No. 170. Woensdag 20 Julij 1864. 4de Jaarg, ALGEMEEN ZEEi VV SCH-t L VNDEREN. I V£«R Dit Weekblad wordt elkenWoensdag morgen uilgegevenbij J. Sturm te Neuzen. De prijs is 80 cents in de drie maanden en franco per Pok 9o cents.Men abonneert zich bij alle BoekhandelarenPosldirecteuren en Bnevenbushouders. - Adverlentien gelieve men aan den Uitaeverin lezendl uiterlijk Dmgsdag, des avonds ten 6 ure; depnjs van 1 lot 4 r eg els is 40 cents, voor elken regel meer 10 cents, behalve 35 cents zegelregl voorelke plaasZy Naar men verneemtis bij den raad van state een regeringsvoorstel ingekomenhoudende afschaffing van de liunr der loten in de 3de kl. der staats-loterijzoodat er nu slechts twee klassen zullen overblijvenwaarin de huur voor- loopig nog blijft bestaan. _A.xel, 15 Julij. In de zitting van bet kantongeregt van heden is zekere M. N., land- bouwer te Zaamslag, op bevel van den E. A. beer kantonregter in hechtenis genomen, wegens bet, als getuige, afleggen eener valsche ver- klaring. Hontenisse, 19 Julij. De docbtervan den landbouwer v. in den Kruispolder, gis- teren ochtend van bet dorp Lamzwaarde uit de kerk komende, werd in den polderweg baars vaders onverwaebts door eenen niet geheel on- bekenden dienstknecbt uit Belgie, doch die reeds sedert eenigen tijd in deze streek gezworven heeft, aangevallen en tamelijk erg mishandeld. Op het geschreeuw van het meisje is eenig werkvolk toegeschoten, betgeen den booswicht, die alleen onder den voornaam van Finus Se- raphinus of Livinusbekend is,- de vlugt heeft doen nemen. De policie doet ijverigonderzoek. Jr*n,nluLspolder14 Julij. Op zondag den 10 dezer had alhier een wedstrijd plaats met den pierbolgehouden door de alhier ge- vestigde societeitAmicilia. Door dezelve wa- ren uitgeloofd: een zilveren medaille voor de verst afgelegene societeit en een dito voor het grootste aantal pierders van e6ne societeit. Zij werd bezocbt door 105 pierders. De me daille voor de verst afgelegene societeit werd be- baald door die van Clinge-Waesen die voor bet grootste getal pierders viel te beurt aan die van Hulst. De hoogste prijs van lien francs werd gewonnen door de societeit van Clinge-Waes de tweede prijs van zes francs door P. Hans- kensvan Pauluspolderen de derde prijs van vier francs door August Janssens. De werkzaamheden aan de bedijking van bet Zwin zijn reeds zoo verre gevorderd, dat de bewoners van het eigentlijke land van Kad- land nu te voet en regtstreeks naar Sluis kun- nen komenwaar men dan ookvooral des zondags, zicb druk bezocht ziet door de Kad- zandsche burenomzoowel den nieuwen dijk als den griudwegin kunnen aanlegte komen bezigtigen. Door tusschenkomst van den heer George Copleyte Fort-Bath, heeft de heer 0. 11. J. Sleenberggeneeskundige te Rilland, zuivere koepokstof regtstreeks uit Engeland ontvangen en zijn daarmede bereids metgoed gevolgproe- ven genomen. Te Krabbendijke heeft zich eene commissie gevormdom aan de behoeftigen onder de lij- ders aan kinderziekte wekelijks tweemaal soep te verscbaffen, waartoe de ingezetenen alien mildelijk hebben bijgedragen. De epidemie breidt zieb in die gemeente meer en meer uit, even als te Waardenterwijl te Rilland eene ver- mindering wordt waargenomen. Op den 14 dezer heeft het tweede alge- meene Evangelisch Nationaal Zendingsfeest te Wolfheze plaats gehad en werd door ongeveer 20,000 personen bijgewoond. Ds. lleldring opende het met een treffende aanspraak en gebed. Daarna traden verschillende sprekers op. De jongo Malamoros heeft niet gesproken. In den vroegen morgen van 11 dezerten 4| ureheeft aan het overzetveer te Lage Zwa- luwe een droevig ongeluk plaats gehad. Daar het water eenigzins hoi stondweigerde de sckipper een 53tal personenmannen en vrou- wen uit de gemeenten Made en Drimmelen TerheydcnZwaluwe enz.op dat oogenblik over te zettende knecht echter heeft dit 011- dernomen met een vliegert ofveerhengstwaar- aan met een touw nog eene kleine boot was vastgehecht, waarin een 15tal personen plaats nam. Naauwelijks was men de plaat voorbij gezeild en op het groote water gekomenof de kleine boot werd door een zwaar geladen kolen- schip in den grond gevarcnwaardoor 9 per sonen, meest vrouwen, zijn verdronken. Dit ongeluk^ heeft plaats gehad digt bij de plek alwaar in 1860 op den tweedeu 1'inksterdag de Capelsche stoomboot met 45 menschen is ver- ongelukt. Volgens een ander berigt zouden 5 mannen en 3 vrouwen zijn verdronken. Dezer dagen is te Schiedam door de rijks- ambtenaren eene crinoline in beslag genomen waarin, naar men zegt, omstreeks twintigkan- nen vocht kunnen geborgen worden. Toen de aanhaling geschieddewas de stopwaarmede dit kunstig bewerkte vervoermiddel kon afge- sloten wordendaar uit geligtzoodat slechts een geringe hoeveelheid jenever daarin was over- gebleventerwijl de plaats, waar hetgevonden werd, voldoende blijken opleverde dat er meer voorraad van dien drank in was geweest. Men meldt uit Geldrop10 Julij In deze omstreken heerscht een eeuwen oud gebruik krachtens welk een jong gehuwde vrouw ver- pligt isom de vrouwen der buurtwaarin zij haar woonplaats vestigtop koffij met mastellen te onthalen. Dat feest heet het wiesfeest. Eene serenade met ketelmuzijk en het bestrijken der woning met de vuilste specie, is de onverbid- delijke straf wellce de overtreding van het ge bruik bedreigt. De avond van gisteren was be- stemd om voormelde straf op een in het nabu- rig gehucht Hulst wonend jeugdig paar toe te passeneen allernoodlottigst ongeval was hier- van het treurige gevolg. Vrolijk zatendejong- gehuwdenmet eenen buurman bij den haard toen zij omstreeks 10 ure in de verte eene trom- melende menigte van buurvrouwen hoorden op- dagenal spoedig begrepen zij wat men daar- van moest verwachten de buurman greep naar een daar voorhanden staand geweerom, op aan- raden der jonge vrouween schot in de lucht te lossenten einde op die wijze de tierende vrouwen vrees aan te jagen en uiteen te drijven; maar helaasnaauwelijks was hij met het ge weer buiten de deurof het schot brand los en treft een der toeschouwers dennate in den onder- buikdat zijn levensbehoud maar zeer weinig hoop geeft. Heden morgen ten vijt ure reeds stond de justitie aan het bed van den lijder, omdezaak in loco te onderzoeken. Het schijntdat de door haar gehouden instructie tot de overtuiging heeft geleiddat bier niet aan moedwilmaar slechts aan een ongeluk te denken valtaltlians de dader die in den nacht reeds door den burgemeester van Zes-Gehuchten was aangehoudenen die hem de gekeele toedragt der zaak openhartig had beledenis heden namiddagbij het ver- trek_ der justitieweder op vrije voeten gesteld. 15 Julij. Naar men verneemt is de lijder he den nacht, aan de gevolgen zijner wonde, be- zweken. Den 10 dezer vertrok van het Nieuwediep naar de kust van Guinea een zeldzaam klein vaartuigde Concurrent. Het is niets meer dan een groote barkas. De gezagvoerder Wijlenhorst die bet zal wagen met dit vaartuigje den oceaan te bevaren, noemt het een schoener-galjoot met gaffelstuig. Het is slechts 14 ton grootgaat 12 palm diep en vaart vijf koppen. Ervaren zeelieden noemen dit eene roekelooskeid. Aan eene particuliere correspondentie uit Brus- sel, dd. 17 dezer, ontleenen wij het volgende: De Monileur van heden bevat het koninklijk besluit, waarbij do tweede kamer ontbonden wordt en de kiezers in geheel het rijk ter stem- bus worden opgeroepen tegen den 11 Augustus a. s. Het zal wel overbodig zijn u te verzeke- ren, dat wij ditmaal eene verkiezingsstrijd zullen bijwonenzoo warm als wij nog zelden beleefd hebben. x ,.T~ In de Gentsche Mercurius vindt men het volgende berigt uit Boueliaute: „De krinolienendie tot nu niet anders als rampen en ongelukken van alien aert veroor- zaekt haddenschynen nu echter lain gedrAg te willen veranderen en de krinolien van mejiiffer S... heeft daervoor laetst op den peerdenloop tc Axelhot eerste sclioon voorbceld gegeven want dat zedig kleedingstuk dat 6 voeten mid- d'enlyn meetheeft aldacr op 5 minuten tyds 2 mael zyne meesters het leven gereden zie bier in welke omstandigheden. Gezegde juffer was met een jongeling niet ver van de renbaenin een diep gesprek gewikkeld en bad daerdoor met bemerkt dat een peerd haer zoo naby was en op eens slaet het beest met de beide achter- pooten te gelykdoch gelukkiglyk bedrogen door de groote wyde der krinolienhad bet dier slecht den afstand gemeten en raekte enkel de monster- knnolien van mej. S...die haer over het hoofd vloog. Dezebedeesd enaengedaen, vlugt als eene verschrikte hinde naer een der hekkenlan«-s waer men op den renbaen kwamen zocht zich langs daer te reddendoch nog eens dank aen de overgroote krinolien bleef zy van alle kanten geperst te midden van het hek stekenbetgeen een allergrootste geluk voor haer waswant juist op denzelfden oogenblik kwarnen een acht- tal wedrenners in eenen wilden loop lano-s de baen afstormen en hadde mejuffer niet gehap- perd gezeten zy zouden zich te midden der baen bevonden hebben en ware onmisbaer door de peerden vertrappeld geworden. ,,Zoo als wy later vernomen hebben wil me- jutfer S... nu oortacn geeneanderckrinolienen meer dragen als van twaelf voeten middenlyn want zegt zeals een kleed van 6 voeten ons op 5 minuten 2 mael het leven redtwat moet het alsdan met eene krinolien van 12 voet niet zyn." Wy kunnen de vrouwspersoonen in het alge- meen niet genoeg aenraden het voorbceld van jufler S... te volgen. Herhaalde malen heeft men reeds aange- toornlhoe gevaarlijk het is tc baden dadclijk na het eten. Jl. dingsdag ging een zekere work man P. Hendnxgeboortig van St.-Gillesin de provmem Antwerpenbuiten de poort van Lillo in het water zich baden onmiddellijk na het eten. Naauwelijks was hij in het water of de ongelukkige werd door eene plotseliimc verlamming over zijn geheel ligehaam overvallen. Hi) verdween onder water, voor dat zij ne kame- raden hem hulp hadden kunnen to ebrengen Zijn lijk werd eenigen tijd daarna uit het water geliaald en naar het gasthuis overgebragt. Sedert geruimen tijd beijvert men zieb in Antwerpen om den stroom der landverhuizers over die stad te lokkenwaartoe men een krach- tig hulpmiddel vindt in den toestand der Han- sestedendie door de verwikkelingen met De- nemarken ook in het vervoer van landverhuizers zeer belemmerd worden. De meeste landver huizers zijn bestemd 0111 bij het Amerikaansche leger te worden ingedeeldwaartoe men hen op even bedriegelijke wijze zich verbinden laat. Men laat hen een in het Engelsch gesteld con tract in duplo onderteekenenop de eene helft van het contract verklaren zij zich verpligt tot elken arbeid en aan de andere zijdc bekennen zij bet handgeld ontvangen te hebben. Dearmc kerels kennen voor het overgrootste gedeelte geen woord Engelschzij teekenen dus zonder te weten wat zij doen, en terwijl zij bij hunne komst in Amerika terstond kunnen in dienst gesteld worden, ontvangen zij niet eens het daarvoor bepaalde handgeld. In de laatste dagen waren er meer dan 20 jongelieden bij de verschillende consuls huln komen vragen tegen dit schandelijk bedrog dat hull ter oore was gekomen. tweede groote Katholieke congres zal van L9 Augustus tot 3 September te Mechelen worden gehouden. Ook ditmaal zullen alleen degenen daarbij toegelaten wordendie verkla ren de beginselen van het congres toegedaan tc zijn en ter bevordering daarvan eene bijdragc in het daartoe strekkend fonds stortcn. Tusschen Pruissen, Oostenrijk en Dene- marken is eene overeenkomst gesloten, waarbij bepaald is, dat de sehorsing der vijandelijkhe- den zoowel als de opheflfing der blokkade van de 1 ruissische havens een aarvang zal nemen op den 20 dezer, des middags 12 ure, en ein- uigen den 30 dezer s middernachts. l it Rugen meldt men het volgende voorval dat met een Duitschen schooner heeft plaats ge' giepen Dit vaartuig werd in een stormacliti- gen cn donkercn nacht door een Deensche oor- logsstoomboot genomen. Daar de wind noord- VV i.jk was moest de Doen het Duitsche vaar- Nieuws- eU Advertentiel W

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1864 | | pagina 1