II. OPBIBiflE FEBPlCHfUG, Te Koop MilKIEIIl £OFODin8CHS AABT ns.;s»eascpir1 ,b-liser d? iT'J ?S T 11 UrCI1> ten Huize STOOHIIOOTDIENST S. DRA1SMA VAN VALKENBURG, sneed hij de geit open en haalde de overblijfselen dei 5 bankbilletten te voorschijndie thans door de bank zijn ontvangen. De vredes-preliminairen en een wapen- stilstand voor drie maanden zijn den eersten dezer te V\ eenendoor OostenrijkPruissen en Denemarken geslotennadat de wapenstilstand den 31sten voor dric dagen was verlengd. Mogt de v rede niet definitiet tot stand komendan is de wapenstilstand na zes weken tijds opzeg- baar. Nog is geene officiele mededeeling van de grondslagen van deze overeenkomst mede- gedeeld; maar de Duitsche pers doet kennen, dat de voorwaarden waarop de Duitsche mo- gendheden zich bereid verklaard hebben over den vrede verder te onderhandelenhard zijn zoodat de Fransche bladen daarover luide hunne ontevredenheid openbaren. Te Glasgow is een kermisreiziger tot f 60 boete en 30 dagen gevangenis veroordeeldom- dat hij op zijn theater in de open lucht een man en eene vrouw had ten toon gesteld die levende ratten aten. Het vertrek van den koning van Spanje naar Frankrijk is thans definitief op 14 dezer bepaald. - Pius IX heeft zich genoodzaakt gezien andermaal een beroep te doen op de edelmoe- digheid der geloovigen. By chirograaf van den 26 Maart jl.heeft hij namelijk eene nieuwe leening uitgeschreventen bedrage van 50 mil- lioen francs. Volgens berigten uit Polen zijn teregtstel- lingen en deportatien aldaar weder aan de orde van den dag. Den 28 Julij werden te Warschau 2 personen opgehangenen eenige dagen vroe- ger was hetzelfde met een Capucijner monnik te Konin geschied. De teregstellipg te War schau werd den 27 Julij door het deporteren van 480 gevangenen uit de citadel voorafgegaan. Daaronder waren 12 vrouwen, 2 van welke even als vele mannen, in ketenen geklonken waren. Naar de bewering der Breslauer Zei- lung zullen nog meer teregtstellingenvan tus schen de 8 en 14 personenvolgenwier dood- vonnis door den keizer bekrachtigd is. Naar men uit Konstantinopel meldt, heeft de Turksche regering tien Protestantsche zen- delingendie bekeerlingen onder de Muzelman- ncn zochten te maken, in de gevangenis laten werpen en hun voorraad bijbels in beslag doen nemen. Ook heeft men beslag gelegd op de bibliotheken der Engelsche en Ameri'kaansche zendelingenen is de Turksche policie op het spoor van eene geheime drukkerij gekomen. De d^peche voegt er hijdat de Britsche gezant vruchteloos getracht heeft de invrijheidsstelling der gearresteerden te verwerven. Terwijl berigten uit New-York van 22 Julij inhoudendat de officieus op touw gezette vredes- onderhandeling tusschen Noord en Zuid verijdeld zijndoordien president Lincoln aan de half-offi- ciele vertegenwoordigers van het Zuiden, de heeren Clay en lalcombhad doen wetendat de regering te Washington sleclits op den grond- slag der handhaving van de unie en der afsehaffing van de slavernij wilde onderhandelen, welke verklaring beide heeren van verdere stappen zou hebben weerhoudenmeldt een telegram van den 23 dat de heer Greelysecretaris van presi dent Lincoln, in de Tribune heeft verkondigd „dat eene bevrediging noch zoo moeijelijk is noch zoo verre verwijderd ligtals men wel ge- looft." De tijd zal het moeten leeren. Particulicre brieven uit Amerika van 16 Julijmeldenin strijd met het deswege per telegraaf medegedeeldedat de onderhandelingen tusschen den nieuwen minister van linancien der Vereenigde Siaten de hcer Tessendenen de banken van New-York, Boston en Philadelphia nog niet zijn afgeloopen. Ten einde in de drin- gende behoefte der schatkist te voorzien, zal de minister voorloopig 150 millioen in papieren geld in omloop brengen. In Je volgende rnaand zal eene nieuwe uit- gilte van 200 millioen aan schuldbrievenren- tende 6 pet.worden uitgegevenen zulks in- gevolge de door het co»gres goedgekeurde lee ning van 400 millioer^,; Men ziet in welken toestand de financien van het Noorden thans verkeerende eene leening volgt de andere opnaauwelijks is voor eenige millioenen papieren geld uitgegeven of er volgt weder eene nog grootere reeks, en dat alles zonder dat het mogelijk is het eiude van die uitgifte van papieren'geld te voorzien. Volgens een staataan het congres medege- deeld, was de tonneninhoud der koopvaardij- schepen, die in 1860 5,219,181 bedroeg, in 1864 tot 1,664,516 gedaald. Een groot aantal schepen vroeger het eigendom van Amerikanen is thans in vreemde handen overgegaan. Alleen in het jaar 1863 zijn 600 schepenmetende 328,665 tonaan Engelschen verkocht. De predikant Bronloivte New-York stortte onlangs zijn woede tegen de Zuidelijke staten in de volgende bewoordingen uit: „In- dien ik er de magt toe had, zou ik aide wol- ven en de panthersde tijgers en de beeren der bergende krokodillen der meren van Flo rida en Zuid-Carolinaaide negers der Zuide lijke staten en al de duivels uit de hel wape- nen en in de uniform der federale legers steken. Deze oorlogzeg ik, moet met wraakzucht en woede worden voortgezet, totdat de opstand verpletterd is al moest men zelfs alle mannen alle vrouwen en alle kinderen van dat verwor- pen ras uitroeijen. Hoe het zijeenmaal zul len wij ze wel ten onder krijgen. Maar dan liggen het oude Engeland en Frankrijk aan de heurtenzijn die er onderdan zullen wij de geheele beschaafde wereld tuchtigen naar behooren." De ONTYANGER der REGISTRATTF r-w DOMEINEN tellULST, zalvan den Notans Mr. F. VAN DEINSE on Dingsdag den 16 Augustus 1864 lmo i d.?,^ilder aldaar, in het open- voor den t]Jd van e£n jaar verpaehten: lO bunders roeden 1C5 ellen BOIIW- LAND, gelegen in den polder Willem III gemeente Zaamslagbelendende tegen den men wen Zeedrjk en den dijk van den Aan- dijkepolder. Nadere inlichtingen zijn te bekomen tenKantore van voornoemden Ontvauger. De Ontvanyer voornoemd P. PIERSSENS. if.70 X ~Jr X -Jr Een VEULEN zijnde Merrie, oudil4 SeE maanden vangoed raste bezigtigen in de7 Uetde van den Landbouwer de Kraker, in V den Bcoostenblijpoldernabij Axel. Diegenen welke genegen zijn dit Veulen te koopen, worden verzoeht vtWr 20 dezerfranco eene opgaaf in te zenden van den prijs welke zij voor lietzelve wenschen te besteden, hij den Kapitein kommanderende de Koninklijke Marc- chaussde in Zeeland, te Sas-van-Gent. NEUZEN i:^ GENT. "V" De DIRECTIE van de Stoomboot NASSAU geeft kennis 1 0 Dat de Boot op Zondag den 14 dezer inden namiddag de reis van Gent naar Neuzen niet zal ondernemen uit hoofde van een PLEI- ZIERREIS van Gent naar Selzaete en teru<". Dat de vaart op Maandag den 15 dezer na^ de aankomst der Ylissingsche Stoomboot niet kan plaats hebben. Dat de Dienst op Dingsdag a. s.slechts van Selzaete naar Gent en naar Selzaete terug zal geschieden. Dat de Boot in den voormiddag van Woens- dag 17 dezer weder alhier zal aankomen om op den daarop volgenden Donderdag de ge- legelde Dienst van Neuzen naar Gent en teru°' te hervatten. Neuzen, 9 Augustus 1864. BECKER en B El! DIN Gil, Apotlieker t e L e eu iv a r tl e n. [)!'°frLnClVA|uSUU0EVEr Hr«leeraar r de Genecstunde de Hoogeschool te Utrecht n t w' V Cr Gpnefhcer aan het Buiten-Gasthuis te Amsterdam, GEDRUKT BIJ J. STURM 7 TE NEUZEN. <6 r De hougcrsnooddie op de anders zoo welige Knap-Ver- dische pi Ian den lieerschtheeft de grootste rampen veroorzaakt. Men schi-ijft van daar den 13 Julij: „De gevolgen van de langdurige droogte, meldt kapitein Bickfordonlaiigs rao Porto- Prnya te Boston aangekomen zijn verschrikkelijk. Het heeft aedert een jaar aidaar niet geregend en de oogst is er geheel mislukt het groen des velds is verschroeid en" de grond zelfs verdroogdhij verstuift als poeder. De bevolking vau 't platte land die voor haar hestaan op den oogst rekent is, na al haren voorraad te hebben verbrniktnaar de steden' koraeu vluglen en sterft cr bij honderden. Kapitein Bickfo'd heeft veruomen dat op San Yago het voornaamste eiland van de groep en dat een jaar geleden 5;"),000 zielen telde, van 1 Januarij tot 1 Mei jl., seven duizend menschen door den hovger zijn omgekomen. De Por- tugesche regering heeft eene som van 75,000 piasters toeae- staind om aan de armen bijstand te biedendoch die ontoe- reikende som was spoedig uitgepnt. Antonio Bella-Fortes en nog een vermogend burger hebben een ruim gebouw doen oprigten vvaarin zoo veel mogelijk uit- gehongerdc lieden die van het platte land kwamen werden opgenomen en verpleegddoch bij velen waren de krachten reeds zoodanig gesloopt, dat alie bijstand nutteloos was. Het was voor den hcer Bella-Fortes, dat kapitein Bickford eene lading graan en rijst overbrogt en hij heeft deze treurigc bij. zonderheden van dien heer zclven vernomen, Gedurende zijn verblijf te Porto-Praya stierven dagelijks 40 tot 50 personen van den honger of aan de ziekten die van het doorgestane gebrek het gevolg waren ofschoon alle voorzorgen waren ge- nomen om hen van levensmiddelen te voorzien. „Mcn kon de stnuen niet doorgaan of men zag drie of vier dier ongelakkigen ter Deergezegen op den grond. Mannen die door den houger als tot razernij waren vervallenvroagden hem om voedselvronwenvermagerd en verbleekt gingen met wankelenilen tred langs den wcg en bezweken soma vlak bij de stadwaar zij redding hadilen gehoopt te vinden kin- deren staken hunne tot op het been vermagerile armpjes nit en smeekten sprakeloos om hulp. Kapitein Bickford trok tot wp eenigen afstand landwaarts in om zich van alles te over- tuigenen hij keerde met verslagen hart aan boord terug. Toen de lading van do brik gelost en naar de stad vervoerd was", zag men mannen ea vrouwen nog den grond doorwoelen om naar eenige rijstkorrels te zoeken die uit de zakken ge- stort waren en ze oprapen alsof het goud ware geweest." Londen, 8 Augustus, (2 Ure.) (Per telegraaf.) 254ste Staats-Loterij. V"« P''i,JZeD Va" 1000 en daarloven. 40638821 - Li,'S» N° 7018f 50,000. - No. 18002 n i t 2179, 6351 en 8942, ieder /100o' f rnm JStni No 9458Z"10'000 - No. 18005 leder^l 000 11764 15447 12de Lijst No. 19457, /1000. Amsterdam 8 Augustus. Werk. Schuld pCt. G2J; 3 pCt. 73|; 4 pCt. 97j. Rotterdam 8 Augustus. Tarwe. Van Zeeuwsche, Vlaainsche en Overm. was een goede toevoer ter marktvvaarvoor weinig kooplust bestond en die niet geheel opteruimen was, zelfs tot eene verlaging van 50 a 40 cents, van 8, /8,50, f 9 tot 9 50. Rogge Zeeuwsche en Viaamsche meer aangevoerd en 10 a 20 cents lager afgegeven; /5.80 tot /6,20. Van Nieuwe Zeeuw sche waren eenige klussen ter markt van vrij goede kwalileit, die verkocht zijn voor f 6,20 tot 6,50. Gerst Jarige weinig te veil en te noteren van 4,50 101 /5 50. Van Nieuwe Zeeuwsche Winter waren eenige partijtjes aangevoerd, vrij goed van droogte, niet blank, doch goed van Stuk die van 5 tot 5.50 verkocht zijn. Haver flaauwKorte van 5.70 tot 4,50; Lange van /3 30, /3,70 tot 4 20. Bruine Boonen van f 8,50 tot f 11 50 Wilte dito van 10 tot 14 Paardeboonen 20 cents hooger, van ,f6,40 tot 6,70 Koolzaad met een aanvoer van ongeveer 200 last, zeer uiteen- loopend van kwalileit de stemming was slap en de pnjzen r£ 1 a 2 lager, ofschoon niet alles opge- runnd is geworden fextra puik Zeeuwsch gestort c£ 76, gering dito67, Zeeuwsch zakmaat 70a73i, Vlaamsch dito 75 a 74. MEEKRAP. Bij eene flaauwe markt waren weinig aanbiedingen. De prijzen Lievcn overigens onver- anderd. Amsterdam 8 Augustus. Tarwe en Gerst onveranderd. Gent5 Augustus. Tarwe werd, bij levendigc vraag, 75 c. a 1 fr. hooger verkochtfr. 22 a 22 50. Rogge als voren fr. 11,50: van nieuwe Rogge was eene partij ter markt die wegeus de kwaliteit niets te weuschen overliet en welke is verkocht tot fr. 12,25. Gerst als na- genoeg vorige week, fr. 13.50;a 14 50; nieuwe dito fr. 11 h 11,50. Haver fr. 10 a 11. Paarde boonen 50 c. hooger, fr. 14 a 14.50. Koolzaad fr. 28 a 29 Vlas weinig aangevoerd, metstaande prijzen. Mi/f JO - JJT> /j/0 TUSSCHEN 6) o o e alom bekende C. BECKER'S /-^r BALA1VSE1V en BASCULES X -zf worden alleen vervaardigd en zijn te bekomen bij de Fabrikanlen te Arnhem. Zjj zijn door hare ge- voeligheid het voordeeligst voor den gebruiker. VAN Deze LEV ER Hi AAN genees- en scheikundig onderzocht en aanbevolen door !>r' t' e rij nrL L C^°r "l e Scheikunde aan de Hoogeschool te Utrecht, en 1 r, R. S. FJADEN MODDERMAN, Adsistent aan het Scheikundig Lnboratorium te Leiden, is A 80 Cents de 35EELE en 40 Cents de HALVE FLESCH vcikrijgbaar gesteld bij de onderstaaude HH. Depothouders in de provincie Zeeland: J,50 J r -V* Sluis, W. P. V. HENNEQUIN. ZierikzeeG. A. BE LOOZE. Goes, P. A. HOCHART, Zoon. Hulst, J. W. VERBEECK VROLIJK. Middelburg, A. A. NONHEBEL. Bij iedere Resell is een berigt gevoegd inhoudende behalve uittieksel uit de analyse van de autenti eke certificate d. J copij J A A 3 Ad - r J SO

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1864 | | pagina 2