No. 159.Woensdag 4 Mei 1864. 4de Jaarg. ALGEMEEN ZEEUWS( II-VLAAN11EREN. BIIILAISGHIBMM. Dit Weekblad wordt elken Woensdag morgen uitgegeven bij J. Sturm te Neuzen. De prigs is 80 cents in de drie maanden en franco per Post 95 cents. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaren Postdirecteuren en Brievenbushouders. Adverlenlien gelieve men aan den Uilgever in te zenden uiterlijk Dingsdag, des avonds ten 6 nredeprijs van 1 lot 4 regels is 40 cents, voor elken regel meer 10 cents, behalve 35 cents zegelregt voor eliteplaatsing. Bij Z. M. besluit van 27 April jl.no. 31, is benoemd tot notaris binnen het arrondisse- ment Middelburgstandplaats Viissingen de heer J. A. de Wolffcandidaat-notaris aldaar. In verschillende steden is er spralce om het zilveren huwelijksfeest van HH. MM. den koning en de koningin, dat dit jaar invalt op den 18 Junij, op den jaardag van II. M. op den 17 en dan tevens den gedenkdag van den slag van Waterloo, feestelijk te vieren. Op verzoek van ingelanden van den caJa- miteusen Koudenpoldergelegen onder de ge- meente Hoekis bij een dezer dagen door den heer minister van binnenlandsche zaken genomen besluit, dien polder vrij verklaard. Neuzen, 2 Mei. Jl. vrijdag is de Nederl. kof Broedertrouivkapitein de Grootkomende van Dantziggeladen met tarwe en bestemd naar Gentbij het binnenkomen in de haven op de punt van het Westerhavenhoofd geloopen. A1 spoedig beproefde men om het schip vlot te krij- gen, doch vruchteloos waren de pogingen, daartoe aangewenduit hoofde het water reeds aan het vallen was. In den daarop volgenden morgen is het sehipbij hoog watervlot geraakten is het op de slikken gebragt. Het is zwaar ge- teisterd en lek, zoodat slechts een gering ge- deelte van de lading, ongeveer 1000 mud, on- beschadigd in ligters is kunnen geborgen worden, Met de verdere lossing is men druk bezig. Op het bord voor de afkondigingen van den burgerlijken stand te IJzcndijkeleest men de liuwelijks-afkondiging van een en denzelfden persoon met twee verschillende jonge dochters. Dit verklaart zich, doordien de eerstebruidden bruidegom daagsnade tweede afkondiging „af- zei" en deze daarop eene andere vraagdemet wie hij 14 dagen later voor de eerste maal werd afgekondigd. Bij de op den 30 April jl. te Middelburg plaats gehad hebbende aanbestedingen, is D. Tho- tens, te Hoek, aannemer geworden van het bui- tengewoon werk aan den Hoofdplaatpolder, voor eene som van f 22,300, en van het gewoon werk aan dien polder, voor f 28,900. In de vergadering der ingelanden van den Prins-Willemspolder heeft het voorstel, om voor de haven van Breskens bij te dragengeene ondersteuning mogen erlangenaangezien het met ongeveer f der stemmen is verworpen. Daar- entegen heeft intussehen dit groote ligehaam een subsidie verleend voor den aanleg van den steen- weg van Waterlandkerkje langs de verkorting naar Oostburg, en van 600 ellen weg naar het gehncht Klein-Braband. Men berigt als bijzonderheid uit Ovezand, dat aldaar op eene bevolking van 800 zielen 7 paren voor het huwelijk zijn aangeteekend waaronder drie bruidenzustcrs uit hetzelfde gezin. Na eene vacature van 19 maandeninogt de Herv. gemeente te Wolfaartsdijk op jl. zon- dag den 1 dezer haren van N.-Loosdrecht be- roepen predikantds. F. Ilagezijn dienstwerk hooren aanvangen met 2 Cor. 5 lla, waartoe ZEw. in het voormiddaguur door zijnen oom ds. M. Wasvan St.-Maartensdijkwas inge- leid en bevestigd, met 1 Cor. 3 9". Men verneemt, dat de theologische school der Afgeseheidenendie nu te Kampen geves- tigd is, zal worden verplaatst naar Utrecht, Amsterdam of Zwolle. Algemeen gelooft men dat zij te Zwolle zal gevestigd worden. Naar men verneemtis de heer J. G. van Jtijnbij de Algemeene Synode der Nederland- scbe Hervormde kerk in hooger beroep gekomen van de uitspraak van het provinciaal kerkbe- stuur in Overijsselwaarbij hij van zijn ambt is ontzet. Den 19 dezer zal het twee honderd vijf en veertigjaar verleden zijn, dat Jan van Olden- bar neveltte 's Gravenhagehet hoofd verloor op het schavot. De onkosten dezer blocdige procedure beliepenvolgens de toenmalige ma- nier van spreken de „Summa van den milqeeff l(ya-diigsend-22l-giilden." In de gansche streken van LeidenGouda Rotterdam en 's Gravenhagedoen zich voort- durend gevallen voor van hondsdolheid. Door de rijks-veldwaclit te Ginnekenis dezer dagen zekere wonderdoctorbijgenaamd Jan de Tamboerdie menigen landman bij den nens heeft gehad met zijne mixturenkruiden en pleistersin verzekerde bewaring genomen. Toen men in den morgen van vrijdag 22 April jl.in een logement aan de Waalte Nij- megeneen van Mainz aangekomen reiziger voor het vertrek met de stoomboot wilde wekken vond men hem in bewusteloozen toestand, ter- wijl eene sterke rcuk naar aether bij hem werd waargenomen. Door spoedig aangebragte gc- neeskundige hulp heeft men hem in het levcn gehouden. Volgens zijne latere verklaringen was hij het leven zoo moededat hij zich had pogen te vergeven. Op de tafel vond men voor benige duizenden guldens aan gouden franks in pakjes gerold, bestemd „pour les pauvres" en „pour les catholiques de Nimegue." Dezer dagen werd te Purmerend een kalf voor 60 te koop aangeboden. Een Amsterdam,- sche slagterdie dit duur vond omdat naar zijne meening het kalf geen 80 Ned. ponden zou we- gen, kwam met den verkooper overeendat hij 156 oude ponden voor niets zoude hebben, doch voor de overige ponden zou betalen f 16 per oud pond. Nadat het kalf was geslagt eii ge- wogen bleek dat de Amsterdamsche slagter /208 moest betalen. Als een opmerkelijk verschijnsel wordt uit Bussum gemelddattoen de hulpprediker T. C. van der Kulkberoepen naar Oosterend op Texeldezer dagen zijne afscheidsrede liield deze ook werd bijgewoond door eenige R.-Kath. die in vereeniging met de Protestanten den ver- trekkenden leeraar een sierlijk geschenk in zil- ver hebben aangebodenals een bewijs van hunne ackting en vriendschap. Vertrok er voor eenigen tijd uit Schoon- oord prov. Drentheeen vrij welgestelde familie naar Noord-Amerikaook in de provincie Gro- ningen schijnt de lust tot landverhuizing niet op te houden. Uit drie gemeenten tocliUit- huizenUithuizermeeden en 't Zandtmaken zich wederom een 16tal personen reisvaardig om naar Noord-Amerika te vertrekkenin de hoop, dat zij aldaar beter in hun bestaan zul- len kunnen voorzien. -Men leest in de Landbouw-Couranl „Wij hebben indertijd twee berigten gegeven over het gebruik van petroleumom ongedierte te verdrijven bij schapen en bij runderen (Landb.- C. no. 2 en no. 9, variaj. Dezer dagen werd berigtdat andermaal bij runderen de proef met uitnemend en spoedig gevolg was genomen, en de heer D. van Hulst deelt in 't laatste noin- mer van het Weekbl. van Haarlemmermeer mede, dat op zijn aanraden kalveren door middel van petroleum van eene groote menigte ongedierte in een halven dag werden bevrijd. De kalveren werden er mede bestreken van den kop tot den staartlangs den loop der ruggegraathet on gedierte liep niet weg, maar sneuvelde." Men meldtdat er een zeer eenvoudig mid- del is gevonden om bet insektdat zoo vele huizen onbewoonbaar maaktde wandluis uit te roeijen. Dit middeldoor toeval ontdekt bestaat in de aantrekkelijkheidwelke de plant, peperkruit (lepidium rurale der kruidkundigen) genaamdop deze insekten uitoefent. Een ge- dcelte van deze gedroogde plant werd te Parijs in een vertrek gebragt waarin dit ongedierte zoodanig huisvestte, dat men het, door welke middelen ookniet had kunnen verdrijvenda- delijk werd het met wandluizen overdektdie kort daarop stierventerwijl de overige zoo danig bedwelmd waren, dat'men zeinhetvuur kon werpenzonder dat er een ontsnapte. In- dien de ondcrvinding de juistheid dezer mede- deeling bevestigdezou de menschheid van eene groote plaag verlost zijn. Bij de wet van 12 Augustus 1862, ishetBel- gische gouvernement gemagtigd aan den heer hid. DeschainpstcGent, op bepaaldc voor- waardcn concessie te verlcencu tot het aanle^ gen van eenen spoorweg van Gent naar de Nederl. grens, in de rigting van Neuzen. Aan de bedoelde voorwaarden voldaan heb bende heeft de heer Deschampsbij een besluit van koning Leopold, van den 26 April jl.defi nitive concessie tot het aanleggen en exploi- teren der gemelde spoorwegfijn bekomen. Voor het gedeelte van dien weg dat over Nederlandsch grondgebied looptheeft de heer Deschamps van onze regering dezer dagen ook concessie erlangd. Later vernemen wijdat door de heeren A. Daelc. s.de concessie is overgenomen dat door hun reeds een waarborg-kapitaal is gestort en nu spoedig met de werkzaamheden een begin zal worden gemaakt. Men meldt uit Brusseldd. 29 April: De vorming van het ministerie Deschamps is mis- luktde koning heeft het clerieale program ma verworpen en men verwacht nu de optreding van een nieuw liberaal kabinet. Eene andere bier loopende lezing is dat het tegenwoordig ministerie aan het bewind zal blijven. Het dagblad van Iluy verhaaltdat on- langs iemand aldaar eene we'ddingschap aanging om namelijk een hoender-ei uit te broeden en een levend kuiken voor den dag te brengen. Na 21 dagen van zorgen en voorzorgen, gedu- rende welke het ei geen oogenblik den boezem van zijn beschermer verlaten had werd de schaal verbroken en een springlevend en welgeschapen kuiken trad de wereld in. - Naar men verzekertis prinses Anna Murat, die in de Vereenigde Staten geboren en in de Protestantsche godsdienst opgevoed wasop aandringen van keizerin Eugenie, tot de Katho- lieke kerk overgegaan. In de vorige week heeft te Parijs de hu- welijksplegtigheid plaats gehad van deii zoon van Emile Pereire en mej. Chevalier. De pracht bij die gelegenheid ten toon gespreid, was on- beschrijfelijk. De voile der bruid alleen had eene waarde van 100,000 frs. De Pereire's zijn zoo rijk, dat zij zich zelvengelijk men te Parijs beweert, daarover schamen. Op eene verkooping van schilderijen in het hotel Drouolte Parijswerd op 25' April jl.Ary Schcffcr's „Verzoeking van Jezus in de Woestijn" voor 6000 francs, behalve de kosten verkocht. Een geneesheerdie op eene zijner schoone patienten verliefd was aarzelde langen tijd om zijne liefde te bekennen. Eindelijk besloot hij dit schriftelijk te doenen hij legde bij zijn vertrek eenen brief ongemerktop do tafel bij de patient. Den volgenden dag kreeg hij zijn brief terug met het opschriftNiets van dat alios is in de apotheek bekend. De kamenier der zieke, die gezien had dat de doctor ecu papier op tafel legdehad dit voor een reccpt gehouden en het naar de apotheek gebragt. Den 25 April is eindelijk de conferentie ter oplossing der Deensch-Duitsche kwestie to London geopend. Alle gevolmagtigden waren bijeen. Reeds in de eerste zitting is de wapenstilstand ter sprake gebragt, doch dit punt is tot geene beslissing gekomen. De Dnitsche leden der conferentie verwerpen.elken wapenstilstand zon der gelijktijdige oidieffing der blokkade. De conferentie zal twee zittingen inde week houden. Garibaldi is, na een afsekeidsbezoek "-e- bragt te hebben aan lord Sutherland, dirvstbu- 26 April naar Caprera teruggekeerd. Het City-Garibaldi-comite heeft in eene zondag 24 April jl. in London-Tavern gehouden meeting besloten om een adres aan het parlo- ment in te dienenhoudende aandrang tot het instellen van eene enquete naar de oorzaken van Garibaldi's plotseling vertrek„waarover nog altijd een sluijer ligtdien het volk belmort op te ligten." Niet minder dan 267,000 Engelsche dames zoo verhaalt men hebben aan Garibaldi, tijdens zijn verblijf in Londen geschreven om een haar- l°k van hem te ontvangen. Men voegt er bij dat de verlegenheid waarin hij zich ^daardoor beyond (een galant man zooals hijlean raoei- jelijk dergelijke vereerende aanzoeken zoo bof af weigeren)mede eene der oorzaken geweest is van zijn verhaast vertrek. Nieuws- en Advertentieblad 1^)OR

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1864 | | pagina 1