No. 177. Woensdag 7 September 1864. 4de Jaarg. ALGEMEEN t ZEEUWSCII-* LA VNHEREN. Jfif I. vy.)*r Dil Weekblad wordt elken Woensdag morgen mlgegeven bij J. Sturm, le Neuzen. De prijs is 80 cents in de drie maanden en ffoiitoVKJtfW 9o cents. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaren, Posldirecleuren en Brievenbushouders. Adverlentien gelieve men aanden UilaevXiv$£r)j uilevlijk l)ingsdag,d.esam^sjA^%u^\^prij^van 1 lot 4 regels is 40 cents, voor elken regel meer 10 cents, beliadveSb cents zegelregtvoor clkbph^fy Z. K. II. cle prins van Oranje is zonclag 28 Aug. jl.bij den wedren in bet kamp van Millingen, van zijn paard gestort. Devalheeft eckter geene ernstige gevolgen gehad. Volgens gedane aankondiging, heeft de lieer coinmissaris des konings de opening der jagt op klein wild in deze provincie bepaald op maandag den 12 dezer maand. Voorts, dat de korte jagt dagelijks, met uitzondering van den zondag, en de lange jagt, op maandag, woensdag en zaturdag van iedere week, alsmede op de vier dagen voorafgaande aan de sluiting der jagt, zal geoorloofd wezen. Aanstaanden vrijdag, 9 dezer, zal te Middel- burg voor bet provinciaal geregtshof teregt staan J. Ilebbelijnch Hennefreundvroeger tweede commissaris van policie aldaar, laatst als parti- culier wonende te Sluis, thans te Middelburg gedetineerd, bescbuldigd van bet afleggen van valsche getuigenis in een boetstraffelijk geding, ten nadeele van een beklaagde. In deze zaak zijn door bet openbaar ministerie 12 getuigen gedagvaard. De heer mr. J. Eg berts Risseeuw, uit Oostburg, zal den beklaagde verdedigen. Men meldt uit Aardenburgdd. 30 Augus tus Dezer dagen zwierf albier een vrij wel gekleed persoon rond, naar bet schijnt, met bet doel om de in- en opgezetenen te waarschuwen tegen de verzekeringengesloten of te sluiten met vreemdevooral Belgiscbe maatscbappijen. 'tis vermoedelijk dezelfde persoon, die onder Groede gelijke bemoeijingen haddoch aldaar werkzaam was voor de bekende maatschappij de Adelaaren ten gevolge van wiens han- dclingen de beer burgemeester van Groede aan strafbare industrie vermeende te moeten denken zoodat door dien heer te zijnen laste proces-ver- baal is opgemaakt. Zijn wij wel onderrigt dan bevindt bij zicb reeds in verzekerde bewaring. Wij waarscbuwen bet publiek zeer voor der- gelijke bemoeijingen. In bijna al onze gemeenten zijn een genoegzaam aantal agenten (waaronder burgemeesterssecretarissen enz.) en correspon- denten van veelsoortige maatscbappijenvoor wie bet beleedigend is te zien hoe het publiek bet slagtoffervan vreemde speculation kan worden. Op donderdag den 25 Aug. jl. bieldende leden der onderwijzersgezelschappen in Zeelands vijfde scbooldistrict hunne 22ste algemeene ver- gadering te Groede, welke door den schoolop- zicnerden wel-ed. heer II. Q. Janssengeo- pend werd met eene toespraakwaarin bij een' blik sloeg op het onderwijs in zijn district, bepaaldelijk met opzigt tot het lezen. De heer J. II. van Dalehoofd-onderw. te Sluisbad tot onderwerp zijner feestrede gekozen Het kind en zijne opvoedingnaar aanleiding van de spreekwoorden over het kindwaarvan de inhoud zoowel als de uitvoering aller toejuiching wegdroeg. De vergadering nam voorts een na- volgenswaardig besluit, om op de volksscholen eenparigheid in de spelling te bevorderen zoo medeom in het volgende jaar geene algemeene vergadering te houden maar alsdan die van het Nederl. Onderwijzersgenootschap te Zierikzeete gaan bijwonen. Bij de in de vorige week plants gehad hebbende aanbesteding van den grindweg van de Iloofdplaat naar den Nieuwlandschen molen, is aangenomenhet eerste perceel door J. Croin voor 4630bet tweede perceel door D. Tholens, voor /'1420, en bet dcrde perceel door A. van der Weijdevoor f 1005. De gemeenteraad van Goes heeftin zijne zitting van 29 Aug. jl., besloten tot het aangaan met de gemeente Zaamslag van eene overeen- komst, om elkander de wederzijdsehe genees- kundige behandeling van armen niet in rekening te brengen. In de laatste helft van de verloopene maand Augustus zijn te Goes bijgekomen 8 poklijders en te Wemeldinge 17van welke in beid'e ge meenten 1 niet-gevaccineerde overleden is. De wel-eerw. heer P. J. Gouda Quint, theol. doct. en pred. te Iloedekenskerkeheeft op zondag 28 Aug. jl. aan zijne gemeente me- degedeelddat bij de beroeping naar Ilien en Dodewaard heeft aangenomen. Men meldt uit Vlissingen, 1 September: Gisteren avond naderde bet stoomschip Belgique, aan boord hebbende Z. M. den koning en de koninklijke familie van Belgie, die een zee- togtje maakten, onze kust. De Niagara, die ter reede van Vlissingen het anker had uitge- worpen, salueerde de koninklijke vlag, welke de Belgique had gehescben, met 21 kanon- schoten. De koning liet daarop zijn stoomschip tot tweemalen om het Amerikaanscke fregat heenstoomen, en bewees die beleefdheid even- zeer aan het verder op ten anker liggend vaar- tuig de Sacramento. Er lag echter ook een Hollandsch schip ter reededat vaartuig scheen het niet noodig te achten de koninklijke vlag van Belgie te saluerenen het was welligt om den kommandant zijne onbeleefdheid onder't oog te brengen, dat de Belgique niettemin ook om ons vaartuig twee malen heenstoomde. Volgens later berigt, behoefde niet door het Hollandsch fregat Prinses Marie, maar alleen van den wal gesalueerd te worden. Waarom dit laatste is nagelaten, is nog niet gebleken. De negentienjarige doch ter van den ivoor- werker Akkerte Vlissingen is thans gebleken diegene te zijndie onlangs de Antwerpsche kermis bezoekendebij het aan boord gaan van de Telegraaf, in de Schekle viel en helaas verdronk. Te Bergen-op-Zoom loopt het gerueht, dat het comite van defensie het voorstel zou gedaan hebben tot slechting dier vesting. Dit zou met Maastricht ook het geval zijn. Het Weekblad van het Beglno. 2610 vermeldt onder anderen een arrest van den Imo gen raad der Nederlanden van den 13 Aug.jl. beslissendeBij onteigening ten algemeenen nutte moet met in aanmerking komen eene evenluele schade van het onteigende, ontstaan niet door de onteigeningmaar door latere ver- rigtingen van den eigenaar op het onteigende maar moet wel in aanmerking komenwat na de onteigeningaan het werkwaarvoor de onteigening geschiedtonvermijdelijk moet wor den gedaan en dus ook de meerdere of mindere verhooging van den gronddie de aanleg van eenen spoorweg kan vorderen. Ob dingsdag in de vorige week zijn 30 jongelingen bij het instructie-bataillon te *Kam- pen geplaatst. Men meldt uit Zwolle, dd. 1 September: Sedert eenige dagen liep hier het gerueht dat de voormalige predikant van Rijnniet zoube- rusten in de bekrachtiging der synode van het tegen hem door het provinciaal kerkbestuur van Overijssel uitgesproken ontzet uit zijn ambt en bediening. Thans kan men met bepaalde ze- kerheid meldendat hij naar 's Hage geweest is en verzocht heeft herziening van de synodale bekrachtigingzoo mede dat de sombenoodigd tot het Jiouden eener synodale vergadering om- trent zijne zaakdoor hem gestort is. Een zekere II.te Zwolleals hulp-onder- wijzer in onze Overzeesche bezittingen benoemd isnaar men wilderwaarts vertrokken zon- der edn cent te betalenvande f 3000 a /MOOO, welke hij aan goederen met zich heeft mede- genomen. De aanvoer van appelen en peren ter markt te Zwolle aangebragtis grooter dan de oudste menschen zich herinneren. Op maandag der vorige week was het groote marktplein zoo ge- vulddat voor andere avtikelen bijna geene plaats was. De prijzen zijn ongelooflijk laag ndat *men de appelen bij de maat niet wilde zulks bij manden vol voor eenige plaats had. Bij den ongunstigen stand ler akkervruchtenveroorzaakt door het schrale weerdat aldaar gedurende de maand Augustus heerschte, is de bestaande overvloed van appe len en peren dubbel welkom. Voor verschillende posten en postjes aan den staatsspoorweglijn Arnhem—Zutphenheb ben zich tot heden siechts 954 sollicitanten aangemeld. Te Maastricht werd den 27 Aug. jl. met bijzondere plegtigheid het ridderkruis der Mili- taire Willemsordc vierde klasseuitgereikt aan den korporaal Johannes Hulschervan het 2de regiment infanterie, ter zake van zijne krijgs- verrigtingen in de Oostcr- en Westerafdeeling van Borneo. Na het houden van eene i^rlijkejy 1 redevoering werd door den kolonel-komidandant van Uverstrateneigenhandig het Tulderkruis op de boist van den genoemden korporaal ge- hecht. Daarna defileerdc het geheele regiment voor den ridder en is hij vervolgens aan de omciers-tafel genoodigd. Deze jongeling is 31 Januarij 1835 te Middelburg geboren en in 1840 in het weeshuis aldaar opgenomen. In 1852 met toestemming, vrijwillig als tamboer in mi- Iitaire dienst getredenvertrok hij in 1856 m i 7riJwilUS a^s soldaat naar Oost-Indie werd daar tot korporaal bevorderd en is ten vo- ngen jare in dien rang door Z. M. den koning tot ridder benoemd. Met paspoort in Nederland teruggekeerdheeft hij aanstonds weder dienst genomen bij het 2de regiment infanterie. v\ oensdag 11. stond te Harlingen bij den coek- en bankctbakker B. G. ten Huizeneene taart ten toon, zooals er welligt in Friesland wat grootte en prijs betreftnooit een is ge- bakken. Ilet kollossale stukdat uit alle taart- soorten en suikergebak bestondwoog 32 oude ponden en moest dienen voor eene kraamvisite. Lene dienstmeid te Franeker kreeg in het laatst der vorige weekwegens een klein ver- zuim in hare bezighedeneene berisping van de dame, bij wie zij in dienst was. Dit trok zij zich zeer sterk aan en ging bij een harer nabestaanden haren noodklagen; doch hier geen troost vmdende, is zij de stad uitgeloopen zonder zich meer gekleed te hebben. Toen zij den olgenden dag niet kwam opdagen werden dc aanverwanten zeer ongerust, en met reden. iTen Iieeft^ het lijk dier ongelukkige in eene slootnabij genoemde stad y gevonden. Te Ansen in de gemeente Ruinen (prov. Drenthe), heeft dezer dagen een verge! ijkend examen van onderwijzers plaats gehad. De boeren hebben echter vooraf eene vergadcriire gehoudenwaarin zij besloten hebben den raad der gemeente om de benoeming van hem be- kwaam of niet, te verzoeken, waarvan zij 'tmeeste stuk voor lmn geld" zullen hebben, dus den grootsten en sterksten sollicitant. Het best zou nu wezenindien de sollicitanten met elkander vochten. rfr anS; ll "vait mari* sa fdle Lutd- De Bclgische bladen spreken van een be- zoek door koning Leopold aan koning Will cm III te brengenbij gelcgenbcid van zijne reis naar Maaseykom daar dc ontliidling bij tc woncn Nieuws- en Advertentieblad irj" ff d1!n,t- ct: Icest he' volgende ingezonden stuk erhaaldelijk wordt in de dagbladen naar den oorspron^ geraden ^van den zoo veel gerueht makenden uitroepO he ^tert. As-tu vu Lamlert? dezer dagen te Parijs in zvvang gekomeu. Indien ik eene beseheiden meening daaromtrent mag opperen zou ik den oorsprong in het volgende vinden de derde satire van Boileaubevatteude de beschrijvin<r van strophe"voor? Zijne° tijd' W de ^'gendo Moliere avec Tartufe y doit jouer son role, U Lambertqui plus estm'a donne sa parole test tout due en un mot et vous le connaissez. Quoi Lambert?—Oui Lambert.—A demain ;c'estassez. in eeu noot wordt het volgende op dien naam bijgevoegd- Lambertfameux musicien qui promettait a tout le monde et mavquait presque tonjours de parblemount en IGUfi d Of er nu in de oprakeling van dien ouden naam van een an die aan tedereen beloofde en nooit zijn woord Held eene ziospe ing ligt opgesloten op zeker hooggcplaatst persoon in hranknjk die alle partijen met fraaije woorden paait maar tdeu«teltlaat ik aan de politic! over te beslissen. Het volgende meekrapberigtdd. 30 Augustus jl., van toegeTonleu M R°Uerdam °DS Posing Sedert ons vorig berigt van 19 Julij jl. zijn er enkele mon sters nieuwe meekrap aan de markt geweest. Omtrent de kwali- va" nog wetmg te zeggen; het is echter als zeker aan te nemen dat de groene mee dit jaar zwak en vuil is. Eene uiterste naauwkeunge droogmg is dus dubbel aan te beveleu; wanneer er met met aile mogelijke aandaeht voor gezorgd wordt dat by de droogmg op de torens on de eesten de temperatuur laa- word e begonnen en geregeld opklimme vreezen wij dit jaar veel verschroeide en rood gedroogde meekrap zonder kleurstof te zullen z,en. By eene juiste eu zuivere behandeling vermeeneu wijdat de kvvaliteit vrij voldoende zal zijn. „l)nar het delyeu nog siechts m enkele streken een aanvanff genomen heeftbepaalden zich de monsters nog tot zeer weini^e en zullen wij met dan Da 3 of 4 weken een meer bepaald oor- e kmneu vellen. Een marktprijs is natuurlijk nog niet ve- maakt, daar voor zooveel ons bekend siechts een enkel par ty je racme genomen iswaarvan de kwaliteit door te vroe<m delving; wel zal tegenvnllen. „De teelt in Fraukrijk zal dit jaar tegen veler verwachting lletSeeD b'j don grooten voorraad aldaar, die p. m. 30,( 00 vaten bedraagtniet gnnstig op den prijs zal werken. He kwaliteit wordt als zeer mooi beschreven."

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1864 | | pagina 1