No. 160. Woensdag 11 Mei 1864. 4de Jaarg. ALGEMEEN ZEEUWSCH-V L A ANDEREN. BIIIUIDSCI BERfflffi BUITILilM BEIT! BIAS-, MffitBERIGM M Bit Weekblad wordt elken Woensdag morgen uitgegeven bij J. Sturm te Neuzen. De prigs is 80 cents in de drie maanden en franco per Post 95 cents. Men abonneert zicli bij alle Boekhandelaren Postdirecteuren en Brievenbushouders. Advertentien gelievc men aan den Uitgever iirtc sdnden uilerlijk Dingsdag, des avonds ten 6 lire; de prijs van 1 lot 4 regels is 40 centsvoor elken regel meer 10 cents, behalve 35 cents zegelregl voor el/ceplaatsing. Ingevolge art. 100 der kieswet, zal den tweeden dingsdag der maand Junij a.s. (14 Junij), de helft der leden van de tweede kamer der staten-generaal aftreden. Volgens den opge- maakten rooster bedraagt die 36waaronder de heer mr. D. van Eckvoor het district Middelburg. De Staals-Couranl bevat een staat van de in Nederland gevestigde hoofden van kuisge- zinnen of op zicb zelf staande personendie in 1863 als landverhuizers over zee zijn vertrok- ken. Daaruit blijkt dat 1054 personen het land kebben verlaten. IN enzen 4 Mei. Op de voorjaars vee- markt alhier waren aan de lijn 35 stuks rund- vee en 17 paardep, terwijl 63 varkens werden geveild. De premien werden toegekend voor bet schoonste paard aan Aarnout de Feijler en voor het schoonste stuk hoornvee aan Jan Lensen, beide in deze gemeentevoor het grootste ge- tal paarden aan II. Wolfert alhier voor het grootste getal runderen aan J. van Bovenvan Ellewoutsdijken aan den laatstgenoemden mede voor het verst aangebragte veeen eindelijk aan Olivier van Damme, te Neuzen, voor de meeste varkens. Hontenisse, 9 Mei. Dezer dagen had- den wij het genoegen ons met eigen oogen te overtuigen, dat de landbouwer J. J. van Arenthals, in de naburige gemeente Hengstdijk, zich niet alleen toelegt op eenen verbeterdcn akkerbouw, maar ook de veeteelt beoefent op eene wijze, als tot dusverre in den omtrek nog weinig ge- schied is. Onder andere runderen, het eene al fraaijer dan het andere, zagen wij twee ko- lossale ossen, hooger dan een manspersoon van gcwone lengte, zwaar en vet naar evenredig- lieid, benevens een stier en eene vaars, alien opzettelijk gevet, om in de eerste helft dezer maand te worden verkoclit, en die dan nu ook aan den veekooper F. van Overmeeren, van de Trompe (Belgie), verkocht zijn voor de kapitale som van 2365 francs. Wij vernemen, dat deze schoone beesten op dingsdag den 17 dezer door den kooper zullen worden afgehaaldtot zoolang kunnen die alzoo nog bij den eigenaar worden bezigtigd. Over- tuigd als we zijn, van de vriendelijke welwil- lendheid van onzen vriend van Arenthals, om de voorwerpen zijuer zorg en vlijt alien liefheb- bers te laten zien, kunnen wij een bezoek der- waarts van uren ver aanraden. Volgens de historische herinneringen was het gisteren (10 Mei) den gedenkdag waarop in 1747 Hulst door den generaal de la Rogue lafhartig aan de Franschen werd overgegeveu. Tot hoofd-onderwijzer te Biervliet is be- noemd de heer A. den Bouwmeesterhulp-onder- wijzer te Alkmaar. Sedert eenigen tijd doen zich te Vlissingen onderscheidene gevallen van pokken voor. En- kele lijders zijn aan de gevolgen dier ziekte overleden. Hoogst curieus is het besluitonlangs ge- nomen in de raadsvergadering te 'sBosch, tot het heffen van een veen- of bruggengeld aan den Grooten en Kleinen Hekel aldaar. In dat besluit werd de bepaling opgenomen, dat voor tuin- en veldvruchtendie de stad zouden wor den binnengebrag-tper stuk zou moeten betaald worden een en een halve cent, dus voor aard- appelenknollenwortelenappelenperen kersen enz. per stuk 1% cent. Nog curieuser zou 't zijnals dit raadsbesluit werd geappro- beerd door de hoogere autoriteiten. Te Eindhoven is een familiefeest gevierd dat zeker onder de zeldzaamsten mag behooren. Het gold namelijk de herinncring aan eene zestig- jarige trouwe en onafgebroken dienst van eene meid in 'tzelfde huisgezin. De geleerdcn verzekerendat wij in het jaar 1865 eene staartster zullen ziendie zoo nabij de aarde zal komon dat zij die aanraken of bijna aanraken zal. Men behoeft zich eehter niet voor te stellendat hierdoor onze aarde in het minst in gevaar zal worden gebragtwant het is reeds als bepaald uitgemaakt, dat de zamen- stel der kometen nit niets anders dan eenen matten lichtgloed bestaat, die men eenigzins zou kunnen vergelijken met het licht dat men verkrijgt, als men in den donker lucifers over eenig voorwerp langzaam op en neder strijkt. De hoogleeraar Nemmagervan Melbournever- zekert dan ookdat zich waarsehijnlijk de beide ligchamen, dat is onze aarde en de staartster, zoo met elkander zullen vereenigen als twee druppels kwik. Geschiedt dit niet en blijft de staartster van de oppervlakte onzer aarde ver- wijderd en slechts hangende in onzen damp- kring, dan zullen wij in 1865 het prachtigste schouwspel waarnemendat ooit door een men- schelijk oog gezien is. Gedurende driemaal vier- en-twintig uren zullen de nachten dan niet merkbaar zijn, daar zich de luckt alsdan aan- houdend zal baden in een onzeker lichtveel schitterender dan datveroorzaakt door de zon. In eene gemeente der provincie Luik liep een jong kind een haan na en tergde dat beest zoodanig, dat het plotseling zich omdraaide en den kleine zulk een geduchten slag met zijne sporen tegen de slapen van het hoofcl toebragt dat het kind eenige uren daarna bezweek. Den 2 dezer overleed te Parijs een van de meest gevierde en talentvolste componisten de zer eeuwGiacomo Meijerbeereigenlijk Jacob Meijer Beer. Hij werd den 23 September 1791 te Berlijn geboren. De onlangs te Londen overleden wel-eerw. heer Joseph Arkwright heeft, alleen aan roe- rende goederen, een vermogen van nagenoeg 400,000 pd. st. (ruim 4,800,000 Ned.) nagelaten. Nadat de Denen genoodzaakt zijn geweest de Diippeler schansen te ontruimenschijnt de moed van dit bewonderenswaardig voik aan het wankelen te zijn geraakt. In plaats immersdat zijgelijk men ver- wacht hadde stcrke vesting Fredericiade sleutel van Jutlandtot het uiterste hebben ver- dedigd, hebben zij reeds voor den aanval deze plaats verlaten en zich op het eiland Funen terug getrokken. Niet dat wij ons zouden verheugendat geen onnoodig bloed meer worde vergotendan deze middeleeuwsche veroveringstogt reeds heeft doen vloeijenmaar wij hadden zoo gaarne gezien dat die overmoedige Duitschers eens met be- bloede koppen hadden moeten afdeinsen. Naar het oordeel van deskundigen hebben de Denen verstandig gehandeld met Fredericia op te geven. Deze stad tochofschoon vrij sterk is als vesting weinig waarddaar zij het groote gebrek heeft in den rug beschoten te kunnen worden. De Oostenrijkers hebben alzoo bun intogt in Fredericia gedaan en aldaar nog veel oorlogs- matcrieel en kanonnen buit gemaakt't geen de Denen niet zoo spoedig hebben kunnen ver- voeren. Geheel Jutland behalve het door den Lym- fiord tot een eiland geformeerde ambt Aalborg, is in handen der Duitsche bendendie daar huis- houden als ware barbaren brandschattingen heffen, de bewoners als gijzelaars wegvoeren en het reeds van nature arme land totaal uit- zuigen. De vestingwerken van Fredericia zullen ge- slecht worden. De Londensche confereutie heeft nog weinig uitgerigt. Er wordt in de eerste plaats nog al- tijd over den wapenstilstand en de voorwaarden daaraan te verbindengesproken. Oostenrijk en Pruissen blijven aandringen op de opheffing der blokkade als voorwaarde van den wapen stilstand. Hoe het met het arme Denemarken nog eens zal afloopen Geen helpende hand strekt zich tot nu toe uit. Europa's volken zien metle^de oogen het grootste onregt plegenmaar stekcn geene hand uitom de Duitsche overweldigers perk en paal te stellen. Meer dan 300 Israelitische soldaten in het garnizoen te Weenenhebben het Paaschfeest gevierd. In het geheel dienen tegenwoordig 12,000 Joden in het Oostenrijksche legerwaar onder 600 officierenartsen en betaalmeesters. Onder de officieren zijn 2 majoors4 ritmees- ters4 kapiteins 15 eerste en 34 tweede Un tenants. Uit Amerika zijn berigten ontvangen dat de ruiterij der Zuideiijken die der Noordelijken heeft geslagen en daarbij eene batterij genomen en de Noordelijken een verlies van 14,000 man aangebragt. Ook heeft een monitor der Zuideiijken vijf Noordelijke kanonneerbooten in den grond ge- boord. De berigten gewagen ook van groote stoornis in de handelszakente New York veroorzaakt door de verbazende massa papiergeldwaar- mede Lincoln Amerika heeft overstroomdhet- welk even als de Fransehe assignation van voor- heen, door zijne plotselinge wisseling in de waardealle ruilingen den aard van kansspel doet aannemen. Het g-evolg van dien toestand van zaken bleef ook niet uit, en er werden dan ook eene mc- nigfe bankroeten onder de makelaars en specu- lanten te New-York medegedeeld. Volgens berigt van Ceylon, is de parel- visscherijl]aldaar dit jaar mislukt, ten gevolge van het verschijnen eener soort van vischdie de oesters vernielt. De schade, hierdoor aan 's lands inkomsten toegebragtwordt op niet minder dan 50,000 pd. st. begroot. Nieuws- en Advertentieblad 1 )OK Wij kennen het iminers nog uit onze jeugd, het liedje: Vrouw, wat zeg je van men' kippen," enz. Welnu, vrouw Overdulvete Zaamslag, zeide van de kippen hoars buurmana J. de Putterniet dat haar de kleur niet aanstondmaar dat zij er danig veel last van had. IJverig in de weer met buiteD's huis haar dagelijksch brood te verdie* nen, was zij alles behalve gesticht bij de herhaalde ontdekking, dat de vrijmoedige hoenders van buurman in hare afwezigheid haar erf en taintje tot wandelplaats hadden gekozen, en er voor tijdverdrijf of uit onbetamelijke gulzigheid ajuin en ander gezaaid goed hadden opgepikt. Vrouw Overdulve peinsde op afdoende maatregelen tot handhaving van de integriteit van haar grond- gebiedook als zij er niet was om het tegen de invallen der gulzige gasten te beschermen. Een doos lucifers werd gekocht en de kopjea daarvan vermeDgd met brood dat daarna op het erf werd gestrooid. En wederom kwamen de kippenen ofschoon zij niet begrepen waaraan de voorkomende mededeelzaamheid van buurvrouw toe te schrijven schroomden zij niet er gebruik van te maken en haar kippenhart op te halen aan de brood- kruimels. Helaas drie van haar moesten het met den dood bekoopen Groote verontwaardiging en toorn bij den eigenaar der kip pen, zich lucht gevende in eene aanklagt tegen de buurvrouw wegens opzettelijken moord en toegebragte schade. De kanton- regter te Axel evenwel begreep, dat vrouw Overdulve regt had op haar eigen erf te strooijen wat zij wilde, zelfs al ge- schiedde dat met de volkomen geregtvaardigde bedoeling om schadelijk gedierte te dooden. Dat buurman's kippen wareu bezweken bewees juist dat zij zich op verboden terrein hadden begeven. Het openbaar ministerie had geen vrede met die vrij- spraak en kwam in hooger beroep bij den hoogen raad, die echter evenmin als wrekende Nemesis voor de vermoorde on- noozelhcid meende te kunnen optreden en de vrijspraak des kantonregters bevestigde. Vrouw Overdulve zal du9 voortaan kunnen maaijen wat zij gezaaid heeftajuin als anderzins. Amsterdam 9 Mei. Werk. Schuld 2J pCt, 3 pCt. 4 pCt. 98p Rotterdam, 9 Mei, Tarwe als voren langzaam opgeruimd Zeeuwschc, Vlaamsche en Overm. /6 50f 7,25, /7'75,/8,25, /8,50 tot 9 naar kwaliteit Rog'ge mede als voren; Zeeuwsche en Vlaamsche f 5,70 tot /6 20. Gerst vooral puike weinig ter raarkt en 10 a 20 cents hooger; mindere als voren Zeeuwsche Vlaam sche en Overm. Winter f 4,20, 4-60 5, f 5,50 tot/5,70; dito Zoiner f 4,50 tot f 5,70 naar kwali teit. Haver vast; Korte 3,70 tot f 4-,50Lange 3,40 tot /4,20. limine en Witte Boonen mer- kelijk hooger, de Witte bijna niet te bekomcn Zeeuwsche Brnine 8, 9,/10,/1l lot/12,25; dito Witte 10 12 tot 1 4 Paardeboonen f 5,3o' tot 5,70. Erwten iets wiliiger Zeeuwche Groene /6 50, 7,50 tot /10 naar kwaliteit. MEEKRAP. Er werd heden weinig geveild, De handel was onbediiidend, VLAS tot onveranderde prijzen met gocden handel. Amsterdam 9 Mei. Tarwe stil. Roggc prijshoudend. Gent, 6 Mei. Bij niet ruimen aanvoer werd Tarwe als voren, doch Rogge 50 c. lager verkocht, Gerst, Haver en Paardeboonen nagenoeg zondcr verandering. Vlas weinig aangcvoerd en dan nog mcest gcineene soorten do prijzen waren iets hooger,

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1864 | | pagina 1