I S ST1M1 VEEMARKT Domemvemng. VAN RHUROHT WACHTENDEv STROOHOEDEjV. -v- AXEL, 5- DEN AARDENBURGSCHEN 1IAVENP0LDER DEN DIOMEDEPOLDER Openbare Verhooping ya* BEGRAFEN1S-MAATSCUAPPIJ HULP LEBI.GT Dilibood +- -bl Schwalbach had bijna betreurenswaardige ge- volgen gehad voor I'Esperance du peuple. Dat blad bad namelijk in eene correspondentie van Schwalbach deze woorden doen vloeijen„Ik beneven als bijna iedereeneenigzins bij de aankomst der keizerin teleurgesteld geweest. Algemeen stelde men deze jonger voor dan zij werkelijk is. Men ziet het haar zeer goed aan dat zij 35 jaar oud isen ik vind haar veeleer bevallig dan mooi." Gelukkigerwijze heeft de regering zich met eene officiense waarschuwing tevreden gesteld. Men verwacht intusschen eerstdaags een keizerlijk decreetwaarinop straffe yan verbanning naar Cayenneaan ieder wordt bevolen, de keizerin jong en schoon te vinden. Te Foix is hetlijkvan Jacques Latour die onlangs ter dood is gebragtopgegraven. Een geneesheer dier plaats had verlof bekomen van den prefekt om zulks te laten doenten einde het hoofd van den misdadiger weten- schappelijk te onderzoeken en daarna in het meseum aldaar te plaatsen. Op eenigen afstand van Melunop het kasteel van Praslonis eene oude dame over- leden84 jaar ouddie daar 49 jaar heeft ge- woond. Deze damedie zich noemde mevr. de Forgueswas de directe afstammeling van eene natuurlijke dochter van Lodewijk XIV en mevr. de Monlespan. Zij heeft aan hare dienst- maagd vermaakt eene verzameling handschriften van dien tijdwelke voor den geschiedvorscher waarschijnlijk hoogst belangrijk zijn. Ongeluk- kig wil de meid ze niet afstaan. De jury van instruetie te London, belast met het opsporen van de oorzaken van den dood des heeren Briggs heeft besloten Franz Midler in staat van beschuldiging te stellen wegens een moordaanslaggepleegd met voorbedachten rade. Te Leeds heeft de bank hare betalingen moeten staken ten gevolge van de opligterjj van een zekeren beer Masdendie daar ter plaatse eene ijzersmelterij had en veel krediet hezat. Voor ruim honderd duizend guldens heeft hij in de laatste vijf jarendebank, door het uitge- ven van valsche wissels, bedrogen. Hij heeft de vlugt naar Amerika genomen. Het is on- begrijpelijk hoe die man, gedurende zulk een geruimen tijdlistig genoeg heeft kuunen zijn om zijne misdaad ongestraft te volbrengen. Te Kopenhagen steekt men den draak met de dagorde van den admiraal von Dackum kommandant van het eskader in de baai van Hountleback. Deze admiraal toch heeft aan de equipage toegestaan aan wal te gaan maar op voorwaardedat slechts per dag een man van elk schip van dat verlof gebruik mag maken. Nu heeft men uitgerekenddat op deze wijze de laatste man in 1868 mag aan wal gaan! In de baai van Mobile heeft een zeege- vecht plaats gehad tusschen 14 houten schepen der Noordelijken en een gepantserd schipde Tennessee, der Zuidelijken. Dit gevecht duurde anderhalf uur, en eindigde met de overgave van de Tennessee. Axel, den 29 September 1864. Heden hielden de onderwijzers van het zesde schooldistrict van Zeeland alhier eene alge- meene bijeenkomst onder het voorzitterscha]) van hunnen ijverigen schoolopzienermr. C. E. baron van Lijnden, die de vergadering met eene hartelijke en schoone toespraak opende. Acht jaren waren er sedert de laatste bijeen komst vervlogenen vreugde vervulde alien toen met eenparigheid van stemmen besloten werdjaarlijks eene algemeene vergadering der vereeniging te lioudenzoodat men deze bijeen komst mag noemen „de eerste algemeene jaar- lijksche vergadering der onderwijzers-vereeniging in het zesde schooldistrict van Zeeland." Warenop enkele uitzonderingen naalle onderwijzers opgekomen, niet weinig werd het genoegen der leden verhoogd door do tegen- woordigheid van den wel-ed. geb. heer inspec- teur, die daardoor zulk een treffend blijk van belangstelling gaf, eene belangstellingookge- toond door heeren leden of secretarissen van de schoolcommissien der gemeenten AxelGraauw Hontenisse en Zaamslag en door den waardigen onderwijzer P. de Veijvan Biggekerke, voor- zitter van het gezelschap Walcherendie op- zettelijk was overgekomen. Na de toespraak van den heer schoolopziener, hieveu alien het eerste der gezangen aanvoor deze gelegenheid vervaardigd door den onder wijzer II. van Wijngaardenvan Axeldie na het zingen optrad en eene redevoering uitsprak waarvoor hij tot onderwerp gekozen had: „Des onderwijzers pligt en regt." Ook leverde de onderwijzer J. J. Claassenvan Hulst, eene bijdrage, en werden de belangrijke punten voorkomende in den besckrijvingsbrief, of dien ten gevolge in het midden gebragt, naauwgezet bchandeld. Yan deze punten worden hier slechts als de voornaamste aangestiptde mededeelin- o-en omtrent de weduwbeurs het bespreken van het schoolverzuiin en schoolbezoek het uitschrij- ven van eene prijsvraag enz.terwijl op de meest voorkomende wijze, door heeren inspec- teur en schoolopziener, de noodige inlichtingen op gewigtige vraagpunten gegeven werdenwat het nut der bijeenkomst zeer verhoogde. Hier zij nog vermeld datzoowel de hulp- onderwijzers als de kweekelingen der oefenschool, gewedijverd hadden in het leveren van geschied- en aardrijkskundige kaarten en fraaije schriften, terwijl ieder onderwijzer van eenige zijnerleer- lingen proeven in dq Cyrijfkunst had ten toon gesteld. -j|jn Na den afloop de. lerkzaamheden sloot de heer schoolopziener civze bijeenkomst op eene indrukwekkende wijze en werd de tusschenzang aangehevenwaarna de vergaderden zich naar het schoollocaal begavenalwaar zij ontvangen werden door een twaalftal leerlingendie blij- ken gaven van hunne vorderingen in den zang waarvoor deze bijzondere dankbetuigingen mog- ten ontvangen. Hierna begaf men zich terug naar de socie- teitHet Gulden I dies, alwaar eene keurige tafel gereed was. Zoo ergensdan heersclite aan dien disch ware gepaste vrolijkheid en de meeste eensge- zindheid en ondervond men de treffendste he- wijzen van wederzijdsche toegenegenheid. Zoo ergensdan getuigden hier gepaste toasten gewijd aan den koning en het vaderlandaan den heer commissaris des konings in Zeeland aan de heeren inspeeteur en schoolopziener en zooveel andere ontboezemingen en dichtmatige voordragten van den goeden geestdie besten- dig heersclite en voortduurde tot omstreeks 's avonds tien ure wanneer de slotzang werd aangeheven, waarop alien, zeer voldaan over de gesmaakte genoegensna een hartelijk af- scheidliuiswaarts keerden. Wij mogen ten slotte niet onvermeld laten dat ook een toast gewijd werd aan den heer J. Sturm, te Neuzen die een blijk van belang stelling in het onderwijs heeft gegevendat door alien op zeer hoogen prijs gesteld wordt. Namens de Commissiebelast met de regaling der eerste Algemeene Jaarlijk- sche Vergadering der Onderwijzersge- r zelschappen in het 6de Schooldistrict van Zeeland H. van Wijngaarden. Amsterdam 3 October. DEN 25 OCTOBER 1864. Mhfze* De ONTVANGER der REGISTRATIE en DOMEINEN te SLUISzalop D i n g s d a g 25 0 c t oder 1864 en v o D g end e da g e n telkens des voormiddags ten tien ureten over- staan van den Notaris L 0 E F Fresiderende te Zuidzandein het openbaarten Raadhuize der gemeente Sluisveilen de Rijksgronden in met de 13XJTKEIV dier polders en die van den Sophia- en ('den Austerlitzpolder te zamen groot ongeveer240 Tbu.nd.ers, gelegen in de gemeenten Aardenburg, Oost- burg en Zuidzande, en verdeeld in 68 ka- vels. De Goederen zijn breeder omschreven in den Cataloguswelke ook de Veilingsvoorwaarden en Kaarten bevat en voor 25 Cent verkrijgbaar is hij de Ontvangers der Registratie en Domei- nen te Sluis Goes HulstKortgene Middel- burg Tholen Zierikzee Amsterdam Arnhem Breda's Gravenhage's HertogenboschMaas tricht en Utrecht. Inlichtingen zijn te bekomen bij den Ontvan- ger der Registratie en Domeinen te Sluis. J FAfi k-l - 3r door het ministerie van den Notaris J. J. F E RC K E Nte Neuzen Allerhande extra zindelijke II1118- MEUBELEN eiiz. Z//« A - Jr Degeneu die'iets wegens Leveraneien te vorderen hehben van het Ne- derlandsch Barkschip ZEEPAARD Kapitein Tjebres, tijdens hetzelve hier gelost heeft, worden verzocht hunne Rekening aan den on- dergeteekenden in te zenden Zaturdag aanstaande, zullende na dien tijd niet nicer valideren. Neuzen, den 4 October 1864. J. T. DE SMIDT, Scheepsmakelaar. in de helft dezer maandhet Sehip F runs, Schipper P. Wennecers met eene lading puike 3j' bestbrandende HAARD-en KAGCHELKOLEN voor rekening van "V S. van BEILANUS te Neuzen. Bij H. GIELLET, in het Schut- /~4c tershof, TE KOOP Puike Bra- oc -a r bandsche SCHAALKOLEN ad y f6 de 500 Ned. ponden. F. M. SMIT wasclit, maakt, ver maakt repareert en verwt allerle i soorten van STR00I10EDEN als nieuw, tegen civiele prijzen.) Schoolstraatboven no. 92. Worden L e e r m e i sj e s ge vraagd. GEVESTIGD TE ROTTERDAM E^i UTRECHT. Directeuren de Heeren Tegen zeer geringe Contributie verzekert deze Maatschappij den deelnemers hij overlijden eene uitkeering van 42, 50, f 75125 en /'160, naar gelang de Klassen waarin men is inge- schrevendeze uitkeering wordt voor iedere 5 jaren Lidmaatschap verhoogd. Bovendien genieten gehuwde lieden hij over lijden hunner kinderen of aanbehuwd-kinderen eene tegemoetkoming naar de laagste klasse waarin een van heide echtgenooten heeft cleel- genomen. Zijdie zonder te lijden aan kwalenuit andere Fondsen in dit wenschen over te gaan, zullen dadelijk treden in de regten en pligten bij het Reglement omschreven. L. P. BLOKLAND, Agent voor Zeeland, te Neuzen. BODEN worden ge- vraagjcl voor de gemeenten in hot 4de en 5de District van Zeeland. Brieven franco. Z/0 2<r GEDRUKT BIJ J. STURM TE NEUZEN. V - u -id Werk. Scliuld 2' pCt. 60^; 3 pCt. 72J; 4 pCt. 96£. Rotterdam 5 October. Tar we. Jnrige Zeeuwsche, Vlaatnsche en Overm. ruimcfe Dngzaam als voren op van 7.50 8 /8,60 tot 9 20 Nieuwe dito tnede zonder prijsverandering de puikste van f 8 tot /8 50 mindere en wakke van ft) tot 7,75.Rogge flaauw vorice prijzen Nieuwe Zeeuwsche en Vlaanische van 5 40 tot f 6,10. Gerst. Nieuwe Zeeuwsche, Vlaamscbe en Overm. Winter als voren van 4, /450, f 4,80, /5.20 tot f 5 50 dito Zoiner van f 4, f 4.70 tot 5 20. Haver: Korle van f 3, /5,50, 5,80 tot 4,20 Lange van f2 60, f5,10, f3,50 to' /5,80. Boonen Van Nieuwe Bruine waren eenige partijtjes aangevoerd die naar kwalileit van 8 tot /12,50 verkocht zijn; Nieuwe Paardeboonen van 5 tot f 7.20. Erwten ruim ter inarkt en 25 cents lager; Nieuwe kleine Zeeuwsche Groene van f 675 7,25 tot f 7 75; groote dito van 7,25 tot /8,25. MEEKRAP. De niarkt was hedeD flaauw. Mooije Onberoofde gold f 8. Gent 30 September. Tarwe Oude gevraagd en verkocht tot fr. 22.50 Nieuwe als voren fr. 18,75 a 21. Rogge Oude 75 c. lager, fr. 12 25 a 13; Nieuwe fr. 1 a 1,25 lager fr. 12 a 12 75. GerstOude fr. 15 a 14 Nieuwe fr. 11 50 a 12. Haver: fr. 9 50a 10,50. Paardeboonen fr 15 a 15 50. Vlas tot vorige prijzen verhandeld bij ruimen aanvoer was de vraag groot. Londen, 5 October (2 ure.) (Per telcgraaf.) Tarwe zonder handel. Haver 1 sh. it 6 d. en Gerst 1 d. lager. 255ste Staats-Iioterij. Prijzen van f 1 000 en daatboven. Twcede Klasse. 1ste Lijst No. 5751 f 50C0. No. 11540, /2000. No. 581 /1000. Zr TE X* 40 EN -J Op WOENSDAG DEN 12 OCTOEEK 1864, -\- des namiddags ten 1 ureaan het gebouw der Garnizoens-Inlirmerie te Neuzenvan 8 y 00 jt 3 r X 14 dd /0 00 0 io 0. 6 Q

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1864 | | pagina 2