No. 157. Woensdag 20 April 1864. 4de Jaarg. ALGEMEEN ZEEE WSCH-V BUITILA1SC1 BEEffi Dit Weekblad wordt elken Woensdag morgen uitgegeven bij J. Sturm te Neuzen. De prijs is 80 cents in de dric maanden en franco per Post 95 cents. Men abonnecrl zich bij alle Boekhandelaren Posldirecleuren en Brievenbushouders. Adverlenlien gelieve men aan den Uilgever in le zenden uiterlijk Dingsdag, des avonds ten 6 ure; de prijs van 1 lot 4 regels is 40 cents, voor elken regel meer 10 cents, behalve 35 cents zegelregl voor elke plaatsing. Bij besluit van den 15 April, no. 69, heeft Zijne Majesteit goedgevonden bij bet corps inge- ni'eurs, mineurs en sappeurs, onder anderen,te benoemen: tot kapitein van de 3de klasse, den lsten luitenant W. F. Rosierwerkzaam bij het departement van oorlog; entotkomman- dant van het bataillon mineurs'en sappeurs, den luitenant-kolonel P. F. H. Mascheck, beiden van het corps. Z. M. de koning heeft vo6r zijn vertrek nit Amsterdam, waar hij eenige dagen vertoefd heeft, aan den burgemeester der hoofdstad eene som van f 2000 ten behoeve der algemeene armen doen ter hand stellen. HH. KK. HH. prins en prinses Frederik hebben keurige geschenken doen toekomen aan de commissie van eene loterij tenj behoeve der behoeftige krijgers van 1813. Naar wij vernemenworden er door ons fonvernement met de Britsche regering onder- andelingen gevoerd, over eene belangrijke ver- mindering van het briefporten bestaat er alle- zins uitzigt, dat een gunstig resultaat zal be- reikt worden. IJzendLijke, 14 April. De op den 9 dezer alhier gehouden veemarkt was niet druk bezocht. Er waren 62 stuks rundvee en 42 paardenmaar een groot aantal varkens aange- bragt. Door het bestuur van den Nieuwen Passa- geulepolder zijn voor de betrekking van ont- vanger-griffier voorgedragen de heerenJ. F. CarpreauJ. F. Hennequm en A. B. Carpreau, In Zuid-Beveland heerscht de kinderziekte zoo hevigdat slechts weinige gemeenten daar- van bevrijd zijn. Den 11 dezer, bij aankomst van den mid- dagtrein uit Antwerpenheeft men aan het visitatiekantoor te Rozendaal op nieuw eene aan- haling gedaan van circa f 2400 aan Brabantsche kanten eene dame had die behendig tusschen japonncn en andere voorwerpen ingenaaidmaar kon met haren schat niet aan het waakzaam oog der ambtenaren ontsnappen. Naar wij vernemen is men voornemens in den aanstaanden zomer, even als ten vorige jare, weder in de omstreken van Wolfheeze eene godsdienstige meeting in de open lucht te houden. Reeds moet men met de direction der Hollandsche- en Rhijnspoorwegen in onderhan- deling zijn over het vervoeren tegen verminderde prijzen van ruim zes honderd personen. De feeraren die daar zullen prediken zal men later vermelden. Bij eene verkooping te Schoonebeekin Drenthe, lag onder oude vodden een koperen tabaksdoos van antiek model. Men poogde ver- geefs dien te openen toen eindelijk een neef des huizes dien losbrak en daarin twee bank- biiletten vond, ieder van /"200. Dertig jaren geleden erfde een Drentsche boerin de nabijheid van Meppel wonende eene som van [1000 aan gouden Willems. Hij deed als de erflaterdie ze bijna tien jaar lang in een lioek van de kast in eene kous bewaard had. Veertig jaren lang lag dat geld dus ren- teloos. Dezer dagen zou de vrekkige boer zijn schat wcer ecus natellen. Maar de vogel was gevlogen. Een behendige dief had ze hem ontkaapt. Men zegt, dat er in Drenthe nog meer zulke liefhebbcrs zijndie bijna gebrek lijden en tocli stapels van gonden Willems jaren lang achter slot en grendel bewaren. Schippers uit Noorwegen te Harlingen aangekomen zeggen dat het daar in de laatst- vorige week nog zoo sterk vroor, dat de sche- pennaar Christiania bestemdde rivier niet konden opkomenen zware lasten zelfs door paardenover het ijs werden getrokken. De Brusselsche correspondent van de Amst. Ct. spreekt het gerucht tegen omtrent de aan- staande reis van den koning der Belgen naar Nederlandten einde eene zamenkomst te heb ben met den koning der Nederlanden. Garibaldi wordt te Brussel verwachtop zijn terngreis van Engeland. Hij zal gastvrij- heid genieten bij de heeren Lacroix en Ver- boeckhovende uitgevers der Miserables van Victor Hugo. De Eccloonaar meldt,dat er valsche goud- stukken van 5 fr. in omloop zijn. Zij dragen het jaartal 1862doch niet den lauwerkrans en zijn ligter dan de echte stukken. Den 7 dezerten 4 ure 's morgenswer den al de inwoners van het dorp Bellegarde (Belgie) uit hunnen slaap geweltt door het ge- roep van brand. Een grooten hoop riet, toe- behoorende aan zekeren Michel, was inderdaad aan het brandenen de vlammendoor eenen hevigen wind aangedreven dreigden tot de naastliggende mijten wijngaardranken over te slaan en van daar zouden ze ligtelijk het wOon- huis hebben kunnen bereiken. Door spoedige en goed aangewende hulp kon men de vlammen meester wordenen de werk- lieden drukten er hunne vreugde over uit, toen een hunner met verbazing opmerkte, dat er on der de assche van de rietmijt een geheel ver- koold lijk lag welhaast ontdekte men een tweede en een derde lijk onder de assche. Men giste te vergeefs wie die ongelukkigen konden zijn, toen men bij hen nog stukjes pa pier vond waaruit te weten kwam dat het drie jonge Italiaansche kinderen warenden avond te voren eerst in het land gekomen en welke hun brood wonnen met op de lier te spelen. Op het berigt dat er aan dit ongeluk gege- ven werd is de overheid met eenen wets-doctor ter plaatse gekomen, en uit het onderzoek is geblekendat de dood dezer arme kinderen aan hunne eigene onvoorzigtigheid moet toegeschre- ven worden. Alles schijnt inderdaad aan te duidendat de kinderen uit bezuiniging in de rietmijt zijn gaan slapen en er uit koude diep onder zijn ge- kropen. Een hunner zal lucifers bij zich gehad hebben, welke in zijnen slaap waarschijnlijk aan brand geraakt zijn. De Deutsche Nordsee-Zeitung meldt, dat de koning van Wurtemburg zich zoo vast over- tuigd lioudt van de waarheid eener voorspelling dat hij 91 jaar oud zal worden, dat hij die overtuiging zelfs in de ergste oogenblikken zijner ziekte uitte. Bij de toeneming zijner levens- krachten, komen allerlei plannen in zijn nimmer rustenden geest; zij betreffen de welvaart zijns volks en de verfraaijing zijner residentie. Dit is b. v. nog dezer dagen gebleken uit hetgeen is medegedeeld omtrent zijne beschikkingen met betrekking tot het oprigten van een dierentuin te Stuttgart. Men meldt uit Frankfort van den 14 dezer In de lieden gehouden zitting van den bondsdag is met groote meerderheid aangenomen het voor- stel der commissie uit de vergadering, tot aan- neming van het Engelsche conferentie-voorstel. De heer von BeuslSaksisch minister van bui- tenlandsche zaken is bijna met eenparige stem- men tot gevolmagtigde van den bond op die conferentie benoemd. Uit Berlijn wordt van den 15 dezer aan den Constilutionnel medegedeelddat uit een rapport blijktdat twee oorlogs stoomschepen met een transport-vaartuigonder de Engelsche vlag, de baai van Hoerupp, op het eiland Al- senzijn binnengeloopen. Veldmaarschalk von Wrang el heeft den 13 dezer zijn tachtigste levensjaar v'olbragt. Sedert 1796 bevindt hij zich in Pruissische dienst alzoo reeds gedurende 68 jaren. Prins Napoleon wandelt reeds weder in de straten van Parijs om. Hij heeft, waarschijn lijk als resultaat zijner zoogenaamde staatkun- dige zending, 50 stuks hoornvee uit Neder land medegebragt. Honi soit Dezer dagen zijn in de voorstad St.-Antoine, te Parijsverscheidene personen in hechtenis genomen, met het doelzoo wordt beweerd, om de manifestation tegen de dames van den demi-monde en de equipages tegen te gaan. Men mag met alle regt betwijfelen of dit wel het juiste middel is om lot het beoogde doel te geraken. Zondag 10 dezer hadden zich tneer dan honderd duizend menschen in de omstreken van de champs Elysees, te Parijs, vereenigd, om den monster-ballon I'Aigle, van Godard, waar- van herhaaldelijk in de couranten beschrijvin- gen geleverd zijn, te zien opstijgen. Herhaal delijk teleurgesteld, kreeg het publiek de over- tuiging, dat het Godard ditmaal ernst was, daar men zag, hoe de ballon zich onder de werking van het gaz, waarmede men hem vulde, meer en meer verhief. Plotseling evenwel kwam men berigten, dat de lnchtreis ook nu weder uitge- steld was, daar de te lage temperatuur aan de behoorlijke vulling van den ballon in den weg stond. Voor de derde maal in hare verwach- ting bedrogen, werd de volksmenigte ontevreden, hetgeen tot grove wanordelijkheden heeft geleid,' zoo zelfs, dat er een oogenblik vrees bestond' dat de policie het volk niet in bedwang zou kunnen houden. Slechts door de tusschenkomst van de Garde de Paris, werden de heer Godard en zijn ballon voor mishandeling gevrijwaard. De menigte ging eindelijk uiteen, maar den ge- heelen avond trokken benden door de stad henen die spotliederen op Godard en zijn „Arend" zongen. Er hebben verschillende arrestatien plaats gehad. Onlangs trouwde in een dorp in Frankrijk een der gemeente-ambtenarenbij welke gele- genheid hij door den dorps-poeet begroet werd met een lieddat aldus eindigde Que le nombre de vos enfants Egale un jour celui de nos departements. Door eenige Fransche geneeskundige bla- den is onlangs vermeld, dat het beste middel om de melk voor het schiften en zuur worden te bewaren, in de toevoeging van bicarbonas sodae bestaat, welke in eene verhouding van 1 wigtje op 1 kan met haar moet worden vermengd. In sommige Parijsche inrigtingen wordt deze me- thode reeds sinds jaren met eene gewenschte uitkomst gevolgd. Het Japansche gezantsehap is jl. vrijdag- avond uit Egypte te Marseille aangekomen en daar met militaire eerbewijzen ontvangen en door salvo's uit het geschut begroet. Het ge zantsehap is voornemens zich, na Frankrijk°te hebben bezochtook naar Engeland Nederland en Zwitserland te begeven. olgens een te Londen loopend gerucht zou de zoon van den prins van WallisAlbert Victoraan eene hand slechts drie vingers hebben. Bij de komst van Garibaldi was te Londen maandag 11 dezer zulk eene groote volksmenigte op de been, als nog zelden gezien werd. Het grootste gedeelte bestond intusschen uit arbeiders die gewoonlijk den maandag als een aanhang- sel van den zondag beschouwen en alsdan weinig of niets uitvoeren. Overigens waren in de stra ten, waar Garibaldi moest passeren, nietalleen de huizen van onder tot boven met nieuwsgic- ligen opgevuld, maar ook op de daken verdrong men elkander. Het geduld van het publiek werd echter op eene harde proef gesteld; want in plaats van ten drie ure, kwam de feesttrein eerst ten half zeven aan. De werklieden, die aan den optogt deel namen, droegen meestal eene Italiaansche coearde en allerlei bontesjer- pen. Men zag verschillende vanen, waarop to lezen stond: „Welkom Garibaldi!" „Deheld in Italic!" „Rome of de dood!" enz. Gari baldi zat in een rijtnig met vier paarden be- spannen. Hij was gekleed in zijn gewoonrood pak en met den bekenden zwarten fantazie-hoed De geheele trein duurde anderhalf uur, en het gejuich was oorverdoovend; veel erger dan bij den intogt van de prinses van Wallis. In bijna alle landen van Enropa worden toebereidselen gemaakt om den 25 April a. s. den driehonderdsten verjaardag der geboorte van William Shakespaerefeest te vieren, en bij deze gelegenheid bijdragen te verzamelen ten behoeve van een prachtig gedenkteekendat voor dien diehter in Engeland zal worden op- gerigt. Ben fabriekant van parapluien te Boston heeft parapluien uitgevonden die alleen door el en cigcnaar kunnen gebruikt wordenen di^ bijgevolg onbruikbaar zijn als zij in verkeerde handen komen. Als zij toegeslagen zijnkan men er den knop afnemendie men in den Nieuws- en Advertentieblad V*OR

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1864 | | pagina 1