No. 171. Woensdag 27 Julij 1864. 4de Jaarg. ALGEMEEN ZEEE WSCII-VLAANDEREN. BlllLAlffl Bill Dit Weekblad wordt elken Woensdag mor a en mlgegevenbyj J. Sturm te Neuzen. De prijs is 80 cents in do drie maanden en franco per Post 9o cent*. Men abonneert zich bij alle Boekhanddaren, Posldxrecleuren en Bnevenbushouders. Advertenlien gelievemen aan den Uiloevrrin C-^utZ uiterlijk Dmgsdag, des avonds ten 6 tire; de prijs van 1 lot 4 regels is 40 cents, voor elken regel meer 10 cents, behalve 35 cents zegelregl voor clkepaaH In de Slaals-Couranl van zondag 24 en maandag 25 dezer no. 174 zijn opgenomen de voorwaarden der op den 19 April jl. door den minister van binnenlandsche zaken namens den koning aan den beer Isidore Deschamps te Gentverleende concessie tot het aanleggen en exploiteren van een spoorweg, aanvangende te Sluiskil en aldaar aansluitende aan den spoor weg van Neuzen langs Sluiskil, Axel en Hulst, naar St.-Nicolaashet kanaal van Neuzennaar Gent met eene beweegbare brug overgaande en verder loopendeten westen langs Sas-van-Gent tot aan de Belgiscke grenzen in de rigting van Selzaete en Gent. Neuzen, 21 Julij. Gedurende de vorige maand zijn het kanaal alhier opgevaren 27 zee- schepenmetende 4653 tonen 236 binnensche- penm. 114311.en afgevaren 11 zeeschepen m. 1528 t.en 221 binnenschepenm. 95411. totaal sedert 1 Januarij 1864 opgevaren97 zeeschepen, m. 13618 t.en 1354 binnensche pen, m. 589 lit.en afgevaren: 56 zeeschepen m. 8459 t.en 1322 binnenschepenm. 54649 t.in de zes eerste maanden van 1863 zijn het kanaal alhier opgevaren: 119 zeeschepen, m. 16612 t.en 1813 binnenschepen, m. 73498 t.en afgevaren 109 zeeschepenm. 180771. en 1766 binnenschepen, m. 68957 t. Hontenisse 20 Julij. Door de ijverige nasporingen onzer policieishet gisteren gelukt, den booswicht aan te houdendie maandag och- tend de dochter van den landbouwer v. R.zoo verregaand mishandeld heeft. Zijn naam is Seraphinus Lammcns lxij is 30 jaren oud en te Stekene (Belgie) geborcn. Op de jongst gehoudene classicale verga- dering van IJzendijke zijn benoemdtot lid van het provinciaal kerkbestuur herkozen ds. II. Q. J an s senpred. te St-Anna-ter-Muidenen tot secundus benoemdin plaats van ds. L. C. Meijer, pred. te Hontenisse, die verlangd had buiten aanmerking te blijvends. J. F.van Binsbergen pred. te Hoektot assessor van het classicaal bestuur ds. II. J. Janssen, pred. te Groede, en tot secundus, ds. A. Baxpred. te Oostburg; tot lid herkozen ds. I. van de Plassclie, pred. te Aardenburg, en tot secundus benoemd ds. P. van den Hoofakker Iloulzagerspred. te Neu zen; tot lid herkozen, J. Blindenbachoud- ouderling te Aardenburgen tot secundus A. van den Broeckeoud-ouderling te Aardenburg. Op de zomer-veemarkt te Oostburgden 18 dezer gehoudenwerden aangebragt 9 paarden 68 koeijen20 groote varkens en omstreeks 200 biggen. Van de koeijen is deel, en zijn de varkens nagenoeg alien verkocht, doch tegen lager prijzen dan in hetvoorjaar bedongen wer den. De paarden bleven bijna alien onverkockt. In den provincialen raad van West-Vlaan- deren is den 14 dezer het voorstel ingediend omin verband met den straatweg van West- Cappelle naar het Hazegras, ook dat gedeelte van het Zwin in te dijken hetwelk tot het Bel- gisehe grondgebied behoort, welk voorstel zooveel bijval schijnt gevouden te hebbendat eerlang reeds de noodige opmetingen en onder- zoekingen in het werk zullen gesteld worden, om te zienwelke en hoeveel schorren en slik- ken voor eene nieuwe bedijking vatbaar zou- den zijn. Omtrent de kinderziekte in de gemeente Goes vernemen wij nader Sedert den 1 Julij 11. zijn er bijgekomen 33 lijderswaarvan 10 wel en 23 niet gevaccineerd terwijl er 2 niet gevaccineerde zijn overleden. Er zijn dus tot en met 16 Julij aangetast 386 personendaarvan zijn 289 niet en 97 wel ge vaccineerd. Overleden 22, waarvan slechts 2 gevaccineerd. Hersteld zijn 341 lijders en blij ven nog onder behandeling 23 personen in 14 huisgezinnen. Sinds den I Julij jl. zijn te Krabbendijke 38 nieuwe gevallen van kinderziekte voorgekomen makende met het opgegeven getal van 80 in het gehecl 118, van die38 zijn 9 hersteld, 28 nog ziek en 1 overleden, een man van 44 jaren, die alleen in zijne jeugd was gevacci neerd, 24 van deze poklijders waren niet en 14 wel gevaccineerd, ook alien in hunne jeugdde jongste was 14 jaren van de 24 niet gevaccineerden waren alien op een na be- neden de 20 jaren. Naar wij vernemen neemt de kinderziekte te Oud-Vossemeer toe. DeZEw. beer P. Thielingspastoorbijde R.-K. gemeente te Goes, op maandag den 18 dezer overledenis donderdag te Kwadendamme begravennadat alvorens op dien dag in de kerk te Goes eene plegtige lijkdienst 'was ge- vierd door den ZEw. beer Thomaspastoor en deken te 's Heerenhoekdiebij deze gelegen- heidhet woord gevoerd en de gemeente opge- wekt heeftom haren verdienstelijken voorgan- ger en vriend gedachtig te blijvenenmet het oog op de uitkomst van zijnen wandel hem in zijn geloof na te volgen. ZEw. werd den 25 Januarij 1804 te Amsterdam geboren, en was ruim 28 jaren aan de Goesche gemeente verbonden. t— De toespraak „de eerste steen den 17 Nov. 1863 door dr. J. J. van Ooslerzeehoogl. te Utrechtin het Willemspark te 's Hage ge houden en 4 30 cents per exemplaar verkocht heeft, naar men verneemt, ten voordeele van het gedenkteekeneene som van f 1709,80 op- gebragt. De collecte, bij gelegenheid der godsdien- stige bijeenkomst te Wolfhezen gehoudenheeft 1397 opgebragt. Er is sprake om de bijeen komst ten volgenden jare in een ander gedeelte des lands te houden. Naar wij vernemen zal door een Pruissisch adelborst gedurende drie jaren gebruik worden gemaakt van den cursus aan het koninklijk instituut voor de marine aan den Helder. Het I olksblad levert o. a. de volgende interessante tijdsbeschouwingen a nieuwe wet op de schutterij zal op nieuw de financien der gemeenteninzonderheid ten platte landezeer bezwaren terwijl de uitvoering tevens zeer vele moeijelijkheden zal opleveren. Wij gelooven, dat met minder kosten en beter de algemeene weerbaarheid van de natie zoude bevorderd kunnen wordenwanneer de schut- terijen in gemeenten ten platte lande niet gekleed en niet in het exerceren geoefend werdenmaar alleen in de behandeling van het schietgeweer." Men meldt uit Dirksland16 Julij Als eene bijzonderheid kan worden medegedeeld dat alhier bij een landbouwer een perceel tarwe ligthetwelk den 3 Maart is uitgezaaid en waarin zich verschillende halmen bevinden, die van af den grond gemeten eene lengte hebben van 1.85 el. Het is Engelsche tarwe, welke hier veel in dit voorjaar is gezaaid, daar het winter- gewas was doodgevr-oren. In de vorige week was de verzendin ff van vrocge aardappelen uit het Westland naar Am sterdam en Engeland zeer levendigen nog blijft de voorraad groot. Intusschen wordt voor En gelsche rekening niet meer dan /1,20 per mud besteed. Te Wierden (Overijssel) vond M.v.d.B., terwijl hij bezig was met maaijeneen nest met 16 patrijzeneijerenwelke bij onderzoek bleken sterk aangezet te zijn. Hij nam ze op en legde ze zorgvuldig bij zich in de zonten einde ze s middags mede naar huis te nemeu en ver- volgens aldaar door eene van zijne kippen te latcn uitbioeijenmaar hoe gi*oot was zijne verwonderingtoen hij, gereed om de eijeren mede te nemenbevond dat reeds 14 kiekens geboren en verdwenen waren, en nog slechts twee eijeren aanwezig waren, welke ook reeds mangepikt waren. - Als een bewijs van buitengewone vrucht- baarheid wordt uit Zunderdorp berigt, dat bij den landbouwer II. T. Hocvedezer dagen eene koe drie kalveren geworpen heeft, alien van het vromvelijk geslachtzeer gelijk aan elkan- der en daardoor zeer geschikt voor'een liefhebber om aan te fokken. Om het zuur worden van melk gedurende de warmte te voorkomen, prijst men als een bepioefd middel aan, om een stukje rammenas in de melk te doen, waardoor zij eenige dagen ~oed blijft, waar men ze ook bewaart. Aangaande de reis van den keizer allcr Russen in Nederland, deelt de Arnh. Ct. het olgende incident mede: Te Utrecht was order gegeven om een specialen trein voor het vertrek van Z. M. ten ll'/j ure gereed te houden. De czaar voor het eerst bepaalde uur van vertrek uit Soestdijk afgereden zijnde, kwam ten 11 ure te Utrecht aan, en eischte dat de trein hem ter- stond verder zou brengen. De stationschef gaf ten antwoord, dat alles was ingerigt om ten half twaalf ure te vertrekken; dat deveiligheid van het verkeer niet de geringste wijziging ge- doogde dat, indien de trein ten elf ure besteld was, deze pok ten elf ure zou zijn afgereden maar nu hij om half twaalf was aangevraa°"d geen seconde vroeger en geen seconde later °dit middel van vervoer ten dienste zelfs van een keizer kon gesteld worden. Hon zegt, dat de hooge reizigers (de czaar en gevolg) weinig tevreden waren met dit ge- dwongen oponthoud. Er zouden misschien Russische keizers zijn die, als zoo iets in hun eigen land plaats had, het gansche personeel van het station naar Si- berie zouden zenden. Het Nederlandsche pu- bliek kan echter den man slechts prijzen, die op deze wijze voor onze veiligheid zorgde en °nze regten handhaafdezelfs tegenover een magtig vorst. De Spectator bevat een artikel, gewijd aan de nagedachtenis van mr. Dirk Danker Curtius. Daarin komt het volgende voor „In 18o0, op het oogenblik van de uitbarstin van het oproer toevallig in Brusselsympathise^ rend be vriend met de Belgische liberale ledeu dei tweede kamervatte hij door een gesprek met die viienden over de te voorziene gevolgen dier uitbarsting en op hun verzoek, het besluit op, om, met blijk zijner missie van hunnent- wegetot den koning naar den Haag te gaau ten einde herstel te verkrijgen van de Belgische gnev endie hij deeldeen daardoor scheuring te voorkomen. Van de postkardie hij even buiten Brussel betradsteeg hij te 's Graven hage voor het paleis in het Noordeinde af en werd op zijn aandrang, om, als belangrijke tpding van Brussel brengendonmiddellijk tot den koning toegelaten te worden, in zijn be- stoven reispak door dezen ontvangen. Sire Slj .'jpA niet dan mijn naamen meer dan waar- schijnlijk stelde men dien bij u in een hoos;st ongunstig licht, doch ik hebmijn vaderland hetkom van Brusselzag en vernam van de meest mvloedrijke personenhoe de zaken daar staan. Ik smeek u, geef mij schriftelijk bewijs uwer handdat gij aan de hoofdgrieven der Belgen toegeeftteekent daartoe slechts dit stuk of een ander, ik keer zonder van kleeren te veranderen of te rusten in allerijl naar Brus sel terug en Belgie is voor u bchouden. Doch zoo gij draalt, is Belgie onherroepelijk voor u verloren." De koning was niet te bewegen. re dan zijt gij Belgie kwijt. Ik heb de eer Uwe Majesteit te groeten," zeide mr. Dirk en bleef te 's Gravenhage. „Het was de eenige keer in hun leven dat beide personen te zamen hebben gesproken. Dochwanneer zij later elkander in Haagsche straat of bosch voorbijgingenheeft men opge- merkt dat Wtllem I zich wel eens ten halve omdraaide en Donker nazag. De vorst dacht dan zeker: „Die vent heeft het mij voorspcld; had ik zijn raad maar gevolgd." Maar Willcm 1 hield met van raadgeversen te minderzoo de raad, die nietnagekomen werd, bleek a-oed te zijn geweest." Nieuws- en Advertentieblad /A VIUV/IIVUU^ till Het volgende raeekrapberigt van do heeren Salomomon if Co. 18 dezer dagen vrij algemeen verzonden. Bij het naderen van de nieuwe teelt, vinden wjj het niet ongepast een klein overzigt van het artikel te geven: De prijzen hebben zich, niettegenstaande het voortduren van den Amenkaanschen oorlog en de verder ongunstige politieke zaken, hijna gedurende den geheelen winter en het vooriaar op dezelfde hoogte gehoudeozonder veranderingen van eenh' aanbelang. De goede zuiverc soorten vonden tot marktpriizen nog vry geregelden afzet, zoodat men kan aannemen, dat de thana nog bestaandc voorraad van de laatste en ook van vroe"ero teelten voor het grootste deel belast en misreed goed is Deze daadzaak voert ona als van zelf tot eene herhaling van hetveen wij daaromtrent bij den aanvang van de vorige teelt hebben gezegdnamelijk dat door onkundig of onachtzaam droogen der groene wortels een aanzienlrjk deel der wigt en daarhij tevens het grootste deel der kleurstof vernietigd wordt. Eene audero aanbevelmg van niet minder gewigt, die wij in het belang van de meekrap-culture meenen te moeten doen, is eene waarschu- wmg tegen het te vroog delven, hetwelk oritegenzeggcliik op het kleurgehalte van de wortels een merkbaven invlocd heeft.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1864 | | pagina 1