No. 167. Woensdag 29 Junij 1864. 4de Jaarg. ALGEMEEN ZEEU WSCII-A LAANDEREN. MlfflElTI JOTffl Bit Weckblad wordt elfcen Woensdag morgen mtfjegeven bij J. Sturm, te Neuzen. Be <prijs is 80 cents in dc drie maanden en franco per Post Men abonneert zich bij alio BoekhandelarenPo'Stdirecleuren en Br ievcnbus houders. Advertentien gelieve men aan den Uitqever in le zenden inasdaa. des avonds ten dure: de vriis van 1 tot A renels is 40 rents nnnr Mpm renel wipo* in as 95 cents. uiterlijk Bingsdagdes avonds ten 6 are Doennanaciar en, i osiairecieuren en lSnevcnbustiouders. Advertentien gelieve men aan den Uilqever in le zenden deprijs van 1 tot A r eg els is 40 cents, voor elken regel meer 10 cents, behalve 35 cents zegelrcgl voor elke plaalsing. Bij besluit van den 20 Junij, no. 133, lieeft Z. M. goedgevonden, op verzoek, eervol ont- slag te verleenen: aan den heer J. J. Fercken, te Neuzen, als beheerder van den Nieuw-Othene- polder, en aan den beer J. J. Sturm, te Bier- vliet, als dijkgraaf van den Magdalenapolder. Op last van het departement van oorlog zullen dezen zomer in alle gamizoens des rijks door de troepen, die geen deel nemen aan de oefeningen in het kamp te Milligengroote manoeuvres en taktiscke veronderstellingen moe- ten plaats hekben. Z. M. Willem Frederik Karel, koning van Wurtumberg, vader van H. M. onze geeerbie- digdc koningin, is in den ochtend van den 25 dezer, in den ouderdom van ruim 82 jaren, op het slot Rosenstein overleden. Z. E. de heer commissaris des konings in deze provincie, eere-voorzitter der Zeeuwsehe vereeniging tot verbetering van het paardenras, te Axel, zal de op keden aldaar te houden wedrennen enz. met zijne hooge tegenwoordig- heid vereeren. In de vorige week is door eene commissie uit gcdeputeerde staten, met den hoofd-ingenieur van den waterstaat, eene opneming gedaan van de haven te Breskens. De leden van de provinciale staten zijn opgeroepen ter bijwoning der zomervergadering, welke op dingsdag den 5 Julij a.s., des avonds ten half acht ure, in de daar voorbestemde zaal in de Abdij te Middeiburg zal worden geopend. Op de lijst der te behandelen zaken vinden wij o. a. eene mededeeling door den voorzitter om- trent de regeling der zaken van de calamiteuse polders, en het in de zomervergadering van 1863 aangehouden gewijzigd ontwerp-reglement van policie voor de polders in Zeeland. Neuzen 23 Junij. Gedurcnde de vorige rnaand zijn het kanaal alhier opgevaren224 binnenschepenmetende 5271 tonnenen af- gevaren229 binnenschepenin. 5646 t. totaal sedert 1 Januarij 1864 opgevaren70 zee schepenm. 8965 t.en 1118 binnenschepen, m. 47480 t.en afgevaren45 zeesckepenm. 69311.en 1100 binnenschepen, m. 451081. in de vijf eerste maanden van 1863 zijn het kanaal alhier opgevaren87 zeeschepenm. 11970 t.en 1595 binnenschepen, m. 595101.; en afgevaren 81 zeeschepenm. 13324 t. en 1559 binnenschepen, m. 55682 t. Neuzen, 27 Junij. Gisteren avond is voorbij deze haven gestoomd het Amerikaansck oorlogsfregat der eerste klasse Niagara, kom- modore C. Craverbestemd naar Antwerpen. Ilet is een gepantserd fregat van rnim 4000 ton met een stoomvermogen van 2400 paardenkrach- tenterwijl de equipage bestaat uit 650 man. Naar men verneemt, is het beroep der Christel. Afgesclieidene gemeente te Sluis, uit- gebragt op ds. J. A. Bonkers, predikant bij die gemeente te Ulrum, door dezen aangenomen. Jl. donderdag morgen heeft een 40tal leden wan de 12de afdeeling (Hulst) der Maat- schappij van landbouw en veeteelt in Zeeland zich naar Hansweert begeven, om gezamentlijk, met een groot getal leden van de 6de sectie dier maatschappijaldaar oostelijk Zuid-Beve- land te bezoeken. Destoet, uit 20 boerenwagens bestaande, begaf zich uit Kruiningen naar Ka- pelle, om, na aldaar eene wijle tijds vertoefd te hebben, terug te keeren, ten einde te Krab- bendijke het middagmaal te gebruiken, van waar men door den Reigersbergschen polder is gereden naar Bath, waar de beide afdeelingen van elkander afscheid genomen hebben, om naar hunne respective woonplaatsen weder te keeren. Bij de wedstrijd, welke op maandag den 20 dezer door de leden van de handboogschut- terij: Jacoba van Bcijeren, gehouden werd, om dc medaille hun van wege het gemeentebestuur te Goes vereerd, is deze behaald door den heer T. E. Licbert, juist op het oogenblik, dat bur- gemeester en wethouders het schietplein met hunne tegenwoordigheid vereerden. Opmerkelijk is bet, hoe de prijzen der wolartikelen thans stijgen, zoodat de vachten sinds weinige jaren meer dan viermaal in waarde zijn geklommen. De wol tocli, welke nog niet zoo heel lang geleden gekocht werd tot f 1,25 het steen, geldt thans van /'4,50 tot f 5,25. Men mag dit als een gevolg aanmerken van de groote vorderingen, welke in de veredeling der rassen gemaakt wordt. Uit Zuid-Beveland is verledene week eene belangrijke massa wol uit- gevoerd. In de waag te Goes werden omstreeks 22,220 Ned. ponden gewogen. De hooge raad heeft, uitspraak doende op de voorziening in cassatie van den heer J. G. van Rijn en mevr. de wed. Pruimers, tegen de ver wij zing kunner zaak naar de openbare teregt- zitting van het hof in Overijssel, hen van alle regtsvervolging ontslagen. Als eene niet onaardige bijzonderheid deelt men mede, dat het e6nige schilderij, 'twelkuit de puinhoopen van het zoo noodlottig verbrande museum Boymans te Rotterdam geheel onge- schonden te voorschijn is gekomen, is een in een lijst gevat portretje in O.-I. inkt, voorstel- lende den stichter van 't museum, mr. F. J. 0. Boymans. Als eene bijzonderheid meldt men, dd. 23 jongstl., uit Nedenveertk, dat in die gemeente, eene bevolking tellencle van 4442 zielep,' gcdu- rende de drie laatste maanden slechts 8,'stcrf- gevallen hebben plaats gehad, terwijl het getal geboorten 32 beloopt. Dezer dagen vertrok uit Akkrum (Fries- land) eene bijna 84jarige vrouw naar Chicago in Amerika, om hare overige levensdagen door te brengen bij haar 6cnigen zoon, die eenige jaren geleden als landverhuizer zich derwaarts begaf. Men berigt uit Groningen, 22 Junij: In de laatst gehouden voormiddagdienst in de Doopsgezinde kerk te Veendam, maakte ds. A. Winkler Prins van den kansel aan de leden bekend, dat hij een beroep van den kant der kiezers had gekregen, om zitting te nemen als volksvertegenwoordiger in 's lands vergaderzaal en dat hij den termijn van beraad zou gebrui ken, om te overleggen, wat hem, met het oog op de algemeene lands-, gemeentelijke- en per- soonlijke belangen, in deze te doen stond. Men wil weten, dat de keizerin van Frank- rijk in October eene reis zal doen naar Rome. Onlangs zijn te Parijs weder onderschei- dene Italianen gearresteerd, die, naar men wil, een aanslag op het leven van keizer Napoleon in 't schild voerden. Dezer dagen heeft de Fransche policie eene kuiszoeking gedaan, zoowel te Parijs als in andere steden, bij een aantal personen, meest advokaten, die bij de laatste verkiezingen leden war en van het democrat isch kiescomite. Deze regeringsmaatregel heeft veel opschudding te weeg gebragt en tot verschillende geruchten aan- leiding gegeven; onder andere heeft men gezegcl dat hier moet gedacht worden aan een komplot, dat zich ten doel stelde de republiek in te voeren. De raad van de orde der advokaten te Parijs heeft kort daarna eene bijeenkomst gehouden en daarin is besloten, dat de deken dier orde, de heer Dufaure, zich naar den pro- cureur-generaal des keizcrs zou begeven om op- helderingen te vragen. s Door den heer Renan is de uitgave van eeri'nientv geschrift, getiteld: Geschiedenis <kr 3Iaagd Maria, aangekondigd. N De couferentie over de Deenscli-Duitsche oorlog lieeft op 25 dezer bare laatste zitting gehouden en heeft tot geen guustig resultant geleid. De vijaudelijkheden zijn reeds weder hervat. - De Oostzechavens zijn op nieuw geblok- keeid en de toestand is tot zijn oude phase tc- ruggekeerd. Yolgens berigt uit Fehmarn, 27 dezer, ver wachtte men daar elk oogenblik een aanval van de Denen. Er kruisten 20 oorlogscbepen5000 man aan boord hebbende, voor dat eiland, dat door 2000 man Pruissisebe troepen bezet is'. V Amsterdam, 27 Junij 25JAKIGE ECIITYEREOimG %P J. S. VERBIST O* en 5 c- COOLSENS. 0 Hontenisse, 26 Junij 1864. Nieuws- en Advertentieblad VjjR Tuaschen het kaperschip Alabama der zuidelijke confede- ratie, dat zondag 20 dezer de reede van Cherbourg (Frankrijk) verlaten had, en de Kearsargeeen korvet lste klasse der Noordelijken, heeft kort daarna, ten gevolge van te voren ge- dane nitdagingen, een moorddadig tweegevecht plaats gehad, vvaarover wij eenige bijzonderheden mededeelen. Terwijl eene onafzienbare volksmenigte alle hoogten bezet had om getuige van het gevecht te zijn, liep de Alabama ten 9 ure uit, geescorteerd door de Couronneeen lfransch gepantserd fregat, dat aangewezen was om na te gaan of beide partijen zich wel naar de intemationale bepaliugen gedroegendie voor- schrijvendat soortgelijk gevecht in dit geva) slechts mogt plaats hebben buiten de Fradsche wateren. Naauwelijks was de Alabama in open zee, of hij trachte door eene stoute manoeuvre de Kearsarge te enteren. Deze slaagde er echter in 0111 af te houden, waarna beide vaartuigen elkander gedurende 1 nnr vinnig beschoten. Trots de ovcrmagt von dc Kearsargeschecn het voordeel aan de zijde van de Alabama tc blijvendie zich reeds tot cone tweede poging gcrced maakte om zijn tegenstan der te enterentoen het kaperschip plotseling een kogel ontving; die zijn stoomketel van dc eene naar de andere zijde" doorboorde en bet gevecht voortaan voor den kaper onraogelijk maakte. lerwyl deze nu pogmgen aanwende om zeil bij te zetten, hetgeen bii deu zwakken wind niet baatte, bragt de Kearsarge al zijn geschut naar den kant over waar de Alabama zich bevond en beschoot het kaperschip nu zoo hevig, dat er ten slotte een gat van vier meters in sprong en het vaartuig dadelijk zonk. De equipage trachtte zich zwemmende te redden. Een Engelsch schip, de Deerhounddat uit belangstelliog deu strijd had gevol^d, redde een groot aantal matrozen en officieren, waaronder de kapitein Semmes die evenwel zwaar aan de hand is gekwetst. Zii zijn door het Engelsehe vaartuig naar Southampton overgebragt. De Couronnedie met alien spoed hare booten in zee had neder- gelatenredde ook nog vele manschappen. Ook de Kearsarqe redde wat te redden was. Daardoor komt het, dat van de bo- manmng der Alabama, die 134 koppen sterk was, slechts 1 ofkcier en 1 matroos verdronken, terwijl 9 man tijdens het ge vecht sneuvelden en 20 anderen gekwetst werden. De Kearsarge zelf heeft zeer zwaar geleden, het ontvin" 12 kogels in de romp. Bijeengenomen hebben beide vaartuigen" 130 kogels gewisseld. De Kearsarge vuurde met 22 getrokken ka- noniien; de Alabama beschikte slechts over 16, aan iedere zijde 8. De opgewondenheid tnsschen de matrozen der Zuideliikeu en Noordelijken te Cherbourg was zoo groot, dat zij elkander rue "^j38611 &ewal)eD(l bataille wilJeu levereu. De autoriteiten hebben het geheele korps der maritieme gendarmerie op de been moeten brengen om bloedige botsingen te voorkomen. Er waren pleiziertreinen tnsschen Parijs en Cherbourg geor- V ganiseerd, waarmede massa's nieuwsgierigen waren aaugevoerd, die van den stnjd, van nit de hoogten die Cherbourg omringen getuigen waren. Alle verrekijkers werden tot bespotteliik boo^e prijzen verhuurd. 17 Werk. Sehuld 2^ pCt. Gl^; 3 pCt. 7:(» 4 pCt. 97.j. Rotterdam, 27 Junij. Tarwe. Bij kleiuen aanvoer en slappe stemming londen alieen de beste kwaliteiten met moeite vorige prijzen opbrengen Zeeuwsclic, Vlaarnsche en Ov-rm van /8, f 8,30, f 8,80, 9,20 tot ^9,50 Daar kwaliteit. Rogge: de puike als vureu mindere 10 cents lager Zeeuwsehe en Vlaarnsche van f6 tot /6 50. Gerst weinig begeerd Zeeuwsehe Vlaatnsctie en Oveim. Winter en Zomer van fitiO fj.f 5 i0 tot 6,20 naar kwaliteit, Haver - 10 a 20 cents lager; Korte van o,80 tot/4,60 Range van 5.60, 5,80, /4 tot f J, 30 - Bruine en Witte Boonen als voren; Zeeuwsehe Bruiue van /8 f 9 /10 tot 12; dito Witte van 10 tot 16 nam' kwaliteit; Paardeboonen van 75,80 tot /6 50, Erwlen slap; Zeeuwsehe Groc'ue van 6 75 f 7 <25 tot f7,75. MEEKRAP. Bij zeer geringen kooplust werd heden weder weinig geveild. Gent24 Junij, Tarwe vlug verkocht tot ruim vorige priis fr. 21 25 a 22 25. Rogge 50 c. lager met zwak ken liandelfr. 11 25 a 12. Gerst gevraagd tot vaste prijzen, fr. 15,50 a 14. - Haver fr. 10 a 11. - Paardeboonen fr. 14,50. Vlas bijna zonder aanvoer; bij voortdnrende vraag ontstond eene ver- hooging in alle soorten. 254ste Staats-Ijoterij. Pi ijzen van f 1 000 eD daarboven. Derde Klasse. 2de Lijst: No. 2851 71500 No 229 en 12512, ieder /1000. 5de Lijst: No. 18498, f 5000. No 1 2000. No. 8870 en 16690 ieder 71000. 4de Lijst: No. 15254, /'1000. JG0 VAN

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1864 | | pagina 1