No. 163.Woensdag 1 Junij 1864. 4de Jaarg. ALGEMEEN ZEEt WSCH-VLA iMIKKB. BUITBILAIDSCI Blffifl Dit Weekblad wordt elken Woensdag morgen uitgegeven bij J. Sturm, le Neuzen. lie prijs is 80 cents in de drie maanden en franco per. Post. 9o cents. Men abonneerl zich bij alle Boekhandelaren Postdirecteuren en Brievenbushouders. Adverlenlien gelieve men aan den Uitqever in le zendcn uilerlijk Dingsdag, des avonds ten 6 are; dc prijs van 1 lot 4 regels is 40 cents, voor elken rcgel meer 10 cents, behalve 35 cents zegelregt voor elkeplapfsing. Naar men verneemt zal de verjaardag van H. M. de koningin en ket zilveren bruilofts- feestvanHH. MM. den koning en de koningin, door HH. MM. en de leden van het koninklijk gezin op het Loo gevierd worden. Naar men verzekertzou de tweede kamer hoogstwaarschijnlijk op het einde van Junij of in het begin van Julij aanst. nog tot het afdoen van eenige wetsontwerpen en andere werkzaamheden twee of drie weken bijeenkomen. Uit het zeer uitgebreid voorloopig verslag betreffende de voorgestelde verordeningen op de personele belastingaan welk onderzoek 46 leden der tweede kamer hebben deelgenomen blijktdat de plannen des ministers van financien en dit wetsontwerp in het bijzonder geen gunstig oor gevonden hebben. Vooral deed men uit- komen, dat, terwijl de druk voor de lioogere standen althans niet merkbaar zwaarder zou zijn die} intcgendeel voor den minderen burger zeer veel drukkender wordt [gemaakt ,j hetgeen met becijferende vergelijking van tegenwoordige en toekomstige aanslagen wordt aangctoond. De commissie uit het provinciaal geregts- hof in Zeelandheeft als candidaat-notaris ge- examineerd en toegelaten den heer mr. C. M. W. Seltnellgriffier bij het kantongeregt te llulst. Naar men verneemt, is door den heer van Boven te Oostburguit hoofde zijner zwakke gezondheid een eervol ontslag als controleur van 's rijks belastingen aangevraagd. Volgens deu Precurseur zou het vooruit- zigt bestaanom binnen weinig maanden eenen aanvang te maken met den spoorweg tusschen Antwerpen en Vlissingen naar het station Woens- dreeht. Volgens hetzelfde blad, hebben decon- cessionarissen voor den spoorweg Mechelen Neuzen in de afgeloopene week eene vergadering gehouden met den gemeenteraad van Stekene. Men vleit zich, met de werken te zullen aan- vangen zoodra de ondersteuning der gemeenten door het nemen van action, zal gebleken zijn! Behoudens eenige schadedoor de jongste hoogc vloeden toegebragtvorderen de werk zaamheden aan de bedijking van het Zwin zoo mede die van het begrinden van den weg- Nieuwvliet—Sluis met eenen zijtak naar Retran- chement allezins naar wenschzoodat men weldra een ongestoord verkeer tusschen Sluis en het land vau Kadzandte gemoet ziet. Waren er ten vorigen jare in de gemeente Goes van 1 Jan. tot 26 Mei geboren 98 en -over- leden 72 personen, thans telt men daar ge durende hetzelfde tijdvak 84 geboorten bij 116 sterfgevallen. Ten opzigte van de aldaar nog steeds heerschende kinderziektewordt berigt dat gedurende de laatste 14 dagen weder^61 lijders zijn bijgekomen en dat tot dus verre daar in het geheel zijn aangetast 249 personenvan welke 15 overlcden172 hersteld eu 62 no" onder behandeling zijn. Van de aangetastcn waren 184 met en 65 wel gevaccineerd. Na het eindigen der godsdienstoefening die in den avond van den 29 Mei jl. in de Nieuwe Kerk te 'sGravenhage gehouden werd, is de predikant Zaal berg, die de preekbeurt daar vervuld had, bij zijn huiswaarts keeren door een menigte dolzinnigen opgewacht. Hij werd daarbij zoodanig gedrongen, dat hij zicli niet op de been kon houden. Toen hij, op de grond gevallen, in groot gevaar verkeerde, is hij door de polieie en talrijke welwillende out zet en in een rijtuig naar zijn woning begeleid. Dat rijtuig werd op weg naar liuis door hon- derden gevolgd, en de baldadigen mogten verder nog het genot smaken, voor het huis van den heer Zaalberg post te vatten, en daar zoo lang zij dit begeerden te vertoeven. Op 27 Mei is de 300ste verjaring van Calvijn's sterfdag op sommige plaatsen plegtig herdaeht. De Engelsehe bladen deelen het ad res mede uit Utrecht, aan het Deensehe volk" gerigt. - In het eerste deel van J. W. von Midler's Reizen in Mexico" wordt medegedeeld, dat een aftreksel der dulongia aluminala daar te lande met goed gevolg tegen de pokken wordt gebruikt. Men leest in de Landbouw-Couranl.Do aanwending van petroleum bij schurft en mok der paarden is bij mij met den besten uitslag bekroond. Een paardwaaraan ik nimmer eenige sporen van schurft bad ontdekt, begon dit voorjaar eensklaps hevig te schurenzoodat in weinige dagen een groot gedecltc derboven- ste staartharen verdwenen waren en daaren- boven aan hals en manen zich de eigenaardi»e kenteekenen van schurft vertoonden. Onmid dellijk liet ik den aangedane plaatsen met pe troleum inwrijven. De opene plekken derhuid werden weldia droog en voorzien met nieuwe huid, waaruit nu langzamerhand de haren te voorsehijn komen. Die gewenschte nitslag spoorde mij aan om hetzelfde middel voor de mok aan te wenden en werkelijk ook met denzelfden uitslag. Een sehoon rijpaarddat overigens alle gewenschte eigenschappen bezit, was vooral des winters en in het voorjaar met den mok aangedaan en vele aangewende middelen bleven vruchteloos Weinige invvrijvingen echter met petroleum waren voldoende om dit groote gebrek te genezen." De verkiezingen voor de provineiale raden iu Bclgie zijn, voor zoover de uitslag nu reeds bekend is, over bet algemeen zeer gunstig voor de liberale partij afgcloopen. Te Brussel zijn al de candidateu der liberale vereeniging geko- zen, maar te Antwerpen hebben de candidateu der clerieale vereeniging gezegevierd. De algemeene vergadering van bet tweede Katholiek emigres te Mechelen. zal den 20 Aim aanstaande plaats hebben. Even als voorleden jaar, zullen de zittingen op eenen maandagbe- giunen en voortduren tot den zaturdag. Zes dagen zullen naauwelijks voldoende zijn, om te beraadslagen over de zoo belangrijke en verschil lende vraagstukkendie bet programma van dien tweeden zittijd uitmaken. De verdeelin»- der stoffen in vijf sectien is behouden geblcvem In den zoologischen tuin te Brussel heeft de leeuwin drie welpen geworpen, waarvan er twee uog in leven zijn. Hot volgende woordelijk weergegeven adres zond een vader, wiens zoon soldaat moest worden, aan den koning van Pruissen: Tot schreijens toe vercerde lieer Koning. Uwe Ma- jesteit veroorlove goedguusligdat ik liwen Nieuws- en Advertentleblad V OR De minister van binnenlandsche zaken, overwegende dafc bij de verschillende beduiten van gemeenteradentot wijziging der plaatselijke belastingen op het gedistilleerd eriz. voor de binnenlandsche likeuren verschil en dikwijls een groot verschil heerschtc tusschen het bedrag der belastingen die bij invoer vverd geheven en dat van de reditutie bij uitvoerterwijl ook tusschen het bedrag der restitutie in verscheidene geraeenten, waar overigens de belasting per vat binnenlandsch gediatilleerd tot gelijk bedrag werd geheven voor de binnenlandsche likeuren verschil bestond, en dat tegen dieu verschillenden inaatstaf be- denkingen zijn gerezen heeft ter kennisse van de gemeentebe- sturen doen brengen, dat de goedkeuring des konings slechts voor een jaar aan bedoelde raadsbesluiten is verleend. Om de bezwaren weg te neinen, zegt de ministerschijnt het wenschelijkde likeuren en ander vermengd gedistilleerd allcen naar dc wezenlijke sterkte te belasten en ook de restitu tie vau die sterkte te doen afhangen. Die sterkte zou kunnen blijken uit de rijksgeleibilletten die volgens de voorschriften der rijkswetten ook de likeuren moeten vergezellen. Mogten de gc- meentebesturen hierin geen genoegzainen waarborg vinden zij zouden dan tot eene verificatie kunnen overgaan, die door het nemcn van proeven en het opdragen van het onderzoek aan deskundigen zou kunnen geschieden op den voet van het konink lijk besluit van den 20 April 1863 (Stbl. no. 19), art. 6 en volgcndeof ook zich kunnen bedienen van den alambic van Sallerondoor de Gebr. Sa/a te Leyden in verband gebragt met den Nederlandschen vochtweger, die reeds in enkele ge- meenten wordt gebruikt. Wij vernemen, dat op de stallen van Hare Majesteit de Koiiingiu-Moeder een paard is gestorven dat wel eenige ver- inelding verdicnt. Het was toch de eertijds 7.00 sehoone schim- meldie door wijlen Z. M. koning Wiltem II bij voorkenr bij openbare gelegenheden werd bereden. Dit paard bereed koning Willem II onder anderen bij het defileren der troepen voor Z. M.toen het ruiter-standbeeld van den grooteu Zwijger in het Noord-Eiude was onthuldlater, niet lang voor zijn overlijden bij eene inspectie over de schut- terij in de Maliebaan droeg hot ook zijn Koninklijken Meester. Van dsze beide gelegenheden bestaan sehoone schilderijen. Dit zelfde paard werd bereden door keizer Nicolaas den Eersten, van Ruslandbij eeDe parade ter zijner eere op het Alexanders- rieinin den zomer van het jaar 1844. Dit paard eindelijk volgde het lijk vau zijnen elelcn Meester, bij de trenrige pleg- tigheid zijner begrafenis. Ook Z. M. onze gecerbiedigde koning heeft bij HD. eerste inspectie der troepen te 's Hage 11a zijne troonsbeklimming dezen schiinmel bereden. Rnim 15 jaren at hot dier het genadebrood des zomers in de weide van ZorgvHeten des winters in de' stallen vau H. M. de Koningin-Moederdie al dadelijk na het overlijden des konings het edele dier in liaar eigen bezit over- nammet uitdrukkelijken last, het nooit of irainer voor eenige dienst hoegenaamd te gebrniken. Vergi3scn wij ons niet, dan moet het dier den ouderdom van ruim 30 jaren hebben bereikt ten naastenbij denzelfden ouderdom als Veny Waterloo, een zeker niet minder merkwaardig paard van den prins van Oranje dat velen zich zullen herinneren (opgezet zoo als het was) in de Gothische Zaal te 's Hage te hebben gezien daarbij als het ware eerbied gevoelende voor een dier dat een beminden vorst geJragen had in die oogenblikkenwaarin hij zijn dierbaar bloed stortte voor het vaderland. 1 f lllst m, 30 Mei. Stellcr dezes was toevalligerwijze ooggetuige van de plegtstatige inhaling des heeren Charles Louis van Overtoop als burgemeester te Kieldrecht, den 26 jl. Ilet langefraaije dorp had een feestelijk aanzien, de breede straat was aan weerszijden met groen beplantwaarin het ge- bruikelijke knipselkroonsel enz. niet ontbrakde meeste wo- ningen prijkten met toepasselijke opsohriften; lallooze vlaggen, waaronder menige Nederlandschewapperdcu uit ramen en dak- vensters, ja zelfs uit dakpannen, en leverden een vreemd gezigt np door de gestadig afwisselende rigting der banen en den lelkcns verandcrden sland der kleuren, Gctuigde dit van vele eenvoudigheidzoo bleek daaruit niet minder de algemeeue ingenomenheid met het nieuw beuoemde hoofd der gemeente, die gedurende twee jaren reeds die betrekking ad interim be- kleedde. Inzonderheid kon die onverdeelde ingenomenheid worden opgemerkt in de zamenstelling van den karakteristieken stoet welke den burgemeester ongeveer ten 5 are de gemeente binnen- leidde. Allerlei standen vakken en beroepen gilden en gezel- schappen zag men daar vertegenwoordigd. Aan het hoofd van den trein reed eene talrijke ruiterschaar, die evenzeer de aandacht trok door nette uitmonstering, als doorfliuke, forsch gebonwde paarden. Hierop volgde een 18tal praal-(boeren)wagens. De eerste als begraven onder het groenwas getooid met allerlei landbouwknndige werktuigenterwijl eenige dorsehvlegels lustig op- en nedergingen. Op den volgenden zag men eene smidse rookenen hoorde men de zware hamerslagen op het aambeeld drcunen. Bij die zwarte zonen van Vulcanus, staken zeer voor- deelig de bakker met zijne beide handlangers in hunne heldere pakjes af, die op den derden wagen niet minder ijverig in de weer warenen van tijd tot tijd de omstanders op een warm broodje vergastten. De volgende wagen stelde de bewerking van het vlas voor; verder zag men vormelooze stukken liout in elegante klompen methamorphoserenmetselaars die opbouw- den om weer af te breken en afbraken om op te bouwen timmerlieden uit den treuren zagendeschavende, borende en kappendemandemakers en stoelematters even druk werk- zaamdaarop een kleeremakerswinkelwaar men wel de werking der naaldniet die van het 00g der schaar opmerkte, trouwens dit laatste gaat doorgaans niet zoo in het openbaar. Nu kwam er een gareelmaker aangeredendie van zijn werk telkens scheeu te worden afgetrokken, door het hem volgende lustige viertal, die, als gedeputeerden van het herbergiersgild kan en llesch duchtig aanspraken en vervolgens het geledigde fust als noodeloozen ballast over boord wierpen. Daarop naderde een wagen, mede dienende ter vertegenwoordigiog van de ver- zorging van den inwendigen mensch: men zag er zenuwen en pezen in fricandeau vervormen, worst stoppen kortom geheel het beenverhoopers eu vleesehhouders bedrijf. Op den volgenden wagen bevonden zich een kuiper eu een ketellapper, daarop zag men eene steenmakerijvervolgens eene touwslagerij, daarna een rietdekkeralles in voile werking. Ook de leerlingen der teekenschool hadden hun praahvagen en crayoaneerden on- vermoeid voort. Een scheepje met voile zeilenbehoorlijk bemand en door een aantal visschcrs- en schippersgasteu te voet gevolgd Sioot op waardige wijze de rei der praalwagensdie te voet werden opgevolgd door de leden van het Leesgezelschapdie op bepaalde tijden vergaderenen wekelijks ieder een bock uit de bibliotheek ter lezing mede naar hnis ucmen dat de volgende week weer wordt ingebragt. Dat zulk eene vereeniging te Kiel drecht kan bestaan moest andere dergelijke gemeenten aansporen gezelschappen als dit in het leven te roepen. Die dicnen vrij wat beter tot smensehen vercdeling en beschaving, dan societeiten wier toenaam van edel misschien oud genoeg, maar ook apocrief genoeg is. Dit mag gezegd worden van het uu volgende schut- tersgczelschap St.-Hubert, het krnisbooggezelschap St.-Sebastiaan en het gezelschap van Pier/a/a Pierbdderswelke societeiten werden gevolgd door hare respective Honoraire- en Eereleden in zeven speelkarretjes gezeten. Hierop volgde, weder op een boerenwageneen gezelschapdat uit slechts 6 leden bestond een toch nog betrekkelijk aanzienlijk getal. Immers die lucht- hartjge oudjes daar, het zijn wakkeremeer dan tachtigjarige veteranen uit het eerste keizerrijkmet de St.-Helena-medaille op de borst, die, zoover de schorre kelen het toelaten, hun: Vive Napoleon I met hun: Leve onzen Burgemeester I mengeleu, onder de hand menig fleschje Lovenseh krakende een en ander geaccompagneerd door de vrolijke toonen der lustige Pas-Redoubles van Kieldrecbts verdienstelijk muziekgezelsehapdat nu volgde, en eene volgepropte omnibns voorafging, de leden van den Gemeenteraad bevattende. Hierop zou onmiddellijk het open burgemeesterlijk rijtuigwaarin inmiddels teveus de Geestelijke en de beide Schepenen plaats genomen hadden, en dat van eene eerewacht te paard omringd wasgevolgd zijnware de tus- schenruimte niet ingenomcn door een smaakvollen zegewagen, in welken een maagdeken ten troou zatop een hoog verheven schild het niet-geblinddoekte beeld der geregtlgheid vertoonende misschien als zinnebeeldige voorstelling van den geest, die iu de borst van ieder regeringspersoon behoort te domineren. Oppervlakkig beschouwd, moge dit zinnebeeld, nu Schout en Schepenen niet meer de viersehaar spanuenmisplaatst schijneu, maar daar het tevens 't mythologisch beeld is der billiikheid was het wel „van deeg" op zijn plaats. Het openhartig uiterlijk van burgemeester van Overtoop belooft zijnen Kieldrcchtenaren in dit opzigt alles. Eene tweejarige ondervinding doet hen nu reeds opgetogen zijn van blijdschap over zijne benoeming. De hartelijke toesprakeumet welke hij aan de zuidergrens der gemeente, door de 1 den van den Raad, door de Geestelijkheid enz. werd ontvaDgcn en die hij op eene allezins minzame wijze beantwoordileeven als het statig welkomsllied der leerlingen van het hier gevestigde Iustituutalles doet vertrouwen dat deze keuze gelukkig was. Eere ten slotte aan Kieldrecht, dat zoo eendragtigop zoo waardige wijze een wnnrdig man wist te huldigenhet wete hem te waarderen

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1864 | | pagina 1