No. 175. Woensdag 24 Augustus 1864. 4de Jaarg. ALGEMEEN zeeuwscii-vLaanderen. I W Dit Weckblad wordt el/ten Woensdag morqen uilqeqeven bij J. Sturm le Neuzpn Dp nrii»'c «n I 95 cents. Men abonneert zich bij alio Boehhande.hren, Posldirecleuren en Brievenbushouders. Adverlmtien gelievemen 'ZndpTin -° Pf*^. mterlijk Dmgsdag, des avonds ten 6 ure; deprijs van 1 tot 4 regels is 40 centsvoor elken regel meer 10 cents, behalve 35 cents een hcht verspreidde, gelijkstaande aan dat der voile maan. Ook hier is de bol waargenomen in het zuid-oosten, gaande naar let noorden. Ha slechts weinige seconden is ae bol in vonken van eene groenacbtige ldeur uiteengespat. Bij besluit van den 11 Augustus, no. 54, heeft Z. M. o. a. goedgevonden op verzoekeer- vol ontslag te verleenen aan M. II. van Diggelen als 2de Untenant bij het bataillon rustende schut- terij no. 5 in de provincie Zeeland, en te be- noemen tot 2de luitenant bij opgemeld bataillon B. K. Boom thans fourier. Bij koninklijk besluit van 14 Augustusno. 16, is o. a. pensioen verleend aan K. van Boven als controleur der directe belastingenin- en uitgaande regten en accijnsenten bedrage van yT 1185. De minister vanjustitie heeft, bij missive van 13 dezer, goedgevonden zijne bijzondere tevredenheid te kennen te geven aan de brigade der mar6chauss£e II. Hulmeren aan den mare- cliausste G. de Go egbeide gestationneerd te Aardenburgdie bij gelegenheid van eenen brand op 20 April jl. in de gemeente Ede, zich bij- zonder hebben onderscheiden zoo door kloeken bijstand als door hunne doelmatige handelingen waaraan verschuldigd is, dat van den inboedel der vier, grootendeels uithout en stroo zamen- gestelde arbeiderswoningenwelke een prooi der vlammen werden zooveel mogelijk is gered. De consul der Vereenigde Staten van N.- Amerika te Amsterdam is bereidzonder extra onkosten, aan zijn gouvernement op te zenden alle dcugdelijk gegronde aanvrage om achter- stalnge soldij pensioenen enz.verschuldigd aan personen gedurende dezen oorlog in dienst der Vereenigde Staten overleden of aan hunne wettige erven. Hoofdplaat 20 Augustus. In de ver- gadering van den gemeenteraad van gisteren is tot secretaris en ontvanger dezer gemeente benoemdde heer E. A. Paleer alhier in plaats van den heer (A. Paleer, overleden. In de jongst gehoudene algemeene verga- dering van de Maatschappij: tot Nut van 't Alge- meenzijn de taalkundige werkjes, en inzon- derheid die over de zinsontledingdoor den heer J. II. van Daleonderwijzer te Sluis uitgegevenmet bijzondere aanbeveling bekroond. In de afgeloopene week is de WEw. heer P. J. Gouda Quint, theol. doct.en sedert 8 Junij 1862 pred. te Hoedekenskerkeberoepen naar de gemeente Hien en Dodewaard (class. Tiel), nadat ds. E. F. II. Wolf, pred. teKlun- dert, voor de beroeping derwaarts bedankthad. Ter vervanging van wijlen den heer P. Thielingsis tot pastoor bij de R.-K. gemeente te Goes benoemd de Ew. heer J. A. Eversteijn thans in dezelfde betrekking te Katwijk. De burgemeester van Fort Bath berigt dat op 19 Junij jl. door den controleur der di recte belastingen en accijnsen aldaar is ontvangen een 25-centsstukvoerende de beeldtenis van koning Willem II, en het jaartal 1849; welk stuk, bij onderzoek door het munt-collegieis gebleken te zijn gegoten in een vormvervaar- digd naar een echt 25-centsstuken bij een gewigt van slechts 2,750 wigtjes te bestaan uit tinloodzeer ruime sporen van zink en ruime sporen van koper. In de gemeenten WemeldingeRilland •Fort Bath, KrabbendijkeYerseke en's Graven- polder woedt de kinderziekte nog steeds voort en veltinzonderheid in de eerst- en laatst- genoemde gemeenteverscheidene slagtoffers welker lijkenuit lioofde van de hevige be- smettingmet den meest mogelijken spoed moeten begraven worden. Door de arr.-regtbank te Middelburg is donderdag den 18 dezer, Sara Zonnevijlleoud 20 jarendienstmeid te Oostburg, bij mejufvr. wed. de Lignyveroordeeld tot 3 maanden ge- vangenisstraf en 5 geldboeten, elk van f 12,50; alsmede in de kostenter zake van misbruik van vertrouwendoor het verduisteren van gel- den welke haar waren ter hand gesteldom daarvan ten dienste harer meesteres een bepaald gebruik te maken. Een aantal matrozen van het stoomfregat Adolf Ilertog van Nassaute Vlissingen be- gaven zich dingsdag 16 dezer, des middags om 12 urevolgens gewoontenaar het wachtschip alwaar zij in schafting zijn. Met een veertigtal te gelijk over de plank willende loopenbrak deze en vielen zij meest alien in het dok. Hoe spoedig ook van alle zijden hulp opdaagdezoo mogt het nogtans niet gelukken ze alien te red den daar een van hen verdronk. Het lijk is kort daarna gevonden en naar het hospitaal overgebragt. Aan 7he London and China Express wordt uit Rotterdam het volgende gesckreven „Er wordt alhier eene maatschappij opgerigt, om eene geregelde stoomvaart te openen tus- schen Rotterdam en Batavia. Het kapitaal zal 3,000,000 bedragen, waarvan vooreerst 5 uit- muntende booten zullen worden gebouwd. De overtogt moet uitefjijk in 60 dagen geschieden. Geenerlei subsidie wordt van het gouvernement gevraagdmen verlangt slechts den waarborg dat het gouvernement zorg zal dragen dat wanneer de stoombooten te Batavia aankomen er steeds 400 last gouvernements-goederen ge- reed liggen om te dienen als"retourlading." In de vorige week was een winkelier te Leiden in de noodzakelijkheidom geld tegen bankpapier te verwisselen en wendde zich daartoe tot zijn buurmaneen eenvoudig maar welge- steld mandie bereid was hem de gevraagde bankbilletten te bezorgenwaarvoor liij de gelden zou komen afhalen. Hij wist, dat hij het bankpapier had geborgen in de lade van een oud meubelstukmaar daarin zoekendevond hij van zijn /'1700 aan bankbilletten niets dan eenige stukjesblijkbaar door muizen vernield. 'tWas^ goed dat hij een raadsman vond, die hem hielp de stukken en snippers te verzamelen zoodat blijken kon dat het bankbilletten waren geweest. Op aanvrage bij de Hederlandsche bank is hem het bedrag uitgeteld van al de bank billetten waarop de nommers zigtbaar waren zoodat hijop een gering bedrag nabuiten schade gebleven is. Dezer dagen ondernamen eene vrouw van 81 jaren uit de gemeente Leuren een man van 80 jarenmet name J. Haneveergeali- menteerde in het Oudc-Mannen-Gasthuis te Bredaeene voetreis van 80 uren keen en weer naar Kevelaar (Pruissen). Eenbewijs, dat men in Noord-Brabant nog vlugge oudjes vindt; ook de nu ruim 101 jaren oude jufvrouw de wed. Oomcnop den Hout onder Oosterhoutgaat nu en dan nog ter kerk en is goed gezond. Uit Almelo schrijft men aan de Ensched. Cour.Alhier heeft men een zeldzaam en vreemd versckijnsel aan de aardappelplant waargenomen. Boven in de kruin van het loofzetten zich kleine knoppendieeven als een aardappel in den grond uitloopen en eindelijk groote volslagen aardappels vormen. Zij hebben dezelfde kleur als de pootaardappels en zijn van binnen even zoo zuiver als die uit den grond vcrkregen men heeft stammen aangetroffen waaraan er 10 a 12 zijn, die even als appels aan de boomen hangenzij zijn na de kooking meelig en zeer goed van smaak. De gemeentelijke gasfabriek te Meppel heeft over het tweede voile jaar van hare exploi- tatie eene zuivere winst opge'leverd van f 2014,17. Ook te Leiden heeft men met zoodanige onder- neming goede zaken gedaan. Aldaar is de over- winst bepaald op /38,367 waarvan f 13,367 zal worden belegd in insclirijvingen op het groot- boek der nationale schuld. Ten aanzien van het mugje, dat blijkens de berigten in de dagbladen op verschillende plaatsen onzes lands verwoestingen heeft aan- gerigt in de tarwe, en waaromtrent door den minister van binnenlandsche zaken nadere mede- deelingen zijn gevraagd vernemen wijdat het kwaad inderdaad op vele plaatsen dezen zomer voorkomt en veroorzaakt wordt door de bekende tarwemug Cecidomyia tritici). Het benadeelen der tarwe door deze mug is geene zeldzaamheid maar het kwaad is niet altijd zoo algemeen als dit jaar het geval sckijnt te zijn. In hoever het thans ook in andere landen voorkomtis ons nog niet gebleken. Het luchtverschijnselhetwelk op zaturdag den 6 Augustusdes avonds omstreeks elf ure te Munster is waargenomenis ook dien avond omstreeks denzelfden tijd in verschillende plaat sen van ons rijk gezien. Het bestond in een De hertog en de hertogin van Braband zullen de stad Eecloo op zondag den 28 dezer zijnde den eersten dag der kermis aldaar met een bezoek vereeren. Te Brugge beeft dezer dagen de volgende treunge geschiedenis plaats gehad: Een jono- meisje had voor eenigen tijdna een twist de ouderlijke woning verlaten en sedert nu eens als dienstbode, dan weder als naaister, haar kost veidiend. Zij maakte inmiddels kennismeteen gendarme van de brigade van Brugge met wien zij een minnehandel aanging. Eenige weken geleden maakte dit meisje zich schuldig aan diefstalde justitie werd daarvan onderrio't en het toeval wilde, dat juist haar minnaar' de gendarmebevel kreeg om haar te arresteren! Deze had den moed niet om dien last te vol- brengen en nam het wanhopig besluit een eintl aan zijn leven te makenhij schoot zich voor het hoold. Laatstleden vrijdag zou het regts- geding wegens den diefstal voor de correction- nele regtbank worden behandeld, maar het j on "-e meisj e had de vlugt genomen naar Rijsselwaar zij zich later heeft verdronkenna een brief aan hare ouders geschreven te hebben. De Precurseur van Antwerpen meldt dat in de jongste zitting van den gemeenteraad al daar met op twee na algemeene stemmen is beslotendat de stad Antwerpen de terreinen der oude versterkingswerken voor 10 millioen van de regering zal overnemen, onder bereidver- klaring om, ingevolge de wet van 8 Sept. 1859 den eersten termijn van de koopsomten be drage van 5 millioenop den bij die wet be- Nieuws- en Advertentieblad V( i'V Komog Leopold heeft bij besluit van den 17 dezer goedge- keurd het besluit van den provincialen raad van Oost-Vlaau- deren tot verhooging der opcenten op de grondbelasting ge durende de jaren 1365 en 1866, ten einde uit de opbrenfst aarvan die gemeenten hulp te verleenen die behocfte hebben enDm I?ri UDmg bfst,rlJding der uitgaven voor het bouwen en meubeleren van schoollokalen. voUen-BelgiSCh Mad' dit b6Sluit mededeel®^e, Iaat er op Het Belgische volk heeft met de meeste ingenomenheid dit besluit vernomen het begnjpt teregt de tijd waarin het leeft de statistiek is haar met vreemd die bewijstdat het aantal leerlmgen op de scholen in de laatste jaren verbazend is ge- rezen het ondervindt den lust die bij het jeugdige geslacht heerscht en meer en meer aamvakkert om van de gelegenheid het Wrr,1VadSr,i v^n.1d0f!el,jk. Ofdenvijs gebruik te Laken het begnjp. dat de tijd voorbij is waarin men met plat- en hanebnek dresseerdemaar dat er veel moet bestudeerd vvor- den wil men de jeugd van ons land met die van andere rijken gelijken tred laten houdenhet is overtuigd van de noodzake- in l 7 ,al?emeea bestaat aet vergrooten der school lokalen en doelmaliger inrigting daarvan en getroost om een en andertot heil van het opkomend geslachtzich gaarne het oirer dat van haar gevraagd wordt. Een eigenaardige politieke manifestatie heeft zonda» 14 dezer te Brugge plaats gehad. Talrijke liberaleu van Gent waarb.j zich deputaties van Ostende en Blankenberghe gevoegd hebben, zijn de Brugsche liberalen met hunne behaalde ove"r- winning by de verkiezingenkomen geluk wenschen. Teuen vier uur werd aan meer dan duizeud bewoners van Van-Arte- velde s stad met een afzonderlijken trein aangekomen en alien de kleureu van den grooten ruivaard in het knoopsgat dra-endo een schitterende ontvangst bereid. Tot de togtgenooten be-' hoorden de burgemeester van Gent, een der schepenen leden van den gemeenteraad en talrijke arabtenaren en aanzienliike lGdustnelen. Zy werden door den burgemeester van BrmiU in de zaal der hallen ontvangen waar toespraken werden g°e- houden die van de levendigste geestdrift getuigden. Het feest liep echter met zonder stoornis af. „Toen de Genteuaren naar het station wederkeerden en door een groot deel der bevol- kmg vergezeld werden, aldus lezen wij in het Journal de Bruges greep er een ongehoord en schaudelijk feit plaats Ken paard door een jeugdigen „cretin de zoon van den brouwer Cauweberedeudezelfde die in de zaak betrokken is van hen die de biljetten der liberalen hebben afgeruktkwam I" iV°jenJ?aj°P o"°r ae,.°PeengePakte menigte rennen, als een bode des doods alles op zyn weg ornverwerpende, mannen vrouwen en kmderen onder zyn paard vertrappende. Drie personen waaronder twee nit Gent werden gewond een daarvan zoo ernstig dat by dade yk naar het hospitaal moest worden vervoerd Deze schandelyke trek van vvoestheid. die teregt of te onrert aan opuitsmg wordt toegeschrevenheeft de Genteuaren ten niterste verbitterd zoowel als de Bruggenarendiedaar zy den schuldigen met achterhalen konden tegenover de woning zyns vaders en vonr de Concorde zamenschoolden. Slechts aan de bewonderenswaard.ge geestkracht van den burgemeester den schepen van Nieuwenhmjzen en den heer de Maere schepen van Gent is het toe te sehrijven dat eene 00300! blikkelyke wraakoefemng kon voorkomen wordenterwiil do Cauwe is later opgespoord en in hechtenis genomen

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1864 | | pagina 1