No. 166. Woensdag 22 Junij 1864. 4de Jaarg.t. ALGEMEEN Zi l l WSCII-V LAA NDEREN. A - zy H B "V •4 '9 (?y yo *r A N vN Bit Weekblad wordt elken Woensdaq morqen uilqeqeven bit J. Sturm le Neuzen Dp nriic «n Z - 9V Tf' n Mend nh0nrl Zldk, b\ alleB,oekhandela\e»> Posldirecteuren en Brievenbushmders. - Adverlentien gelievemen ZZlTu^everin Mendel uiterlijk Dingsdag, des avonds ten 6 ure; depnjs van 1 lot 4 regels is 40 cents, voor elken regel meer 10 cents, behalve 35 cents zegelregt vll elke pLaTsing Neuzen 20 Junij. Ook hier had op den 17 en 18 dezer de driedubbele feestviering plaats van net verjaarfeest onzer geliefde koningin het zilveren bruiloftfeest van HH. MM. de ko- ning en koningin en de herdenking aan de roem- rijke overwinning op de velden van Waterloo. Hontenisse, 16 Junij. De gisteren al- hier plaats gehad hebbende openbare aanbesteding dci te bouwen scholen en onderwijzerswoningen iieett den navolgenden uitslag opgeleverdEerste perceelKloosterzandcaan de Molenstraat6 inschryvingsbiljetten laagste inschrijver M. J. van At cut hatste Hontenissevoor f 14,900 Bij koninklijk besluit van 15 Junijno. 51 is benoemd tot ontvanger der in- en uitgaande regten bij de Roode Sluisin de gemeente Over- slag de heer E. Klosthans commies der eerste klasse te Venlo. Bij ministeriele beschikking is de polder Oud-Noord Bevelandop verzoek van derzelver ingelanden, mede tot den toestand van vrijen polder teruggekeerd. Naar wij nader met zekerheid vernemen, is het door onderscheidene bladen medegedeelde berigt, dat met 1 Julij door het geheele rijk het bestelloon (voor brieven naar dorpen, warn- geen postkantoor is gevestigd) zal worden afge- schaft, geheel onjuist. Ofsehoon door het hoofd - bestuur der posterijen in beginsel tot de afschaf- fing is besloten en werkelijk reeds onderschei dene gemeenten van de bestelloonen zijn ont- heven, zal dit niet in eens, maar Irapsgewijze plaats hebben, weshalve het nog wel eenige jaren zal duren eer de plattelands bestelloonen door het geheele rijk zullen zijn afgeschaft. Volgens een officieel berigt, zullen met 1 Julij a. s. Axel, Zaamslag, Hoek, Over slag, Koe- wacht, Zuiddorpe en Sluiskil van het bestelloon zijn ontheven. Bij de op den 16 dezer te Middelburg plaats gehad hebbende opening der stembrieven voor de verkiezing van 6en lid voor de tweede kamer der staten-generaalis gebleken dat mr. D.van Eck met 901 van de 1367 uitgebragte geldige stemmen is herkozen. gemijnd door J. du Bois aldaar, voor f 14,100. Tweede perceel, Lamswaarde, 5 inschrijvings- biljetten laagste inschrijver C. L. Bleijenbergh te bt.-Jansteenvoor 10,500. Derde perceel, Noordstraat, laagste inschrijver dezelfde, voor f 7700. Vierde perceelMolenhoek, laagste in schrijver .7. du Bois voornoemd, voor /'8490. De 3 laatste perceelen zijn niet gemijnden alzoo aan de laagste inschrijvers verbleven. Men berigt uit Aardenburg, dat op den 23 dezer aldaar burgemeester en wethouders met de polderbestuurs-afgevaardigden eene bijeen- komst zullen houdenter voorloopige beraad- slaging over de verbetering der wegen van Sint- Kruis naar BelgieOostburg en Aardenburg. Op den 17 dezer is door de koninklijke handboogsocieteitJacoba van Beijereneene muziekale uitvoering gegevenen bij die ge- legenheid hare nieuwe banier onthuld, welk fiaai kunststuk de fabriek van dhr. Knuijvers te 's Hagealle eer aandoet. Dezer dagen had te Hansweert eene zeer ongewone vertooning plaats een paard wandelde toch daar over de daken. Aan den dijk aldaar zijn twee woningen achter elkander gebouwd en eene hoogte op den dijk maakt hetmogelijk om op de daken dier woningen te komen. Een paard dat men vruchteloos poogde in handen te krijgennam in de engte gedreven cler- waarts de toevlugt, ging van het eene dak op het ander over en zakte toen met de voorpooten door de rieten bedekking, waardoor het moge- lijk werd omsehoon niet zonder groote be- zwarenden viervoetigen wandelaar wedcr mag- tig te worden. Ook te Middelburg hebben zich gevallen van pokziekte voorgedaan. Het tweede algemeen evangelisch nationaal zendmgsfeest zal worden gehouden op donderdao- den 14 Julij a. s. te Wolfhezenop hetzelfde terrein waarop het vorige jaar het eerste ge houden isen dat door de eigenares doultiriere baronnesse van Brakell Doorwerlh andermaal is afgestaan. Als eene bijzonderheid wordt uit Hoorn gemelddat vbbr de opening der stembussen voor de verkiezing, eene missive gelezen werd van het stembureau van het eiland Urk, waarbij te kennen werd gegeven, dat niet een kiezer opgekomen is om zijne stem uit te brengenen dat daarom de stemopnemers hunne stem ook niet uitgebragt hebben. Men meldt uit Zwolledd. 12 dezer aan de Sleenwijker Couranl „Naar men verneemt, heeft de heer J. G. van Rijnvroeger predikant te Zwolleuit het huis van arrestalwaar hij aanvankelijk nog is ver- pleegdeene missive aan zijne vrouw° alhier geiigt, waarin hij haar beleefdelijk uitnoodigt om namens hem aan al zijne goede vrienden ter kennisse te brengen oftedoen brengen, dat hij looitaan van alle bezoeken, door wien en waarom dan ookwenscht verschoond te blijven met verzoek tevens, in diezelfde missive aan zijne vrouw gerigtdat hij ook verlangtom van hare bezoeken die zij des zondags als naar gewoonte aan hem brengtbevrijd te mogen zijn. „Voorzeker een treurig berigt voor zijne aan- hangers maar nog te meer voor zijne brave vrouw en lieve kleine kinderen. ,,Zou hij zich nu eindelijk tot werkelijk Chris- telijke deugden willen bepalen en de wereld met al hare genietingen vaarwel zeggen „Het wordt hier algemeen zeer betwijfeld." De prins August van Saksen-Koburg-Golha en dne officieren van de Oostenrijksche'flotille die voor Texel ligt, ter jagt zijnde in de duinen van dat eiland werden zondag 12 dezer in hunne aangename uitspanning zeer verrast en verstoord door een bezoek van een rijks-veldwachterdie hen in naam des konings het verdere jagen ver- bood en het reeds door hen gesclnrteu wild in beslag nam alles op grond van verboden ja°-t- tijd, het niet voorzien zijn van eene akte, en het niet hebben van vergunning der eigenaren en bovendien op zondag. Door do faculteit der hoogeschool te b-roningen is professor Hermans, te Gent, tot doctor in do letteren honoris causa benoemd. Het Fransche dagblad le Temps meent te weten, dat bet Japansche gezantschap, hetwelk zich nog te Parijs bevindt en dat achtereenvolgens hngeland y Nederland y Pruissen Zwitserland en wel ligt Amerika zou bezoekenzijne plannen ganschehjk heeft gewijzigdten gevolge van belangnjke tijdingen die uit Japan zouden zijn aangekomen. Men verzekert zelfs, dat het ge zantschap onmiddellijknaarYeddozalterugkeeren. n ierhaalddat, nadat la Pommerais' hootd van de romp gescheiden was, een ge- neeskundige het_ opnamvoor zich zette en in het linkeroor riepla Pommerais!" waarop het ooglid zich bewoog en de proefnemer het halt dolfe oog van den ter dood gebragte ont- waarde. De proef werd daarop aan de regterzijdc genomen en het regter ooglid poogde zich to openen en de lip bewoog als in eene trilling Een zeer vermogend inwoner van Chaux- lhouez, wiens levenswandel niet zoo zedelijk is als de mede ingezetenen van die plaats znlks wel verlangenwerd dezer dagen op de volgende wijze vermaand, voortaan het pad der deugd te betreden Eene tallooze menigte begaf zich onder het maken van groot rumoer, naar de womng van den delinquent, raasde en tierde gedurende geruimen tijden vaardigde vervol gens een der aanvoerders af, om voor dc deur het zondenregister des schuldigen af te lezen en daar by de bedreiging te voegendat weke lyks dezelfde stratoefening zou herhaald worden mdien hy zich niet verbeterde. Volgens een telegrafisch berigt uit Cher bourg, van den 20 dezer, is het kaperschip Alabama ^der Zmdelyke confederatie dien mid- dag by die reede in zee gezonken, na met de Kearsarge der Noordelijken (dezer dagen van Vlissing-en vertrokken) in gevecht geweest te zijn Het is onmiskenbaar waar, dat de brand- stapel voor algemeenen oorlog tegenwoordig weer aangroeit. Behalve het Deensch-Duitsche ge- sehilvertoont zich nu ook weer de toestand der Donau-vorstendonnnen, waar zoo velerlei belan- gen elkander kruisen en waaruit ook ligt eeno ernstige botsing kan ontstaan. - De stiijd bij Richmond wordt onvernoosd voortgezet met wisselend krijsgeluk. Verliezen van 3, 5 ot 6000 man zijn aan deordevanden dag, zonder dat voor een van beide eenig over- wegend voordeel wordt behaald. Met dat al wordtdetoestand van Amerika dagelijks treuriger >- - 6 i ffo 5" 3 - 35" '/I /o7 S3 4/) SA Nieuws- en Advertentieblad V*OR i"E V&f-4 In de aangewczen hoofdplaats der onder-kiesdistricten de hieronder vermelde getallen stembiljetten ingeleverd: zijn Middelbnrg 480 Vlissingen306 Veere24 Oostkapelle 32 Domburg29 Vrouwepolder 34 Serooskerke 32 Aagtekerke IS Grijpskerke 27 Westkapeile 50 St.-Laurcn9 20 Meliskerke29 Zoutelande. 23 Biggekerke28 O.en VV. Soubnrg 42 Koudekerke 75 Ritthem23 Nieuwland21 Arnemuiden 34 Groede73 Breskens35 Nieuwvliet20 Kadzand28 Oostburg55 Retranchement 15 Zuidzande29 Schoondijke 58 Yzendijke93 Biervliet44 Hoofdplaat24 Waterlandkerkje. 15 Biljctt. Klez. Biljett. 244 Trausp 1816 901 125 Sluis 60' 11 St.-Ann a ter Muid. 8 60 16 Heille 16 20 Aardenburg 65 9 St.-Kruis 19 51 24 171 12 78 55 17 Zaamslag 06 40 13 Neuzen 9?, 44 8 42 21 16 Sas van Gent. 33 8 16 Koewacht 26 16 13 Overslag 8 7 22 Philippine 9 8 57 Westdoi pe 31 24 13 Zuiddorpe 25 22 12 78 38 13 Clinge 10 6 44 St.-Jansteen 31 5 17 Stoppeldijk 35 18 12 Heugstdijk 10 7 18 Boschkapeile. 18 U 24 Graauw en 10 Langendam 24 14 10 Hontenisse 89 46 27 46 15 8 Ossenisse 11 9 Totaal 2707 1411 Van onwaard e 44 9 Geldige stemmen 1367 Transporter 1816 ^oT Volstrekte ^erderheid 684 Herkozen mr. D. van Eck met 901 stemmen. O. baron van Wassenaer Catwijck bekwam 438, mr. J. Snijder, jhr. J. G. II. van Tets vaa Goudriaan en J. II. de Laat de Kanter ieder 8. mr. C. J. Picke en mr. W. Ph. Vis ieder 2 stemmen. De overige waren over 15 persontn verdeeld. Bij vorige stemmingen geven de verkiezingen van den heer van Eck de votgende cijfers aan. 1S48 5 December, (voorl. kiesregl.) 1850 30 Augustus, (tegenw. kiesw.) 1853 31 Mei. (Aprilbeweging.Na overst. met den heer Vaillant.) 1858 10 Junij. 1860 10 Junij. 1864 14 Junij. Kiez. 859 9 Geld, bilj. 679 1358 Verfcr. stem. 470 843 2350 2414 2498 (gewijzigde kie9w.) 2707 1753 1204 1047 1367 918 778 651 901 Amsterdam 20 Junij. Werk. Schnld 2J pCt. 01- S pCt. 7ft| 4 pCt Rotterdam 20 Junij. Tarwe. Met Zeeuvvsche, Vlaamfche en Ov«rm was bet by lets mimer aanvoer, kalm zoodat voii"e miize. van/8, 78,50/8,SO 79,20 to. 79,50 metmoeite bedongen werden - Rogge meer ter markt en met r' !WSche 6n Vlaa,nsclie van 76,10 tot /6 jO. Gerstals voren; Zeeuwsche, Vlaam- sche en Oveim. Winter en Zomer van 74 60 f 5 nD tot 7620 naar kwaliteit. - Haver/kSc'A S 74,80; Lange van 73 80,/4, f 4 25 tot 74.50. Brume en Witte Boonen kotnen weinig meer ter markt p.'-ijzen als voren Zeeuwsche Bruiue van 78 50 7950, 710 50 tot 712; Wi„e dito 10 S,l "aar kwalltelt; Baardeboonen van /'5)80Vt^',, V - z„„scl„ Grotoe t>n 76,80, 77 50 tot 77,80. flaaMuwEKRAP' Se'in8e aaDbiedinS was de markt Amsterdam 20 Junij. Tarwe en Rogge st1 Gent, 17 Junij. Tarwe gevraagd en 25 e. hooger fr 20 75 a 22 Rogge als voren, fr. 11 50 a 12 50. - Gerst v'lmr opge.u.md, fr. 13 50 a 14. - Haver fr 10 a 11 1 Paardeboonen fr. 14;50. Vlas met iets meerder aanvoer de prijzen blijven staande. 234ste Staats-Loterij. Prijzen van f 1000 en daaiLoven. Deide Klasse. Isle I,ij.s( N0< )J325 /2". GtlO - No. 9610, 1500. - 4j,000.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1864 | | pagina 1