No. 169. Woensdag 13 July 1864. 4de Jaarg. ALGEMEEN ZEEl WSCH-VL AANDEREIV. I Ell A l x. g Dit Weekblad wordt elken Woensdag morgen uiigegeven bij J. Sturm, te Neuzen. De prijs is 80 cents in de drie maanden en franco per Post 95 cents. Men abonneert zicli bij alle Boekhandelaren, Posldirecleuren en Brievenbushouders. Advertentien gelieve men aan den Uitqever in te zenden uilerlijk Dingsdag, des avonds ten 6 ure; de prijs van 1 tot 4 r eg els is 40 cents, voor elken regel meer 10 cents, beha'lve 35 cents zegelregt voor elke plaatsing Bij besluit van 6 Julijno. 86beeft Z. M. bij bet corps ingenieurs, mineurs en sappeurs benoemd tot kolonelden luit.-kolonel P. F. II. Masckeckkommandant van het bat. mineurs en sappeurs. Herbenoemd tot plaatsvervangend kantonreg- ter te Sluis de heer P. F. Hennequinen benoemd tot dezelfde betrekking te Oostburg de heer C. le Nobel, notaris aldaar. Door het departement van oorlog is be- paalddat de miliciens der ligting van 1863 die zich nog bij de verschillende infanteriecorpsen in activiteit bevindenop den 25 dezer met groot verlof naar hunne haardsteden zullen terugkeeren. Van de 85 jongelingen, die dezer dagen deelnamen aan het examen voor adelborst 3de klasse bij het koninkl. instituut van de marine te Willemsoordzijn door Z. Exc. den heer minister van marinemet 1 September a. s. een 16tal benoemd, o.a. de heer II. C. E. van IJsselsteijnte Neuzen. Het vergelijkend examen als leerling-tele- grapliist zal te 's Gravenhage op maandag 18 Julij aanstaande, des voormiddags ten 8 ure, plaats hebben. De zomervergadering der provinciate staten van Zeeland is 11. dingsdag avond door den commissaris des konings geopend. Ten aanzien van de regeling van de zaken der calamiteuse polders werd medegedeeld, dat door den minister een voorstel tot schikking is gedaan, waarop door gedeputeerde staten een tegenvoorstel is gezonden; hierop is nog geen antwoord outvangen. In de vergadering van vrijdag daaraanvol- gende, zijn van de voorstellen van gedeputeerde Staten onder anderen aangenomen: a. met algemeene "stemmen, dat betrekke- lijk het adres van den gemeenteraad van St.-Anna- ter-Muiden om ruimere toepassing van art. 36 der wet op het lager onderwijs; b. met algemeene stemmen, dat tot wijziging van artt. 28 en 29 hunner instructie; c. met 36 tegen 2 stemmen, dat betrekke- lijk de verbetering der haven van Breskens; Blijkens de toelichting van het voorstel, zijn de kosteu der voorziening in den ongunstigen toestand van de haven en havenwerken van Breskens ten vorigen jare door den hoofdinge- nieur van den waterstaat op niet minder dan f 100,000 gesteld (de kostendoor de provincie bereids aan die haven besteed, bedragen niet minder dan f 150,000). Op het verzoek aan de regering, om de kosten van verbetering voor rekening van het rijk te nemen, heeft de mi nister geantwoord slechts bereid te zijn om te bevorderem,- dat een gedeelte der kosten van verbetering tot een bedrag van f 46,000 voor het rijk kome, ten einde de haven, voor zoo veel het belang der gemeenschap langs den grooten weg betreft, gesckikt te maken, wanneer de overige f 54,000 voor rekening der provincie werden genomen. Aan de gemeente- en polder- besturen is daarop door gedeputeerde staten de uitnoodiging gerigt, om door bijdragen gedu- rende 25 jaren de renten eener voor de ge- wenschte verbetering der haven te doene leening te bestrijden, ketgeen mogelijk zou zijn, indien door de gemeenten over het cijfer harer bevol- king, ten hoogste 5 cent per ziel (door Breskens dubbel), en door de polders, ten hoogste 10 cent per bunder hunner grootte, gedurende dien tijd werd bijgedragen. De bereidverklaringen om bij te dragen beloopen echter nog geen f 1500, waarvan ongeveer f 450 nog slechts voorwaardelijk, zoodat de rente eener leening van 54,000, tegen 4'0 pet., daarmedeop verre na niet te bestrijden zou wezen. Er blijft alzoo volgens gedeputeerde staten alleen over de hef ting van een verkoogd havengeld, alsmede van los- en laadgeld. d. met algemeene stemmen, dat tot afstand van grond aan J. Risseeuw, te Oostburg; e. met algemeene stemmen, dat tot wijziging van art. 64 van het reglement op de buurtwe- gen en voetpaden; Deze wijziging strekt om art. 64 te doen weg- vallen en te vervangen door het volgende: „Vlas of hennip mag in de slooten langs de wegen niet te rooten worden gelegd dan met schriftelijke toestemming van het polder- en van het gemeentebestuur, en mits op eenen afstand van niet minder dan 100 ellen van de bebouwde kom eener gemeente. „Ook is het verboden, zonder schriftelijke toestemming van het gemeentebestuur, vlas o^ hennip te verwarmen, binnen den afstand van 45 ellen van de wegen. „De toestemming kan, wanneer zij door het gemeente- of polderbestuur wordt geweigerd, door gedeputeerde staten worden verleend." Vervolgens is behandeld het adres van de directie der spoorboot-maatsckappij van Middel- burg, waarbij gedurende vijf jaren uit de pro- vinciale fondsen een jaarlijksch subsidie van f 4000 verzocht werd. Nadat een amendement van den heer Verhagen, strekkende om het ge- vraagde subsidie voor een jaar toe te staan, met 17 tegen 14 stemmen was verworpen, is het voorstel zelf met 21 tegen 3 stemmen ver worpen. De zitting van zaturdag was gewijd aan de behandeling van het ontwerp-reglement van po- licie voor de polders in Zeeland. Nadat in dit ontwerp onderscheidene wijzigingen waren ge- bragt, is het aangenomen met algemeene stem- men van de aanwezige leden, uitgezonderd die van den heer Fader. De zitting is vervolgens op de gebruikelijke wijze gesloten. Men meldt uit Eecloo: „Naar wij verne- menheeft de heer Emm. Iloyois eene hoogst belangrijke wijziging aan zijn ontworpen ijzeren weg RousselaereSelzaete toegebragt. Van Eecloo uitgaande, zal die ijzeren wegin plaats van onder Lembeke en Oost-Eecloo voort te loopen door middel van eene kromte de rigting inslaau van Caprijk (3400 inwoners), Basse- velde (3240 inwoners) en Assenede (4250 in woners) zonder daarom de gemeenten Lembeke en Oost-Eecloo uit te sluiten. „Deze wijziging is te weeg gebragt door den aanstaanden aanleg eener spoorbaan van Ter- Neuzen naar Breskens, en om alzoo den ijzeren weg RousselaereSelzaetelangs Watervliet naar Breskens opte verlengen. Boven Water vliet op de grenszou de verlenging van dien ijzeren weg worden ondernomen door de Bel- gischIlollandscke maatschappijdie reeds de concessie bekomen heeft voor de lijn van Ter- Neuzen naar Breskens. Aldus zou de ijzeren weg loopen van Gent langs Eecloo naar Breskenseene betrekking die reeds sedert zoo vele jaren met verlangen wordt te gemoet gezien." Omtrent de kinderziekte in de gemeente Goes vernemen wij nader, dat er sedert den 8 Junij 11. zijn bijgekomen 72 lijderswaarvan 18 wel en 54 niet gevaccineerdterwijl er 1 niet gevaccineerd is overleden. Er zijn dustot 1 Julij aangetast 353 personen daarvan zijn 226 niet 87 wel gevaccineerd. Overleden 20-$vaar- van slechts 2 gevaccineerd. Hersteld' zijn 301 lijders en blijven nog onder behandeling 32 personen in 20 huisgezinnen. Men meldt uit Hansweert, 5 Julij: Bij gelegenheid dat hier op het werk eenige pol- derwerkers handgemeen werden, wilde de vrouw van een hunner tusschen beiden komen,omzoo mogelijk eene vechtpartij te voorkomen. Deze werd daarop door een der woedende mannen zoodanig bij de keel geg-repen en in den strot geknepen, dat zij met veel moeite en genees- kundige hulp is bijgebragt. De vrouw schijnt niet buiten gevaar, de dader is voortvlugtig. Onder de verwijderde vreemdelingen komt in het Policieblad voor Pierre Hermans, oud 112 jaren, geboren en wonende te Venders en den 29 Junij naar Belgie getransporteerd. Men vcrneemt, dat Malamoros, bekend door de geloofsvervolging, waaraan hij in Spanje heeft blootgestaan, bij het aanstaande zendings- feest te Wolfhezen tegenwoordig zal zijn. Zondag 3 dezer, des namiddags ten 2 ureheeft het te Parijs op den Boulevard des Italiens gesneeuwd. Ook te Rotterdam moeten ernaar men zegtdien dag sneeuwvlokken ge- vallen zijn. 7T ^ol§ens berigten uit het Westland, in Zuid-Holland, leveren de aardappelen een ruim beschot op en worden thans van daar groote partijen wijd en zijd verzonden. Daar Enge- land zich hue langer hoe meer op de teelt van aardappelen begint toe te leggen, blijft de af- zendmg derwaarts nog luttel. Voor f 1,25 ad fl ging in de vorige w§ek een half mud aard appelen op de markt over. Den 5 dezer heeft buiten Arnhem weder een duel met de pistool plaats gehad tusschen een luitenant en een burgerheer, het welk even - wel goed is afgeloopen. Nadat partijen over hunne manhaftige daden voldaan warennuttig- den zij met elkander een smakelijken maaltijd met den aankleve van dienzoodat zij in ge- heel andere stemmingdan zij waren uitgegaan naar de stad terugkeerden. Bij de herstemming voor het lidmaatschap van de tweede kamer zijn de kiesgeregtigden te Sneek op eene zeer vreemde wijze tot het vervullen van hun burgerpligt aangespoord. Te ruim 3 uur 's namiddags werd bij trommelslag door den omroeper bekend gemaaktdat het stembureau te 5 uur zou worden geslotenzoo dat de kiezers zich den nog overigen tijd ten nutte moesten maken. Van welken kant die aanmaning is uitgegaan, wordt niet gemeld. -- Onder de bemanning, 650 koppen, van de Amerikaansche oorlogsboot Niagara bevinden zichnaar men verneemtmeer dan 100 Neder- landersde commodore Gravel zelf is van Nederlandschen oorsprong, terwijl kapt. Wens- low van de Kcarsage van Deensche afkomst is. loen Zr. Ms. fregat Zeeland onlangs de Kaap de Goede Iioop bezocht en daar de Alabama ondging iemand van de Zeeland dat sehoone schip bezigtigen, en daar werd hem door een der officieren medegedeeld, dat er 23 West- I* riezenstoutmoedige zeeliedenvan eene reus- achtige gestalteonder de bemanning gevonden wordenalsmede iemanddie in ons vaderland vroeger in eene eervolle betrekking was ge- plaatstmaar wiens naam wij ons niet gereg- tigd achten hier te noemendie aan boordvan het kaperschip zekeren rang bekleedde. In Belgie heerscht nog altijd groote spanning wegens de ministeriele crisis, die nog steeds voortduurt. De geniale schilder Wierlzte Brusscl heeft een nieuw stuk gedicht op het doek. Het heet Napoleon aux enfers, en stelt den vergoden krijgsheld voor in jas en hoedte midden der vlammen. Voor hem staat een groep vrouwen, oude moeders, uitgehongerde wedu wenweenende bruiden en schreijende kinderen alien met vreesselijke verwijten in het oog. En onder die alien dringt zich eene furie vooruit met een schort vol van bonken en schonken van ersch afgezette armen en beenenwaarvan het bloed blijft druipen en wier stank de kleur en ademtogt verstikt van den geweldenaar. Zou het niet wenschelijk of mogelijk zijndat die gedachte door photographic of plaatdruk ever genomen duizendvoudig vermenigvuldigd en verspreid werd onder de volken en vorsten om allerwege den kreet te doen opgaan geen oorlog maar vrede De hoogste prijs van 120,000 fr. van de Lotene St.-Point dezer dagen te Parijs gehou- deniszegt men aan een bediende op een wisselkantoor daar ter stede, te beurt gevallen. De gelukkige moet niet meer dan den enkei lot (ad 25 centimes) hebben gehadin welks bezit hij door een toeval was gekomendooiv dien hij het kleingeld wilde kwijt rakendat hem in een sigarenwinkel (waar'die loten ver- kocht worden) was teruggegeven. Onlangs zijn te Londen drie kinderen over leden door het in den mond steken van lucifers. Uit het geregtelijk onderzoek is gebleken, dat de koppen dier lucifers zoo vergiftigd waren, dat ddn voldoendc was voor doodelijke vergif- Men wil dat de fabriek, van welk© lucifers afkomstig warenop lioog bevel tiginB. deze zal worden gesloten, en dat eene wet zal wor den uitgevaardigd, waarbij het op hoogeboeten verboden is, iets anders bij de vervaardiging te n Adv crtentieblad flfieuws- I

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1864 | | pagina 1