No. 176. Woensdag 31 Augustus 1864. 4de Jaarg. ALGEMEEN ZEEUWSCH-Y LAANDEREN. I SI! :!E BIffll hetdr£p?4erU°ena n- - vv sto'nrr vgeSneTW^ de ecrste °P sSTA 00,'k""'inpoederi Dit Weekblad ivordt elken Woensdag morgen uilgegeven bij J. Sturm, te Neuzen RfWv.r,/o i7~T- 7 95 cents Men abonneert zich bij alle BoekhandelarenPosldirecleuren en Brievenbush'ouders! Adverlenlien gelievemen ^anfe^in pC'* P°Sl uiterhjk Dingsdagdes avonds ten 6 ure; depnjs van 1 lot 4 regels is 40 cents, voor elken regel meer 10 cents, behalve ^S^qebeglvr cgelregl voor clke^jJb&Sj De minister van binnenl. zaken heeft bekend gemaakt, dat de examens voor bet verkrijgen van aeten van bekwaamheid tot het geven van school- en van liuisonderwijsvoor de tweede maal in het loopende jaar zullen worden ge- houden op 5 October a. s. en volgendo dagen 5 dat zijdie een dezer examens wenschen af te leggenzich uiterlijk op 21 September e. k. be- hooren aan te meiden bij den schoolopziener van het district waarin zij wonenof, van bui- ten 's lands komendevoornemens zijn zich te vestigenmet opgave van de acte die zij ver- langen en overlegging van een of meer getuig- schriften van hun goed zedelijk gedrag en van hunne geboorte-acteterwijl de dag en plaats van het examen hun door den schoolopziener zullen worden bekend gemaakt. IVenzen 25 Augustus. Gedurende de vo- rige maand zijn hot kanaal alhier opgevaren 33 zeeschepen, metende 4952 tonnen, en 311 binnenschepenm. 16519 t.en afgevaren42 zeeschepen, m. 7418 t.en 308 binnenschepen in. 15980 t.totaal sedert 1 Januarij 1864 opgevaren: 130 zeeschepenm. 18570 t. en 1665 binnenschepenin. 75430 t.en afgeva ren 98 zeeschepenm. 15877 t.en 1630 bin nenschepen m. 70629 t.in de zeven eerste maanden van 1863 zijn opgevaren152 zee schepenin. 22832 t.en 2101 binnenschepen, m. 911.33 t.en afgevaren: 139 zeeschepen, 111. 238341.en 2074 binnenschepenm. 877551. Hoofdplaat, 24 Augustus. Dezer da gen had alhier een ongeluk plaats, dat een treurig gevolg heeft gekad. De gobroeders J. en K. de Smidtbezig zijnde met hooi op te ste- kenzoo raakte door loutere onoplettend- heid zijnen broeder met den punt van zijn vork iets beneden de knieschijf. Aanvankelijk sloeg men geen acht op de schijnbaar niets beduidende wond. Dock na 4 a 5 dagen ontstelde het been zoo erg dat de gewonde den 20 dezer dienten- gevolge is overleden. Iedereen zal de droefheid van beseffendie zijnen ontslapen broeder teeder beminde. Den 19 dezer is te Middelburg aanbesteed de kerstelling van de Spuisluis te Breskens welk werk is aangenomen door den heer A. Hin ders aldaar, voor eene som van /'4750. Den 22 dezer is te Cortgenebij den land- bouwer J. Wolse, een kalf geboren. Het beest is goed voldragen en heeft twee levende koppen de eene kop gebruikt het om te eten en te drinken, uit beide ademt het. Het achterste gedeelte van de eene kop gelijkt een menschen- hoofd, het voorste op eene varkenssnuit met gebit. Het beest is verkocht aan W. L. Mcrk uit Middelburgdie met het Cortgeensche won der de Goessche kermis denkt op te luisteren. Te Dreischor deed zich op 23 en 24 dezer het zeldzame geval voor, dat twee echtparen hunne vijftigjarige echtverbindtenis mogten be- leven. Dat mag in eene gemeentedie tusschen de 1000 en 1100 zielen teltwel eene bijzon derheid heeten. Uit het verslag van het verhandelde bij de hoofd-commissie voor het nationaal monument 1813 blijkt, dat de gezamenlijke ontvangsten hebben bedragen 138,974,151en datna aftrek vandegedaneuitgaven, eensaklovan /128,270,62 in kas is gebleven. In de zitting van den hoogen raadkamer van vacantievan 23 dezeris 0. a. verworpen de beroepen van den officier van justitie bij de arr.-regtbank te Breda, tegen A. van Dun en anderen. Het betreft daarbij de vraag, of het spelen in eene hcrberg op iiet billard een van zoodanigc spelen is, die geacht kunnen worden de godsdienstoefening te verstoren De raad heeft die vraag onlkennend beantwoord. De vraagot het toebrengen van een slag, waardoor de geslagene een oog verliestdock overigens diens gezondheid niet gestoord en hem geen letsel om te werken van meer dan twintig dagen wordt veroorzaakt, moet worden beschouwd als eene gewelddadigheidwaarop de tuchthuis- straf van toepassing is, werd 00k door den hoogen raad der Nederlanden ontkennend be- slist. Het beroep in cassatiedeswegens door den procureur-gencraal van het hof in Noord- Holland ingesteldis alzoo verworpen. De heer J. G. van Rijn is op 25 dezer, door de arr.-regtbank teZwolle, overeenkomstig het requisitoir van het 0. M. schuldig verklaard aan poging tot omkooping van den gevangen- bewaarderLengtonen veroordeeld tot eene cellulaire gevangenzetting voor den tijd van 45 dagen en tot betaling eener boete van f 50 en der proces kosten. De Nieuwe Noord-Brabander waarschuwt den handel en de neringdoenden voor in omloop gebragte gouden Napoleons van 5 frs. In Ant werpen zijn daarvan reeds een groot aantal in omloop. Zijdragen de jaarcijfers 1862 of 1863, en zijn volkomen juist nagemaaktzoo dat men ze met kan herkennenaangezien ze van zwaar met goud gegalvaniseerd zilver zijn. Alleen draagt de beeldtenis van Napoleon III op de valsche stukken geen lauwerkrans om het hoofd hoezeer die sedert 1862 op alle goudstukken van die waarde is aangebragt. Eenige dagen geleden zijn te Ridderkerk weder proeven genomen tot machinale bewerking i an het vlasdie allezins aan de venvachting hebben beantwoord. De braakmachine (Guild's Patent) alsmede de zwingelmachine Joseph knedlander's te Breslau), gedreven door eene stoonnnachinewaren twee dagen onafgebroken aan den gang. De verkregen resultaten zijn: zoowel qualitc.it als quantiteit maken de alge- meene invoering dezer bewerking wenschelijk en de afval van het vlas (de zoogenaamde lokkenj is eel beter dan wanneer die op de gewone wijze wordt verkregen. De stoommackine is veivaaidigd te Ivinderdijk bij de \iqgygyi Diepen- veenLets en Smit. Verscheidene burgemeesters uit de omliggende gemeenten hebben met be- langstelling die bewerking aanschouwd en luinne tevredenheid daarovor te kennen gegevcn en vele ingezetenen en verscheidene deskundigen woon- den de proefnemingen bij. Dingsdag 16 dezer kwamen 4 echtparen die elk 50 jaar getrouwd warenop het stad- huis te Leiden, om zich te presentercn aan heeren burgemeester en wethouders en zich aan te bevelen in hunne goedgunstigheid. Zij kregen de gewone gift van den burgemeester en een heilwcnschdie klonk als een klok. Men loest in hetjongst verschenon nommer van de Ilollandsche Illustralie: Dezer dagen begaf zich een eenvoudig dorpeling te Rotterdam op de stoomboot naar Dordt. De man droe- een stevigen koffer op zijn schouder. Het dek was vol passagiers, en onze dorpeling wandelde dusaltijd met den koffcr op zijn rughet voordek op en neer. De kapitein bespeurde dit en zeide hem: „Zet je koffer toch neer, baas Waarempel nietantwoordde de rei- ziger„de boot is al zwaar genoeg geladen." Als eene curiositeit wordt het volgende medegedeeldDe gemeentcraad van Blokker (gehooi d liebbcnde hot verzoek van den kaste- leinwonende te Oosterblokker, om de kermis aldaar, alleen dit jaar, eene week later dan gewoonlijk te doen plaats hebbenomdat die in dit jaar te gelijk zou invallen met de kermis van eene eenigzins naburige gemeentetot aan- merkelijk nadeel van den suppliantoverwe- gendedat bier ter plaatse daarentegen volstrekt geene bczwaren bestaanin aanmerking ne- mendedat de voordeelendie de kermis aan gemelden kastelein jaarlijks oplevert, een be- langrijk gedeelte van zijn inkomen uitmaken) heeft onlangs besloten„De kermis te Ooster blokker zalalleen dit jaareene week later dan gewoonlijk plaats hebben en dusin plaats van op zondag den 21 op zondag den 28 Augustus e. k. aanvangen, terwijl, in het ver- volgeven als vroeger, de kermis zal invallen op den zondaghet naaste aan den 24 Augustus Bartholomeus) en zulks ondcr goedkeuring van heeren gedeputeerde staten der provincie Noord-Holland." Men meldt uit Zutphen, 23 dezer- Bij de bestorming der Diippeler schansen hebben twee jongehngen van eene Zutphensche familie, Robert en Rare! Slcdnxanbeide in Pruissische dienst en dienende als vaandrigs bij het grena- dier-regement Koninginzich zoo hcldhaftig ge- dragendat zij op het slagveld jot ofecier zijn benoemd en gedecoreerd met het lint van'Met rinDw YZTf KrU1S' (,c oudste' zelfe met dat dei eeiste klasse. De oudste, twintig-jaar oudhot kommando der halve coipagnieVver lldton'-mt' "a at de kaPltci"» een eerste en tweede mtenant, vier onder-officieren en achttien gre- sclians no. 7, veroverde vier stukken geschut nam vier Deensche officieren en 40 man ge- vangen De tweedenegentien jaar oud was aevofid do°nPr S I n°" G' en Plantte al'daar 3 d ,)°pr eea korporaalhet Pruissische vaandel. De oudste is door den konin- van Pruissendie hem de hand drukte ende wdor- rct aan°hf+6T '■'°ng en reeds 200 daP- P aan het geheele hot voorgesteld. den zoiner hebben de paarden en koeijen veel te lyden van de vliegen. Ziekier een hoo-st eenvoudig middel om de stallen van die lastige burgers te zuiveren g Hangt aan den zolder, aan twee koorden een honzontaal plankje, spreidt hierop eenio-e bluit al de opemngen, uitgezonderd een ven- ster, datgy half open laat, en in weinige uren is er geen enkele vlieg meer te vinden." Daaieuboven zal de uitwaseming van die stof v re an de dieren te benadeelen, de lucht zuiveren en hun goed doen. Met dit middel alle weken eens te vernieuwenzal er nooit schtnen de lncht daan-an niet te k„„„en dragen. Dc slagtere te Gent wrijven daarom hunne vensters met die olie en hliiven van het voor hen voorallastig bezoek bevriid. De gemeenteraad van Antwerpen heeft een genomen om de grondendie er door het 3!'"011 onde Testingwerken open komen vooi eene som van tien millioen francs van het zkh onder deneiTn"l Diente*S™]^ vleit men zich ondei de liberale party met de gedachte daan fs. Antwerpsche zaak zoa goed als afge- De bank van Spa doet dit jaar buitengewone goede zaken. Zij heeft tot heden reeds een half millioen trancs meer gewonnen, dan vcr- leden jaar in hetzelfde tijdsverloop Een Rus heeft in 48 uren 260,000 francs ve?iore„ Belgische graaf D. heeft zoo grof gespeeld en is daarbij zoo ongelukkig geweest, dat hij ge- heel gern'ineerd is. Dit is nagenoeg ook het geval met twee Brusselsche doctors, een Luik- schen notaris een dito-uit Namen, een hoofd- officier van Antwerpen enz. enz. Tijdens de koning van Pruissen zich te Gastein bevond, wandelde hij op de gewone wandelplaats, alwaar een groot aantal kramen voorzien van luxe-artikelen van verschillenden aardstonden. Een Tyrolerin den koning voorbij ziende gaan zonder zich iets van hare waar aan te schaffen, voegde hem de volgende woor- den toe: „Zegeens, koning, zult gij mii dm niets afkoopen De koning draaide zich om beschouwde de jcngdigc koopvrouw en het sclieen dat de mdiuk daardoor te weeg gebragtgun- stig voor haar was, want de koning keerde terug en werd eigenaar van vele fraaije zaken en dong natuurlijkerwijze niets af van denprijs welke de schoone Tyrolerin had gevorderd Een los gerucht spreekt van eene aan- staande zamenkomst tusschen den keizer van rankrykde koningin van Engeland en den koning van Italie. Naar men zeg-twordt er thans met de Italiaansche regering onderhandeld over den af- stand van het ciland Elbadat aan keizer Na poleon zou worden gesckonken als eene „herin- nermg aan zijn grooten oom." De koning van Spanje heeft St.-Cloud verlaten, ten einue over Bayonne en Pampehnia naar zyne hoofdstad terug te keeren. Vddrziin vertrek heelt hij 25,000 frs. voor debehoeftigste personen van Pari;* ter beschikking van den minister van binnenl. zaken gesteld. m Nieuws- en Advertentieblad

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1864 | | pagina 1