No. 179, Woensdag 21 September 1864. 4de Jaarg. ALGEMEEN ZEEU WSCII-fuANDEREN, Binfi I BEi D> Dit Weelcblad wordt ellcen Woensdag rnorgen uilgegeven bij J. Sturm, le Neuzen. 95 cents. Men abonneert zich bij alle Bockhandelaren, Posldirecleuren en Brievenhushouders He prijs is 80 cents in de drie maanden en franco per lers. Adverlenlien gelieve men aan den Uitaever in tp/^k uilerlijk Dingsdag, des avonds ten 6 ure; de prijs van 1 lot 4 regels is 40 cents, voor elken regel meer 10 cents, behalve 35 cents zcgelregt voor elke plaatbing Vol gens de troonrede, waarmede Z. M. de koning op den 19 dezer de vergadering der staten-generaal hceft geopend, wordt eene her- vorming van liet korps van den waterstaat voorbereid en zullen de wets-ontwerpen op de schntterijen en die in verband staande met de geheele afscbaffing der plaatselijke accijnsenin den loop dezer zitting worden aangeboden. Men schrijft uit 's Hage aan e'en Belgisch bladdat het Nederlandsche ministe'rie bet be- sluit beeft genomen omonmiddellijk na de beropening van de zitting der kamers van de staten-generaalbet wets-ontwerp tot afscbaffing van het zegel op de dagbladen in bebandeling tebrengen, zoodat, bij aannemingmet 1 Janu- arij 1865 het zegel voor de binnen- en buitenland- sche dagbladen zal zijn afgeschaft. Voor Hongarije is in de classis van IJzen- dijkc ingezameld te IJzendijke 5Biervliet fl, Hoofdplaat f 4, Waterlandkerkje f 2,35, .Schoondijke f 21,66, Breskens f 12,24, Groede 10,10^Nieuwvliet 4, Sluis /SljOS3, St.- Anna-ter-Muiden f 7,55, St.-Kruis 3, Aarden- >burg 14, G1Oostburg /'11,07, Zuidzande 10,68, Retranchement [3,10, Kadzand f 5,20Axel f 22,01Hock f 16,23s Neuzen f 70,95, Zaam- slag 16,55, Hontenisse f 7,22 Sas-van-Gent f 2,43s en Philippine f 1,36, te zamen /"290,08s. De Ecctoonacr van 11 September bevat eenige besckouwingen over eenen spoorweg van Rouselaere over Eecloo naar Selzaete, met eene vertakking van Caprijk en Bassevelde over Wa- tcrvlict, IJzendijke en Schoondijke naar Bres kens welke wij tot dusverre wel kunnen dee- len. De ontwerperde beer Hoyo'isis voor- nemens deze lijn uit te voeren. Wat wij meer- malen zeidende zaak der Zeeuwsck-Vlaamsche spoorwegcn is slecbts eene kwestie van tijd Belgie lieeft er belang bij om langs dezen weg zich op vreodzame en vriendnabuurlijke wijze tot aan den linkeroever der Scbelde uit tebrei- den. Oorlog tusschen Belgie en Nederlandboe ondenkbaar overigens in menig opzigt, is af te bidden. Beide landen moeten oorlog voeren op bet gebied van nijverheid en handel, van stof- felijken vooruitgang. De uitkomsten van dezen strijd kunnen geene andere zijndan heilzame vrucbten voor beide volken. Daarom juicken wij vooral dit spoorwegplan toe. De lijn Neuzen is met betrekking tot Breskens fout. De toe- stand van den Braakman gedoogt ze nieten ze nu reeds toe te staanzou van bet Nederland sche gouvernement eene onvergeeflijke dwaling zijn, daar men achter den spoorwegdam, tus schen bet vasteland wederzijdscb den Braakman en ten zuiden van dien damof een mocras (»f eene woestijn zou sckeppenen dus afbreuk doen aan bet stillemaar zekere werk der natuur, die langzaammaar zckerbezig is met den Braakman in heerlijke bomv- en weilanden te hervormen. Daarom bevalt ons de hierboven be- sproken lijnte meerdaar zij uitzigt geeft om door middel ccner nagenoeg regte lijn van Mai degem over Eede, Aardenburg (langs de west- zijdeten einde zoo digt mogelijk Sluis te nade- ren), door de Diomede- en achterliggendc pol ders naar Oostburg en Schoondijke, de gewenschte verbinding te voltooijendit is in't belang van de lijn BruggeGent over Eecloo en in't belang der Vlaanderens. Bij bet graven van de greppels voor de aar- denbaan van den grindweg NieuwvlietSluis langs den kerkhofweg van laatstgenoemde plaats heeft men op de koelewei of kogelwei eene col- lectie van steenen kogels ontdekt, terwijl men wat vorder gestuit is op een' hoop grind, ge- mengd met duinzand. Men heeft dit laatste welligt te houden voor scbeepsballastdie daar eenmaal toen de vaartuigen er nog eene kaai vonden werd uitgeworpen. Te Sluis bestond reeds van oude tijden bet gilde der ballast-voer- ders. Men meldt uit Oostburg, 15 September: Eenigcn tijd geleden bad alhier eene zonderlinge trits of dobbelpartij in eene herberg aan den straatweg naar Schoondijke, tusschen" bloedver- wantcn plaats welke partij wel ondcr de zeld- zaamhedenmaar tevens onder de jenever-ram- pen schijnt te mogen aangeteekend worden. De verliezer nicts meer in te zetten kebbendebood als laatste iiizct zijn leven aan en men kwam overeen om lijf om lijf te dobbelen, zullende de verliezer zich op staanden voet ophangen. Jenever maakt alles mogelijk: bet aanbodwerd aangenomen en de verliezer of niet verliezende liing zich zelven aan den zolder op. Gelukkig bad eene juist biunentredende vrouw de tegen - woordigbeid van geest om den ongelukkige die reeds bewusteloos wasaf te snijden en" bij te brengen. Zijn wij wel ondcrrigtdan is van deze kazard-partij proces-verbaal opgemaakt. Den 17 en 19 dezer stond voor hetprovinciaal geregtshof in Zeeland teregt Johannes Nicolaas van der Ilalen, oud 64 jaren, geboren en wo- nende te Zierikzee, zaakwaarnemer, thans te Middelburg gedetineerd, beschuldigd: 1. van bet vervaardigen en met valsche handteekeningen bekleeden van vijf onderhandsche geschriften, welke zouden inbouden verbindtenissen die met de daad niet bestonden of bestaanen 2. van het des bewust gebruik maken van die valsche stukken. 14 getuigenbenevens 3 beeedigde deskun- digen, zijn in deze zaak gehoord. De beschuldigde ontkent alle scbuld, en noemt de verklaringen van verschillende getuigen on- waar. De zitting zou gisteren rnorgen 101 ure worden voortgezet. Te Brouwerskaven had in den rnorgen van den 16 dezer eene vreesselijke misdaad "plaats die de gemoederen met afschuw en deerni's ter- vult. Een fatsoenlijk burgermeisjezijnde te vens eenige doekter, is door een pistoolschot .Xermoond^ cn wel, zooals men vermoedt, door Berti tot" wien zij in liefdesbetrekking Infcge- staan, cn met wien zij nog twee dagen ren de Zierikzeescbe kermis heeft bezocbt. De justitie heeft zich uit Zierikzee terstond naar Brouwershaven begeven om een onderzoek in loco te doen. Zijn wij wel onderrigt zoo schrijft men ons dan beeft haar moordenaar onmiddellijk na den moord zichzelven van het leven willen berooven, eerst door een pistool schot, hetwclk hem niet gelukken mogt, daar de pistool niet afging, en daarna door in het water te springen. Nog tijdig werd bij uit bet water gekaaldenzag zich toen spoedig omringd door eene volksmenigtedie bare verbittering op den onverlaat duidelijk te kennen gaf. De kantonregter beeft hem in verzekerde bewaring doen nemen. De radelooze droefheid des ouders is niet te besckrijven. De moordenaar is den- zelfden avond naar bet buis van arrest te Zie rikzee getransporteerd. Wanneer er sprake is van afschaffing van de doodstraf, dan wordt door de vrienden van bet moordtooneel aangemerkt, dat het voor de maatsckappij noodig is, om niet maar doodsla- gers onschadelijk te maken door ze in de ge- vangenis op te sluitenmaar veel meer om ze totaal op te ruimen. Het provinciaal geregtshof in Zuid-IIolland beeft dezer dagen een vonnis gewezen, dat aan het bezwaar der doodstraf- minnaars te gemoet komt. Bij gelegenheid dat dit bof uitspraak moest doen over eene moc- der, die haar kind wreedaardig vermoord hafli^ heeft het altbans naar het schijnt aangfe- nomendat een moordenaar voor de maatschappij veel minder gevaarlijk is, dan het moordtuig waarvan bij zich bedient, en daarom is de moor- denares veroordeeld tot eene gevangenisstraf van twaalf jaren, maar bet hof beeft "gelast, .pint het meswaarmede het misdrijf is gepleegd zal worden vernieligd," De gemeente Dinteloord en eene naburige gemecnte tellen onder hare inwoners 3 breeders Johannes, Govert en Joost de Visser. Hunnc jaren klimmcn met een gelijk verschilop, daar de jongste 60, de volgende 62 en de oudste 64 jaren telt. Zij zijn alle drie op 9 Septem ber en op gelijk uurnl. ten 1 ure des naehts geboren. Bij de loting voor de nationale militie heeft geen bunner voor zichzelven gelootmaar licten zij dit aan den militie-commissaris over daar telkens slecbts 66n lot in de bus bleef! Voor ben alien was cchter dit laatste lot juist bet hoogste. De aanvocr van garnalen is in de aan de Zuiderzee gelegen plaatsen dit jaar zoo verbazend groot, dat zij bijua voor nicl worden van de band gedaan. Alleen te Zwartsluis waren in- een paar dagen 22 schuiten vol aangekomcn. De boeveelbeid fruit in de omstreken van Iloorn is zoo grootdat een wagen vol peren cn appelen voor (4 is verkochttegen f 30 in bet vorige jaar. Te Nunspeet, in Gelderland, worden de pruimen opgekocht tegen 50 cents de 100 Ned. ponden. 7~ De knecbt van A. IIW.te Islumin 1 rieslandeen jongeling van 20 jaren, is be- zweken aan de gevolgen van bet eten van 60 peren achtereen. Door bet kerkbestuur der Roomsch-Katbo- lickc gemeente te Apingadam is te Groningen ten toon gesteld een vloerkleedbestemd voor de nieuw gebouwde kerk te Apingadam. Het beslaat eene oppervlakte van 100 vierkantc ellen en is geheel uit laken zamengcsteld. 75 dlen laken zijn yerdeeld in meer dan 4500 stukken en stukjes, en weder zamengebecbt. Belialv e den arbeid van knippen passenrijgen en naaijenis op bet kleed ruim 5000 el koord verzet en van dit koord zijn meer dan 15,000 einden doorgestoken en gcbecht. Het grond- denkbeelddat den kunstenaar bij de zamcn- stelling^ bezielde, was de afspiegeling van de grootheid des Scbeppers en de schoonheid van het gescbapene. Daartoe koos bij drie vonnen ade zon bhet plantenrijk cden men- scbelijken kunstvormin zijnen tot nu toe hoogst gekenden rijkdoinnamelijk bet maat- werk. De vervaanliger is de beer E. J. liegeman, kleermaker te Apingadamdie gedurende meer dan vijf jaren zijn vrijen tijd daaraan beeft be- steed zonder eenige geldelijke belooning. Men heeft berekend dat er tegenwoordig jaarlijks niet minder dan 500 millioen pond ta- bak wordt verbruikt. Ruim 231 millioen pond wordt (m Europa geplant, en het overige groo- tendeels uit Amerika ingevoerd. Door den koning der Belgen is concessic ver- leend voor den aauleg van een spoorweg van St.-Nicolaas naar de Nederlandsche grenzen in de rigting van Hulst. Eene bijzonderheiddie tot hiertoe nog niet bekend schijnt te zijn gewordenisdat de Amerikaansche generaal Long streeteen Ilan- noveraan is. Jaren geleden ging bij naar Ame rika om fortuin te maken en eerst weinige maanden geleden ontving zijne moeder bermt wat er van haar zoon geworden was. Tit Duitscbland verneemt men wcinig vor- deringen in de zoogenaamde vredes-onderbande- lingenwaarbij men met afkeer bezield wordt bij bet zien boe bet kleine Denemarken den laatst mogelijken penning wordt afgetroggeld en dat de eigen landznat der veroverde gewesten een duur gelacb zal moeten betalen en dit om dat de grooten bet voor huune positie als Europe- sebe mogendbeden noodig achtten bet tbaus veroverde grondgebied in te palmen. - Houdt wat gij hebtwant waarlijk verande- ring van personen en zaken is altijd geen be- tersehap, dat weten nu ook de Sleeswijk-Hol- steiners. Dezer dagen reed keizer Napoleon in een hofrijtuig door eene der lanen van bet bois de Boulogne. Een Duitsclierdie zijne geestdrift wilde betuigen voor den keizer, riep met een zeer Duitsck accentFife l'EmbererMen verstond ecbter den man geheel verkeerd en meende dat bij den keizer Lambert noemde. Hij werd nu onmiddellijk gearresteerd omdat men hem verkeerd verstond. De liertog van Norfolk beeft onlangs zijn buis te Londen laten verkoopen, omdat bij als de armste der Engelsche bertogenmet een jaarlijksch inkomen van slecbts 80,000 pd. st. (f 950,000) geene twee buizen kon opbouden cn zich dus met zijn slot van Arundel moest ver- genoegen. Arme man Een Iersch brouwer beeft zijne koopwaar aangeprezen met do woorden Quadruple pale ale enz. Zij, die er gebruik van maken, wor den gewaarsckuwd dat zij, na bet achtereenvol gens ledigen van vier glazenop een kruiwagen zullen worden naar buis gcbragt. In Polcn is wcer eene zamenzwering ont- Nieuws- en Advertentieblad

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1864 | | pagina 1