No. 158.Woensdag 27 April 1864. 4de Jaarg. ALGEMEEN ZEEU WSCII-Y LAANDEREN. Dit Weekblad wordt elIten Woensdag morgen idtgegeoen bij J. Sturm 1e Neuzen. De prijs is 80 cents in de drie maanden en franco per Post 95 cents. Men abonneert zich bij alle BoekhandelarenPostdirecteuren en Brievenbushouders. Adverlenlien gelieve men aan den Uitgever in te zenden uilcrlijk Dingsdag, des avonds ten 6 are; de prijs van 1 lot 4 r eg els is 40 cents, voor el/cen regel meer 10 cents, behalve 35 cents zegelregl voor elke plaatsing. Het onderzoek in de afdeelingen van de tweede kamer der staten-generaalvan de wets- ontwerpen nopens het zegel, de registratie, de bieren en azijnenis afgeloopen. Wij vernemenzegt de Nieuwe Noord- Brabantervan eene zeer goed ingelichte zijde, dat de veel besproken financiele plannen van den tegenwoordigen minister van financien niet zullen worden ingetrokkenzoo als vele dag- bladen ten onregteberigt hebbenmaar aan eene herziening onderworpen zullen worden meer in den geest van de reclamesdie aller- wege daartegen zijn ingekomen. Degemeenten zullen bepaald voor de in de gemeentewet ge- projecteerde verandering niet meer behoeven te vreezenaangezien het zeker isdat het geheele wets-ontwerp zal omgewerkt worden en eene strekking zal bekomenals waardoor de accijnsen verdrongenen door een later door den minister aan te duiden equivalent zullen vergoed worden. Axel, 26 April. Men verneemt, dat de keuring, ringsteking, wedren en harddraverij van paarden alhier zal gehouden worden op woensdag den 29 Junij aanstaande, en dat door het bestuur van de alhier gevestigde Zeeuwsche Vereeniging tot verbetering van het paardenras, onder het beschermheerschap van Z. M. den Koriing, aanzienlijke prijzen en premien zullen worden uitgeloofd. Tot opluistering van het feest, zullen verscheidene muzijkgezelschappen worden uitgenoodigd. Het Journal de Gand deelt mede, dat de acte van concessie voor den spoorweg van Gent naar Neuzen, voor zooveel het gedeelte op Ne- derlandsch grondgebied betreft, door onzen mi nister van binnenlandsche zaken geteekend is. Bereids hebben verscheidene gemeenteraden en polderbesturen in Westelijk Z.-Vlaanderen de verlangde bijdragen toegezegd voor de rente der provinciale geldleening tot verbetering van de haven van Breskens. Men berigt uit Sluisdatna de ont- vangene goedkeuring van den minister op de aanbesteding van het leggen van den dijk door het Zwin men onmiddellijk daarop reeds eenen aanvang met de werkzaamheden gemaakt heeft. Te Eede heeft men het plan beraamd ommet de noodige ondersteuniugden weg waaraan de school zal gesticht worden van den rijks-weg tot aan het dorpte begrinden of te bestraten. In de buurtschap de Valieskreek gemeente Eedeis den 21 dezer brand ontstaan in een arbeidershuisjewelke, ten gevolge van de windrigting, spoedig aan drie nabijstaande wonin- gen werd medegedeeld. Twee marbchaussees en een marskramer, die zich toevallig daar ter plaatse bevondenhebben ofschoon niet zonder gevaar, nog eenig huisraad kunnen redden. Overigens zijn die woningenmet hetgeen er in was totaal afgebrand. De vier vrouwen, die met eenige kinderen alleen te huis warenen onder deze twee in eenen staat van ver gevorderde zwangerschapkonden geene de minste hulp biedenmaar hadden die integendeel door de ontsteltenis zelfs noodig. Voor brandschade was niets verzekerd. Te Middelburg zal op 30 April de afwer- ping van het Fransche juk feestelijk worden herdacht. Het is dan juist 50 jaren geleden, dat de Nederlandsche vlag weder van den toren werd uitgestoken en het bevel tot ontruiining van het eiland aan de Franschen gegeven werd. Bij die gelegenheid zal des voormiddags eene feestrede gehouden worden in de Nieuwe Kerk afgewisseld door het gezang van een mannen- koor. Daarna wordt eene matinee musicale ge houden in het Schuttershof en des avonds zal er muziek zijn op de markt en een zoogenaamd gondelfeest met verlichte vaartuigen plaats heb ben terwijl zeker menigeen van zijne deelne- ming door versiering en illuminatie zal doen blijken. De beer F. Naglglas, te Middelburg, is benoemd tot corresponclerend lid van de Societe Impffi-iale Academique. te Cherbourg. De jaarlijksche algemeene vergadering der vereeniging voor Christelijk Nationaal Onderwijs, zal dit jaar te Rotterdam op 28 dezer worden gehouden. Wij vernemen dat de klagtingesteld door den heer officier van justitie te'sHertogenbosck, tegen den heer van Bottomli.-K. priester en rustend pastoor te Arnhem, en den heer redac- teur van den Noord-Brabant erter zake van beweerden laster tegen hem officierover het geplaatst artikelernstige woorden over ernstige zaken na bijna 6 maanden hangende te zijn ge- weesteindelijk ingetrokken en buiten vervol- ging is gestehl. Volgens 't verslag van de jongst gehouden vergadering van den gemeenteraad te Arnhem, blijkt, dat de daar ter stede gevestigde omroeper niet verstaanbaar is. De voorzitter van den raad heeft, op dat gebrek opinerkzaam gemaakt, verklaard, dat hij deze zaak in ernstige over- weging zal nemen. Uit Meppel meldt men, dat binnen een tijdperk van slechts enkele wekendrie van de vijf aldaar practiserende geneesheeren aan de typhus overleden zijn. Men leest in de Pays, een te Parijs ver- schijnend blad: „Naar men zegt, bestaat bij het Nederlandsch gouvernement het voornemen, om twee oorlogschepen naar de Oostzee te zenden, om zich te vergewissen, of de blokkade al dan niet effectief is." Betreffende de wetcnschappelijke reis van prins Napoleon door ons land, schijnt het toch min of meer, dat Z. K. H. niet geheel en al op de hoogte is der geschiedenis van onzen zeehandel. Toen IID. aan boord van het kei- zerlijk stoomjagt ter reede van Vlissingen ten anker lag, vroeg hij naar verschillende ornstan- digheden, die zeer moeijelijk of in het geheel niet te beantwoorden waren, onder anderen mais oh soul done vos navires pour la grande peche? oil sont vos baleiniers? (waarzijnuwe schepen voor de groote visscherij? waar zijn uwe walvischvaarders Is het geene herin- nering aan de snedige vraag van dien rijken Engelschman, beroemd door zijne hartstogtelijke liefde voor den Hollandschen jenever, welke, Brussel bezoekende, aan den ambassade-secre- taris zeer gemoedelijk vraagde: „Behoort Schie dam tot Belgie, en zijn de branderijen ver van hier Koning Leopold van Belgie, is woensdag 20 dezer op het kasteel van Laeken terugge- keerd. De gezondheidstoestand is zeer gunstig. De Grondwel (Antwerpsch dagblad) be- helst het volgendeGisteren legde een dief een bezoek af aen de nieuwe drooge dok van Kattendyk en stool er eene hoeveelheid koper dat hy in een voddenhuis uitwisselde tegen ge- never-duiten de politic kreeg hem in haer net en voerde den schelm op hare beurt naer de Begynenstraetde drooge dok waer de dieven gekalfaterd en gekoperd wordentegen het in- dringen van het deugennietewater. Er loopen weder geruchten betreffende een moordaanslag op den keizer van Frankrijk. In de Champs Elysees moet een persoon gear- resteerd zijndie zich daar met een pistool ge- wapend bevond omstreeks den tijddat de keizer daar gewoonlijk wandelt. Reeds vobr eenige dagen werden op dezelfde plaats onderscheidene wandelaarsdie groote rollen papier droegen door de policie verzocht, die rollen te ontwik- kelenten bewijze, dat er geene pistolen in verborgen waren. in het Fransche rijk is het besluit ge- nomenzijne kleine zilveren muntspecien te gaan intrekken. Dewijl er van die munt voor menig millioen in oml'oop is, en deze ook in aangrenzende landen niet weiuig circuleertzoo dient van nu af de aandacht van het publiek op die intrekking wel bijzonder gevestigt te wor den. De Constilulionnel zegt, dat Frankrijk zich niet kan gekwetst gevoelen wegens de ontvangst, aan Garibaldi in Engeland bereidmaar dat keizer Napoleon zijne bewondering zou hebben uitgedrukt, over de gevoelens door de Ehgel sche natie aan den dag gelegd. In Parijs komen tegenwoordig ook nacht- omnibussen in gebruikdie van 's nachts twaalf tot zeven uren in den morgen rijden. Men be- rekent het aantal nachtelijke passagiers elken nacht op 500,000 personen zij bestaan grooten- deels in naar huis keerende schouwburgbezoe- kersin handelaars der halles centrales en am- bachtsliedendie naar hun werk gaan. De toongevers der mode voor den aan- staanden zomer, zijn op het denkbeeld geko- men, om den vorm der dameshoeden aan de marine4e ontleenen. De meest gezochte hoed, -ntef*zeer hooge luifel en een waaijenden sluijer in plaats van zeilen, stelt een kaperschip voor. De stoomkanonneerboot heeft een zeer eigen- aardige vorm. Het is een kleine hoed; onder den luifel ziet men twee gegleufde kanonnen van haar vervaardigd, die kruiswijze boven het voorhoofd geplaatst zijn. I)e stoom wordt voor- gesteld door een grijze veder. Bovendien vindt men nog zeer elegante fregatten, schroefstoom- bootenalsook wrakken, die er zeer somber uit- zien en meestal in den rouw gebruikt worden. Daar al deze elegante vaartuigen alleen tegen zeer hooge prijzen worden verkocht, zijn, naar men verneemt, reeds een aantal gehmvde man- nen zeer zeeziek geworden. Dezer dagen zijn te Toulon verscheiden duizenden paren schoenen en laarzen van het oude model door de Fransche regering in het openbaar geveild. De geheele hoeveelheid is door een koopman uit Parijs voor rekening der Noord-Amerikaansche regering aangekocht. - De receptie van Garibaldi in het kristallen paleis op 16 dezer was allerprachtigst. Er waren ongeveer 30,000 personenwaaronder verschil lende leden van het parlement en de arristo- cratie, daarbij tegenwoordig. Het Italiaansch comite bood Garibaldi een eeredegen aan, alsmede hoed waarop de namen Rome en Venetie staan. In zijn antwoord op de aanspraak van het comite zeide Garibaldi, dat, indien hij niet door lord Palmerston ware ondersteund geworden Napels nog in de magt der Bourbons zou zijn en dat hij zonder admiraal Muady nimmer de engte van Messina had kunnen passeren. Wanncer Engeland ooit in gevaar mogt verkeeren, zeide hijzou Italic het bijstaan. Als een waardig aanhangsel van 't geen voorafgaat, meldt een correspondent, dat Garibaldi op hot bankethetwelk den 19 jl. door hem te Louden werd bijgewoond, den volgenden toast heeft uitgebragt op Mazz-ini, die insgelijks daar tegenwoordig was: „Toen de gansche wereld in slaap verzouken was, waakte een man. Hij werkte om zijn vaderland eene schitterende toe- komst te verzekeren. Ik was destijds jong, bezield met yaderlandslievende geest drift." Hij was mijn leidsman, hij gaf eene rigting aan mijne handelingen en bezielde mij bij zijne on- dernemingen. Burgers! ik drink op mijn leer- meester, op mijn vriend Jozef Mazzini." Mazzini, die onder zickte gebukt gaat, stond op en antwoordde, dat hij geheel en al eenstem- mig met Garibaldi dacht. „Beiden, zoo eindigde liij, hebben Wij ons Jeven gewijd aan de vrijheid en de onafhankelijkheid van alle natien. Leve de algemeene republiek!" Een photograaf heeft te Londen bij de intreding van Garibaldi niet minder dan 500,000 portretten van den man van Caprera verkocht. De Diippeler schansen, zoo heldhaftig door de dappere Denen verdedigd, zijn eindelijk ge- vallen. Het verlies der Pruissen bedraagt, naar offieiele opgaven2 generaals, 60 officieren en 600 man. De Denen hebben, onder anderen, 80 a 100 officieren verloren, waaronder 1 generaal. Den 25 dezer is de conferentie voor goed te Londen geopend. Volgens de berigten zouden de gevolmagtigden van Engeland en Frankrijk onmiddellijk gezamenlijk het voorstel doen tot het sluiten van een wapenstilstand. Oostenrijk en Pruissen zouden die, onder zekere voorwaar- den, aannemen. Bij besluit van keizer Alexanderis het Russische ministerie van financien gemagtigd tot het a an gaan eener lcening van zes millioen pond sterling, welke den titel zal dragen van 1 1 prevents Engelsch Hollandschc leaning en Nieuws- en Adyertentieblad VOifR

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1864 | | pagina 1