No. 174. Woensdag 17 Augustus 1864. 4de Jaarg. ALGEMEEN ZEEl WSCH-VLAANDERE IIIILAI worden' /Sia Bit Weekblad wordt elken Woensdag morgen uitgegeven bij J. Sturm, te Neuzen. Be prijs is 80 cents in de drie maanden en franco per Phsl 95 cents. Men abonneert zicli bij alle Boekhandelaren, Posldirecteuren en Brievenbushouders. Advertenlien gelieve men aan den Uitgever in le zenden uiterlijk Dingsdag, des avotids ten 6 ure; de prijs van 1 lot 4 r eg els is 40 centsvoor elken regel meer 10 cents, behalve 35 cents zcgelregl voor elke plaalsim Het gerucht, dat de beer Betz het voor- nemen heeft zijne portefeuille neder te leggen is van alien grond ontbloot. Thans schrijft men uit 's Gravenhagedat aan het ministerie van financien druk gearbeid wordt aan de voordragten betreffende het belastingstelselonlangs door den minister aangekondigd. Het voorstel tot lieffing van een gelijk bedrag op het gedistilleerd in alle gemeenten is gereed en zal spoedig aan het oordeel van den raad van state onderworpen Neuzen15 Augustus. Door de kapel van het corps hoornblazers van het 6de regiment infanterie, onder leiding van den kapelmeester Slecnbergcndaartoe op verlangen van den lieer inajoor en overige heeren officieren van het garnizoen van deze vesting, uit Ylissingen overgekomenwerden jl. donderdag en vrij- dag in het Schuttershof alhierconcerten gege- ven. Zoowel des namiddags als des avonds ge- tuigde de talrijke opkomst, ook van de genoo- digdenvan ingenomenheid met het genot dat was bereid. De verschillende nommers van het programma werden op eene waarlijk uitmuntende wijze af- gespeeld en telkens met een daverend applaus begroetde uitvoering der door den heer Steen- bergen geschreven partituur boeide inzonderheid aller aandacht. De heer Sleenbergen verdient alien lof wegens zijne leidingde muziek van zijn corps veree- nigt smaak metjuistheid van uitvoering, en zij die vroeger het genoegen mogten smaken zijn corps te hooren, ontdekten met bijzonder wel- gevallen grooten vooruitgang. De goedkeuring, door het publiek aan het spel gegevenzij een krachtige prikkel om on- vermoeid voorwaarts te streven In do pause, tusschen de lsto en 2de afd. van het programma van vrijdag avond, liet op uitnoodiging ook het fanfaren-gezelschap Apollo van deze plaats zich hoorenook dat gezelschap haudhaafde toen weder hare dege- lijke reputatie en werd ook met levendige toe- juichingen begroet. Het was weder eene ge- lukkige gelegenheid om aan de zaamgevloeide menigte te toonen dat het aan talenten ook on der hen niet ontbreekt, en dat bij voortgaande ontwikkeling en begunstiging hunner speciale positie, eene schoone toekomst hun te wachten staat. De verdienstelijke directeurde heer J. Bie- lemanWz., mag roeni op zijn arbeid dragen. In den avond van donderdag werd den heer burgemeestermr. J. P. Bronkersdoor het corps hoornblazers eene serenade gebragt, ter wijl gelijk eerbewijs de heer majoor Gout, in den avond van vrijdag, van het muziekge- zelschap Apollo ontving. Toen de toonen der instrumcnten bij laatst- gemelde serenade zwegenbegaven de concert- bezoekers zich naar het logement van den heer Steenkampom met een bal de feesten te slui- ten. Eerst laat in den nacht keerde men van daar huiswaarts, regt dankbaar voor het mu- ziekaal genot dat gesmaakt wasvoor de eens- gezindheid en vrolijkheid die geheerscht had. Doch waar wij hulde brengen aan erkende en ware verdienstendaar mogen wij niet ver- geten dat wij ook, en wel in de eerste plaats, dank verschuldigd zijn aan den heer majoor en de overige heeren officieren der infanterie van deze vestevoor de genotvolle uren die zij ons hebben verschaft, en daarbij ook niet uit het oog verliezen de schoone taak welke zij daarbij tevens op het oog haddennamelijkde geest van broederzin en vereeniging tusschen militair en burger te versterken, een geest zoo noodig in elke garnizoensplaats, maar die voornamelijk in deze veste eene behoefte is. J. Hebbelynck Hennefreunddiezooals wij in ons nommer van 6 Julij mededeelden te Brugge in verzekerde bewaring werd gehou- denis in den avond van den 9 dezer in het huis van verzekering te Middelburg overgebragt nadat zijne uitlevering door het Belgische gou- vernement was toegestaan. Verleden woensdag namiddag, omstreeks 4 ure, zijn te Westkapelle twee hoozen waar- genomenwelke veel schade hebben veroor- zaakt, zoo aan schuren, woningen en andere gebouwenterwijl ook de veldvrucktenvooral het koolzaad, door hagel en wind zeer veel geleden hebben. Ook te Koudekerke is een gat in eene schuur geslagen en zijn van onder- scheidene daken de pannen afgewaaid, gelijk mede in dien omtrek de veldvruchten veel te lijden g-ehad hebben. Van de 6 jongelieden uit Zeelanddie zich hebben aangemeld, om, onder genot van rijkstoelagen, aan de rijks-kweekseholen geplaatst te wordenis slechts 1na gehouden vergelij- kend examentoegelatenen welop die te Haarlem J. Swartvan Goesmet 1 Sept. e. k. Van het instructie-bataillon te Kampen zullen in den loop dezer maand naar de ver schillende infanterie-regimenten worden afge- zonden ongeveer 60 korporaals-titulairom in den effectieven graad van korporaal bij die korp- sen op te treden. Als een bewijs hoezeer bij de jongelieden de zucht blijft heerscken om bij het instructie- bataillon te Kampen geplaatst te worden, kan dienendat in deze maand zich reeds een vijf- tigtal op de lijst der aspiranten lieten plaatsen. In de maand September kunnen zij hunne plaat- sing te gemoet zien. In de afgeloopene week is op ondersckei- dene akkers in de omstreken van Oosterhout de boekweit afgevrorenwaardoor eene aanzien- lijke schade is veroorzaakt. Op het raadhuis te Breda is dezer dagen ontdekt een zeer schoon geschilderd portret van Rene van Chalons, prins van Oranje, en heeft men de zekerheid bekomen dat twee andere schilderijen de afbeeldingen vertoonen van de gebroeders van Bergende beroemde turfschip- pers, door wier list die stad in 1590 werd ver - overd. Het is namelijk gebleken dat Willem van Bergen, zoowel als zijn breeder Adriaan deel had aan de listigedoch tevens gevaarvolle onderneming. In de gemeente Emmikhoven zag men dezer dagen zekere Annigje Kind, eene vrouw van ruim 102jarigen ouderdom, bezigmet vlas pink- ken bij den landbouwer do Kok. Zij geniet eene goede gezondheid en is in het bezit harer voile vermogens. Dezer dagen kwam in de gemeente Dedems- vaart terug de persoon L. 1. K.die voor on geveer acht jaren (naar men zegt met toestemming zijner ecktgenoot) van daar is vertrokkenom dienst te nemen bij het leger in Nederl. Indie. Zijne vrouwbij wie hij nog een kind in leven heeft, is intusschen met een ander gehuwd, en de eerste man geeft voor van geene eckt- scheiding kennis te dragen. In het Pelster-gasthuiste Groniugen overleed dezer dagen eene vrouwdiehoewel men bij haar 500 guldens in eene harer zakken vondtoch zoo gierig was bij haar levendat zij de boter, welke haar wekclijks werd ver- strekt, niet gebruikte maar later als vuil vet verkocht. In haar kabinet vond men36vieren- deel stukjes boter. De Volksvriend van Augustus dezes jaars deelt de namen mede van 37 Nederlandsche schepenwelke zonder sterken drank varen en daarvan behooren te Amsterdam 10, Rot terdam 3Zierikzee 2Purmerend 1Krom- menie 5, Groningen 2, Veendam 12 en Wil- dervank 2. De tijdingen die wijuitBelgie ontvangen, gevenongunstige berigten aangaande de harts- togtelijkbeidwaarmee het verkiezingswerk al- daar gepaard ging. De onbeschaamdste omkoo- perijde laaghartigste kuiperij vond dagelijks niet alleen in de hoofdstad maar ook ten platten lande plaats. Clericalen zoowel als liberalen deden hun bestom door allegeoorloofde en ongeoorloofde middeleninvloed uit te oefenen op de kiezers. Wanneer zulks nog een paar jaren zoo voortgaat, schrijft een berigtgever, dan kan men als eene heerlijke vrucht van het stelsel van vrije verkiezing in de eerste plaats opgeven dat het alle schaamtealle gcvocl van Nteuws- e» Advertentieblad De minister van financien, gelet op een verzoek nopens den nitvoer van stoffen welke ter herstelling naar bniten's lands moeten worden gezondenten eicde nadermet vrijdom van invoerre»t te worden; tcruggevoerd op den voet van art. 11 van het^koninklijk besluit van den 6 October 1862 hceft be- paald datwanneer de uit- en vvederinvoer der bovenbedoelde goederen geschiedt ter zeelangs rivieren of met spoorwegen het betalingskantoor der in- en uitgaande regten ter plaatse van lading en lossingmits voor den in- en uitvoer laugs de be- doelde wegen opengesteld is te beschouwen als het kantoor van uit- en invoer bedoelt bij art. 11 van het bovengenoemd koninklijk besluit van den 6 October 1862, en dat mitsdien de directeurin wiens directie dat kantoor gelegen ismagti- n-ing tot toepassing van den vrijdom kan verleenenook indien het"grenskantoor waar langs de goederen het rijk verlaten of weder inkomenonder eene andere directie behoort mits in dit geval aan zijn betrokken ambtgenoot zijne beschikking mede- deelendeterwijl bij den wederinvoer de goederen ouder ver- melding van den verleenden vrijdom, met generale verklaring of volgbrief naar het kantoor ter plaatse van de in- of oplading moeten worden verzonden. De minister van financien heeft bekend gemaakt dat bij de directeurs der registratie en domeiuen voor houders van groote jagtacten jaarlijks verkrijgbaar worden gesteld vergunnin- gen tot het jagen op de stranden der zee en de aan den staat behoorende wateren met hunne oevers tegen betaling van twee gulden vijftig cents ten kantore vau den ontvanger der registra tie en domeiuen, in welks kring de belanghebbenden wonen of tijdelijk verblijf houden. Deze vergunuingen worden gevraagd onder overlegging der jagtacten en met opgaaf van de woon- of tijdelijke verblijfplaats der verzoekers aan den directeur der registratie en domeinen in den kring van wiens directie zij de jagt .op waterwild wen- schen nit te oefenen. Als een bewijs, dat er tegenwoordigbijua niets meer on. gebruikt blijftenvooral door middel van chemie uit datgene wat vroeger werd weggeworpennieuwe stolfen worden ver. vaaraigddient het volgende ootleend aan een artikel in een der jougste nommers van het Praclisch Volksboek .- „Ben afval, die voorheen als gebeel zonder waarde bescbouwd werd is Let houtzaagsel. In vroegeren tijd groeide het bij de houtzaagmolens tot ware bergen aan om te verrottenmaar tegenwoordig is het zoo goed als geld. In den Hartz b. v. verkoopt men een goed geladen wagen voor een thaler. Men bezigt daar het houtzaagsel met dennennaalden en anderen hout- afval tot voortbrenging van gassendie als brandstof dienen. Op de Noorweegsche houtzaagmolens vormt men uit houtzaagsel, met behulp van klei en teer, tegels, die zeer voordeelig in 't gebruik zijn. Ook dienen de houtspaanders en het zaagse| tot het rooken van vleesch, bijzonder van visch aan de zee. kustentot het reiuigeu van juweelen en metalen, en tot het pakken van breekbare stoffen alsmede tot het stoppen van matrassen. Groote massa's worden er b. v. van in Noord-Amerika tot het verpakken van ijs in de schepen gebezigddie dit artikel wijd eo zijd verspreiden. „Fijn gezift houtzaagsel gebruikt men ook als strooizand en in plaats van seheervvol in de tapijtfabrieken. Ook als surro- gaat vau lompen wordt die hout.afval met goed gevolg bij de papier-fabriekatie gebruikt. win Engeland vormen zaagsel en houtspaanders den grondslag van eene chemische industrie. Men trekt er door middel van bijtende alcalien het bekende zuringzout uit. Terwijl wij onzen azijn meestal uit wijngeest bereideo fabriceert men ze in Engeland, waar de spiritus meteenhoogen prijs belast is uit houtzaagsel en spaanders door middel van drooge distillalicd.i. verhitting in ijzeren retorten. I)e hierbij ontstane dampen worden verdikt en zoo verkrijgt men hout. azijn houtgeest en teer." De uitslag der verkiezingendie jl. donderdag in BeHe hebben plaats gehad is als volgt: De graaf van Renessede eenige liberals kandidaat in de p.-ovincie Limburg, heeft te Tongeren de nederlaag geleden. Te Hasselt en te Maeseyck zijn de couservatieve kandidaten horkozen. Te Charleroi daarentegen heeft de liberale kandidaat eerie meerderheid vau 300 stemmen verkregen op het aftredend lid, den heer Dechamps. Te lluy, even als te Neufchateau Ostende, Arlon Verviers en Doornik hebben de liberaleu de meerderheid. 1 e Brugge zijn al de liberale kandidaten gekozen. Te Nivelles zijn twee liberale en een cunservatief kandidaat gekozen terwijl er eene herstemming moet plaats hebben tus schen een liberalen en een conservatieven kandidaat. fe Soignies hebben de liberalen de overwiuning behaald. le \peren is de minister vau binnenlaudsche zaken herkozen tegelijk met de beide andere liberale kandidaten. Te Marche en te Thuin zijn de liberale kandidaten gekozen. Te Luik is de prins van Chimay geslagen en is de geheele lijst der liberalen er doorgekomen. Te Namen heeft de liberale partij eene stem in de karner gewonnen. Te Gent zijn de minister van openbare werken en de president der kamer, benevens twee andere liberale kandidaten gekozea. Er zal eene herstemming moeten plaats hebben voor de twee andere vacaturen. Te Ath is de meerderheid in liberalen zin uitgevallen. Te Virton insgelijks. TeFurnes, Dixmuyden Bastogne Roulers Thielt, Bergen, AalstOudenaerdei'.ecloSt.-Nicoluas, Termoudeen W-aremme, hebben de couservatieve kandidaten de meerderheid verkregen.' Te Kortrijk is insgelijks de meerderheid in conservatieven zin uitgevallen. Te Brussel hebben de liberale kandidaten de overwinning behaald. Alleen moet tusschen de heeren VUmincks (liberaaf) en Capiaumont eene herstemming plaats hebben. Te Antwerpen hebben de ministeriele kandidaten het onderspit gedolven. Te Philippeville is het aftredend lid herkozen. Te Mechelen hebben de conservatieve kandidaten de zege behaald. Insgelijks te Turnhout Dinant en te Leuven. Over het geheel genomenheeft de liberale partij de meerderheid verkregen. De ontbonden kamer telde 59 aanhangers der liberale grondbeginselen en 57 der clericale. De nieuwe kamer zal nu bestaau uit 64 liberale en» 52 clericale leden. Het tegenwoor- dige bewind zal derhalve in den regel op eene meerderheid van 12 stemmen bij 116 afgevaardigden kunnen rekenen.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1864 | | pagina 1