No. 172. Woensdag' 3 Augustus 1864. 4de Jaarg. ALGEMEEN ZEE! WSCH-VLAANDEREN. s II. ITILI II 1 ,4Pl- Dil Weekblad wordt elken Woensdag morgen uilgegeven bij J. Sturm, te Neuzen. De A w nt -q -j j - - D - prijs is 80 cents in de drie maanden en franco pec Post 95 cents. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaren, Posldirecleurcn en Bnevenbusliouders. Adverlentien gelieve men aan den Uitaeverin le*A hi uiterlijk Dingsdag, des avonds ten 6 ure; de prijs van 1 lot 4 regels is 40 cents, voor elken regel meer 10 cents, behalve 35 cents zegelregt voor elke plaalsing Bij koninklijk besluit van 26 Julij, no. 55, zijn de ontvangers der directe belastingen en accijnsen: te Axel c. a., W. Schuijlenburgen te Overslag c. a., W. C. Smits, tevens benoemd voor de in- en uitgaande regten. Bij koninklijk besluit van26Junij jl.no. 22, is de zilveren eerepenning voor de kostelooze koepokinenting van minvermogendenvoor zoo veel dit gewest betrefttoegekend aan de heeren dr. J. E. Callenfelste HulstM. M. Lucieer te GroedeP. Renierte SluisJ. J. van de Repete Noordwelleen II. Vleugelste Elle- woutsdijk. Bij beschikking van den 27 Julij heeft de minister van binnenlandsche zaken o. a. als leerling voor de telegrapbie toegelaten J. Hoff man te Lobith. Naar men verneemt, heeft Z. M. bij besluit van den 21 Julij nadere bepalingen gemaakt omtrent de huurloten in de staats-loterij, te be- ginnen met de 255ste loterij. In de op den 25 jl. te Sluis gehouden zit- ting van den gemeenteraad, is door den voor- zitter mededeeling gedaan van eene missive, waarin den raad namens bunne majesteiten den koning en de koningin dank wordt betuigd voor de bun door den raad gebragte bulde en heil- wenschen bij bun 25jarig huwelijksfeest. -De koninklijke bandboogsocieteit: Jacoba van Reijeren, te Goes, vierde op jl. vrijdag, 29 dezer, op plegtige wijze baar vijftienjarig bestaan. Aan bet concours namen verseheidene boogschutterijen deel, welke wedstrijd niet wei- nig werd opgeluisterd door het daartoe opge- komene muziekgezelschap: Apollo, van Neuzen. In de beide achtereenvolgende weken werden te Goes gevankelijk binnen gebragt twee moe- ders, en wel gehuwd, verdacbt en beschuldigd van hare pas geboren kinderen om bet leven te hebben gebragt, de eerste uit Baarland, de tweede uit Biezelinge. In de afgeloopene week heeft een visscber te Nisse in drie zetten 44 groote karpers ge- vangen in de weel van Zwake. In de verloopene maand Julij heeft men bij het graven voor bet leggen van eene sluis in den Wilhelminapolder de overblijfselen van een huis en daarin nog een goed bewaard ge- bleven melkkannetje gevonden. Hoezeer men reeds vroeger aldaar, doch op eene andere plaats, gebakken steenen heeft uitgegraven, welke blijk- baar behoord hebben tot oude gebouwen, zoo blijft bet evenwel nog steeds onzeker waar het dorp Hongersdijk, omstreeks 1430 gesticht, doch door den watervloed van 14 Januarij 1551 ver- loren gegaan, gestaan moge hebben. Met den aanleg van den spoorweg in Zuid- Beveland worden goede vorderingen gemaakt, betgeen dan ook in Goes bereids eene bijzondere levendigheid aanbrengt. De Engelsche weekbladen The Engineer en The Mechanics-Magazine bevatten belinopte verslagen van den te Middelburg gehouden wed strijd van brandspuiten hoofdzakelijk voor zoo- veel de beide stoombrandspuiten betreft. Men treft in dat verslag onder anderen de volgende opmerking aan„Hoewel wij aan de Neder- landers te danken hebbendat de brandspuiten bier te lande zijn ingevoerd, zoo hebben toch de opvolgende wijzigingen en de verschillende vindingen van beide natien te weeg gebragt dat de Engelsche hand-brandspuit eene geheel andere geworden is dan de Nederlandsche. De laatste heeft gewoonlijk lage wielenof wel in het geheel geene wielenen is dan op een blokwagen geplaatst. Zij heeft over het alge- meen minder kracht dan de Engelsche. In ver- houding tot hare afmeting hebben de Nederland sche spuiten goed gewerkten velen daarvan waren bewerkt op eer.e wijze, die menig En- gelsch brandspuitmaker tot eer zou verstrekken." - In de gemeente St.-Philipsland zijn, op eene bevolking van 1283 inwoners, nu reeds 390 gevallen van kinderziekte waargenomen. Van de 259 kinderen, die aldaarsedert 1859ge boren werden, ondergingen slechts 13 de vaccine. - Ten gevolge van het besluit der dezer dagen te Eotterdam gehouden jaarvergadering van het Nederl. Zendeling-genootschapwaarbij voor alle rigtingen volkomen vrijheid als be- ginsel is vastgesteld, is onder anderen ook dr. Zaalberg als directeur herkozen. Wegens dit aangenomen beginsel heeft de heer Voorhoeve zich verpligt geaclit te verklarendat hij zijn directorial zal nederleggen en hebben terstond verseheidene heeren voor hunne betrekking als bestuurders bedankt. Het laat zich aanzien dat nu binnen kort een aanvang zal worden gemaakt met het be- langrijke werk der doorgraving van Holland op zijn smalst; althans de heer Dirks, die, gelijk bekend is, ingenieur-directeur van dat werk wordt, heeft met ingang van 20 Julij jl. een verlof van vijf weken bekomenom in verband met de doorgraving een onderzoek te gaan doen naar zeehavens enz.in Frankrijk en Engeland. De heer Heshuyzeppresident der maatschappij zal deze reis_ mede maken. Tevens heeft de heer Dirks officieel te kennen gegevendat hij zeer spoedig onbepaald verlof zal vragenom zijn werk als ingenieur-directeur aan te vangen. Van verschillende kanten wordt uit het Westland medegedeelddat vrij algemeen in die strekeuin het te veld staand tarwegewas wormen in de aren zijn ontdektdie de korrels geheel vernielen en daardoor aan dat gewas groote schade toebrengen. Een aantal werklieden uit eene der grootste fabrieken te Haarlem, wendde zich in 1863 tot den raad dier gemeente met verzoek om werk. Aan dat verzoek, gelijk het werd gedaan, kon geen gevolg gegeven worden en de adressanten werden verwezen naar de armbesturen. Het gemeentebestuur stelde echter onderscheidene dier werklieden in de gelegenheid, zich met hunne gezinnen naar Roubaix, in het noorden van Frankrijk, te begeven, ten einde aldaar, als wevers op de fabrieken van wollen stoffen, in hun onderhoiul te voorzien. De meesten kunner zijn er ook goed geslaagd. Donderdag 21 Julij is het 51 jarig zoontje van Jacob Sweid, met name Michael, wonende in den Slepersgang, Batavierstraatte Amster dam, ter hoogte van meer dan 25 voet metop- zet uit een raam gesprongenzonder zich te bezeren noch dusverre eenig letsel er van te ondervinden. De moeder, eene boodschap moe- tende verrigten, had het 5tal kinderen slapende zonder licht achtergelaten en de deur gesloten. ermoedelijk is het kind ontwakendein den donker angstig geworden, en, zijne ouders mis- sende, tot een besluit gekomen, waarvan de noodlottige gevolgen als wonderdadig zijn afge- wend. Denkelijk is het op eenige vuiluis neer- gekomen. Het kwam zijn vader in den gang te gemoet loopen. Op 27 Julij jl. hield de vereeniging van burgemeesters enz. in den ring van" Ruurlo hare gewone jaarlijksche vergadering. Bij die gelegenheid werd ook het ingediende ontwerp van wet op de schutterijen besprokenen was men algemeen van oordeel, dat daarbij van de gemeenten op nieuw groote kosten geeischt wer den, waaromtrent men zich tot de vertegenwoor- diging behoorde te wenden. Bij de bekandeling van lijders aan typhus te Arnhem, zag men groot nut in behoorlijke ventilatie, die zelfs in het uiterste werd toege- past. Zoo werden op de zalen van het zieken- liuis de ramen en deuren gedurende de ergste winterkoude open gehouden en zelfs geene kagchels gestookt. Uit Enschede meldt men: Nadat in 1862 de hoofdlijnen van de straten in Enschede waren vastgesteld, hebben de ingezetenen met den meesten spoed een begin gemaakt met den her- bouw hunner perceelen, zoodat op het einde van 1863 reeds 450 gebouwen konden gezegd worden voltooid te zijn. Onder de nieuwe gebouwen munten uit het raadhuis, de R.-K. kerk en het societeitsgebouw. Met den kerkbouw der'Pro--' testantsche kerk is men nu ook aangevange'n. De toren blijft nog onhersteld. Enschedd heeft nu 10 brandputten op verschillende plaatsen der stad. Deze hebben, op een diameter van 5 ellen, een waterstand ter diepte van 8 ellen. Maar ze loopen alien op dezelfde wellen, en zullen dus, bij hevigen brand, niet te gelijk kunnen water geven. Uit. Staphorst gaan weer 15 personcn als landverhuizers naar Amerika. Zulke goede be. rigten hebben zij gekregen van hunne vrienden (lie zich daar te lande bevinden. In de nalatenschap van zekeren doctor hecamier heeft men een middel gevonden tegen tie banker. Het bestaat uit eene soort van zalf, die bercid wordt door het koken gedurende 48 in en van een schaapskop, die met huidenhaar m een goed gesloten pot gedaan wordt. De zalt wordt des morgens en des avonds op de iiond aangebragt en heeft reeds menige gene- zing uitgewerkt. Uit Eecloo wordt berigt, dat zich daar en in den omtrek sporen hebben vertoond van de ge- vreesde en zeer gevaarlijke hondsdolheid. De koning van Belgie is den 21 Julij te 1 arijs aangekomen. De keuze van dien dag geeft aan de Duitsche bladen aanleiding tot eene met onaardige opmerking. Dien dag was het juist drie en dertig jaren geleden dat Leopold te Brussel tot koning der Belgen werd uitgeroepen: het bezoek van den zeventigjarigen monarch, zoo zeggen zijdie nu het derde van eene eeuw rustig den koningschepter voert, isvoorFrank- rijks keizer eene welsprekende les wat het lot is van een vorst, die trouw blijft aan zijne con - stitutie. J - Een bij de Independence Beige ontvangen sehrijven uit Parijs zegt: De jongste berigteu uit Vichy melden, dat er zeer groote vertrou- welijkheid tusschen keizer Napoleon en koning Leopold heerscht. De twee souvereinen bezoe- ken elkander niet op bepaalde uren in hun ver- blijf, maar men ziet lieu gedurig te zamen wan-, delen. Dit geeft voornitzigt op bevestiging van \rede m Europa, en welligt ook op betere ver- standhouding tusschen Frankrijk en Engeland In de rue de la Paix te Parijsis een meuwe juwelierswinkel geopend die zeer veel bekijks heeft. Geen wonder, daar in de winkel- kasten voor eene waarde van lOmillioenfr. aan diamanten en edelgesteenten uitgestald is. Oulangs kwam een bekoorlijk meisje, in eene der provincie-steden van Frankrijk met haren bruigom voor den ambtenaar van den bur- gerlyken stand, om in den huwelijken staat te worden ingelijfd. Toen haar de vraag gedaan werd waarop men gewoonlijk met: Ja, ant woordt, zeide zij zeer bedaard: Ikmoetmij nog eens bedenken. Zij ging weg, maar kreeg, toen zij thuis kwam, van haar moeder hraaf rammel, zoo, dat zij beloofde van meening te veranderen. Ten tweeden male op het stadhuis komende, herhaalde zij echter op dezelfde vraag haar eerst gegeven antwoord. Wat er de reden van is, weet men niet, maar dit is zeker, dat zij, op dit oogenblikzich nog bedenkt. Zoo ten mmste zegt het Fransche blad, waaraan dit bengt is ontleend. Men leest in een Parijsch blad: Een voor- naam geleerde de heer de Theminessprekende van de uitmuntende studie van dr. B/alin over dc hondsdolheidhaalt een geval van genezing «aan waarvan hij persoonlijk de waarheid waar- borgt. Men liet namelijk een persoondoor een dollen hond gebeteneenvoudig gedurende langen tijd bladen van notenboomen kaauwen en dompelde den patient herhaalde malen in zeewater. Daar men niet altijd in de nabijheid der zee iskan men ook baden van een surro- gaat nemenook kan menwanneer men o-een versche notenboombladeren heeftzich bodienen van extracten of afkooksels. Het gaat altijd op zegt de heer de Theminesdat de persoon op wien men dit middel toepastvolkomen geneest. .7 Duitsch stadje stierf onlangs een wyndnnker van den eersten rang. In zijn tes tament had hij bepaald, dat hij in de doodkist moest gelegd worden met twee flesschen eehten Bordeaux-wijn van de eerste kwaliteit, elk in eene hand. Toen de personen, die hem kwa- men kisten, dat zagen, sloten zij stilletjes de deur en dronken dc flesschen leeg. Op het oogen blik echter, dat de man begraven werd, ont- plofte er iets in de kist, dat alien verstomd deed opzien. Toen men het deksel van d" kist nam, vond men, dat er in de flesschen bier was geweest, die door de warmte Ontploft Nteuws- en Advertentieblad

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1864 | | pagina 1