No. 161. Woensdag 18 Mei 1864. 4de Jaarg. ALGEMEEN ZEEl) MM i I-VL A AN I >EREN. ITENLAND m LAfliDBOUW M VEETEELT GRASGEWASSEN A anbesteding VERPACHTING Dit Weekblad wordt elken Woensdag morgan uitgegeven bij J. Sturm te Neuzen. De prijs is 80 cents in de drie maanden en franco pep Post 95 cents. Men abonneert zich bij alle BoekliandelarenPostdirecleuren en Brvevenbushouders. Advertentien gelieve men aan den Uitgever in te zenden uiterlijk Dingsdag, des avonds ten 6 lire; de prijs van 1 tot 4 regels is 40 cents, voor elken regel meer 10 cents, behalve 35 cents zegelregt voor elke plaatsing. Bij een op den 9 en 10 dezer te Middel burg gehouden examen van gezworen landme- ters, is o. a. als zoodanig geadmitteerd geworden D. J. C. Scheele, te Neuzen. Aan de heeren D. Dronkers, B. A. Fok- ker, P. de Bruyne en J. A. Talc, te Middel- burg, is tot wederopzegging vergunning verleend voor eene stoombootdienst tot vervoer van per- sonen, goederen en vee tusscben Middelburg en Bergen-op-Zoom. Bij eene openbare verkooping op den 9 dezer te Aardenburg, werden depaarden en bet hoornvee weder tot zulke buitengewoon hooge prijzen verkocbt, dat men thans de opbrengst van last tarwe noodig heeft om het beste, en 1 last om bet middelmatigste paard te be- talen. Blijkens daarvan gedane aankondiging in de Goessche Courant, heeft de beer B. P. G. van Diggelen, tot dusverre door bet hoofd-kies- district Goes afgevaardigd, verzocht, bij de aan- staande verkiezing voor leden van de tweede kamer der staten-generaal, niet in aanmerking te komen. Uit Krabbendijke verneemt men, dat in het oostelijk uiteinde van Z.-Beveland, en wel bij den Tweeden Engelschen polder, ook een aanvang gemaakt is met de werkzaamheden van den spoorweg, zoodat, gelijk mede aan bet kanaal, hetwelk over zijn geheel reeds eene aanmcrkelijke diepte heeft, thans aan het traject van den spoorweg van GoesWoensdrecht eene menigte handen krachtig werkzaam zijn. Met den onderbouw van de eigentlijk gezegde ka- naalbrug en van de spoorwegbrug wordt goede vooruitgang gemaakt. Door de heeren Alex. Mertens c. s. is aan de regering van Nederland en Belgie concessie aangevraagd voor eenen spoorweg van Antwer- pen over Wilmarsdonc, Oorderen, Stabroeck en Santvliet naar Woensdrecht, in verbinding met den spoorweg die naar Vlissingen wordt aan- gelegd. Naar wij vememen, zijn de moeijelijkhe- den met Belgie, betreffende de uitvoering der traetaten omtrent de waterwegen, uit den weg geruimd, en zou dientengevolge thans met ernst kunnen gedacht worden aan de afdamming van het Sloe, die met de hoop op eenen Zeeuw- schen spoorweg in zoo onmiddellijk verband staat. Van Middelburg, en bij afwisseling soms van Veere, vaart thans dagelijks van daar op Bergen-op-Zoom en vice versa eene boot, in correspondentie met de ten 1 uur van Bergen op-Zoom vertrekkende en ten 2 uur 5 min. aldaar aankomende treinen. Zoowel te Wol- phaartsdijk als te Cortgene en het Catsche veer bestaat gelegenheid om af- en aangezet te wor den, terwijl van het station te Bergen-op-Zoom een omnibus heen en terug rijdt naar en van Tholen,ook in correspondentie met andere treinen. Het Utrechtsch Dagblad bevat het volgende berigt uit den Helder: In de laatste dagen liep het gerucht, dat aan den vice-admiraal, opperbevelhebber der land- en zeemagt alhier, de vraag zou gedaan zijn, in hoeveel tijd de vesting in staat van verdediging zou kunnen gebragt worden, De hoofd-officieren der verschillende wapenen zouden reeds bij Z. Exc. ontboden zijn, omhemhunne gevoelens hieromtrent mede te deelen." De ministeriele crisis in Belgie, die bereids sedert eenige maanden is ingetreden, duurtnog steeds voort, zonder dat het einde er van te voorzien zij. In zijne zitting van den 2 dezer heeft de stedelijke raad van Antwerpen, op voorstel van het lid Gerrils, het besluit genomen, om voortaan in de dienst dier stad geene beambtcn meer aan te stellen, of zij moeten de Vlaamsche taal magtig zijn. Frankrijk doet zich bij al de moeijelijk- heden die ons werelddeel tegenwoordig veront- rusteu, steeds als zeer vredelievend voor. Ook Engelands staatslieden laten de hoop doorblinken, dat Europa om den Deenschen krijg niet in een algemeenen oorlog zal worden gewikkeld. Dit schijnt evenwel nu reeds zeker, dat het kleine Denemarken in alien gevalle het kind van de rekening zal blijven. Door Pruissen en Oostenrijk aan de eene en door Denemarken aan de andere zijde is eene wapenscliorsing aangenomen voor den tijd van eene maandingaande den 12 dezer, op den grondslag van het uli possidetis (dat elke mo- gendheid, zoowel ter zee als te land, hare te- genwoordige positie behoudt)terwijl voorts de blokkade der Duitsche havens geschorst wordt. Op denzelfden dag dat de wapenschorsing door de conferentie is aangenomenheeft er voor het eerst in dezen oorlog een hevig zeegevecht plaats gehad tusschen een Deensch en een Oos- tenrijksch-Pruissisch eskader, en wel bij Hel goland. Ofschoon het eerste het zwakste was heeft het de overwinning behaald, zoodat de Duitsche schepen ten slotte de wijk namen naar Helgolanddatdaar dit eiland eene Engelsche bezitting is, hen vrijwaarde voor eene vervol- ging der Deensehe schepen. Het Oostenrijksch fregat Schwarzenberg is in brand geraakt, doch naar luid eener dOpeche is de bemanning er in geslaagd den brand te blusschen. Het verlies aan de zijde van het eskader der geallieerden bedraagt 170 man, zoo dooden als gewonden. Dat der Denen zou aanzienlijker zijn. De Pruissen houden nog altijd op ergerlijke wijze in Jutland huis, de plunderingen zijn thans begonnen. Te Horsens hebben zij alle winkels geledigd. Aan de bevolking van Randers is eene oorlogsbelasting van 100,000 thaler en aan die van Viborg van 80,000 thaler opgelegd. Het eerste is een stadje van 7000, het tweede een van 4039 inwoners. Amerika bereidt zich voor op eenen veld- slag zooals gedurende vier jaren, dat dit onge- lukkige land in rampzaligen broederkrijg ver- keert, zijn wederga niet heeft. De Noordelijken brengen een leger bijeen van 600,000 man en de Zuidelijken wapenen zich tot den laatsten man, omdat met dezen slag kun onafhankelijk bestaan op het spel staat. Om den wille der menschelijkheid zoude men wenschen, dat de Noordelijken voor goed de overwinning mogen behalen, ofschoon men weinig goeds mag ver- wachten van eene kereeniging van bevolkingen, tusschen wien een breede stroom bloeds, van weerskanten gevloeid, telkens tot voortdurende haat en verachting zal oproepen. Ieder die iets te vorderen heeft van het hier met zeeschade binnenge- komen Schip BroedertrouwKapitein H. W. deGroot, wordt verzocht v6or aanstaande Donderdag mibdas 12 ore daarvan opgave te doen bij den ondergeteekenden zul- lende na dat tijdstip geene betaling meer kunnen geschieden. /a v/t - Neuzen 16 Mei 1864. -jsi- J. Th. de SMIDT. /p/sgt MAATSCHAPPIJ 7 zM TOT BEVORDERING in de provincie Zeeland TWAALFDE AFDEELING. ergadermg in het Soeieteitslokaal ten Huize van G. van der Peuim in het ffapen van Amsterdam, te I Bit siop Zondag 22 Mei 1864'suamiddags ten 2 are. Onderwerp Ingekomen stukken. Rondrid, Verandering Reglement. Algemeene Tentoonstelling te Zierikzeeop 15 Junij e. k. Be Secretaris A. L. J. van WAESBERGHE. NIEUWEN NEUZENPOLDER. De DIRECTIE van den NIEUWEN NEUZEN- POLBEB zal, op Veijdag den 20 Mei 1864des voormiddags te 9 ure precies in het Nederlandsch Logement, be- woond door den Heer J. C. Steenkamp JCz., te Neuzenverpachten He GRAZINGEN op- en aan do Dijken in gemelden Polder verdeeld in ncgen perceelen. Van de voorwaarden van verpacliting en ora- schrijving der perceelen kan inzage worden ge nomen ten Kantore van den Ontvanger-Griffier van gemelden polder. Neuzen, den 9 Mei 1864. Be Bireclie van den Nieuwen Neuzenpolder, P. van den BROEKEBijkgraaf. J. STURM, Ontvanger-Griffier. De DIRECTIE van den NIEUWENNEUZEN- POLBEB zalop Vrijdag den 20 Mei 1864, des voormiddags te 11 ure, in het Ne derlandsch Logement, bewoond door den Heer J. C. Steenkamp JCz.te Neuzen in het openbaar aanbesteden het zetten van een KRAAGSTUK van 600 vierk. ellentusschen de peilraaijen 7 en 9 aan den zoogenaamden Koepel het zetten van een KRAAGSTUK van 1050 vierk. ellen, tusschen de peilraaijen 29 en 30, aan als boven; het aanbrengen van 200 strekkende ellen VOORBERM aan den Zeedijk tusschen de dijkpalen 8 en 10aan den zoogenaam den Koepel hot maken van 2200 vierk. ellen RIJS- BESLAG aan den Koepel en het Westgat; het leveren en verwerken van 450 lasten gewone DOORNIKSCHE STEEN het maken van 13,000 vierk. ellen WIN- TERKRAMMAT het leveren der benoodigde VOORRAADS- MATERIALEN met het onderhoud der uit te voeren werken tot 10 April 1865. De Besteding zal geschieden bij inschrijving* en opbod. Het Bestek zal van af Vrijdag den 13 dezer ter lezing liggen in het bovengemeld Loge ment en in het Nieuw Koffijhuis bij de Wed. J. Scheele, te Neuzen, alsmede bij den Lo- gementhouder L. Bareman, te Iloek. Information zijn te bekomen bij de Directie voornoemd. De aan wij s zal geschieden op den dag vdor de Besteding. Neuzen, den 9 Mei 1864. Br Directie van den Nieuwen Neuzenpolder, P. van den BROEKE, Bijkgraaf. J. STURM, Ontvanger-Griffier. vc Jy I •b 4* ^4 M -h w Nieuws- en Advertentieblad AtA|JR Amsterdam 14 Mei. Work. Schuld 2J. pCt. 62J; 3 pCt. 76J.; 4 pCt. 98J. Gent, 15 Mei. Tarwe, vooral puike, als voren verkocht fr. 20 a 21,75. Rogge verlaten en 50 c. lager: fr. 11 a 12. Gerst 25 c. lager; fr. 15 a 15,50. Ha ver flaauw fr 10 a 11. Paardeboonen fr. 13. Vlas weinig ter inarkt; bij groole vraag, prijzen als voren. 3r VAN VAN IN DEN 1 2. v X Z6 X. -Jr

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1864 | | pagina 1