No. 180. Woensdag 28 September 1864. 4de Jaarg. ALGEHEEN II 77 777 7777 Dil Weekblad worclt elhen Woensdaq morqen uilqeqeven bij J. Sturm, le Neuzen Dp nriiG SO r/>»/e I:-*V'.'"I 95 cents.Men abonneert zich by alle Boekhandelarcn, Posldirecleuren en Bnevcnbushmders. -1 Adverlentien qelieve men aZTeTuZeverint^ d^ mlerhjk Dtngsdag, des avonds ten G ure; depnjs van 1 tot 4 regels is 40 cents, voor elken regel meer 10 cents, bchalve 35 cents zegelregtvooreIkeS.Ltifjn Naar wij vernemen heeft het Hare Majcsteit onze geeerbiedigde koningin bekaagddc opdragt aan te nemen van eeu bundel oorspronkclijke novellen van den novellist J. A. Engel, eerst- daags uit te geven door den boekhandelaar P. Noordhoff, te Groningen. De staatsbegrooting voor 1865 ingediend zijnde, geven wij daarvan het volgende overzigt: Men zal zich herinneren dat de gemeen teraad van Meppel te vorigen jare bij adves aan de hooge regering verzochtom in het ontwerp van wet op de schutterijentoen nog niet ingediendde bepaling op te nemendat gemeenten heneden de 10,000 inwoners zonden zijn vrijgesteld van het houden eener dienst- doende sckutterij. Nu deze bepaling in het aangeboden wets- ontwerp niet voorkointheeft de gemeenteraad in uavolging van dien van Amsterdamaan het collegie van burgemeester en wethouders opge- dragenom hij adres de tweede kamer der staten-generaal te verzoekenin het wets-ont- werp de wijziging te maken, dat alle kosten op de schutterijen vallendeten laste van het rijk zijnzoodat de gemeenten daarvan zouden zijn ontheven. Door den beer van Bijlerlnotaris te Rotterdamis aan de heide kamers een adres gezondenwaarin hij hare aandacht vestigt op den tegenwoordigen toestand van het notariaat dat naar zijne meening bier te lande in een staat van diep verval verkeert. Hij verzoekt de kamersde regering uit te noodigen„aau do statcn-gencraal eeu wetsvoorstel tot eene nieuwe inrigting van hot notariaat te doen inmiddels tot geene Vermeerdering van hot aan- tal notarissen over te gaan enwaar eene on- noodige vermeerdering plaats vond, door het onvervuld latcn van vacaturen het getal notarissen te verminderenin elk geval geene notarissen te benoementenzij de behoefte hieraan ge- hleken is." In den morgen van dingsdag den 20 dezer heeft boven do gemeente Groede een hevig on- weder gewoedwaar bij de bliksem sloeg in het huis van een metselaar in dc Bleekerstraaten wel door den schoorsteenvervolgens door den gemetsclden schoorsteenmuur in het woonvertrek langs den wand tot tegen de zolderingwaarin een gaatje werd geslagen waardoor hij een kist met in hooi gepakte, glazen pannen ontvlammen deeddaarna keerde hij weder langs den wand acliter een kastje, sloeg een gat in het schoor- steenstuk en verliet zoo weder door den schoor steen het vertrek. Dc vrouw van den metse laar, die in het vertrek aanwezig was, is on gedeerd gcblevcn. Door de heeren Shand Mason Co.te Londendie op de te Middelburg gehoudene tentoonstelling van brandspuiten den eersten prijs en gouden medaille hebben hehaald, zijn f 50 gcschonken aan de armen van Middelburg en 50 aan den verstafwonenden inzender uit Ne- derland. Men schrijft uit Brouwershaven Betrek kelijk den gepleegden moord alhierop 16dezer, kunnen wij nader berigtendat de van dien moord verdachte is genaamd 11. Koertambte- naar hij 's rijks-belastingengestationeerd te Ilaamstede. Hij stond als een geschikt en ijverig ambtenaaren als iemand van een onberispelijk gedrag bij zijne superieuren bekend. De ver- slagene is Kaatje Lokkeroud21jaar, tot wien hij in liefdesbetrekking stond. 'Wat tot dien moord aanleiding heeft gegeven zal weldra blij- kenals deze verdachte in het openbaar voor den regter verschijnt. Eerstdaags denkt men te Zwolle over te gaan tot de benoeming van een nieuwen predi- kant in de plaats van den heer van Rijndie zich thans met mevr. de wed. Pruimers te St.- Gallen bevindt. Hij echter, zegt men, is al- daar in verzekerde bewaring, omdat zijne pa- pieren niet in orde waren. De gemeenteraad van Vledder heeft ein- delijk hesloten om de scholen der maatschappij van weldadigheid voor zijne rekening te nemen. De te Amsterdam gevestigde berigtgever van het clericale Journal dc Rruxellesspreekt tegen wat door sommige Belgische bladen is gemeld omtrent de onverwijlde afschaffing van het daghladzegel in Nederland. Yolgens dien correspondentzal in geen geval de zaak zoo spoedig kunnen zijn heslist als door sommigen wordt verzekerd. Hij gelooft niet, dat het voorstel tot do afschaffing van de volksvertegenwoordi- ging zal uitgaanvoor 't geval dat het Neder- landsche gouvernement de zaak mogt willen la- ten rusten. Voor 't overige ziet hij weinig heil in de afschaffing van het daghladzegelwelko maatregel slechts uit persoonlijk eigenbelang ^■fi\.c"^c^n zou wordeu gewenscht. De be laying van periodieke drukwerken is naar zijne overtuiging, een last, welke ligt drukt op het publiek'twelk dan ook wel niet zal klagen als het gouvernement mogt besluiten, dat middel te hehouden. De in Bclgie gevormde commissie, helast met het brengen van eenheid in de spelling van het Vlaamsch, heeft hare taak volbragt na het rapport van professor Ileremansdat zcer goede uitkomsten zijner werkzaamheden hehelst, te hebben aangehoord en goedgekeurd. De com missie adviseert tot het aannemen der spelling van het groot Nederlandsch Woordenboekhet - welk thans in bewerking is. Te St.-Laurens (Belgie) is dc bliksem zoo- danig door den steenen molen gegaan dat daarin een geheele poort geslagen is een tweede straal verhrijzelde gedeeltelijk de molenkapalles echter zonder brand te veroorzaken. In het groothertogdom Mecklenburg be- staat geene staatsbegrootingde ontvangsten worden gevonden uit dc opbrengst der tc Do- beran bestaande speelbauk. Het nu gesloten speelsaizoen heeft 12,000 louis d'or opgehragt tegen 16,000 stulcs louis d'or in het vorig jaar. De croupiers hebben het ook niet kwaad in hunne betrekking. Van 2800 tot 3300 thl. loopt hun inkomen. Bij den baron von Rothschildte Frankfort, op zijn kantoor zittende te schrijven werd ecus een lioog handelsbeambtc aangediend, ik weet niet uit welke stad van Duitschland. „Ga zit- ten. Neem een stoelmijnheeren ga zitten ik ben gclieel tot uwe ordersen hij ging te- vens met schrijven voort. De heer X, die zich voor een heel groot personaadje hield, had eene andere ontvangst verwacht. Hij dacht dat dc koning der financiers een zeker gebrek van be- lecfdheid verried. Ilijtoegevende aan eene zekere mate van gekwetste eigenliefde zeide „Gij heht dus niet gehoord mijnheer de baron wic ik ben. Ik hen dc heer A.commcrcie- raad von De heer von Rothschild keek verwonderd op en hernam ):Welnu ^Cm dan- tmee stoelen. De beroemde professor Vircliow een der grootste Duitsche natunrkundigenheeft den ooilog veiklaardaan de rookers. Dezegeleerde houdt op dit oogenblik eene reeks van openbare lezmgen te Berlijnwaarin hij tegen de geva- 1 cn 7"! <1 sigaar en de pijp aanbieden vreesselijk te werk gaat. In eene der laatste zittmgen van het arbeiders-genootschap te Berlijn hebben 12 jongeliedendoor de welsprekende taai van Urchow overtuigdformed verklaard dat zij zich van rooken zouden onthouden en dat zij het aldus gespaarde geld zouden beste- den om hun leven te verzekeren in de daarvoor bestemde maatschappijen. In de daghladen te Berlijn werden vdor eemgen tijd tegen goed loon schoenmakersknechts geviaagddie in staat warcn fijn werk te le- veren. Zij, die tengevolge daarvan hun adres bekend maakten, ontvingen kort daarna dc uitnoodiging om te Londen een zeer voordeeli0' engagement te sluitendoch alvorens als proef een paar laarzen in te zenden. Er zijn ver- scheidene van die kuechts, door het hooge loon verloktin den val geloopen de zaak was niets dan bedrog. Dc Dccnsche v redesonderhandelingen wor den zeer langzaam te Weenen voortgezet. Zie- daar alles wat er van te zeggen is. Overhaast gaat het dus met, wel kan men van deze ge heele histone zeggen, dat men begint te denken nu het tc laat is. Denemarken had moeten bedenken, dat het tegen twee overmagtige vii- anden met bestand was, en zich niet behooren te verzetten. Sleeswijk-Holstein had moeten bedenken dat verandenng niet altijd verbetering is. Pruissen had moeten bedenken, dat men on omwegen wel soms, maar niet altijd zijn zin krygt, en Oostcnrijk had moeten hedenken.dat men, vOor zich in eene zaak te mengen, moot weten waar het eind zal zijn. Dit alles wordt nu eerst te Weenen bedacht, nu de zaak er toe ligt en niet veel meer is te veranderen. Het Parijsche dagblad le Sieclehet bo- kende republikemsche hoofdorgaande openina' van (lejagt vermeldende, maakt de aanmerking dat van al de hedzame ligchaamsoefeningeii hiina alleen de jagt is overgebleven, en het dan ook daarom isdat zij behoort te worden behonden. In onze zoo druk bezige maatschappij fdns leest men m dat blad) is men, wathetwerken met bet hoofd aangaatalle grenzen overschre- denalle krachten worden door intellectuele in- spanmng uitgepntte midden van het commer- ciele, indiistriele of wetenschappelijke gewoel Aan rust, ontspanning of tijdelijken stilstand kan met worden gedacht. Tusschen do hersenen en het hgchaam is het evenwigt verbrokenen terwijl dit laatste verzwaktgeraken de hersenen bet spoor bijster. Van daar al die vreemdsoor- tige ziektendie thans de wanlioop der medische laculteit mtmaken. Het is tegenwoordi0- aller streven om ten koste van alleszelfs van de gezondheiddie wordt opgeofferd door te zwaren arheid met het hoofdrijk te wordenen ten emde dat doel te bereiken, verkaast men het oogenblik van zijn dood. Een beroemd genecs- heer heelt gezegd, dat men nog spreekt van de hartstogten en dnften der jeugd dat die aan het voorgeslacht moeite kunnen hebben gegeven maar dat thans drie-vierden der door de ^enees- lieeren behandelde ziekten het gevolg zijn van dorst naar gond en daaruit voortvloeijenden gedwongen arbeid." Volgens le Siecle, mag dit wel in het 002: worden gehouden door alien die rijk willen worden. Men rigt te Parijs allerwege depots van parapluies opwaartoe bij voorkeur dc wijn- huizen en tabakswinkels gebezigd worden. Deze parapluies worden voor den prijs van 30 centi mes per dag in huur afgestaan. Men gelooft dat die onderneming daar ter stede goede zaken zal makenmits zij door den huurder telkens de waarde van de paraplnie laat deponercn. Een hovenier in dc stad Troycs had oil- gemerkt dat tocn dc cholera heerschtedc wiik waarin talrijke lecrlooijerijen gevestigd zijn van dc epidemic verschoond hlcef. Van deze Nieuws- en Advertentieblad w si ii-h, v >m:it iy III.— lll9' Hoofdstuk I. Huis des konings 900,000. (Gelijk cijfer als voor het loopende jaar.) Hoofdstuk II. Hooge collegier. van staat en kabinet des konings 580,712. (f 7,317 minder dan voor 1864.) Hoofdstuk III. A. Departement van buitenlandsche zaken 525,250. (/72.800 minder dan voor 1864.) B. Administrate voor de zaken der Roomseh-Katholieke eere« dienst f 672,472,44J. (/S.SOO meer dan voor 1864.) Hoofdstuk IV. A. Departement van justitie f 2,951,045,28. 17,301,28 meer dan voor 1864.) B. Administrate voor de zaken der Hervormde eeredienst enz.f 1,747,972,58*. (/4,914 minder dau voor 18C4.) Hoofdstuk V. Departement van binnenlandsche zaken f 23,505,145,17, (/773,242 minder dan voor 1864.) Hoofdstuk VI. Departement van marine /8,886,309,30. 146,356 meer dan voor 1864.) Hoofdstuk VII. A. Nationale schuld 39,497,637,39. (/929.340 minder dan voor 1S64.) B. Departement van financien 6,990,647. (^247,447 meer dan voor 1864.) Hoofdstuk VIII. Departement van oorlog 12,675,000. 58,000 minder dan voor 1864.) Hoofdstuk IX. Departement van kolonien/5,150,528,72*. (/2,225,456 meer datf toor 1864.) Hoofdstuk X. Onvoorziene uitgaven 50,000, zijude betzelfde cijfer als voor 1864. Het eindcijfer is 104,138,719,89* dat voor 1864 is f 103,343,972,87; er wordt dus meer aangevraagd 794,747,02*. l)e middelen wordeu geraamd op 104,543,005.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1864 | | pagina 1