No. 181. Woensdag 5 October 1864. 4de Jaarg. ALGEffiEEN ZEEUWSCH-ALAANDEREN. BIIIM1SG i vuor a Bit Weekblad ivordl elken Woensdag morgen uilgeqeven bij J. Sturm le Neuzen Do nriit it SO m„n~ i7~T- f 95 cent's Men abonneert sick bij alle BdekhandelarenPosldirecleuren en BHevenbushouders. Adverlenlien qelieve men P&tysl mterlijk Dmgsdag, des avonds ten 6 ure; de prigs van 1 tot 4 regels is 40 cents, voor elken regel meer 10 cents, behalve 35 cents zegelre,'gtv^^ff.p^?6'1 Bij de regering bestaat het voomemen om zoo mogelijk tille bestelloonendie nog geheven wordenin den loop van het volgende jaar af te schaffen ten gevolge van den ailenvege zich openbarenden aandrang tot opheffing der be- doelde retributie, die meerdere kracht erlangt naarmate met den maatregel wordt voortgegaan. Ter voorbereiding van den bouw van het paleis voor de staten-generaalwaartoe door de wet is besloten, heeft de minister van binnen- landsche zaken de architecten Godefrog en Met- zelaar met den landbouwmeester belast met het ontwcrpen eener uit te schrijven prijsvraag waardoor de gelegenheid tot mededinging zoowel aan Nederlanders als aan vreemdelingen zal wor den gegeven. Tegen het adres aan den koning van den heer Bijlertnotaris te Rotterdam, die daarin beweertdat het notaris-ambt in diep verval verkeert, is zijn stad- en ambtgenoot, de heer van Meither en opgetreden met een ander adres aan den koning, waarin hij die beweringweer- spreekt, en tevens middelen tot verbetering van het uitoefenen van eu het toezigt on dat ambt aangeeft. V 2 October. In den voorlaatsten nacht leed deze stad, de R.-C. gemeente in het bijzonder een onverwacht en diep treffend verhes, door het plotseling overlijden van haren zoozeer en z66 teregt geliefden en hooggeschat- ten herder, den zeer eerwaarden heer' pastoor en dekert August inns van Heche. Do waardige overledene bereikte den onder- dom van ruim 76 jaren; 52 daarvan waren gcwijd aan het heil der hem toevertrouwde ge- meente. Eeiie nicer bevoegde hand zij de taak over- gelatcn, den braven afgestorvene te schetsen, zoo als hij was in zijn nuttig en zegenrijk leven. Wij wijzen alleen op de algemeene verslagen- heid en droelheid, door dit sterfgeval te weeg gebragt, als het sprekendst bewijs van de hooge eer en achting, die zijne gemeente hem toe- droeg, en op de deelneming en het leedwe- zen, die zijn verscheiden verwekt, ook ondcr zijne Hervormde medebnrgers, die zijne nage- dachtenis vereeren, als van een man des vredes" iu den volsten zin des woords. In de voorniid- daggodsdienstoefening van heden was dan ook hun voorganger en leeraar in zijn nagebed den overledeue gedachtig, de bedroefde R.-C. ge meente alle kracht en vertroosting toebiddende. Zij vinde deze in de herinnering, dat zij zich zoo lang in zijn bezit mogt verhengen, zij oiityange weldra eenen herder terug, van dezelfde christelijke liefde ademenden geest, als die van den onvergetelijken van Heckc. T TnIst, 4 October. Op de gisteren hier gehouden jaarmarkt, waren aangebragt5 paar- den, 49 stales rundvee en 46 varkens. Premien werden behaalddoorGillis Dullaerl van .Sinay, voor het schoonste werkpaard; P. Aug. de Maatvan Hontenisse, voor de schoonste 2jarige merrie; Ed. Vergouts, te Hulst, eene voor het grootst getal runderen, en eene voor den schoonsten stier; P. Boel, te Hulst, voor het schoonste 2jarig rund; Jan Franc. Buijs, te Hulst, voor de beste baatgevende koe; dewed. B.J. Voet, te Hulst, voor de vetste vaars. Ofschoon er nog al wat verkocht is, heeft de jaarmarkt ditmaal niet veel merkwaardigs op- geleverd. I.Jzenilijlie 3 October. Eergisteren morgen, omstreeks 10 ure, is in den Oranje- polder dezer gemeente op hot gehucht het Moleiitje, de woning en een aanhoorig stalletje afgebrand van J. B. Seriearbeider alliier waarbij gelukkigbehalve eene geit, eenig huisraad en graangeene andere onheilen te betreuren zijn. Door spoedig aangebragte liulp van de buren is de brand gebluscht en heeft hij zich enkel tot het bovengemelde bepaaldzoodat de inmid- dels toegesnelde brandweer dezer gemeente geen verdere hulp heeft behoeven te verleenen °ter- wijl het dan ook aan die hulp toe te wijzen is dat de brand zich niet verder medegedeeld heeft aan de van daar op zeer korten afstand aanwe- zige stroohutten uit vvelkebehalve uit een liouten korenwindmolen en enkele andere stee- nen woningen, het genoemd gehucht bestaat. Volgens ingewonnen berigt moet dezen brand ontstaan zijn door eene opening in den schoor- steendoor welke een vuurvonk zich moet heb ben medegedeeld aan de mestfaalt, liggende aan de buitenzijde van den muurhetwelk naar verinocd vvoidt reeds den vorigen dag moetheb- ben plants gehad om later tc ontvlammen te meernaardien de huisvrouw het vuur 's mor- gens bij het uitgaan tot het verrigten van veld- arbeidmet alle zorg heeft uitgedoofd. De algemeene synode der Ned. Ilerv. kerk heeft thans, ter nitvoering van art. 23 van het algemeen reglement, bcpalende dat het regt tot benoeming van ouderlingen en diakenen on tot bcroeping van predikanten bij de gemeente be- rusteene wijziging in het vorig jaar ontworpen reglement gebragt hierop neerkomendedat het regtwaarvan hier sprake isuitgeoefend zou woulen dooi den kerkeraad in vereeniging met een collegie van gemagtigdengekozen uit en door de stemgeregtigde leden der gemeente we!k coilegie van gemagtigden uit meer leden dan de kerkeraad teltbestaanmaar het dubbel- tal der kerkeraadsleden niet te boven zal gaan. t Hieiover wenscht de synode dat nil de provin- ciale kerkbesturen zullen stemmen. Men meldt uit Utrecht, dd. 30 September. Uisteren heeft de adjudant van Garibaldi een bezoek gebragt aan het Utrechtsch studenten- corps dat in het vorige jaar zijne sympatliie aan Garibaldi heefd betuigd. De adjudant heeft een dejeuner gebruikt bij den rector van het corps, eene vergadering van den senatus Vetera- norum bijgewoond en een bezoek gebragt aan de studenten-societeit. Ten bewijze, dat men bij het imvrijven met rottenkruid bij schajien tegen de luis, niet SjZFfte fn 5ijn' 'leelt de W^schoter om anl het volgende mede: De landbouwer ti., te U., had voor eenigen tijd hier ziine schapen wegens de luis met rottenkruid inge- wreven; of er nu enmge drujipelen in het voer of gras zijn gevallen, of dat de inwrijving te na^S /in668- 1SU ka" men niet b(TaleiC maar na a 10 mmuten waren de schapen dood. De onyermoeide luchtreiziger Nadav is we- deroin te Brussel opgestegen. In den voormid- dag \an den 26 Sept. vmg op eene afgezette plaats de vulling der beroemde reuzen-ballon a.nl a2f \e midden van eene ontelbare memgte. Deze ballon be vat dan ook niet min der dan 6000 kubieke ellen gas. Even voor 4 uur kwamen koning Leopold met den hertog en de hertogin van Brabant en hunne kinderenzoomede de graaf van Vlaan- deren, op het terrein. Xadat de koning zich eenigc oog-enblikken met den heer Nadav had oiiderhouden en hem aan de hertogin van Brabanl\ had voorgesteld begon onze luchtreiziger zijne laatste toebereid- selen te maken; loO soldaten hidden den bal lon vast Weldra was alles gereed en hadden de twaalf medereizigers hunne pfaatsen inge- nomen. Het weder was prachtig, uit het noord- westen hues een zaeht koeltje. Men had ook de voorzorg genomen zes postduiven mede te nemen, ten einde die op te laten zoo de ballon mogt nederkomen op eene of andere plaats waar geene telegraaf-bureaux in den omtrek zijn! h.et volk ziJQ ongeduld reeds door fl'ni- ten en sissen te kenuen gaf, werden in het schmtje de Fransche en Belgische vlaggen ont- rold. Llootshoofds sprong Nadar in het toinv- werk sprak het beslissende„alles los" uit en onder het gejuich van 400,000 nieuwsgieri- gen begon de ballon langzaam te rijzen en na het uitwerpen van eene menigte ballast zweefdo he luchtgevaarte weldra hoog boven Brussel De heer Nizcljuwelier te Brusselheeft den heer Nadav eene som van 2000 francs in juweelen geschonken om hem te mogen vera-o zeilen. 6 De heer Nadar heeft van regering en stad voor deze reis 25,000 francs ontvangendege zamenlijke kosten beloopen 50,000 francs. De ballon is s avonds ten 10 ure neergekomcn te St.-Juhaeneen gehucht bij Yperen. De oudste burger van Brussel," Manneken- i»sis tijdens de jongste September-feesten met een geheel nieuw costuum begiftigd. In de omstreken van Brussel is een com- missans van policie in hechtenis genomen be- trapt als hij werd op een diefstal, ten liuize van een kruidenier wiens winkellade hij van het geld, dat daarin was, beroofde. Hij heeft echter de vlugt genomen. De burgemeesterhler plaats toch talmde met het nemen van maat- regelenwijl hij de zaak wilde smoren. Valsche vijf-francstukken met de beeldte- nis van Napoleon IIIjaartall863, zijnteAnt- werpen m omloop. In den nacht van 29 September jl.kwamen eenige personen langs eene haven te Antwernen eu hoorden een akelig roependat van de tweede yerdiepmg van eene woning aldaar sclieen te komen. Een meisje dat in waanzin getracht had zich uit het venster te werpen, was met hare kleederen aan een ijzer blijven hangen en zweelde nu tusschen heinel en aarde. Met groote moeite slaagde men er in om haar weder in hare karner te krijgen. Sedert heeft zij no- drie malen, gepoogd zichzelven het leven 'te be nemen. De oprigting van een standbeeld ter eere van een varken is zeer zeker icts zeldzaams. Toch bestaat het. Op het stadkuis te Lunebura wordt m een kostbare glazen least een varkens ham bewaard met een Latijuseh opschriftaldus luidende,.Hier ziet gij het overblijfsel van een varkendat zich door de ontdekkin- van de Luneburger zoutbroiinen beroemd gemaakt Do reis der keizerin van Frankrijk naar Vy Nieuws- en Adverteiitieblad Pe volgende mededeelingenwelte in het bjjzondcr op Zeeland betrekking hebben, ontleenen wij aan de memorie van toelichting der staatsbegrooting voor 1865. De uitgaven voor het provinciaal bestunr van Zeeland zijn geraamd op f 49,100, zijnde f 100 minder dan ten vorigen jare voor bureau- en lokaal-behoeften. Voor het te kort op de gevvone werken der calamiteuse polders in Zeeland eu de noodige buitengewone voorzieuiugen is weder f 3 50,000 uitgetrokken. Voorts worden als subsidies aangevraagd: bijdrage voor de groote wegen der twcede klasse in Zeeland 2,000; bijdrage voor eene verbeterde gemeenschap tusschen Vlissin- gen, Breskens en Neuzen door middel van sloombooten 3,000 subsidie voor de uilwatering van Schouwen 1,500; bijdrage in de kosten van verbetering der haven van Brou- wershaven /"8,668 (laatste gedeelte eener bijdrage van/2C,000, over di-ie jaren, 106318G5 verdeeld); bijdrage tot verbetering der uitwateriug in het voormalig vierde district van Zeeland 51,500 (derde eener bijdrage van f 206,000, over vier jaren, 1863 1866 verdptld); bijdrage in de kosten van verbetering der haven van Veere f 3,750 (tweede gedeelte eener bijdrage van ^7,500, over twee jaren, 1864 en 1865, verdeeld);, bijdrage in de kosten van aanleg van een grindvveg van Sluis naar Nieuwvliet 10,500 (tweede gedeelte eener bijdrage van 21,000, over 1864 en 18G5 verdeeld); bijdrage in de kosten van wegen verbetering op het eiland Schouwen 5,906 (eerste gedeelte van een subsidie van/23,625, over vier jaren te verdeelen bijdrage in de kosten voor de verbetering van den grindweg van Axel in de rigting van Moerbeke over Zuiddorpe en Over- slag naar den steeuweg naar Wachtebeke 1,500eerste helft van een subsidie van 3,000, over twee jaren te verdeelen); bijdrage in de kosten van verbetering van den weg tusschen de gemeenten Koewacht en Zuiddorpe 2,500 (eerste helft van een subsidie van f 5,000, over twee jaren te verdeelen). De minister heeft vooralsnog geen gevolg kunnen gsven aan de aanvraag om een 9ubsidie voor de dringeud noodzakelijke herstelliug der havenwerken te Breskens, waarvan de kosten op 100,000 geschat zijn. De minister wilde 48,000 toeken- nen, indien de proviueie de overige /54.000 voor hare rekening nam. De staten van Zeeland besloten doze laatste som te vek streklcen doch bepaaldendat de gelden tot rentebetaling der daarvoor aan te gane geldleeniug zouden worden gevooden door verhooging van het havengeld en de hefiing van een I09- en laadgeld. De minister achtte dit in strijd met de gestelde voor- waarde, dat de provincie op eigen kosten in het ontbrekende zou voorzien. In stede daarvan toch, zou door de provincie ter gedeeltelijke terugbekoming der uitgeschoten gelden een last op den handel en de scheepvaart worden gelegd, en zou de provincie in zekeren zin slechts een voorsehot geven, terwijl het rijk subsidie verleende. Daartoe, zegt de minister, kon hij niet medewerken. Komen de staten op hun besluit terug, dan zal het eerste gedeelte van het hovengenoemde subsidie, over vijf jaren te verdeelen, nader nog op de begrooting worden gebragt. Verder zijn nog overwegiugen aanhangig over het verleenen van snbsidieovoor het maken van een grindweg van West- kapelle over Zoutelande naar Biggekerke; de bezrinding van den weg tusschen Hulst naar de haven de Paal; den weg van Nienwvliet naar Sluis met een zijtak naar Retranchement; de oeververdediging van den Nieuw Neuzenpolderen de verbete- ring der gemeenschap tusschen het voormalig vierde en vijfde district van Zeeland. In volgende jaren zal welligt ook nog gerekend moeten worden op eene verhooging van het toegckend subsidie voor de haven te Brouwershaven. iiCG It.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1864 | | pagina 1