gentwerd maandag 3 dezer aan de hoogeschool te Utrecht bevorderd tot doctor in de bespiegelende wijsbegeerte en letterenna verdediging van een akademiseh proefschrift exhibens Quaesliones et Explications Platonicas. Neuzen 10 October. Gedurende de vorige maand zijn het kanaal alhier opgevaren 23 zeeschepen, metende 3345 tonnenen 249 binncnschepenm. 11424 t.en afgevaren 29 zeeschepen, m. 5977 t.en 243 binnenschepen, m. 10668 t.totaal sedert 1 Januarij 1864 opgevaren196 zeeschepen m. 28346 t.en 2202 binnenschepenm. 102962 t.en afgeva ren 155 zeeschepen m. 269341.en 2144 bin nenschepen, m. 96973 t.inde negeneerste maanden van 1863 zijn opgevaren 218 zeesche pen m. 33899 t.en 2659 binnenschepenm. 121522 t.en afgevaren: 207 zeeschepen, m. 36510 t.en 2611 binnenschepen, m. 1174351. Hontenisse 10 October. Gisteren ochtend, even na acht ure, is er brand ontstaan in het schuurtje van den landbouwer Josephus Bogaartaan het Noorddijkje, binnen deze ge- meente. Het gebouw is tot den grond toe af- gebrand, met al de landbouwgereedschappen en den oogst, welke zich daarin bevonden, zijnde alleen het vec nog tijdig genoeg daaruit gered. De schade wordt berekend op f 1200. Alleen het gebouw was tegen brandschade verzekerd, en wel tot een bedrag van /'800, bij de Brus- selsche maatschappij. De oorzaak van den brand is, ondanks de ijverigste navorsching, onbekend. Hoedekenskerke 9 October. Voor eene buitengewoon aanzienlijke schaar van toe- hoordersen daaronder acht zijner ambtsbroe- ders hield onze hooggeachte herder en leeraar de W.-Ew. heer ds. P. J. Gouda Quint, heden namiddag op eene indrukwekkende wijze zijne afscheids-predikatiemet de bemoedigende woor- den van den apostelHebr. 13 8. Onze beste wenschen vergezellen hem naar zijnen nieuwen en uitgebreideren werkkring, waar hij aanstaan- den zondag zijne dienst hoopt te aanvaarden na daartoe ingeleid te zullen zijn door zijnen waardigen vriend, dsNahuispredikant te Bie- zelinge. Moge men hem ook te Hien en Dode- waard waarderen om zijne zeldzame talenten van welke de herinnering bij ons niet ligt zal uitgewischt wordenen waarvan wij hoezeer slechts twee jaar en vier maanden, desniettcmin een zegenrijk genot mogten smaken. De behandeling der zaak van J. N. van der Halen voor het provinciaal geregtshof in Zee- land is op 5 dezer afgeloopen. Het openbaar ministerie eischte de schuldigverklaring van den beschuldigde aan de hem ten laste gelegde fei- tenen veroordeelingop grond van artt. 147 juncto 150, 151 en 164 van het wetboek van strafregttot de bij de wet bepaalde straffen (tuchthuisstraf van minstens 5 en hoogstens 10 jaren) en tien geldboeten, elk van minstens /50 en in de kosten van het geding. De verdediger heeft geconcludeerd tot niet- ontvankelijkheid van het openbaar ministerie of zoo het hof eene andere zienswijze mogt heb- ben tot vrijspraak van den beschuldigde. Na re- en dupliek is de uitspraak bcpaald op dingsdag 11 dezer. De gemeente-begrooting van Goes voor 1865, welke eerstdaags in behandeling zal ko men heeft een eindcijfer van f 70395,05 of ruim f 16000 meer dan de begrooting voor 1864. Die vermeerdering heeft voornamelijk haren grond in de belangrijke werken, die in den loop des volgenden jaars moeten worden ten uitvoer ge- bragt, en die niet maar ten doel hebben om de stad te verfraaijenmaar die deels door de nood- zakelijkheid geboden worden, deels belangrijke verbeteringen zullen daarstellen. Goes telde op 31 December 1863 eene be- volking van 2735 mannel. en 3184 vrouwel. zamen 5919. Te Vlissingen heeft een geveeht plaats gehad tusschen den kwartiermeester van Zr. Ms. korvet Prins Maurits en een matroos eerste klasse van het wachtschip Sambre. De laatste heeft twee bedenkelijke wonden in borst en onderbuik ontvangendienaar men verneemtechter niet doodelijk schijuen te zijn. De eerste is dientengevolge in verzekerde bewaring gesteld. Men schrijft uit 's Gravenhagedahjm den nacht van den 3 dezer de kleine vaarhjO zoo danig bevroren waren, dat de suikerbakkers reeds het eerste lis daaruit konden doen weg- halen. Te Kaatsheuvel heerscht de typhus z66 erg, dat er dagen geweest zijn, waarop 5 lijken werden ter aarde besteld. Men meldt uit Franekerdd. 2 October Onze kleine stadgenoot Jan Hannemabijge- naamd generaal Tom Pouee of ook wel admiraal Tromp was gedurende de afgeloopen week met zijne familie hier gelogeerd. Alliier gebo ren den 23 April 1839heeft hij nu den ou- derdom van 251-jaar bereikt, terwijl zijne lengte slechts 7 Ned. palm bedraagt. Moet men zich verwonderen over zijn kleinen en tevens zeer regelmatigen ligchaamsbouwniet minder wordt men aangetrokken door de mate van ontwikke- lingwaarvan hij blijk geeft, zoodat hij 5 le- vende talen kan spreken. Om een denkbeeld te geven van zijne menigvuldige reizen en de onderscheidinghem daarop te beurt gevallen deelen wij mede, dat hij de eer genoot aan de hoven van 32 gekroonde vorsten te worden voorgesteld. In der tijd is hier en daar melding gemaakt van boven den grond groeijende aardappelen door den heer Dikkcrs uit Almeloaan profes sor Suringar toegezonden. Deze geleerde heeft in de Landboum-Courant zijn oordeel over die plant medegedeeld. Hij beschouwt ze als de vruchten van eene zieke aardappelplantdie weinig of geene onderaardsche knollen hebben. liet is het gevolg eener verplaatsing van den gioeide onderaardsche deelen der plant zijn ziek en het zetmeeldat zich in de bladeren vormtblijft m de bovenaardsche deelen en zet zicli daar tot knoppendie de plaats der aard appelen vervangen. I" ..een Javaansche couranten komt een schryven voor uit Batavia, waarop men als afkomstlg van eene geachte zijdede aan- dacht wil gevestigd hebben. Het betreft een eenvoudig middel tegen de cholera, dat zeer specifiek wordt^ geacht en waarvan de resultaten bevredigend zijn. Het middel bestaat in het gebruik van Ammonia Liguidawaarbij een twintigste gedeelte (in volume) pepermunt-olie wordt gevoegden dat met een half bierglas water moet worden ingenomen. 15 k 20 drup- pels doen binnen een half uur eene gewenschte uitwerkingwaarna de lijder kamillen-thee ge- biuiken moet. Sedert meer dan 15 jaren is dit middel bij honderde gevallen aangewend en nog nimmer heeft het gefaald. Men meldt uit Brussel, dd. 5 October: Koning Leopold is gisteren van hier vertrokken om zich over Coblenz en Ettenberg naar Baden te begeven, ahvaar de keizerin van Frankrijk zich thans bevindt. Naar men zegt, zullen ook de keizers van Frankrijk en Kusland en mw ecnige orstelijke personen aldnar eene zamen- komst met den koning hebben. Z. M. zal on- geveer eene maand van hier afwezig blijven doch in elk geval v66r de opening van de ge- wone zitting der kamers, op 8 November be- paaldhier teruggekeerd zijn. Den 4 dezer is men op zeven verschil- lemle punten aangevangen met het slechten der oude vestingwerken te Antwerpen. -^e ^eer van Hoordede afgevaardigde van Bastogne, wordt door een logementhouder ver- volgd voor eene vordering van tien duizend frs. welk bedrag hij beweert van den schatrijken afgevaardigde te vorderen te hebben wegens o,e- levcrde wijnenbiersaucysenhammen en an dere artikelen, die de kiezers bij gelegenheid der verkiezingen van den 11 Augustus jl. ver- orberd hebben. Door een Luiksch dagblad wordt de vol gende zeer geestige woordspeling medegedeeld door koning Leopold in zijn met den hichtrei- ziger JSadar gehouden gesprekv66r diens jongste opstijging met den Geanl. De koning vroeg hem eerstot alles zich wel liet aauzienwaarop ISadar, zeer hoffelijk, antwoordde, dat alles wel nog niet naar zijn zin ging, maar dat, nu de koning er bij was, hij zich verzekerd hield, dat het alles veel beter zou afloopen. „Draag er vooral zorg voor", hernam hierop de koning vballast in Belgie neer te werpen. Hij maakt een gedeelte uit van Belgie's grond, en ik heb gezworendien grond ongeschonden te zullen bewaren." De Parijsche Monde drijft den spot met de wijze, waarop thans de September-feesten in Belgie worden gevierd, en meer in't bijzonder met de opstijging van den luchtballon le Geant welke dit jaar een deel van het feestprogramma heeft uitgemaakt. Le Monde zegt te dezer zake dat de luchtreiziger Nadar het geld van de natie heeft gekregen, alleen omdat het liberale ministerie den ijver heeft willen beloonen van de 4000 Belgische burgemeesters, die als kies- makelaars hebben gewerkt voor de liberale can- didaten, en nu bij de opstijging eene plaats hebben gehad in de gereserveerde ruimte, met vervoer op den spoortrein tegen half geld. Te Ulm heeft het volgend ongeluk met petroleum in de stads-schouwburg plaats gehad. Vier-en -twintig lampen hangende aan een kroon" vastgehecht aan het plafond der zaal, sprongen te midden eener voorstelling. De petroleum daardoor ontvlamdviel als een vuurregen oil de toeschouvverswaaronder zich ecu vrjj groot aantal dames bevonden. In een oogenblik, zcat Advertentieblad VliQK Nieuws- In de vorige zitting is de accijns op de brandstoffen afge- schaft en die op het gedisteleerd verhoogd; die maatregel heeft volkomen aan het doel beaDtwoord. Maar thans moeten wij verder gaan. Wij moeten thans een beslissenden stap doen op het terrein der fiscale wetgeving. De volledige afschaffing der plaatselijke accijnsen is als het ware geworden een nationalen wenschen de regering heeft te kennen gegeven dat zij aan dien wensch wil te gemoet komen, omdat zoodanige afschaffingvan het begin harer optreding af heeft gelegen in hare rigting. De zaak is voorbereid en kan worden ter hand genomen. De grondslagen waarop die afschaf fing der plaatselijke accijnsen berust, heb ik reeds in de vorige zitting medegedeeld. De heffing van de personele belasting voor het rijk wordt tot op de helft verminderdde andtre helft blijft ter beschikking van de gemeeoten. Het rijk schaft voorts af de 21* opcenten van de grondbelasting op de gebouwde cigendommendie door de gemeenten kunnen worden geheven. Het gedisteleerd wordt tot een bedrag van f 50 per vat door het rijk gehevenwaarvan aan de gemeenten een maximum van /15 kan worden uitgekeerd overeenkomstig regelen in de gemeente'wet te omschrijven. De wijzigingen in de gemeente- wet berusten op de meest vrijgevige grondslagen en tnaken voor de gemeenten de heffing harer belastingen uitermate ge- makkelijk. Ziedaarin algemeene trekken het planzooals het in wets ontwerpen is geformuleerd. Ik voeg er alleen nog bij dat de census onaangeroerd blijft. Reeds heb ik bij eene vorige gelegenheid gezegddat h^t rijk bij deze regeling opoffert eene som van 4,300,000 aan directe belastingen, dat omtrent een derde gedeelte daarvan zon worden teruegevonden in de ver- hooging van enkele accijnsen en dat de bestaande belastingen met nagenoeg 3 millioen zouden worden verminderd. Zonder opoffering voor het rijk isnaar de overtuiging der regering de onmiddellijke en volledige afschaffing der plaatselijke accijnsen eene onmogelijkheid. Echter is bij de bewerking gebleken dat die opoffering minder groot zal zijn dan men zich aanvau- kelijk had voorgesteld. I

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1864 | | pagina 1