ramus HAfiMSDBAimtlAATttPPIJ. AANBESTEDIM "fM If r HOFSTEEDJEn LANDEN VAN RHURORT t* i— "r OPENBAISE VEKKOOP1NG OPENBARE VEBKOOPING WACHTENDE: Nieuwe Aanvoeren. troon nadere. Ik ben zijdewever. Ten vorigen jare bragt ik mijn zoon tot God (hij deed zijne belijdenis); dit jaar tot den schrijnwerker. Mijn zoon moet drie jaren dienen; hij kan inet een jaar er af zijn en zou dan nu al been gaan. Uwe Majesteit keeft reeds bij zoo menige gele- genhcid een oog toegeknepen; knijpt asseblieft ook ditmaal een oog toe." -De Morning-Post meldtdat Denemarken kennis gegeven lieeftdat bet de blokkade der Duitsehe havens den 12 Junij zal hervattenen dat het bereid is den oorlog voort te zetten. De conferentie zal waarsckijnlijk tot geene uitkomst leiden. In verscbeidene departementen van Frank- rijk is bet weder zeer slecbtvooral in het de- partement van de Boven-Loire, waar wind en liagelbuijen woedden. Den 21 en 22 Mei sneeuwde bet in bet departement der Lozere, waar alles het aanzien van den barren winter- tijd had. De Parijsche advocaat Gagne beeft een brief in bet dagblad la France gepubliceerd waarin hij naar aanleiding van bet bij den senaat mgekomen adres, boudende verzoek om afschaf- fing der doodstraf, insgelijks op afschaffing daarvau aandringtdocb die wil bebouden heb- ben alleen voor de dagbladschrijversdie in zijn oog vleeschelijke duivels zijn. Uit Lugano wordt aan de Gen. Corr. be- rigt, dat Mazzini aan zijne vrienden aldaar een brief heeft geschreven, waarin hij beweertdat de zaak der algemeene revolutie sedert 1848 niet zoo gunstig lieeft gestaan als op dit oogen- blik. Het verblijf van Garibaldi in Engeland bad resultaten voortgebragt, waarover de rege- ringen in het gegeven oogenblik met ontzetting vervuld zouden worden. Italic, zoo zegt het sebrijven ten slotte, zal altijd in het eerste ge lid der revolutie staan, welke zich metvreesse- lijke snelbeid over Europa zal verbreiden. Garibaldi is door 267,000 dames in En geland om een lok van zijn hoofdhaar gevraagd. Men beeft berekenddatwanneer men al het haar met den baard en knevels van den held had afgeknipten daarbij nog 123 pruiken had te baat genomen men nog aan al de aanvragen niet bad kunnen voldoen. Het Giornale di Roma deelt mede, dat de St.-Pieterspenning van 1859 tot 26 Mei jl. beeft opgebragt 37,630,000 fr. La Semaine liturgiqne deelt het volgende mede aangaande de familie van den Paus: Pius IX is de minst bejaarde zijner nog levende breeders. Graaf Gabriel is 84 en Gaetano 80 jaren oud. Zijne zuster, gravin Benigni, is 77, en draagt bare jaren goed. Zijn vader bereikte den ouder- doin van 84 jaren, zijne moeder dien van 82; zijn grootvader stierf op 96jarigen leeftijd. Het aantal Polen, dat naar Siberie is ge- deporteerd, bedraagt volgens de Russische regis ters 87,500. Uit New-York meldt mendat de keer- schende on wil onder de soldaten van bet Noorde- lijke leger om nog langer de wapens te dragen aanleiding gegeven beeft tot eene dagorder van den generaal Meadewaarin gezegd wordtdat de mansckappen die weigeren mogten dienst te doen om reden dat hun diensttijd verstreken is zich schuldig maken aan openbare muiterij en mitsdien op staande voet zonder verdere forma- liteiten zullen gefusilleerd worden! Amsterdam, 50 Mei. //I ///'c door het ministerie van den Notaris J. FERCKEN, te Neuzen naal van Neuzen van Eiken BALKEN PLANKEN RIBBEN STIJLEN PALENledig VAATAVERK WASCHTOBBEN en ZEILEN. Voorspoedig bevallen van een' Zoon, Vrouwe S. J. THIJSSENS-^-Janssen. r Maastricht den 27 Mei 1864. Heden overfeed, zacht en kalmmijne dierbare Moederlijke VriendinMejuf- vrouw de Weduwe W. VERDOORN, in den ouderdom van 79 jaren. Axel A. E. STEENKAMP. 25 Mei 1864. De ondergeteekendeAgent van bovenge- noemde Maatschappij, belast zich met bet VER- ZEKEREN van alle soorten van VELDVRUCH- TEN tegen Hagelschade de Premien zijn vast en zeer billijk; bij-betalingen vinden mitsdien nimmer plaats. Hulst, den 31 Ar<j' 1 Mei 1864. L. VAN WAESBERGHE. r/4 De COMMISSIE voor de verbetering en be- grinding van den weg van het Zaamslagsche Veer, door den polder Willem IIIlangs de Veerslraat, van den polder Sloppeldijk den Zuiddijk en den Ilavenpolder naar den Provin- eialen weg van Ilulst naar Walzoordenmet eenen zijtak naar Rapenburg tot aan den dijk van Ser-P auluspolderzal op Dondeedag den 30 Junij 1864des voormiddags ten 10 urein het Logementbet Bonte Hert, te Ilulstonder nadere goedkeuringaanbe- steden Het VERBETE fiKIN en 33 E- CrRINDEN villi bovenge- noemden Weg, te:»- lenjgte van 10468 el. Deze Aanbesteding zal geschieden bij inschrij- ving en opbod, in een perceel. Het Bestek is op franco aanvrage te vcrkrij- gentegen betaling van 25 Gents bij den Secre- taris der Commissieen ligt ter lezingte Hulst in hetBonte Hert voornoemd bij P. A. Brand en in den Dubbelen Arend bij de Weduwe F. de Vilder; te Hontenisse in de Logementen bij J. van Sikkelerus en J. S. Yerbistte Stoppel- dijk bij D. IJsebaert en J. F. Serrarenste Zaamslag bij P. Visserte Neuzen in bet Ne- derlandsch Logement bij J. C. Steenkampte Axel in het Logement bij J. B. Rolffte Sas- vati Gent in het Logement bij J. Veesaertte Breskens in het Gouden Kanon bij J. F. van Leeuwente Ylissingen in het Hotel de Com merce bij J. D. Peterste Middelburg in het Logement bij Bulterijste Zierikzee in bet Hof van Holland bij J. F. van Oppen te Goes in de Korenbeurs bij P. J. Breker en te Tkolen in het Hof van Holland bij Augustijn. De aanwijzing zal geschieden daags vddr de besteding, des voormiddags te 10 ure, te be- ginnen aan den tol Rustwat op den Provin- cialen weg van Hulst naar AYalzoordenterwijl nadere inlichtingen te bekomen zijn bij den Op- zigter des werks te Axel. Stoppeldijk den 21 Mei 1864. J. VEREECKEN, Voorziller. T. J. STUBBE Secrctaris. §-r" Aan de belangstellenden wordt be- kend gemaakt, dat de Verkoopvanh '^HUIS met den TIMMERMANSWINKELinde Lange Noordslraalte Neuzen tot nadere aan- I ITGrESTEL I>. kondiging is De gering De Notaris M. GEENE, te Hubft van de Ileeren AY ten verzoeke oud-Notaris en Grondeigenaar te REMYBOiilJE G-rondeigenaar SEYDLITZ Hulsten E te Leuven op Donderdag 2 Junij 1864, 's voormiddags om 10 urein het openbaar te koop aanbieden 5 bunders welgewassen Klavers staande te groeijen in den Van-Remoorterepolder op de landen van genoeinde Ileeren Seyd- litz en Rejiy. Te vergaderen op den dijk vodr den kavel van den Heer Seydlitz. 2?o Z> r te ZAAMSLAG. Mr. E. 1 AN D E IN S E Advocaat en No taris te Hulstzalop Zatdrdag den 11 Junij 1864, des namiddags om 3 uur pre- oUV"V,ten verzoeke van Sieur CORNELIS van ARENTHALS, Landman, thans wonende in de gemeente Graauwin bet openbaar presen- teren te verkoopen Een zeer gelegen IIOP- STEEDJE met puike aanboo- rige 1A Z\ I )I4\ gelegen in de ge meente Zaamslagals 1.° Het WOONHUIS, SCHUUR en verdere GEBOUAATENmet 2 bunders 59 roeden 80 ellen ERF TUIN, BOOMGAARD AVEI- en BOUWLANDgelegen in den eersten kavel van den polder Zaamslagsectie G, no. 176 tot en met 179; en S.° 4 bunders 23 roeden 10 ellen ZAAILAND, mede aldaar gelegen, sectie G, no. 303, 304 en 3046G-. Om dadelijk op bet gebruik te komen. Gegadigden komen ten dage voormeld, ten Hnize en Herberge van Jacobus de Visser te Zaamslag terwijl dagelijks informatien te bekomen zijn ten Kantore van voornoemden Notaris. 3 - 4V De Deurwaarder HE RID D E R te Hulstzalten verzoeke van en of de Hofstede bewoond door ROCIIUS BERN All DUS van DUIJZELandbouwer, wonende in den polder Absdalegemeente Sint-Jansteen op AYoensd ag den 15 Junij 1864, des morgens om tien urein het openbaar ver koopen Een volledigen Boeren-Inspan bestaande in 6 jonge kloeke WERKPAARDEN2 twee- jarige Paarden, 9MELKKOEIJEN, 2 Spring- stieren, 4 Runders, 3 Kalvers, 70 Hocn- ders en Han en. Bouw- en Melkoereedseliap- pen waaronder 3 onlangs nieuwe Men- wagens. Een zindelijken Inboedel en verdere roerende Goederen alles bij biljetten bree der omschreven. Wijders 3 blinders welgewassen Klavers te Arclde staande te groeijen nabij gezegde Hofstede. n HIT liMW Dili VOI.CtMII; Willi Beste zuiver brandende RIIUR HAARD-, KAG- CIIEL en SAIEEKOLENsoort zoo als vroeger bekend. vVI«jnecl«' voorlianden puike Bel- gisebe GAILLETTEN, TOUT VENA NT, en fijne KOLEN, deze laatste uitmuntend geschikt voor Steenbakkers alien direct van de Mijnen aangevoerdwelke tot uiterst billijke prijzen worden afgeleverd. Tevens te bekomen extra goede RIGA-SPARRENvan af 24 tot 46 voet lang, 4 a 6 duim Rijulandsch dikdirect van Riga deze week aangevoerd. :s_U- r- I Neuzen den 1 Junij 1864. J. T. de SMIDT. THEESOORTEN, GEDRUKT BIJ J. STURM TE NEUZEN. Werk. Schuld 2J p'Ot. (iff; 3 pCt. 74| 4 pCt. 08. Tarwe. de Rotterdam n Zeeuwsche 50 Mei. Vlaamsclie en Overm. was de aanvoer wedeiom matig; docli bij geiinge kooplust waren vorige prijzen naauwelijks te bedin- gen van 7 f 7 50 /'8/"8 50 lot /9 naar kwa- liteit Rogge met goede vraag tot rnim vorige prij zen Zeeuwsche en Vlaamsclie f 5 90 tot 6 50. Gerst met kieinen toevoer wederom 10 cents hooger Zeeuwsche, Vlaamsclie en Overm. Winter en Zomer van /4, 70, f 5 20 5,60 tot f6 naar kwaliteit. Haver ruitu prijshoudend Korte van /5,70 lot /'4,50 j Lange van 5 50 tot 4,20 Bruine Boonen slap als voren Witte dilogoed prijshoudend Zeeuwsche Bruine van f 8 8 50 f9 50 f 10 50 IiOnden 50 Mei. (2 ure.) (Per telegraaf.) Engelsche Tarwe 1 a 2 sh hooger. -Haver hooger, 254ste Staats-Hoterij. Prijzen van /1000 en daarboven. Eerste Klasse. 1ne Lijst: No 3259,/5000.— No 9146. f 2000, No. 19250, /1500. No. 19844, /"lOOO. 2de Lijst: No. 3937, 20 000. No. 5585 1000. 3de Lijst: No. 10925 1 500. No. 13617 en 18799, icilcr /A 000. 4de Lijst: No. 874, &0 0. Op "VVOENSDAG DEN 8 JuNIJ 1864 des namiddags ten 1 ure, ten verzoeke van E. van der BENT en G. van de VREDEbeide te Neuzen, aan bet Sclnittersbof, bij bet Ka- - 31 y v -a. a o z-3r 7o tot 12 j dito Witte van f 9 f 10 f 12 tot 14,50 naar kwaliteit; Paardehoonen 10 cents hooger; van f 5,50 tot f 6. Erwten ruirn als voren; Greene Zeeuwsche van 6,60, fl tot f 7,50; groote fl tot f\ 0 MEEKRAP. Er werd heden weinig geveild. Do prijzen wareu vast. Er had eene redelijhc handel plaats. VLAS tot iets hoogerc prijzen met goeden handel; zoowel gedurende de vorige week op het land als heden ter markt. Amsterdam 30 Mei. Tarwe stil. Rogge vast. VS. - - VI., - - Gent, 27 Mei. aanvoer op heden van alle graansoorten was de vraag naar puike Tarwe blijft aanhoti- r 25 c. hooger ver. voren. RoggeGerst, tan ook als den en word dcze kochtde ordinaire Haver en Boonen als vorige week verhandeld. Vlas weinig ter markt; de vraag was cchler nog a levendig. i />4o VAN EEN 3T -3r. f ye 3r Abq de onderstaande en verder bekonde Depothouders is'ver- zondeu eene nieuwe bezendine van alle uit het Magazijn van VAN IIOl/WENINGE VISSER, welke Zich zoowel door VEEL VERBETFRDE KWAIITF.IT ALS LAGE PRIJS, bijzonder aanbevelen. Afgewogen in verzegolde pakjes van 5, en 1 ons waarop bet nummcr en de prijs zijn vermcld. Bij hocveelhcden van miustens 15 Ned. pond worden dezelve desverkiezende in met lood bekleede kistjes afgeleverd. Prijscouranten zijn gratis te bekomen: Neuzen, W. M. de SteurAxel, J oh. VeenhuizenSas van- Gent, Wed. J. Stubbe; Hontenisse, Ik. Fassaerl; Sluis, P. E. MetsMiddelburg, J. A. Goeihals. r- 40 6 a 4 7o 4Zr/

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1864 | | pagina 2