No. 162.Woensdag 25 Mei 1864. 4de Jaarg. ALGEMEEN ZEE! WSCH-Y 1AANDEREN. BBS-, MMTB1IGT112. Dit Weelcblad wordt elken Woensdag morgan uitgegeven big J. Sturm, te Neuzen. De prigs is 80 cents in de drie maanden en franco per Post 95 cents. Men abonneert zich big alle BoekhandelarenPostdirecteuren en Brievenbushouders. Adverlenlien gelieve men aan den Uilgever in te zended uilerlijk Dingsdag, des avonds ten 6 ure; de prigs van 1 tot 4 r eg els is 40 cents, voor elken regel mee'r 10 cents, behalve 35 cents zegelregt voor elke plaalsingr Op verzoek o. a. eervol ontslag verleend aan den heer F. Rosseel, als gezworen van de ver- eenigde polders van Ossenisse. Benoemd tot ontvanger-griffier bij den Nieu- wen Passageulepolder, de heer J. F. Carpreau, te IJzendijke. De leden van de eerste kamer der staten- generaal zijn tegen 2 Junij aanstaande bijeen- geroepen. Bij de hooge regering moet het plan be- staan, om de provinciale dienst van denwater- staat van de rijksdienst af te scheiden, in te gaan met den 1 Januarij 1865. Dien ten ge- volge moet eene reorganisatie in bet personeel der ingenieurs en opzigters der waterstaatswer- ken voor beide diensten op handen zijn. INeuzen, 19 Mei. Gedurende de vorige maand zijn bet kanaal alhier opgevaren25 zee- scbepen, metende 3485 ton, en 295 binnensche- pen, m. 15567 t.en afgevaren: 18 zeescbepen, m. 2933 t., en 280 binnenscbepen, m. 14504 ton; totaal sedert 1 Januarij 1864 opgeva ren: 70 zeeschepen, m. 8965 t., en 894 binnen scbepen, m. 42209 t.; en afgevaren'45 zee schepen, m. 6931 t., en 871 binnenschepen, m. 39462 t.; in de vier eerste.maanden van 1863 zijn bet kanaal alhier opgevaren: 65 zee schepen, m. 9077 t., en 1328 binnenschepen, m. 47568 t.; en afgevaren: 67 zeeschepen, m. 11248 t., en 1301 binnenscbepen, m. 45557 t. Hontenisse, 22 Mei. Sedert eenige weken brengen de verschillende dagbladen nit alle streken van Nederland tijding van feesten van vijftigjarige ecbtvereenigingen. Ook wij willen daaraan ons contingent leveren. De echtelieden Jozeph d'llonl en Maria van Wa ter school, te Kloosterzande, berdacbten op den 19 dezer dien plegtigen stond. Die herinnering werd door hen des ochtends door eene plegtige godsdienstige handeling begonnen, en in den loop van dien dag in het midden van familie en vrienden op vrolijke wijze voortgezet. Gis- teren deden zij met hunne naaste betrekkingen op vier met vlaggen en groen versierde wagens eene wandelrid door de omstreken. Hontenisse, 23 Mei. Tijdens de Pink- sterdagen heeft er in de naburige gemeente Graauw een erg ongeluk met petroleum plaats gebad. Eene kruik met zulk vocbt gevuld, was in eene tapperijna aanvulling der lampen op of in de nabijheid van bet buffet blijven staan. Door een der bedienden werd deze kruik met anderen vol bier getapt, en aan twee be- zoekers ieder een glas van dat mengsel toege- diend, waarna beiden de verscbrikkelijkste pijnen in de ingewanden ontwaarden. Een opgevolgd gebruik van melk, had bij een liunner, die een weinig beschonken was, een heilzaam braken ten gevolge; bij den andere werkte dit niets uit, en is deze, naar men verneemt, eenige dagen niet buiten stervensgevaar geweest. Tbans zegt men, is zijnen toestand verbeterd. Zuiddorpe 19 Mei. Op de laatst alhier gehouden jaarmarkt waren aangebragt: 18 paarden, 48 sinks boornvee en 20 varkens. De volgende premien werden toegekend: voor bet schoonste paard en de schoonste koe, aan den heer A. A. van Haelst alhier; voor het grootste getal ter markt gebragte paarden, aan den heer P. Boel te Hulst, en voor koopen van het grootste getal boornvee, aan den heer E. J. Levi te Neuzen. Dc officier van justitie bij de arrondisse- ments-regtbank te Goes, kwani in verzet tegen eene beslissing van genoemde regtbank, die bij bevelsckrift van den 5 April jl. verklaard had dat het feit, ten laste gelegd aan een schipper van Philippine, beschuldigd van diefstal bij nacht in een bewoond lmis, noch misdaad, noch wanbedrijf, noch overtreding oplevert. Bedoelde schipper was namelijk beklaagd, dat bij in den avond van den 10 Januarij jl., tusschen 8 en 9 ure, arglistig zou hebben weggenomen een stuk bam, wegende ongeveer 1 pond en 7 oncen, ter waarde van 1,25 a 1,50, hetwelk aan den zolder hing in de gelagkamer der bewoonde herberg van F. B. de Wispelaereop het ge- hucht de Posthoorn, onder Philippine, ten nadeele van genoemden herbergier, en hetwelk hij zou hebben verborgen op 's rijks grenspaal, in de nabijheid der herberg, alwaar het is gevonden en aan den eigenaar terug gegeven. Op den 20 dezer is deze zaak voor het provinciaal ge- re'gtshof in Zeeland. behandeld, met het voor den beklaagde gunstig gevolg, dat hij, even als te Goes, wegens gebrek aan bewijs is vrijge- sproken. Bij de Herv. gemeente te Retranchement is eene vacature ontstaan, doordien haar predi- kant, ds. W. C. Meijer, dezer dagen door het provinciaal kerkbestuur van Zeeland van de predikdienst is ontzet. Volgens een nader berigt, is bovengenoemde van die uitspraak in hooger beroep gekomen bij de Algemeene Synode der Nederlandsche Her- vormde kerk, waardoor dus de gemeente van Retranchement vooralsnog niet vacant is. Uit Aardenburg wordt gemeld, dat de moeijelijkheden met de fondering van het raad- huis thans overwonnen zijn, en de opbouw nu met kracht wordt voortgezet. Te Goes zijn door den tuinier Kolenbran- der dezer dagen reeds nieuwe aardappelen ge- rooid, die van middelmatige grootte en goed van smaak zijn. Nog steeds is de kinderziekte in Z.-Beveland heerschende. Te Wolfaartsdijk, waar men tot dusverre nog verschoond was gebleven, heeft zich jl. vrijdag die kwaal ook vertoond. Vierde men te Hoedelcenskerke den 18 dezer op eene indrukwekkende wijze het gouden huwelijksfeest van Gidton den Decker en Adriana de Bart, nog luisterrijker werd daags te voren te Kruiningen de zes'tigjarige echtvereeni- ging lierdacht van D. van Sice, inzonderheid door de bemoeijingen van het handboog-sehut- tersgilde: de drie Korenbloemkens, aldaar, die dezen dag voor hunne hoogst bejaarde dorpge- nooten tot eenen genotvollen vreugdedag hebben bereid. Dezer dagen wordt te 's Gravenhage de jaarlijksche vergadering gehouden van heeren inspecteurs van het lager onderwijs. Met zeker- heid knnnen wij melden, dat een van de be- langrijkste der in deze vergadering behandelde punten, de aansluiting en het verband betreft van het middelbaar met het lager onderwijs. Als eene aardige statistieke bijzonderheid cleelt men rnededat op dc beidc Pinkster- dagen over den Hollandschen spoorvveg zijn ver- voerd ongeveer 40,000 reizigers, waarvan alleen op den tweeden dag 29,000. Aan het station 's Hage zijn op den tweeden dag aangekomen en vertrokken p. in. 16,500 reizigers. Men meldt uitZwolle: Het provinciaal ge- regtsliof, vergaderd in raadkamer, heeft in zake mevrouw de wed. Pruimers en ds. van Bijn, zich onbevoegd verklaard tot onderzoek van beider schuldpligtigheid in zake de verduiste- ring van Hendrik van Denem, maar beide be- schuldigden naar de openbare teregtzitting ver- wezen, ter zake van het wegvoeren der min- derjarige Margarelha Daniela Pruimers. Mevrouw Pruimers is ten deze als hoofdcladeres, ds. van Bijn als medepligtige geciteerd. Laatstgenoemde zal tcvens teregt staan wegens poging tot oin- kooping van een gevangenbewaarder. Te Meppel is op den tweeden Pinkster- dag door de wed. v. B. v. G., iemand die bijna 80 jaren oud was, zooveel jenever gedronk'en, dat zij van haar stoel is gevallen en onmiddel- lijk dood bleef. Ten gevolge van overbevolking bij te weinig gebouwen, waren op 12 dezer te Harlingen 30 gezinnen zonder woning. Bij het menigvuldig gebruik van bloemen, welke gewoonlijk in het voorjaar in bijna elke woning te vinden zijn zal het wel nuttig zijn door een nieuw voorbeeld te stavenhoe ge- vaarlijk de plaatsing van sterk wazemende krui- den en bloemen, vooral in geslotene vertrek- kenvoor het leven van den mensch kan wor- den. Onlangs ontving eene jufvrouw te Brus- sel van eene buitenwonende vriendineenen grooten ruiker Mei-bloemenbekend onder den naam van dal-lelienzij plaatste de bloemen voorloopig in eenen pot met waterin eene ka mer waar haar zesjarig zwakke dochtertje sliep. 'sMorgens was het kind verstikt. Men berekent 'dat een menschdie ge woonlijk zoo wat drie uren daags spreekthon derd woorden in eene minuutnegentien blad- zijden in 8° per uuren alzoo twee-en-vijftig boekdeelen per jaar afbabbelt. Echter is deze berekening niet toepasselijk op vrouwenadvo- katen en sommige personendie alien dat getal verre overtreffen. Volgens een berigt uit Brussel, blijft het libe- rale ministerie aan het bewind en wel in zijn geheel. Het behoud zijn programma, en de koning geeft het volkomen volmagt om de ka- mers te ontbinden op het oogenblik, dat hot aan het ministerie zal goeddunken. De regering zal de kamer bijeenroepenom een votum over de begrooting uit te lokken. Uitsluitend met dit doel, zijn de leden geeon- voceerd op den 31 aanstaande. Als eene aardigheid meldt mendat dp vier geneesheeren bij het garnizoen te Brussel de volgende namen dragen Le Long (de lange). Le Gros (de dikke)Carre (de vierkante) eii Poinlu (de puntige). De kleine keizerlijke prins is zaturdag 14 dezer begonnen met het onderwijs in de cate- chismus; zijn leeraar is mgr. Darboy, groot- aalmoezenier van Frankrijk en aarfsbisschoji van Parijs. Een brief uit Laval (Frankrijk) aan do Monde gerigtmaakt gewag van eene merk- waardige gebeurtenis. pnder de personcn die bij gelegenheid van het j-ongstc Paaschfeest hunne godsdienstpligten hebben vervuld, bevond zich zekere heer Dubois Fresnayde vader van den voormaligen afgevaardigde dier staddie openlijk zijn Paaschpligt volbragt heeftnadat hij gedu rende honderd jaren zulks had nagelaten. Do grijsaard heeft thans een ouderdom van honderd en elf jaren bereikt en had zijne eerste en eenige communie gedaan in het jaar 1764. - In den stand van het Deensch-Duitsche conflict is nog weinig verandering gekomenen van den arbeid der conferentie is, behalve de aanneming der ingetreden wapenschorsingnog niets met eenige zekerheid te berigten. - Volgens eene specifieke opgave in de' Schlesw. Hoist. Zeiling is het verlies door de Denen, sedert het begin van den veldtogt ge- ledenals volgt4280 doodcn en gewonden 4693 krijgsgevangenen 5000 zieken en 467 stukken geschut. De Deensche oorlog heeft nu reeds de soru van 30 millioen thalers aan Pruissen gekost zonder dat voor dit sommetje eene wettigeaan- vraag door den minister von Bismark is gedaan. T c Raab (Oostenrijk is uitgegeven en aan de_ pastorij van den geestelijke a 5 kreuzer ver- krijgbaar gesteld een geschrift, gerigt tegen het bekende werk van Ernest Renan. Ilet heeft den volgenden titel: llelschc landdag of de inslallalie van den Antichrist Renan, door de duivels aan het Hof van Koning Lucifer." Nieuws- en Advertentieblad V* VR Amsterdam, 23 Mei. Werk. Schuld 2» pCt. 62' 3 pCt. 75 4 j>Ct. a?'. Rotterdam, 23 Mei. Tarwe. Ofsclioon de aanvoer niet grool was, bc- stond er ecliter weinig vraag zoodat vorige prijzen met moeite bedongen werden Zeeuwsche Vlaamsclie en Overm. van 7, /7.50, /8, /8,50 tot /9 naar kwaiiteit Rogge als voren; Zeeuwsche en Vlaam sclie/5,70 tot 6 20. Gerst weinig ter maikt en 10 a 20 cents hooger; ZeeuwscheVlaamsche en Overm. Winter en Zomer van f 4,50f 5, f 5 50 tot f 5,90 naar kwaiiteit. Haver: Korte van 3,70 tot fU 50; Lange van 5 40 tot 4,20 Bruine Boonen iets lager; Zeeuwselie van 7,50, 8 50 f 9 50 1 0 50 tot/12; Wittedito hooger; Zeeuw sche van/9, 10 12 tot 14,50 naar kwaiiteit- Paardeboonen f 5 40 tot 5 90. Erwten meer ge- vraagd Zeeu wche Groene van f 6 60 f 7 tot f 7 groote dito tot 10 MEEKRAP. De markt was hcdcn zeer vast er werd weinig geveild doch er bestond goede koojd'nsi.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1864 | | pagina 1