B smsm. ZWARE GERST M ERWTEN TE NEUZEN GRINDVRACHT gjOPElJBARE VERKOOPIHG r f VERKOOPING gebruiken dan geprepareerden phosphorus, welke bevonden is voor de gezondheid niet schadelijk te zijn. Men meldt uit Kopenhagendat de koning regtstreeks de persoonlijke tusschenkomst van keizer Napoleon heeft ingeroepen. Ook is de jongste broeder van den koning van Denemarken den 5 dezer te Berlijn aangekomenom zieh waarschijnlijk bij den koning van Pruissen te begeven. Beide gebeurtenissen worden aan- gemerkt als voorboden van den vrede. Een telegram van de Napelsche grenzen gezondenheeft te Kome voor eenige oogen- blikken onder de bevolking ontsteltenis te weeg gebragt. Die telegram meldde namelijkdat Garibaldi te Napels gekomen wasen zich aan het hoofd van een opstand geplaatst had. Een gedeelte der troepen werd in de kazernen ge- consigneerd. Het bleek echter spoedig dat het -berigt valschof ten minste te vroeg afgezonden was. Aller oogen zijn overigens naar Napels gerigt. De reis van Garibaldi naar Londen dit ontveinst men zich nietzal haar uitwerksel hebben. Wanneer men met eenigzins oplettend oog het gedrag van Engeland in den algemee- nen loop der zaken, en bijzonder in die van Italie, volgde, dan was het niet moeijelijk om tot de ontdekking te geraken, dat men met be- hulp van Garibaldi aan Frankrijk in Italie groote ongelegenheid en verwikkelingen bereiden wilde. De jongste berigten uit New-York gewagen weder van onderscheidene nederlagen, door de Noordelijken geleden. ,r Heden beviel zeer voorspoedig van eene Doclxter, A. G. FREMEREIJ, -V- geliefde Echtgenoot van J. C. PEETERS. Sas-van-Gent 6 Julij 1864. -/ Bevallen van eene Doclxter 7 ~*c s J. van PIENBROEK—Brakman. Zaamslag, 6 Julij 1864. A* 4 a Bevallen van eene Doclxter J. J. SCHEELE, Echtgenoot van J. DIELEMAN, Wz. Neuzen, 7 Julij 1864. Bevallen van een' Zoon MAR- TINA GEERTRUIDA BOOM—Fercken. Axel 9 Julij 1864. De DIRECTIE van den KOUDEN- POLDER, gemeente Hoek, zal, op .A .///Maanbag den 18 Julij 1864, des na- A ^middags ten 3 ure, in de Herberg bewoond door Leendert Bareman, te Hoekin het openbaar aanbesteden Het ixxaltexx van 267,20 vierk. ellen RIJS- BESLAGtusschen de dijkpalen 2122 23 en 24, met debenoodigde MATERIA LEN; iJO het Ixerstellexx van 601,90 vierk. ellen VILVOORDSCHE STEENGLOOIJING, tus schen de dijkpalen 7, 8, 9, 22 en 23 het xxixxkeix van 103,60 vierk. ellen nieuwe VILVOORDSCHE STEENGLOOIJING, tus schen de dijkpalen 17 en 18; het Ixerstellen van 78,80 vierk. ellen DOORNIKSCHE STEENGLOOIJING, tus schen de dijkpalen 21 en 22; het legrercxx van rrsgO vierk. ellen WIN- TERKRAMMAT, tusschen de dijkpalen 0, 117 1819 en 20 het Ieveren van 50 lasten nieuwe gesor- teerde GLOOIJINGSTEEN. Het Bestek en Voorwaarden zullen van af 14 Julij bij den Dijkgraaf en Ontvanger-Griffier des poldersalsmede ten huize van L. Bareman voor elk ter lezing liggenzullende op 1415 en 16 Julij) bij laag water, op het terrein de noodige aanwijs plaats hebbenterwijl mede inlichtingen zijn te bekomen bij den Dijkwach- ter van voornoemden polder. A- Jr-V door het ministerie van den Notaris J. J. FERCKEN, te Neuzen: Op Dingsdag den 19 Julij 1864, des namiddags ten 2 ure, ten verzoeke van MEEUWIS deREGT, Landman in de gemeente Hoekop de door hem bewoond wordende Hof- stede in den Neuzenpoldergemeente Iloek, van: Omtrent 14 bunders extra welgewassen TARWE, WINTER-GERSTROGGE, HAVER en PAARDEBOONEN. Op Donderdagden 21 Julij 1864, des namiddags ten 2 ure, ten verzoeke van Mejufvrouw de Weduwe van den HeerN. GRENU, te Neuzen, op de Hofstede bewoond doorWiL- lem Dieleman in den Margarelhapolderge meente Zaamslagvan 30 k 35 bunders extra zware welgewassen TARWE ROGGEWINTER- en ZOMER- GERSTHAVERPAARDEBOONEN en ERWTEN. 30 A 35 bunders extra welgewassen TARWE ROGGE, WINTER- en ZOMER-GERST, HAVER ERWTEN en PAARDEBOONEN. Op Dingsdag den 26 Julij 1864, des morgens ten 10 ure, ten verzoeke als bo- venop de Hofstede bewoond door Jacobus Verpoorte, in den Kleinen Huijssenspolder gemeente Zaamslagvan 40 a 45 bunders extra welgewassen WINTER- en ZOMER-GERST, TARWE, ROGGE, ERWTENHAVER en PAARDEBOONEN. Op Woensdag DEN 27 Jul IJ 1864 des namiddags ten 1 urein den Nieuw Othene- poldergemeente Zaamslag van 25 bunders extra welgewassen TARWE ZO MER-GERST, HAVER en PAARDEBOO NEN. 32 a 34 bunders extra zware welgewassen WINTER- en ZOMER-GERSTTARWE ROGGE, HAVER, PAARDEBOONEN en ERWTEN. x.F. VAN D E Notaris te Hulst, baar verkoopen INSE, Advocaat zal in het open- 1 Op Dingsdagden 19 Juiu 1864, des morgens om 10 uur, ten verzoeke van en op de Hofstede bewoond door P. A.DANCKAERT, Landman te Sint-Jansteen 3 WERKPAARDEN, 4 MELKKOEIJEN 2 Vaarzen1 Mutten en 1 Stier3 Men- wagens1 SpeelkarBeerbak1 zware Kar, 2 Ploegen5Eegden, lWindmolen, Snijbak, Rieken, Vorken en verdere BOUW- GEREEDSCHAPPEN. 1 KernMelkkuipEmmersTeelen en wat dies meer zij. Eene welvoorziene MESTPUT. Mitsgaders 7 bunders welgewassen VRUCH- TEN te Velde. -<• Op Woensdag den 20 Julij 1864, des namiddags om 2 uur, ten verzoeke van zijne principalen 15 bunders GERST, ROGGE, HAVER, Blaauwe ERWTEN en PAARDEBOONENstaande in den Van-Alsteijnpoldergemeente Graauw. Te vergaderen op de Hofstede bewoond door Jan Verdurmen aldaar. J °P. v R IJ D A g DEN 22 Julij 1864 des namiddags om 2 uurten verzoeke van zijn principaal Een WOONIIl is en ERVE, zijnde eene welbeklante HERBERGstaande op het dorp Larriswaardegemeente Hon- tenissethans bewoond door Dominicus Bouwens aldaar. Mitsgaders eenen zindelijken INBOEDEL en eene aanzienlijke partij HERBERGIERS- GEREEDSCHAPPEN. Te vergaderen voor het Huis door Dom. Bouwens bewoond. Op Zaturdag den 23 Julij 1864, des namiddags om 1 uur, ten verzoeke van Sieu'r Cs. van ARENTHALSLandbouwer thans wonende te Graauw 8 bunders welgewassen VRUCHTEN te Velde waaronder GERSTHAVERPEeNKLA- VERS, KANTHOOI, ERWTEN en puike 2jarige MEE. Men zal vergaderen op het Hofsteedje vroe- ger door C. van Arenthals te Zaamslag bewoond. Op Woensdag d en 27 Jul u 1864, des namiddags om 2 uur, ten verzoeke van en op het Hofsteedje bewoond door J. van MAEL- SAEKELandbouwer te Ossenisse 1 WERKPAARD 2 MELKKOEIJEN1 Chais1 Speel- en 1 zware KarPloeg Slede, WindmolenGeeselblok, Snijbak,' RiekenVorken en wat dies meer zij. 1 Kern KuipTeelenEmmers en verdere MELKERSGEREEDSCHAPPEN. Eene groote partij STROO en MEST. Wijders 64/2 bunders VRUCHTEN te Velde. DeNotarissen Mr. F. VAN DEINSE en M. GEENE, te Hulst, zullen in het 6 openbaar verkoopen: Op Donderdag den 21 Julij 1864^ des namiddags om 2 uur, ten verzoeke van P. J. BORM en zijne Kinderen, Landlieden te Stoppeldijk 16 bunders welgewassen VRUCHTEN te Velde, waaronder VLAS, ROGGE, GERST, TARWE en puike Oude MEfi, mitsgaders eene partij HOOIWEIDE. Alles staande op de Landen van de Hofstede vroeger door P. J. Borm bewoond, alwaarmen vergaderen zal. VAi\-REM00RTERESEYBLITZ EN VAATJE.V. De Notaris WIL L E M S, te Selzaetezal op Dingsdag 26 Julij 1864, om L uur namiddagin het openbaar verkoopen 20 bunders allerschoonste GERSTin de polders Van-Remoortere en Seydlitz. 3 bunders goede ERWTEN, in het Vaaljen, en het GRAS der Dulven. Alles wassende op de Eigendommen van Mevr. Jounault Manilius te Brussel en den Heer Julien Willems, te Eecloo. Vergadering in het Huisje Driekivartom te beginnen op den kavel in den Vau-Remoorlere- polder. Men vraagt ten spoedigsten te KOOr of te HUUR eene I S l i< >1 9 >- BAKKERIJ, in een der Dorpen in Zeeland. Adres bij den Uitgever dezer. beg -Jr aanstaande Zaturdag van Rhurort wacktende A— Schipper Schoemaker, met eene lading puike grove KAGCHEL- en SME^KOLEN, soort zoo als vroeger bekend, voor rekening van J. T. DE SMIDT. 7 -to •2c - Jr naar den linker-oever der Wcslcr-Schelde. Adres de Aannemers STUBBlil, Sas-van-Gent en Hulst. Ten spoedigste eene DIEiN S'l1- MEID benoodigd bij Mevr. SCHUIJ- LENBURG, te Axel. Brieven franco. -ir Bij den Uitgever dezer zijn Lees- ixi'eix beschikbaar op de OUDE en NIEUWE ROTTERDAMMER en de HAAR- - x is' LEMSCHE COURANT. GEDRUKT BIJ J. STURM TE NEUZEN. A. ry r 17 Amsterdam, 11 Julij. Wert. Schuld 2^ pCt. C2»3 pCt. 74J; 4 pCt. 97'. Rotterdam, 11 Julij. Tarwe. Zeeuwsche, Vlaamsche en Overm. matig aangevoerddoch kon Lij beperkte vraag slechis Iangzaam tot eenige verlaging worden opgeruinid van 8, /8,»0, 8,70, /9,10 tot /9,40. - Rogge gedrukt, waardoor vorige prijzen niet wel te fcedin- gen waren, Zeeuwsche en Vlaamsche van f6 tot 6 50. Gerst als voren Zeeuwsche, Vlaamsche en Oveim. Winter en Zomer van f A,60, f 5, f 5 70 tot f 6,20 naar kwaliteit. Haver als voren Korte van /3,70 tot/4,50 Lange van/5,50 3,80, f A tot f A 20 Bruine en Witle Boonen flaauw en hijna zonder aanvoer Zeeuwsche Bruiue van f 8 tot f 10,50; dito Witte van 9 tot/14; Paarde- boonen van f 5,80 tot 6 50 Erwten als voren Zeeuwsche Groene van f 6,75, f 7 25 tot 7,75, MEEKRAP. Bij eene flaauwe stemming werd he- den weinig geveild. Amsterdam, 11 Julij. Tarwe stil. Rogge lager. Gent, 8 Julij. Tarwe minder doch Rogge ruimer aangevoerd beide artikelen als voren verhandeld terwijl in de prijzen van Gerst, Haver en Boonen mede geene noeinenswaardige verandering kwaraen. Vlas met zeer kleinen aanvoer en onveranderde prijzen. Londen, 11 Julij. (2 ure.) (Per telegraaf.) Tarwe onveranderd. Haver 6 d. lager. 254ste Staats-Loterij. Prijzen van f 1 000 en daarboven. Vierde Klasse. 2de LijstNo. 9603 ,f 5000. No. 448,/2000.—No.4220 en 5797, ieder /1000. 3de Lijst No. 12487, 25,000. No. 6681 en 8789, ieder /1000. 4de Lijst: No. 10473 en 19271 ieder /1500. Op Ma AND AG den 25 Julij 1864, des morgens ten 10 ureten verzoeke van de Erven den Heer BLANCQUAERTte Lokeren, op de Hofstede bewoond door Willem de Koeijer in den Eendragtpoldergemeente Zaamslagvan OpDONDERDAG DEN 28 JULIJ 1864, des namiddags ten 2 ureten verzoeke van Mevrouw de Weduwe NOSKEte Axel, op de Hofstede bewoond door de Weduwe Jan Koster in de Kleinen Huijssens- en Margarelhapolders gemeente Zaamslag van t/r 0 6) o 0 35* - f/£r. VAN IN DE POLDERS - 0 t j/~ 6o x -jr

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1864 | | pagina 2