No. 173. Woensdag 10 Augustus 1864. 4de Jaarg. ZEEIJWSC 1M 1.4 i>l)EIO:\ BI8NEILAMBSGHE B1M. /4\ A - A* Dit WeekbloA wordt elhen Woensdag morgen uilgegeven bij J. Sturm, le Neuzen. Be prijs is 80 cents in do drie maanden en franco d*1 Post 95 cents. Men abonneert zich bij alle Boekhandelarcn, Posldirecteuren en Brievenbushouders. Advertentien gelieve men aan den Uitqever in ik "cnden uiterlijk Dingsdag, des avonds ten 6 ure; de prijs van 1 tot 4 regels is 40 cents, voor elhen regel nicer 10 cents, belialve 35 cents zegelregt voor elke plaalsiug Bij besluit van den 31 Julijno. 34, heeft Z. M. goedgevonden tebenoemen bij den plaat- selijken staf, tot 2de luitenant en plaatselijken adjudant van de 2de klasse te Middelburgden sergeant-majoor F. Spronkvan het 3de rege- ment infanterie. Door het civiel departement in Nederl. O.-I. is den onderwijzer voor de O.-I. dienst A. den Ilameronlangs uit Nederland aldaar aangekomen, tijdelijk werkzaam gesteld aan de gouvernements lste lagere school te Amboina. Neuzen, 9 Augustus. Zoo wij vernemen zal het korps hoornblazers van het 6de regement infanterieuit Vlissingenin de namiddagen van donderdag en vrijdag a. s.zich doen hoo- ren in het Sc/iultershof alhier. Naar wij uit eene goede bron vernemen, is de onderhandeling over de overdragt van de eoncessie voor den aanleg van een spoorweg van NeuzenSt.-Nicolaastusschen de heer Lancelot en eene Engelsche maatschappij nog steeds aanhangig. Door het provinciaal kerkbestuur van Zee- land is in zijne jongst gehouden vergadering de heer Willem Cornelius Meijerpredikant te Retranchementuit de Evangeliebediening ont- zet, ter zake van onchristelijken wandel, en is hij in zijn hooger beroep op de Synode der Ne- derlandsche Hervormde kerk, door haar niet ont- vangen verklaard. Uit Oostburg schrijft men Op de woens dag gehouden vergadering van de 9de afdee- ling der Maatschappij van landbouw in Zeeland werd onder anderen besloten tot hethoudenvan eene afdeelings-tentoonstelling in den zomer van 1865. „Het verzoek om ontslag als voorzitter, door den heer J. C. Ilennequin reeds meermalen ge- daan, en ook nu weder herhaald, werd door de vergadering ingewilligd. Op verzoek der vergadering heeft hij echter zich verbonden tot het blijven waarnemen der betrekking, tot na afioop der te houden tentoonstellingals wanneer hij zal worden vervangen door den heer F. L. Benleijnburgemeester te Oostburgdoor de vergadering bij acclamatie tot voorzitter gekozen." De procureur-generaal bij den hoogen raad der Nederlandenheeft in de zaak van mevr. de weduwe D. Pruimerswegens ontzetting uit de voogdij over haar eenig minderjarig kind Daniellageconcludeerd tot verwerping der door haar ingestelde voorziening in cassatie tegen de onderscheidene arresten en vonnissente dezer zake tegen haar gewezen. In de Hervormde kerk te Epe zijn belang- rijke muursckilderingen ontdektwelke naar gissing 400 a 500 jaren oud zijn. In Gelderland worden nutegen mogelijke overstroomingenvlugtheuvels opgerigt en wel te Wamel 1in de gemeente Kerkwijk 3te Heerewaarde 1in de gemeente Appeltern 3 onder Altfors 1 en in de gemeente Dreumel 1. Te Wamel is er reeds 1 aanwezig. In de maand Julij jl. zijn door Breda naar Belgie en Frankrijk (via Ostende) 475 runderen gevoerduitmakende sederd primo Januarij dezes jaars een totaal van 3659. Over het algemeen was de handel in vet, kalfdragend en mager vee in dat tijdvak zeer flaauw. Nog werden in dat tijdsbestek 175 kalveren voor buitenlandsche rekening daar doorgevoerd. Uit St.-Michiels-6estel wordt hetvolgende medegedeeld„Ruim 25 jaren geleden werd alhier een kind gevondendat bij den doop den naam van Maria van de Wilg ontvinghet kind groeide opzonder dat het eenig narigt omtrent zijne ouders ontving. Nu echter is op ecnmaal een brief bij den pastoor aangekomen om berigten omtrent haar in te winnen men wenschte vooreerst te willen weten of zij nog leeft, waar en in welken toestand zij zich be- vindtdaarbij werd al verder verzocht dat de gemeente opgave zou doen van hetgeen voor haar in dien tijd uitgegeven is. Dit schrijven heeft zich herhaald met toezending van gelden om zich een en ander aan te schaffen en zich van klcederen te voorzienten einde zij ten spoedigste naar Antwerpen vertrekke, om daar haar natuurlijken vader te ontmoeten en te om- helzen. Men kan begrijpen hoe Maria van de Wilg ten toppunt van vreugde is." In de Provinciate Drenlsche Courant leest men het volgende S. vraagt in de Iloogeveensche Courant eene gift voor Roelofje Lentingdie meer dan eene eeuw oud is en nog moet bedelen langs de huizen. De oude zieldie steeds vol courage isheeft dezer dagen ook aanvraag ge- daan om kosteloos te mogen procederen en wel in eene zaak, die ligtelijk een lOtal jaren op de rol kan zijn. Leopold van Belgie zit nog bij Napoleon op Vichy, naarzeggen, het duizendjarig vredes- rijk te bespreken. Jammer dat Leopold in eigen huis zoo'n ellendig leven heeft en de partijen in Belgie steeds verbitterd tegen elkander over- staan. Eigen tuin wordt wel eens meer vergeten om het onkruid in buurmans hof op te sporen. Men spreekt over eene reis naar Enge- land, welke koning Leopold ondernemen zou na zijne terugkomst van Vichy. De tijdingen uit Gent doen daar bijna vreezen voor tooneelen als die der Leuvensche stokslagers." De Belgen staan ongetwijfeld aan den vooravond van een verkiezingsstrijd z66 hevig als zij in vele jaren niet beleefd hebben. Uit Luik meldt mendat de vroeger al daar gewoond hebbende zaakwaarnemer Rodolph Fiebigdie door eene menigte vervalschingen de bank van Tongeren gecompromitteerd en ach- tervolgens groote sommen gelds (naar men zegt ten gezamenlijke bedrage van welligt 800,000 frs.) verduisterd heeft, te Wiesbaden gearres- teerd is. De chef van het station te Liers in Luik de heer Dewandredie onlangs het slagtoffer was van een diefstal met inbraakis thans aan een grooter ramp ontkomen. Hij was naauwe- lijks met zijne vrouw en kinderen aan tafel ge- gaan of hij merkte aan de koffij een vreemden smaak en werd dadelijk onpasselijk. Na gedaan onderzoek, bleek het dat in de koffij een dosis phosphorus was gedaan. De dienstmaagdver- dacht van de misdaad, is thans op de vlugt. Te Custrin (Pruissen) heeft men dezer dagen de cloodstraf voltrokken op zekeren Maasch, die schuldig bevonden was aan negen moorden. In April 1858 heeft hij namelijk eene bejaarde bedelaarster geworgd en van haar geld beroofd. Den 7 Aug. van hetzelfde jaar heeft hij eene jonge dochter gedurende haren slaap op gelijke wijze vermoord. In Oct. 1860 deed hij het zelfde lot ondergaan aan een meisje dat "hij in een bosch ontmoette. In Aug. 1861 heeft hij een koopman die in een rijtuig zatop den open- baren weg door middel van een vuurwapen ge- dood en vervolgens beroofd terwijl hij eindelijk eenige weken later de echtelieden Bavmgard molenaars van beroepalsmede hunne twee kinderen en eene dienstmeid doodde. Te Bonn bestaat een groot depot van allerlei gereedschappen en werktuigen voor den land bouw. Dit is eene der nuttigste scheppingen van de Rijn-Pruissische maatschappij van land bouw, die eigenares is van dit d6pot. Uit een balans van dit depot blijktdat het sedert het jaar 1857 aan groote en kleine grondeigenaren landbouwgereedschappen ter waarde van 91,000 thaler of ruim 160,000 heeft geleverd. Hoe- zeer de grootste omzet plaats had in de Rijnprovin- cien en Westphalenzijn evenwel vele voorwerpen verzonden naar verder afgelegene provincien van Pruissenalsmede naar Beijeren Oostenrijk Polen en zelfs tot naar de'Vereenigde Staten van Noord-Amerika. De lioogste prijs van fl. 40,000 nit de Darmstadsche loterij is getrokken door een der leeraren aan de hoogeschool van Gent. Te Osnabriick wedde dezer dagen een steenhouwer if. een jongman van 24jaar, die als eerste bierdrinker bekend stondmet een anderVV. genaamddie twijfeldedat de an der achter elkander 10 fiesschen Engelsch por ter-bier zou uitdrinken. De jongman had het j reeds tot de ncgcnde fleseh gcbragttoen men hem hielp door te zeggendat hij er al tien had uitgedronken. Hij stond toen op om naar buiten te gaanmaar hij viel weer op zijn stoel en, toen men hem in een kabinetje bragt, zonk hij neer om niet meer op te staan. De doc tor in der ijl geroepenen de vadervonden slechts een lijk. De jongeliug was door eene beroerte getroffen. In l ele streken van Duitschland bezigt men het volgende middel om de vruchtbaarheid der aardappelplant te bevorderen: Zoodra het zaad zich begint te zettendoet men dit afplukken al de krachten en sappenwelke de plant bij het behouden van den zaadbel zou besteed heb ben om de ontwikkeling daarvan te bevorderen wordt nu door haar ter vermeerdering van de' vrucht of knol gebruikt. Men spreekt wonderen van het feesthet- welk te Versailles zal worden gegeven ter eere van den koning van Spanje. Het feest, dat in dezel/de rcsidcutic f <13.11 koningin Victoria werd aangebodenheeft 40,000 fr. gekosthetgeen nu voorbereid wordt, zal in luister het voor- gaande ver overtreffen. De keizerin houdt zich veel daarmede bezig. In 1 lankrijk is thans een man te voor- schijn gekomendie sedert 34jaren zichgansch van de wereld had afgezonderd om zich aan de militaire dienst te onttrekken. Behalve zijne ouders en een oude dienstbode dacht iedereen dat hij in 1830 in 't buitenland in de militaire dienst was getreden. De onverstandige en niet onbemiddelde ouders liadden destijds voor eene som van 6 a 800 frs. hun zoon eene 34jarige vrij- willige gevangenschap kunnen bespaard hebben Dezer dagen heeft te Parijs eene verkoopin0- van oud porselein en van aardewerk van Rouaaim Delft en Nevers plaats gehad. De beschadigde stukken bragten tot 100 en de onbeschadigde tot 600 frs. op. Eene Arabische lamp van geiimail- leerd glas uit de llde eeuw gold 1430 en eene andere van de 13de eeuw 850 frs. 7~ JJ,elieer Goujon, honorair conservator der „bibliotheque Mazarine te Parijs, is dezer da gen op SOjaiigen leeftijd overleden. Het merk- waar digste hieibij is, dat dit berigt ter kennisse zijner vrienden werd gebragt door zijne moeder die den ouderdom van 106 jaar heeft bereikt. Nabij Grenoble heeft eene moeder hare drie kinderenwaarvan een 7het tweede 5 en het derde slechts een half jaar oud was in de Saulne geworpenen is daarna volkomen kalm bij haren man teruggekoerd. Hetjongste kind had zij van de min gehaald bij welke het besteed was. Dadelijk in handen der justitie gekomen, heeft zij zeer bedaard gezegddat zij haie kinderen verdronken had om hun eeii behoeftig leven vol zorgen en verdriet te besparen en te looikomen, dat zij den een of anderen tijd den hongerdood zouden sterven. De gunsti°-e omstandighedenwaarin haar man verkeerde, hare onnatuurlijke bedaardheidhet geheel on- gegronde harer vreesalles doet veronderstellen dat hier niet aan misdaad, maar alleen aan krankzinnigheid gedacht moet worden. de Bordeaux hebben een duizendtal ar- beidstersin de keizerlijke sigarenfabriekom eene nietigheidden arbeid gestaakt, en daarna een vreesselijk straatrumoer veroorzaakt. De politie lietzonderling genoegde brandweer tegen de rustverstoordsters oprukkendie wel- dra met verscheidene stralen het vuur des op- roers trachtte te blusschen. De vrouwen liiel- den echter heldhaitig stand en namen weldra zulk eene dreigende houding aan, dat de brand- spuitgasten hun heil in de vlugt moesten zoe- ken. Een en ander had van lieverlede eene ontzettende menschcnmassa op de been doen ko- men, waardoor de circulatie ten slotte geheel gestremd was. De municipale garde te voet en te paard er. een detachement linietroepen moes ten der policie te hulp komen om de orde te herstellen. Een leerlooijer van Marseille heeft aan de bank de overblijfselen van 5000 francs aan bankbilletten gczonden^ ten einde daarvoor ge- rembourseerd te worden. Hij had namelijk de onvoorzigtigheid gehad eene portefeuille met 10,000 francs in een stroohoed te lcggendie nabij eene geit geplaatst was. Gedurende zijne afwezigheid verslond het dier eon gedeelte der portefeuille en de helft van zijn inhoud. Dadelijk Ifleuws- en Advertentleblad V.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1864 | | pagina 1